5
Yesus Yisa Paanan Yivayna Biranaam Kinin Eeloono
Maat 4:18-22; Marq 1:16-20
Eeno Barjosa upsinam qansaate kiam kupite ko daaka, Yesus Gensareth bazinsa gasante woyayse ki dahade. Bazinsaar gasante bazindara sagadhayna gonngala lamaa woyayse ke daaka keam ki haapade. Kaaran zaanin qazayna eenaar gonngalanara utayse kaaranna kenin qazen zaaninam keda shive. Igina gonngallasa Simoon gonngalante Yesus ardayse bazinsa gasara likka bazindar kinin yittsoadettsi kiam ki miskade; ogo bazindara sagadhen gonngalante dooqayse eenaam dhettsite ki dahade.
Yisa dhalqinam yinin macchonsa budonte Simoonna “Bazindara sagadhen gonngalanam bazinsa theerin raqindar yittsayse kaaranam yenin qazen zaaninam bazinte dhabee” kina ki hamade. Simoonaar kina yinin maasenka, “Imbo, sootin woda qazika sunoo qajadhade, kala hattear yedootone; ta hanin giyonna, kaaranam wonin qazen zaaninam bazinte ida dhabe” kina ki hamade. Yin giyayse kenin dhabenka kattsi thoothi kaaraam ke yedade; kaaran kenin qazayno zannoar havan ko yedade. Waani bazindara sagadhen gonngalante dahaana aanamma nivayse keam kenin kelshoadettsi milkitka keam ke eelade. Nivayse bazindara sagadhayna gonngalla lamaanayn itsadhanna hayenka yekka, kaaranam iir ke thoosade.
Bhethiroos hambhea Simoon ogoam yinin haapenka, Yesussa birante kumpurdhayse, “Imbo, inta seeso eedi inin dohonna, ikalanka pegadhaa!” kina ki hamade. Ogoam yin kinin giyoono kimbesana kinka dahaana wul kenin yedon kaaransa thoothamora dhaabhonka kattsi yinin targadhonnane. 10 Ogodettsi Simoonsa aanamma Zabdoos naana Yayqoobbee Wannisbe kediar targadhidine. Yesusaar Simoonna, “Kurtumbhaabhode! Keeda kaara os kaaranam hanin yedendettsi eenaam Barjosa bitamondar maasea eedi hada maate” kina ki hamade. 11 Kediar bazindara sagadhayna gonngallaam yisa bazinsa gasandar yeskisayse yer wulam garayse Yesussa paanan yivan ke yedade.
Lamthinin Yedaa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 8:1-4; Marq 1:40-45
12 Yesus katama kalaate ki daaka, lamth burqo* yiam kattsi yedaa eedi kalaa ki dahade. Ea agaa Yesusam yinin haapenka, kisa roonte dhambayse, “Imbo, ha nashidianna, iam pacchana damaada dame” hamayse kiam ki miskade. 13 Yesusaar yisa aaninam kidar wodayse, “Haam pacchana nashayda nashe, paashaa” kina ki hamade. Saanawaar kisa lamthin burqono kiam ko garade.
14 Yesus “Hanin paashonam eedi haynaar giyaabhode! Ko dahaannaar yivayse hasa bishinam gudulana dhahaa; eennaar hanin paashoono tarja konin maatoadettsi Museyn giyon Barjona machadhen marshanam imaa”+ kina ki hamade.
15 Yesusin shawkadhoono ena gayra sagi ko dhesimade. Thoothino eeno kinin giyenam qansanabee yisa burqoraar paashanabe kikal ko bukade. 16 Kidiar thoothi wodana darandar yimal edimate yivayse Barjoam miskaate ki dahade.
Hajimonka Malgimaa Eam Yesusin Pacchoono
Maat 9:1-8; Marq 2:1-12
17 Rooro kalaa Yesus eenaam kinin dhettsenka, Parisa eenabee Musesa yigginam dhettsayna eenabe kisa gasante ke dahade. Kediar Galila peenbee Yiwda peenbesa gurdan wulra, pir Yerusaalem katamaraar nivaana ke dahade. Yesus hajadhaanaam kinin pacchayno Barjosa kanta kidar ko dahade. 18 Marrato! Eedi hajimoka malgimaa kalaam eena haaqaka kedate Yesuskal ke bavade; ooninte kiam arsayse Yesussa birante wodana ke zagade. 19 Eensa thoothamora dhaabhoono ooninte arsan keam konin bashonna, ooninsa illindar bulayse ooninsa illinam dhaasayse eensa shaarinte Yesus birante haaqanka eam ke hanchade.
