8
Yesussa Paanan Yivaate Kina Waadadhayna Maana
Ogosa budonte Yesus katamantebee gurdantebe Barjo bitamonsa wozisen upsinam giyaate yaayte ki dahade. Tabhi lamaana kisa paanan yivayna eenaar kimbesana kinka ke dahade. Tapir beeronaam yindara kinin bulaanabee kesa burqora keam kinin pacchaana maanabe kimbesana kinka ke dahade; kesaar iira beero tobbhaa yindara utoono Megdela peen edon Mayriyambee, Herodissa waadiman eenaam wottsea Kuzasa geshon Yohannabee, Soosinnabee, waaniar thoothina maanabe ke dahade. Kediar Yesusbee kisa paanan yivayna eenabena koymon yisa imada keam keda kelshe.
Yiithadhon Bheetansa Kamsino
Maat 13:1-9; Marq 4:1-9
Thoothino eeno kataman wulra kikal nivayse kenin bukenka, Yesus kamsika kena yin ki giyade: “Eedi kalaa haaminte bheeta yiithota ki utade. Kinin yiithenka, bheetano waani goyn aponte ko wavaysaka, eenoar koam ko tigade; aptinaar koam ke itsade. Waani bheetanoar peen haachandar ko wavade; ko baqalaysakaar pee capinin qolmonna ko wocchade. Waani bheetanoar ukumbhansa shaarinte ko wavade; ukumbhanoar kombesana kinka gebhayse koam ko ishkade. Waani bheetanoar peen payyandar ko wavade; kodiar baqalayse eedi dong kaysa aapi ko ushade. Keeda qansen qaamiysa dahaa ki qanse” hamayse upsi gebhika yisa dhalqinam ki macchade.
Yesus Kamsika Kinin Giyonsa Goyno
Maat 13:10-17; Marq 4:10-12
Yesussa paanan yivayna “Kamsin ogosa bulino hare?” hamayse kiam ke oysade. 10 Yesusaar “Barjo bitamonsa aachin dhalqinam yenin dhesoadettsi yena imbhidine; waani eenna ko hanna,
sheda sheda dahayse, kenin haapoamadettsi
qansa qansa dahayse, kenin bhocchoamadettsi
kamsika kena koda giidhe.+
Yiithadhon Bheetansa Kamsin Bulino
Maat 13:18-23; Marq 4:13-20
11 “Kamsinsa bulino yinne: Bheetano Barjosa upsinone. 12 Goyn aponte wavaa bheetasa kamsino Barjosa upsinam qansayna eenane. Kenin qansonsa budonte Barjodar woylam qajayse kenin dhaqoamadettsi Seethaan nivayse kenin qanson upsinam kesa woylamra tiya ki tiye. 13 Peen haachandar wavaa bheetasa kamsino Barjosa upsinam qansayse wozanka tiyayna eenane. Eena igina caaci kenin yittsaamonna, Barjodar woylam kenin qajayno likka wodanane; kesa caacinin qolmonna, keam taysate sheden gaalenin nivenka dhamba ke dhambe. 14 Ukumbhansa shaarinte wavaa bheetasa kamsino Barjosa upsinam qansayna eenane. Ko dahaakaar wodhaate wodhaate kenin yivenka peen kosa qaabonbee, wodimbhanna kenin bhocchenbee, kena agaysaka daadhen bhocchinbeka ishkadhayse aapi ushima keda shidhe. 15 Peen payyandar wavaa bheetasa kamsino payyamonbee gazamon woylaminbeka Barjosa upsinam qansayse kaalayna eenane. Kediar Barjosa upsinka wocchimbhayse aapi keda ushe” kena ki hamade.
Aachimoono Shaakano
Marq 4:21-25
16 Ogora Yesus yin ki giyade: “Shaakanam shashkayse yer daran guupea way algansa demente wodea eedi qolehe; ooninte ardaynana shaakano may konin haapadhoadettsi dheg hamon raqindar koda wodadhe. 17 Ogodettsi aachimayse may haapadhima, aadhimayse shaakandar utayse may dhesimima shidhea yer qolehe. 18 Ta keeda yenin qansen upsinkaar mete yesaam gishee; harrna hambhidianna, yisa dahaana kisa dohondar imbha ko imbhe; yisa qolmakalanka ‘isa daane’ kinin hameamaar kikala tiidha ko tiidhe” kena ki hamade.
