4
Yesussa Taysate Shedadhidino
Maat 4:1-11; Marq 1:12-13
Yesusaar Manpas Gazanka thoothayse Yordaanoos bayra kinin maatenka, Manpas Gazano darandar kiam entsaate konin yivenka, eedi lamaa kaysa rooro Seethaanka taysadhate ki dahade. Roorona iginaka yer kala hattear itsadehe. Roorona igina maqaysaka ki daaqardhade.
Seethaanaar Yesusna “Ya Barjo Naas ha daana, seenin koka ‘Balasha maataa’ hamaa” kina ki hamade. Yesusaar kina yinin maasenka, “ ‘Eedi balasha itsayse bish dehehe’+ hamayse thaapadhidine” ki hamade.
Ogora Seethaan Yesusam yinka dheg hamon raqindar entsate utayse, peendar haapadhen bitamon wulam woda likkasa iir kina dhahayse, “Ogo kesa hayamonbee gobshin wulbeam hana imayda ime. Harrna hambhidianna, ina imbhidine; inin nasheana imayda ime. Ogonante ya ina kumpurdhayse ha goodimidianna, kono wul hanti koda maate” kina ki hamade. Yesusaar kina yinin maasenka, “ ‘Hasa Imbaa Barjona kumpurdhayse kibisheana goodimaa!’+ hamayse thaapadhidine” ki hamade.
9-11 Ta pir Seethaan Yesusam Yerusaalem entsayse Barjosa gazan ooninsa illindar bulate woysayse kina yin ki giyade:
“ ‘Haam kenin tooloadettsi Barjo yisa gaananana giya ki giye;
kediar roon hannonam seenin qanoamadettsi
yisa aaninka keedhayse haam yeda ke yede’+
hamayse thaapadhidine. Keeda ya Barjo Naasi hanna, kora mia bhulate hanchaa!” kina ki hamade. 12 Yesusaar kina yinin maasenka, “ ‘Hasa Imbaa Barjoam taysate shedaabhode!’+ hamayse thaapadhidine” ki hamade. 13 Seethaanaar yinin taysen wulam kinin macchonsa budonte, pir kiam taysate shedana agea woda haapadhenka yekka kikalanka ki pegimbhade.
Yesus Galila Peente Barjosa Upsinam Giyan Kinin Yedoono
Maat 4:12-17; Marq 1:14-15
14 Yesus Manpas Gazansa kantanka thoothayse Galila peendar ki maatade; kisa waadimano Galila peenbee kosa gasante dohon peen wul gidirbe ko qansimade. 15 Kesa bukin raqinte keam dhettsite ki dahade; kinin dhettsenkaar eeno wul kiam ko gobshade.
Naazret Katamante Yesusin Bagadhoono
Maat 13:53-58; Marq 6:1-6
16 Ogosa budonte Yesus yinin gebhon kataman Naazretdar ki yivade. Ogotear yisa dambindettsi ukunsen rooroaka Ayiwd eensa bukin raqinte ki ardade; Mathaap Gazanam nabbabana ki dhaabhade. 17 Barjokala qansayse eenna giyea Isias mathaapin kina imbhaysaka yin giyayse thaapadhaa raqadar bulayse:
18-19 “Barjosa Manpasino idar ko dahade;
qambhinana Barjosa dhacchintan upsinam inin giyoadettsi iam ki qadhade.
Dhaxadhaanayn buldhen, aapin kayaanayn sheden i giye,
gaalensa iinte dahaanaam gaalera inin buloadettsi,
ogo Barjo yisa nashimmakkonam kinin dhehen levenin yeskonam inin giyoadettsi iam ki nittsade”+
hamayse ki nabbabade.
20 Yesus mathaapinam diithayse Ayiwd eensa bukin raqinte waadiman eana imayse ki dooqade. Bukin raqinte dohoono eeno wul bhocchaate kibisheam koda shede. 21 Kidiar “Marrato! Ta kono nabbabadhenka yenin qansoono mathaapinsa upsino kina thoothidine” kena ki hamade. 22 Kinnon goynsa eeno wul yer payya koda giye; kinin giyen payyan dhalqinka targadhayse, “Kaa Yoseep naasatayu?” ke hamade.