20 Yesus kidar woylamin kenin qajonam shedayse hajimon eana yi giyna: “Ya eedi kaa, hasa seesono hana gardhidine” kina ki hamade. 21 Musesa yigginam dhettsaynabee Parisa eenabe “Ea kaa Barjo maato qaabea kidi hayne? Eedisa seesoam garana damea Barjo bishkalanka ab hayne?” hamayse ke qaabade. 22 Yesusaar kesa qaabenam dhesayse kena yinin maasenka, “Yesa woylaminka yin harrnee qaabe? 23 ‘Hasa seesono hana gardhidine’ hamarabee ‘Dhaabhayse yivaa’ hamarabesa hamaane deegaa? 24 Ko dahaannaar i Eedi Naasina peendar eenna seesonam garana hayamo isa konin dohonam yenin dhesoadettsi yeam koda zaske” hamayse hajimonka malgimaa eaka “Inta hana ida giye: Dhaabhayse haam baadhon haaqanam hanka bavate hasa oonindar yivaa” kina ki hamade. 25 Hajimonka malgimaa ea saana kesa birante dhaabhayse, yininka baadhon haaqanam bavate Barjoam gobshada yisa oonindar ki yivade.
26 Ogote dahaana eena wul Barjoam gobshaate “Kina yer tarshen wo haapade” hamayse kattsi targadhayse ke kurtumbhade.
Lewi Hambhea Eam Yesusin Eeloono
Maat 9:9-13; Marq 2:13-17
27 Ogosa budonte Yesus ogora utayse Lewi hambhea gibirin kacchea gibirin kinin kacchen raqinte dooqayse ki daaka kiam haapayse, “Isa paanan nivaa” kina ki hamade. 28 Lewiar dhaabhayse yerin wulam garayse Yesussa paanan yivan ki yedade.
29 Ogosa budonte Lewi yisa ooninte Yesusna gala gebhi ki ashkaysaka, kimbesana kinka galandar dooqaana gibirin kacchaynarabee waani eenbera thoothino eeno ko dahade. 30 Parisa eenabee kesa muldhara dahaana Musesa yigginam dhettsaynabe Yesussa paanan yivayna eenana “Eena cubbona gibirin kacchaynabee igina seeson eenabesana kinka galanam yenin itsenbee wucenbe harrnane?” hamayse kekal ke gundumade. 31 Yesusaar kena yinin maasenka, “Hajadhaanaam akkimi koda zaske; payyanaam akkimi zaskehe. 32 Inin nivoono seeson eena yisa seeson waadimanam garayse Barjodar kenin maatoadettsi keam eelota i nivade; tipana eenaam eelota nivaatine” kena ki hamade.
Itsima Qoomadhen Goynsa Oysadhoono
Maat 9:14-17; Marq 2:18-22
33 Ogora Parisa eenabee Musesa yigginam dhettsaynabe Yesusna yi giyna: “Shivea Wannissa paanan yivaynabee Parisa eenasa paanan yivaynabe thoothi rooro itsima qoomayse Barjoam keda miske. Hasa paanan yivayna rooro wul kenin itsenbee wucenbe harrnane?” kina ke hamade. 34 Yesusaar kena yin ki giyade: “Uutaa kembesana kinka ki daaka, gaydonna nivaana eenaam itsima kenin qoomoadettsi yedi haye hayo? 35 Ko dahaannaar uutaanin kekalanka edadhayno woda niva ko nive; ogo wodanka ko hanna itsima keda qoome” kena ki hamade.
36 Pir kamsika kena yin ki giyade: “Apala haaleam hattsayse apala gecchoadar lashea eedi qolehe. Yin ki haydianna, apala haaleam sun ki hattsade; haalea lashadhaa gecchoabesana kidar agehe. 37 Jambin gecchonsa iinte zia haali shabhea eedi qolehe. Shabhadhidianna ziano jambinam bhattsa ko bhattse; zianoar layma ko layme, jambinoar bhaqayse sun guuri koda shidhe. 38 Ogona zian haalin shabhadhenna, jambi haali koda zaske. 39 Zian oydhonam wucaa ea oydhaamon zianam wucana nashea hayyear qolehe. Harrna hambhidianna, ‘Ziano oydhino kattsi payyane’ kinin hamennane” kena ki hamade.
* 5:12 “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa. + 5:14 Lewi 14:2-7. 5:27 Lewi hambhea ea pir Maatoos hambheane.