6
Ukunsen Rooroa Goynsa Oysadhoono
Maat 12:1-8; Marq 2:23-28
Ayiwd eensa ukunsen rooroaka Yesus gazgon ushon haaminsa shaarinka kinin yivenka, kisa paanan yivayna eena gazgon tishanam qunthate qadhayse gavite ke dahade. Parisa eenasa waani waani eena “Ukunsen rooroaka zaskimon waadimanam harrnee waadadhe?” kena ke hamade. Yesusaar yin giyayse kena ki maasade: “Ena Bitaa Dawtbee kimbesana kinka dahaana eenabe kenin daaqardhonka kinin hayonam yedi nabbabeete? Kidi Barjosa gazan ooninsa mayante ardayse gudullakalanka een abinin itsimon Barjosa birante wodadhon balashanam tiyayse ki itsade; kimbete dahaana eenanaar ki imade. Inta Eedi Naas ukunsen rooroasa Imbaane” kena ki hamade.
Aaniysa Woboa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 12:9-14; Marq 3:1-6
Ukunsen rooro abka Yesus Ayiwd eensa bukin raqinte ardayse eenaam dhettsan ki yedade. Raqin ogotear anta mizaqaysa wobaa eedi kalaa ki dahade. Musesa yigginam dhettsaynabee Parisa eenabe Yesusam bersana zagayse, “Ukunsen rooroaka Yesus eediam paccho ki dew?” hamayse kiam shedite ke dahade. Yesusaar kesa qaabenam dhesayse, aaniysa woboa eana “Dhaabhayse eensa shaarinte woyaa!” kina ki hamade. Ear dhaabhayse ki woyade. Yesus kena yi giyna: “Yeam ida oyse: Ukunsen rooroaka Musesa yiggino har wonin waadadhoadettsi wona ko giye? Payya yermoo? Siya yeru? Eediam wonin dhacchoadettsimoo? Eediam wonin deesoadettsine?” kena ki hamade. 10 Yesusaar kisa gasante dohon een wulam shedayse, yisa aanin woboaka “Aanin hannonam pishkaa!” kina ki hamade. Ear yisa aaninam ki pishkade. Kisa annoar ko paashade.
11 Musesa yigginam dhettsaynabee Parisa eenabe ogoka kattsi wacimayse, “Hamin kiam wo hayanna wona ko paydhe?” hamayse kinka kikal ke dhalqade.
Yesusin Tarjamonnante Yittsaynaam Kamoono
Maat 10:1-4; Marq 3:13-19
12 Ogo wodanka Yesus Barjoam miskana dhukandar ki utade; ogotear Barjoam miskaate ki wodhade. 13 Ogora peen sedhaysaka yisa paanan yivaynaam yikal keam ki eelade; kesaar iira tabhi lamaanaam ki kamade. Pir “Tarjamonnante Yittsadhaana” hamayse kena naabe ki wodade. 14 Kediar: Bhethiroos hamayse kisa naabe kinin wodaa Simoonbee, indanaasa Indiriasbee, Yayqoobbee, Wannisbee, Pilbhoosbee, Bartelemoosbee, 15 Maatoosbee, Toomaasebee, Ilpoos naasa Yayqoobbee, “Peen yinnonna bish qaabeane” hamayse giidhea Simoonbee, 16 Yayqoob naasa Yiwdabee, Yesusam dembhinna saskate imea Asqoronto peen ea Yiwdabene.
Yesus Thoothin Eenam Kinin Dhettsonbee Kinin Pacchonbe
Maat 4:23-25
17-18 Yesus igina tabhi lamaanabete kinka dhukara hanchayse torente ki woyade; kisa paanan yivayna eenasaar thoothino eeno ogote ko dahade. Taar kisa dhalqinam qansanabee yisa burqoraar paashanabe Yiwda peen wulbee, Yerusaalem katamanbee, bazinsa aponte dahaana Thiroosbee Sidoonabera kikal nivoono thoothino eeno ko dahade. Beero yiam yedaysaka gaalaynaar ke paashade. 19 Pacchansa kantano kikalanka utayse ke wulam pacchite konin dohonna, eeno wul Yesusam kaamana koda zage.
Wozabee Eepibe
Maat 5:1-12
20 Yesusaar yisa paanan yivaynaam shedayse yin ki giyade:
“Yedi qambhinato, Barjosa bitamono yenti konin dohonna wozadhee;
21 yedi ta daaqardhaynato, yenin mishenna wozadhee;
yedi ta eepaynato, yenin hancenna wozadhee.
22 I Eedi Naasina hamayse eeno yeam konin jibbenkabee, yembesana kinka kalaa maatintanam garayse yeam konin edenkabee, yeam konin iirenkabee, yesa naabenam konin genenkabe, wozadhee. 23 Marrato! Yena kashadhayno bazano cecinte gebhi konin dohonna, ogo wodanka wozadhee, wozaka bhulee. Ena kesa eykenaar Barjokala qansayse eenna giyaynaam agaadettsi keam ke hayade.
