9
Yesus Yisa Paanan Yivaynaam Kinin Yittsoono
Maat 10:5-15; Marq 6:7-13
Yesus tabhi lamaana yisa paanan yivayna eenaam yikal eelayse, beeron wulam eendara kenin buloadettsibee burqadhaanaam kenin pacchoadettsibe kantabee hayamobe kena ki imade. Barjo bitamonsa upsinam eenna kenin giyoadettsibee hajadhaanaam kenin pacchoadettsibe keam ki yittsade. Yin kena ki giyade: “Yesa goynna haljo ko hannaar, surba ko hannaar, gala ko hannaar, birre ko hannaar, yer kala hattear yenka beveebhode; shuraab lansoar beveebhode. Raqin hamotear birayse yeam chocchamon tiyaa ea ooninte arda ye hanna, raqin ogora yenin utenka yekka ogote dooqee. Eeno yeam yikal tiymino ko hanna, gurdan ogora yenin utenka, kedar tarja konin maatoadettsi yesa roondar dohon silalinam dinsee” kena ki hamade. Kediar raqin ogora utayse Barjosa dhacchintan upsinam eenna giyada, hajadhaanaamaar pacchada gurdan wulir ke yaayade.
Herodis Yesussa Waadiman Kinin Qansoono
Maat 14:1-12; Marq 6:14-29
7-8 Galila peenam wottsea Herodis ogoyn maaton wulam kidi qansidine. Kidiar waani waani eeno “Shivea Wannis diira dhaabhidine”, waani eeno “Eelias maatate ki nivade”, waani eeno “Ena birayse Barjokala qansayse eenna giyaynasa kalaa diira dhaabhidine” konin hamenna, kina dhesiman konin garonna, qothimite ki dahade. Herodisaar “Inta Wannissa qorcin taskidine. Ta ‘Yin kida waadadhe’ hamayse kinnon goynsa giidhea kaa kidi hayne?” hamayse kiam shedana zagite ki dahade.
Yesus Shii Dong Eenaam Kinin Kunsoono
Maat 14:13-21; Marq 6:30-44; Wannis 6:1-14
10 Yesus yisa tarjamonnante kinin yittsaana eenaar yinin yittsadhorra maatayse hatte, yinin waadadhon wulam Yesusna ke giyade. Kidiar yinka kebishinam entsayse Beetesayda hambhen katamansa gasandar ki yivade. 11 Eenoar ogoam dhesayse Yesuskal dhaabhayse ko yivade. Kidiar yidar keam tiyayse Barjosa bitamon upsin kena giyaate ki dahade; burqora paasha keam zaskaynaamaar ki pacchade.
12 Hayn ibanayse sootanna hayenka, tabhi lamaana Yesussa paanan yivayna kikal nivayse, “Ta wonin dohoono eedinin qolmontene; ogona wosa gasante dohon katamanbee gurdantebe yivayse galabee wodhinta raqbe kenin haapoadettsi eenaam yittsaa” kina ke hamade. 13 Kidiar “Yedi kenin itsen galan kena imee” kena ki hamade. Kediar “Wodi yivayse een ko wulna gala wo shanaamma, wosa dahaana balasha dongbee kaara lamaabe bishne” kina ke hamade. 14 Eenaar shii dongaddhane. Yesus yisa paanan yivayna eenana “Eenaam eedi lamaa kaysa apo tabhi, eedi lamaa kaysa apo tabhi hayayse dottsee” kena ki hamade.
15 Yesussa paanan yivaynaar kena giidhondettsi eenaam ke dottsade. 16 Yesus balashana dongnabee kaarana lamaanabeam tiyayse tura cecin shedayse Barjoam miskeka ki gobshade. Kidiar kashayse eenna kenin yeskisoadettsi yisa paanan yivayna eenana ki imade.