Yesussa Indanbee Indanaanabe
Maat 12:46-50; Marq 3:31-35
19 Yesussa indanbee kisa indanaanabe kikal ke nivade; eenin kattsi thoothonna, kikal theedana damadehe. 20 Eenoar Yesusna “Shedaa! Handabee handanaanabe mayante woyayse haam shedana keda zage” hamayse kina ke giyade. 21 Kidiar kena yinin maasenka, “Barjosa upsinam qansayse hayayna eena indabee indanaanabe kedi iginane” hamayse kena ki maasade.
Bazinam Shooshen Wuranam Yesusin Woysoono
Maat 8:23-27; Marq 4:35-41
22 Rooro kalaa Yesus yisa paanan yivaynabesana kinka bazindara sagadhen gonngalante ardayse, “Bazinsa saabar wo sage” kena ki hamade; kediar yivanna ke dhaabhade. 23 Bazindar kenin yivenka Yesus gonngalansa iinte ki raatade. Wura gebhi bazindar ko dhaabhade; bazindara sagadhen gonngalante noqono thoothan ko yedade; ogona gaale kedar ko yeskade. 24 Kediar Yesuskal theedayse, “Imbo, Imbo, wodi kayoobhe!” hamayse kiam ke dhaasade. Kidiar dhaabhayse, wuranbee bazinbeam ki bitade; ogora wuranbee bazin shohenbe lay ko hamade. 25 Ogora Yesus yisa paanan yivaynana “Idar woylam yenin qajayno yesa hamin ko hamaa?” kena ki hamade. Kediar kattsi kurtumbhaate targadhayse kinka kikal “Wuranbee bazinbear yinna ee hamea kaa kidi hayne?” ke hamade.
Beeronin Yedaa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 8:28-34; Marq 5:1-20
26 Galila peera bazindara sagayse saabar Gerasenon peendar ke yivade. 27 Yesus bazindara sagadhen gonngalara peendar ki utaysaka, kataman ogote beeronayn yedaa ea Yesusdar ki keerade. Ea agaa apala qaadha ki garaysaka thoothi woda maatidine. Kinin dahaynoar duukin raqintene; oonir dooqehe. 28 Kidiar Yesusam yinin haapenka, ilatayse kisa birante dhambayse upsi gebhika “Wuldara Sagea Barjosa Naasa Yesuso, hambesana isa dohoono hare? Iam hanin galshoamadettsi ida haam miske” kina ki hamade. 29 Ogoamaar yin kinin giyoono Yesus beeronaam “Eadara utee!” hamayse kinin giyonnane. Kosa birayse rumino thoothi wodana eadar dhaabhite ko dahade; sansalabee zawbeka kiam dhaxayse koda toldhe. Ko dahaannaar sansalanbee zawnbeam takkayse kinin dhabenka, kantaka beerona darandar kinin yivoadettsi keda haye.
30 Yesusaar “Hasa nammo hayne?” hamayse kiam ki oysade. Kidiar thoothi beero yidar dohonna, “Nammo isa Legoonne*” kina ki hamade. 31 Beeronaar “Woam kattsi theeri maaton oolondar oytate yittsaabhode” hamayse Yesusam ke miskade. 32 Raqin ogote dhukansa demendar thoothi wurkupa gishiman gishadhayna kenin dohonna, beerona “Wurkupanasa iinte wo arde” hamayse kiam ke miskade. Kidiar kena ee ki hamade. 33 Beeronaar eadara utayse wurkupanasa iinte ke ardade; wurkupanaar bazinsa gasante dahayse, targadhayse laasandara diirimayse bazinsa iir ke itsadhade.