24 Yedi wodimbhaanato, yena maaten yerin wulam ta yenin haaponna, os birante yenin haapiminna hay!
25 Yedi ta mishaanato, yenin daaqardhenna hay!
Yedi ta hancaynato, qaabonka yenin atennabee yenin eepennabe hay!
26 Eeno wul yeam shawkaate payyamon yesa konin giyenka hay! Ena buudamoka ‘Wodi Barjokala qansayse eenna giyaynane’ hamaynaam yesa eykenaar yin ke shawkade” kena ki hamade.
Wosa Banqin Eenaam Nasha Zaskayno
Maat 5:38-48; 7:12
27 Yesus pir “Inin giyenam qansaynana yin ida giye: Yeam jibbayna eenaam nashee; kena yer payya hayee. 28 Yeam ashaynana payya malsi kena maasee; yeam genaynanaar Barjoam miskee. 29 Hasa karcanam ceveana karca waam kina shirshayse dhahaa; hasa kotteam tiyeana shuraabeamaar kina imaa. 30 Hakal miskayna wulna imaa; hasa yer tiyaar hana kinin maasoadettsi kiam oysaabhode. 31 Eenin yena hayoadettsi yenin nashenam yediar kena ogodettsi hayee.
32 “Ta yeam nashaynaam bish ye nashina yeam shawkadhok? Seeson eena yiam nashaynaam keda nashe. 33 Yer payya yena hayaynana payya ye hayna yeam shawkadhok? Seeson eenaar ogodettsi keda haye. 34 ‘Maasate ina kasha ki kashe’ hamayse yenin qaabe hayaynana yenin bazenna yeam shawkadhok? Seeson eenaar ogo yinin bazonam tiyana seeson eenana keda baze.
35 “Yediar yesa banqin eenaam nashee; yer payyaar kena hayee. ‘Maasate ina kasha ki kashe’ hamayse woylam qajima kena bazee. Yin yenin hayenka, yesa bazano gebhi koda maate; Wuldara Sagea Barjo naana maateeda maate. Kidi kiam gobshiminabee seesaynabena payyane. 36 Yesa Imbaa eedina burqadhea kinin dohondettsi, yediar eedina burqadhayna maatee.
Eedidar Pirda Zaskimoono
Maat 7:1-5
37 “Eedisa seesoam paydeebhode; yesaar seesonam paydadhehe. Eedidar pirdeebhode; yedarar pirdadhehe. Eedina garee; yenaar koda gardhe.
38 “Imee; yena imbha ko imbhe. Yenin kahaaka maasate yenaar kaadha ko kaadhe; payya uxate thoothayse konin laymenka yekka yena kaadha ko kaadhe” kena ki hamade.
39 Ogora Yesus kamsika kena yin ki giyade: “Aapin kaya ea aapin kaya eam entsana dama ki damo? Lamaana kinka oolontetayu kenin dhambayno? 40 Dhettsadhea ear kiam dhettseadara sagehe. Ko dahaannaar payya hayayse dhesidi ki hanna, kiam dhettsaadettsi kida maate.
41 “Hannon aapinte dohon haaqanam shedima, ha aanantasa aapinte dohon kosonam harrnaa shede? 42 Hannon aapinte dohon haaqanam shedima, ha aanantana ‘Imbanaasa, aapin hannora hana kosonam i bule’ hamayse giyana haminaa damaa? Ya maltia ea, birayse hannon aapinte dohon haaqanam bulaa; ogosa budonte ha aanantasa aapinte dohon kosonam bulana payya hayayse hada shede.
Haaqa Yisa Aapinka Konin Dhesimayno
Maat 7:16-20; 12:33-35
43 “Payya hatta siya aapi ushehe; tapir hatta siya payya aapi ushehe. 44 Haaqa wul yisa aapinka koda dhesime. Ukumbhara shaapsa aapi kambhehe; buukira woynisa aapi kambhehe. 45 Ea payyaa woylaminte yisa dohon yerin payyara yer payyaam kida giye; ea siyaa woylaminte yisa dohon yerin siyora yer siyaam kida giye. Harrna hambhidianna, yisa woylaminte thoothora yisa aponka kida giye.
Onna Lamaana Woysadhaanasa Kamsino
Maat 7:24-27
46 “Ta keeda harrnee ‘Imbo, Imbo!’ iam hame? Inin yena giyenam hayattene. 47 Ikal nivayse isa upsinam qansayse hayayna wul hayyeam kenin maatenam yena ida giye. 48 Kidiar oonin yinin woysenka oolonam payya koyayse haachan peendar woysea eam kida maate. Mirro nivayse oonin ogoam ko kupade. Onnoar haachan peendar konin woysadhonna shoana damadehe. 49 Isa upsinam qansayse haymina peendar payya hayayse oolonam koyma yisa ooninam woysea eam kida maate. Doobin qanaysaka mirro nivayse oonin ogoam konin kupenka, kodiar saanawa ko dhambade. Dhambidinoar kosa kattsi siyane” kena ki hamade.