17 Eeno wulaar itsayse ko mishade; een itsaysaka shidhoono dirmano sharqa tabhi lamaa thoothi ke dhaasade.
Bhethiroos Kiristoossa Kinin Tarjoono
Maat 16:13-20; Marq 8:27-30
18 Yesus yimal Barjoam kinin miskenka, kisa paanan yivayna eenaar kimbesana kinka ke dahade. Kidiar “Zarsino iam hay ko hame?” hamayse keam ki oysade. 19 Kediar “ ‘Shivea Wannisne’ koda hame; waani eenoar ‘Eeliasne’, waani eenoar ‘Ena birayse Barjokala qansayse eenna giyaynasa kalaa diira dhaabhidine’ koda hame” kina ke hamade. 20 “Yedi iam hay yeda hame?” kena ki hamade. Bhethiroosaar kina yinin maasenka, “Ya Barjoyn qadhaa Kiristoosne” ki hamade. 21 Yesus ogoam haynaar kenin giyoamadettsi upsi wocchika giyntaka, 22 “Inta Eedi Naas thoothi gaale tiyayda tiye; peensa donzanabee, gudullasa hayonabee, Musesa yigginam dhettsaynabe iam baga ke bage; iam deesa ko deesadhe; makkansoa rooroakaar dembhira dhaabhayda dhaabhe” kena ki hamade.
Yesussa Paanan Yiidhen Goyno
Maat 16:24-28; Marq 8:34–9:1
23 Yesus ke wulna yin ki giyade: “Isa paanan nivana nashea hay ki dahaannaar yinnon qaaben ki gare; yinindar ziitate deesadhen masqalinamaar rooroa rooroaka kedayse isa paanan ki nive. 24 Sadan yinnonam dhacchana nashea hay ki dahaannaar koam kaysa ki kayse; ina hamayse yisa sadanam kaysea hay ki dahaannaar koam dhaccha ki dhacche. 25 Eedi peen kodar dohon yer wulam haapayse sadan yinnonam kaysidi ki hanna, kina har ko poote? 26 Imbee isa upsinbeka ooshimbhea wul, i Eedi Naas isa gobshinbee, Imbaasa gobshinbee, Barjosa gazana gaananasa gobshinbeka inin nivenka, kanka inta ooshimbhayda ooshimbhe. 27 Inta yena gon ida giye: Barjosa bitamonam yinin haapenka yekka kote woyaana eenasa shaarinte dembhi diymina eedi daane” ki hamade.
Yesussa Dantanin Ookimoono
Maat 17:1-8; Marq 9:2-8
28 Yesus ogoam yinin giyonsa budobar rooro lankayaddha Bhethiroosbee, Wannisbee, Yayqoobbeam yinka entsate Barjoam miskota dhukandar ki utade. 29 Kinin miskenkaar kisa aapin kerro ko ookimade; kisa apalloar bhalqantidettsi cawli ko maatade. 30-31 Marrato! Eedi lamaa, kediar Musebee Eeliasbe, gobshinkaar haapadhayse Yerusaalemir maatota dohon Yesus dembhinsa kimbesana kinka keda dhalqe.
32 Bhethiroosbee kimbesana kinka dahaanabe gindhe keam yedonna, kedi raatidine. Kenin dhaabhenka, Yesussa gobshinbee kimbesana kinka woyayse dahaana eena lamaanabeam ke haapade. 33 Eenaar Yesuskalanka edimayse kenin yivenka, Bhethiroos Yesuskal, “Imbo, raqin kote wonin dahayno wona payyane; ogona baara kalaam hana, kalaam Musena, kalaam Eeliasna hayayse baara makkam wo kee” kina ki hamade. Bhethiroos har kinin giyenam kidi dhesehe.
34 Bhethiroosaar ogoam yin kinin giyenka, liilo nivayse keam ko ishkade. Liilonin keam ishkenkaar ke kurtumbhade. 35 Liilonsa iir “Inin kamaa isa Naasa kaane; kina qansee” hamea upsi ko qansimade.
36 Upsinin qansimonsa budonte, Yesus yimal ki daaka kiam ke haapade; kediar ogo wodanka yinin haaponam haynaar giyma lay ke hamade.
Beeroyn Yedaa Naasaam Yesusin Pacchoono
Maat 17:14-18; Marq 9:14-27
37 Peen sedhaysaka dhukara kenin hanchenka, thoothino eeno Yesusbekal goynte ko keerade. 38 Eenara eedi kala yin giyayse ki ilatade: “Woam Dhettsea, isa naasa kalaa bishne. Bannzo! Ina kiam shedaa. 39 Ruminin kisa dhaabhenka, ki bhocchima koda kiam ilattse; aponka kisa dubo nittsaate koda qaptinse; bishinam kisa hajinsada galshayse koda kiam gare. 40 Hasa paanan yivayna beeroam kidara kenin buloadettsi keam inin miskenka bulana damadehe” kina ki hamade.