34 Wurkupan gishaynaar ogo yerin wulam yinin haaponsa budonte, gobate yivayse katamantebee gurdantebe dohon eenna ke giyade. 35 Eenoar yerin ogoam shedota yisa onnara utayse Yesuskal ko nivade. Beeronayn yindara utaa ear barin kisa maataysaka apala qaadhayse Yesussa roon demente dooqayse ki daaka kiam haapayse ke kurtumbhade. 36 Beeronayn yiam yedaa eayn paashonam aapinka haapaana hamin hamayse kinin paashonam eenna ke giyade. 37 Gerasenon peente dohoono eeno wul kattsi konin kurtumbhonna, Yesus kesa peera utayse kinin yivoadettsi kiam ko miskade. Yesusaar bazindara sagadhen gonngalante ardayse yinin nivon peendar maatayse ki yivade. 38-39 Beeronayn utaa ear Yesusbete daana kiam ki miskade. Yesusaar “Hasa oonindar yivayse Barjo hamin dohon yer hana kinin hayonam eenna giyaa” hamayse kiam ki yittsade. Ear Yesus hamin dohon yer gebhi kina kinin hayonam katamante dohon een wulna giyaate ki yivade.
Yayroos Naanbee Yesussa Apalan Kaamon Edonbe
Maat 9:18-26; Marq 5:21-43
40 Eeno wul kiam konin kaalonna Yesus maatayse kekal ki nivaysaka, wozaka kiam ke tiyade. 41 Ogo wodanka Ayiwd eensa bukin raqinam wottsea Yayroos hambhea eedi kalaa ki nivade; Yesussa roon demente dhambayse, yisa oonindar kinin nivoadettsi kiam ki miskade. 42 Harrna hambhidianna, leve tabhi lamaaddha maatoono naasi kisa kallo bish dahade; kodiar hajadhayse diyanna yeskidine.
Yesusaar kimbesana kinka kinin yivenka, thoothino eeno kiam kupada koda yive. 43 Layme hajimoka tabhi lamaa leve hajadhayse kappoono maa kallo ko dahade. Kodiar yisa dohon wulam dheeshanna imada ko macchade; eedi hayyear koam pacchana damadehe. 44 Kodiar Yesussa budobar nivayse kisa apalansa nukinam ko kaamade; saanawaar kosa zombhino laymayno ko woyade.
45 Yesusaar “Iam kaamaa hayne?” hamayse ki oysade. Kedi wulaar “Wodi haam kaamootone” ke hamade. Bhethiroos “Woam Dhettsea, eeno cibhimayse haam konin kupenka [‘Hayne iam kaamaa’ ha hamo?]” kina ki hamade. 46 Yesusaar “Pacchasa kanta idara konin utonam inta dhesidine; eedi iam kaamidine” ki hamade.
47 Edonoar aadhimbhana yinin damaamonam yinin dhesenka, gibazada nivayse Yesussa demente ko dhambade. Harrna kiam konin kaamonbee saanawa konin paashonbeam een wulsa birante ko giyade. 48 Yesusaar “Isa naano, idar woylamin hanin qajoono haam ko pacchade; nagaya yivaa” kona ki hamade.
49 Yesusaar ogoam giyte ki daaka, eedi kalaa Ayiwd eensa bukin raqin wottsea Yayroos oonira nivayse, “Hasa naano diydine; ta keeda dhettseam galshaabhode” kina ki hamade. 50 Yesusaar dhalqin ogoam qansayse Yayroosna “Kurtumbhaabhode! Idar bish woylam qajaa; hasa naano dhaabha ko dhaabhe” kina ki hamade.
51 Yesus Yayroos ooninte kinin yeskenka Bhethiroosbee, Yayqoobbee, Wannisbee, naansa imbaabee indanbe, igina eenara eedi ab kimbesana kinka ooninte konin ardoamadettsi ki marade.
52 Eeno wul naanna burqadhayse koda eepe. Yesusaar “Eepeebhode; naano raata ko raatade, diyadehe” kena ki hamade. 53 Kediar konin diyonam yinin dhesenna, kiam ke hancade. 54 Kidiar naansa aanin yedayse upsi gebhika “Ya naano, dhaabhaa” kona ki hamade. 55 Kosa sadanin maatonna saanawa kodi dhaabhidine. Yesusaar “Gala kona imee” ki hamade. 56 Naansa imbaabee indanbe targadhidine. Yesusaar “Ko yerinam haynaar giyeebhode!” kena ki hamade.
+ 8:10 Isi 6:9-10. * 8:30 “Legoon” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. 8:45 “Bhethiroos” hambhenam waani waani mathaapinte “Bhethiroosbee kimbesana kinka dahaanabe” koda hame.