7
Mato Alaqaasa Waadiman Eam Yesusin Pacchoono
Maat 8:5-13
Yesus ogo wulam eenna giyate macchayse Qipirnaahoom katamandar ki yivade. Raqin ogote mato alaqa kalaa ki dahade. Kinin nashea kisa ergen ear hajadhayse diyanna ki yeskade. Kidiar Yesussa qansayse, “Yesus nivayse isa ergen eam ina kinin pacchoadettsi kiam miskee” hamayse Ayiwd eenasa donzanaam kidar ki yittsade. Kediar Yesuskal yivayse, “Koam hanin hayoadettsi zaskea eedine. Harrna hambhidianna, kidi eenaam wosa nasha ki nashe; wonin buki bukea ooni wona ki woysade” hamayse upsi wocchika Yesusam ke miskade. Yesusaar kembesana kinka ki yivade.
Kisa ooninkal kenin theedenka, mato alaqa yisa nashonaam yin giyayse Yesuskal keam ki yittsade: “Imbo, oonin innonte ha arde inta eedi zaskaatehe; ikal nivite qajadhaabhode. Intaar hakal nivana zaskea eedine hamayse iam qaabaatine. Ogonante ya ‘Hasa ergen ea ki paashe’ ina hamaa; kidiar paasha ki paashe. Intaar iam wottsaynana ee hamayda hame; isaar choobar ina ee hamayna poolisana ke dahade. Kesa kalaana ‘Yivaa!’ inin hamenka, yiva ki yive; ea waanaar ‘Nivaa!’ inin hamenka, niva ki nive; isa ergen eanaar ‘Koam hayaa!’ inin hamenka, haya ki haye” hamayse kikal ki yittsade.
Yesusaar agaa easa dhalqinam yinin qansenka, kanka targadhidine. Kimbesana yiven zarsindar budoka wal hamayse, “Inta yena ida giye: Israveel eenasa shaarintear kaadettsi gebhi idar woylamin qajea hamin ko dahaakaar haapaatine!” kena ki hamade. 10 Yesuskal yiam yittsadhaana eenaar mato alaqa oonindar maatayse kenin yeskenka, kisa ergen ea paashayse ki daaka kiam ke haapade.
Yesus Maa Qambhi Kallonsa Naasaam Diira Kinin Dhaasoono
11 Woda likkasa budonte Yesus Nayn hambhen katama kallondar ki yivade; kisa paanan yivayna eenabee thoothin eenbe kimbesana kinka ke yivade. 12 Yesus katamansa kerinte theedi kinin yeskenka, marrato! Eeno leesi bavate koda ute. Diyaar yindasa naasi kalaane. Kodiar maa qambhi ko dahade. Katamaraar thoothino eeno kombesana kinka ko dahade. 13 Imbaa wontea Yesus koam yinin haapenka, kona burqadhayse, “Eepaabhode” kona ki hamade. 14 Yesus nivayse leesin baadhon haaqanam ki kaamade; leesinam bavaana eenaar ke woyade. Yesusaar leeseaka “Ya naasa, dhaabhaa hana ida hame” kina ki hamade. 15 Diyaar dhaabhate dooqayse dhalqan ki yedade. Yesus naasasa indanna “Hasa naasa kash!” hamayse kona ki giyade.
16 Een wulam kurtumbhe yedaysaka, “Barjokala qansayse eenna giyea gebha ea wosa shaarira dhaabhidine; Barjo yisa eenaam dhacchana nividine” hamayse Barjoam ke gobshade. 17 Ogono Yesussa waadimano Yiwda peenbee kosa gasante dohon peen wul gidirbe ko qansimade.
Shivea Wannisin Yesusdar Yittsaana Eena
Maat 11:2-19
18 Shivea Wannissa paanan yivaynaar ogo wulam Wannisna ke giyade. Wannisaar yisa paanan yivaynasa lamaanaam yikal eelayse, 19 “Barjokala niva ki nive hambhaa yaw? Way eedi ab wo toolo?” hamayse kiam kenin oysoadettsi Imbaa wontea Yesuskal keam ki yittsade.
20 Eenaar Yesuskal nivayse, “ ‘Barjokala niva ki nive hambhaa yaw? Way eedi ab wo toolo?’ hamayse haam wonin oysoadettsi Shivea Wannis hadar woam ki nittsade” kina ke hamade.
21 Ogo wodanka Yesus waana waana burqoka gaalaynaam ki pacchade; beeronin yiam yedaanadaraar beeronaam ki bulade; thoothina aapin kayaanaamaar ki pacchade. 22 Yesusaar Wannisin nittsaanana “Yivayse yenin haaponbee yenin qansonbeam Wannisna giyee: Aapin kayaana haapa ke haape; roonsa wobonaar pika ke pike; lamthin burqonka* dahaanaar paasha ke paashe; qaamin kayaana qansa ke qanse; diyaanaar dembhira dhaabha ke dhaabhe; qambhina eenanaar Barjosa dhacchintan upsinam giidha ko giidhe.+ 23 Ogonante inka qothimima kidi gobshadhaane” hamayse kena ki maasade.