41 Yesusaar kena yinin maasenka, “Yedi idar woylamin qajimina, bhocchinka yesa wobaana adhadhinato, hamaaka yekka yembesana ida dee? Yena hamaaka yekkay darsho? Hasa naasaam kote bavaa” kina ki hamade. 42 Naasaam Yesuskal entsate kinin nivenka rumaa peendar kiam dhabayse ki qaptisade. Yesusaar beeroam ki bitade. Naasaamaar pacchayse imbaana kiam ki imade. 43 Eeno wul Barjosa gebhon kantanam yinin shedenka kodi targadhidine.
Yisa Dembhinsa Yesusin Lansi Giyoono
Maat 17:22-23; Marq 9:30-32
Eeno wulaar Yesusin waadadhon wulka targadhayse ko daaka, Yesus yisa paanan yivaynana 44 “Inin yena giyen koam yesa woylaminka bhocchee: I Eedi Naasaam eensa aaninte saskate iam koda imbhe” kena ki hamade. 45 Kisa dhalqino kena ardima aachi dhalq kekal konin maatonna, kedi ogo kinin giyenam bhocchadehe; yerin ogosa kiam oysanaar ke kurtumbhade.
“Wuldara Sagi Maatea Hayne?” Hamayse Kenin Oysoono
Maat 18:1-5; Marq 9:33-40
46 Yesussa paanan yivaynaar “Wosa iira sagi maatea hayne?” hamayse palime ke yedade. 47 Yesus kesa woylaminsa qaabenam dhesayse naasi kalaam bavayse yikal ki woysade. 48 Yin ki giyade: “Naasa kaam isa naabenna hamayse tiyea iam ki tiyade; iam tiyear iam nittsaam kida tiye. Yesa shaarira wuldara tokea kidi sagia eane” kena ki hamade.
49 Wannis Yesusna “Imbo, eedi kalaa hasa naabenka beeronaam kinin bulenka kiam wo haapade; wombesana kinka kinin dahaamonna, kiam wo marade” kina ki hamade. 50 Yesusaar “Yeam jibbimina wul yembesana kinka kenin dohonna, kiam mareebhode” kina ki hamade.
Sammaria Eeno Yesusam Tiyana Konin Nashaammo
51 Yesus cecindar kinin yiven wodan yeskaysaka Yerusaalem yivima shidhattine hamayse ki dhaabhade. 52 Yisa birantear ergen eenaam ki yittsade; kediar raq kina ashkota Sammaria peente dohon gurda kallondar yivayse ke ardade. 53 Yesus Yerusaalem kataman kinin yivenam kenin dhesenna, gurdan ogote dahayna eena kiam tiyana nashadehe.
54 Kisa paanan yivayna eenara Yayqoobbee Wannisbe ogoam yinin haapenka, “Imbo, [Eeliasin hayondettsi] cecira nuu hanchayse keam ko koqe wonin hamoadettsi ya nashaa nasho?” kina ke hamade.+ 55 Yesusaar ora kedar wal hamayse keam ki wacimade. [“Yedi hamin dohon manpaskalanka yenin dohonam dhesattene. 56 I Eedi Naasin nivoono eenaam dhacchanane; kaysana nivaatine” ki hamade.] Ogora dhaabhayse gurda abdar ke yivade.
Yesussa Paanan Yivana Zagaana Eena
Maat 8:18-22
57 Yesusbee kisa paanan yivayna eenabe goynka kenin yivenka, eedi kalaa “Inta hanin yiven hamote ko hannaar, hasa paanan yivayda yive” kina ki hamade. 58 Yesusaar kina yi giyna: “Shedaa! Gaamirenasa kenin wodhea kesa oolo daane; aptinasaar ooni daane; i Eedi Naas meten innon inin daasea raq isa qolehe” kina ki hamade.
59 Yesus ea waanaar “Isa paanan nivaa” kina ki hamade. Kidiar “Imbo, birayse imbaam duukayse inin nivoadettsi iam yittsaa” kina ki hamade. 60 Yesusaar “Shedaa! Diyaana diyaanaam kenin duukoadettsi kena garaa; ya yivayse Barjo bitamonsa upsinam eenna giyaa” kina ki hamade.
61 Ta pir eedi kalaa “Imbo, inta hasa paanan yivayda yive; ko dahaannaar birayse oonin innon eenana elqimayse inin maatoadettsi iam yittsaa” ki hamade. 62 Yesus “Haamin koysanna irpin aaninka yedayse budoka maatate shedea ea Barjosa bitamonna maateatehe” kina ki hamade.
+ 9:54 2 Binna 1:10-12.