24 Wannisin nittsaana ergen eena maatayse kenin yivenka, Yesus thoothin eenna Wannissa giyan ki yedade: “Ta har shedee darante yivaa? Jibarenka shohen piiqan shedota ye yivaaw? 25 Ta har shedee yivaa? Apalan gooben qaadhaam shedee yivaaw? Yin ko hanna, agen apalan qaadhaynabee yina agaysaka dahaana eena peensa binna ooninte ke dahade. 26 Ta har shedee yivaa? Barjokala qansayse eenna giyeam shedee yivaaw? Hahaa! Yena ida giye: Kidi Barjokala qansayse eenna giyeadara sagiane.
27 ‘Shedaa! Hasa goynam birayse ashkea isa ergen eam hasa birante yittsayda yittse’+
hamayse yinna thaapadhaa kidine. 28 Yena ida giye: Peente adhadhon een wulsa iira Shivea Wannisdara sagea eedi qolehe. Ko dahaannaar Barjosa bitamonte een wulsa choobar dahaa Wannisdara saga ki sage” kena ki hamade.
29 Dhalqin ogoam yinin qansenka eena wul, gibirin kacchayna eenaar shidhima, Wannis aaninte yinin shiidhonna, Barjo tipa kinin dohonam ke dhesade. 30 Parisa eenabee Musesa yigginam dhettsaynabe ke hanna, Barjoyn kena qaabonam jibbayse, “Wannis aaninte shiidhattone” hamayse ke garade.
31 Yesus yi giyna: “Ta keeda adhadhin koam harka keam i kamso? Har ke maate? 32 Bhookante dooqayse yiigayna naanaam keda maate. Kediar kinka kiam kiam eelada ‘Ye kirbe hamayse yena pashko wo pugade, yediar kirbeetene; ye eepe hamayse yena wo zilimade, yediar eepeetene’ keda hame. 33 Shivea Wannis gala itsimabee yer wucimabe qoomayse kinin dehenka, ‘Kaa eadar beero daane’ kiam ye hamade. 34 Ta keeda i Eedi Naas itsaatebee wucaatebe inin dehenka, ‘Marrato! Kaa ea galabee wucamobe nasheane, cubbona gibirin kacchayna eenabee seeson eenabesa yettsine’ iam ye hamade. 35 Ogona pakalmakkono gon konin dohonam dhesadhayno kanka waadadhayna kosa naanakane” kena ki hamade.
Maa Kallo Yesussa Roonam Gaamen Shittonka Konin Qadhoono
36 Parisa eenasa eedi kalaa Yesus kimbesana gala kinin itsoadettsi kiam ki eelade. Yesusaar Parisa easa ooninte ardayse kummandar ki dooqade. 37 Marrato! Kataman ogote seeso hayayno maa kallo ko dahade. Kodiar Yesus Parisa easa ooninte kummandar kinin dohonam yinin dhesenka, gaamen shittonka thoosadhon seeni cawlira ashkadhon bilqaathinam ko bavade. 38 Kodiar Yesussa budobar roonkal kisa woyayse, eepada kosa ermitinin kisa roondar thokkenka, kisa roonam yisa metensa sitinka ko qodade; kisa roonamaar sunqaate gaamen shittonka kisa roonam qadhite ko dahade.
39 Yesusam yisa oonindar kummanna eelaa Parisa ea koam shedayse, “Ea kaa Barjokala qansayse eenna giyea yi daana, ogo kiam kaamen edonam hamin dohoono seeso eedi konin dohonam ini kidi dhesa ki dhese” hamayse yisa woylaminka ki qaabade. 40 Yesusaar “Simoon, hana inin giyea yer kalaa dahade” kina ki hamade. Kidiar “Dhettsea, ee ina giyaa” kina ki hamade. 41 Yesusaar “Eedi kalaakal eedi lamaa birre baddaraana ke dahade. Ea kalaa mato dong, waa ea bondi dong birre ke baddarade. 42 Kediar eana koymon kashan ke bashadhaysaka, ear kena ki garade. Ta ke lamaanasa kalon kiam saskayse nashea hamaa eane?” kina ki hamade. 43 Simoonaar “Thoothi bazan yindar dahaa ea kalon kiam nashima garehe” kina ki hamade. Yesusaar “Gonaa giyade” kina ki hamade. 44 Yesus edonam maatate shedayse, Simoonna yin ki giyade: “Edon koam shedaa shedo? Inta hasa ooninte i ardaysaka, ya isa roonna noqo hattear imaatane; kodi yisa ermitinka isa roonam shivayse yisa meten sitinka ko qodade. 45 Ya iam sunqaatane; kodi inin ardorra yedayse isa roonam sunqan garadehe. 46 Ya isa metenam waqatika qadhaatane; kodi isa roonam gaamen shittonka ko qadhade. 47 Ogonante hana yin ida giye: Kattsi konin nashonna, kosa seeson thoothinaam kona gardhidine; yisa seeson likkonam yina gardhea likkaka kida nashe” kina ki hamade.
48 Ogora edonna “Hasa seesonam hana ko shidhe hambhidine” kona ki hamade. 49 Kimbesana kinka kummandar dooqaanaar “Eedisa seesoam shiishea kaa kidi hayne?” hamayse yisa woylaminka qaaban ke yedade. 50 Yesus edonna “Idar woylamin hanin qajoono haam ko dhacchade; nagaya yivaa” kona ki hamade.
* 7:22 “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. + 7:22 Isi 29:18; 35:5; 61:1. + 7:27 Milki 3:1.