23 Yesusaar kena yin ki giyade: “ ‘Ya akkimia, ta haam pacchaa!’ hamen kamsin koam idar bavima shidhattene. Ogodettsi ‘Qipirnaahoomir hanin waadadhon wonin qanson kotear hasa peente waadadhaa’ ina yeda hame. 24 Inta yena gon ida giye: Barjokala qansayse eenna giyeam kisa peente dahayna eena hamin ko dahaakaar kiam tiyehe. 25 Inta yena gon ida giye: Eelias wodanka leve makkambee arpi laxbe doobin qanima shidhonna peen wuldar gebhi daaqi dahaysaka, Israveel peente thoothina qambhina maana ke dahade. 26 Ko dahaannaar Eelias Sidoona peente dohon Sirabhta gurdante edon qambhinkal kiam ko yittsadhade; Israveel peente dahaana maana waanikal kiam yittsadhadehe. 27 Barjokala qansayse eenna giyea Elsav wodanka Israveel peente thoothino lamth burqoka* hajadhaana ke dahade; Sooria peente Niviman bishne paashaa, kesa iira eedi hay dahaannaar paashadehe” kena ki hamade.
28 Ayiwd eensa bukin raqinte dahaana wul dhalqin ogoam qansayse kattsi ke wacimade. 29 Dhaabhayse katamara mayanka Yesusam yedate ke bulade; kiam boodante kupate dhabota zagayse katamanin ashkadhon ashondar ke yivade. 30 Kidiar kesa shaarinka utate ki yivade.
Beeronin Yiam Yedaa Ea Kinin Paashoono
Marq 1:21-28
31 Ogosa budonte Yesus Galilar dohon Qipirnaahoom katamandar ki yivade. Ogote Ayiwd eensa ukunsen rooroaka eenaam dhettsite ki dahade. 32 Kidi yisa hayamonka kinin giyenna eeno wul kinin dhettson timmirinka targadhidine.
33 Ayiwd eensa bukin raqinte beeronin yiam yedaa eedi kalaa ki dahade. Upsin yisa dheg hayayse ilataate: 34 “Naazret peen Yesuso, hambesana wosa dohoono hare? Woam kaysana nivaaw? Hay hanin dohonam inta dhesidine; ya Barjokala nivaa Gazaane!” hamayse ki ilatade. 35 Yesusaar beeroaka, “Lay hamayse eadara utaa!” hamayse kiam ki bitade. Beeroar kesa birante eam dhabayse gaale kidar yeskisima kidara ki utade.
36 Eeno wulaar targadhayse kinka kikal “Kono kinin giyayno yer hamin dohoonone? Yisa hayamonbee yisa kantanbeka beeronana kisa giyanka eendara uta ke ute” hamayse ke dhalqade. 37 Yesusin shawkadhoono Qipirnaahoomsa gasante dohon peen wulir ko qansimade.
Thoothin Eenaam Yesusin Pacchoono
Maat 8:14-17; Marq 1:29-34
38 Yesus kesa bukin raqira utayse Simoon ooninte kinin ardenka, Simoonsa baysino kattsi bishi occhea hajimoka wodhayse ko dahade. Ogonante koam kinin pacchoadettsi kiam ke miskade. 39 Kokal theedi woyayse bishin occhenam ki bitade. Bishin occhaynoar koam ko garade; kodiar saanawa dhaabhayse kena gala baxan ko yedade.
40 Hayn wevenka waana waana burqenin yedaana wulam kikal ko baadhade; kidiar kalaa kalaanadar yisa aanin wodayse keam ki pacchade. 41 Beeronaar pir “Ya Barjo Naasine” hamayse ilatada thoothin eendara ke utade. Kedi Barjoyn qadhaa Kiristoos kinin dohonam kenin dhesonna Yesus yer kalaar kenin giyoamadettsi keam ki bitade.
Yesus Pir Dhettsan Kinin Yedoono
Marq 1:35-39
42 Peen sedhaysaka, Yesus utayse eedinin qolmon raqindar ki yivade. Eenoar kiam zagada kikal ko nivade; kekala edimayse kinin yivoamadettsi kiam marana ko zagade. 43 Kidiar “Waani katamante dohon eenna wozisen Barjo bitamonsa upsinam inin giyoadettsi iam koda zaske; harrna hambhidianna, iam nittsadhoono ogonane” kena ki hamade. 44 Ogonante Yiwda peente dahaana kesa bukin ranqar Barjosa upsinam giyte ki dahade.
+ 4:4 Yiggi 8:3. + 4:8 Yiggi 6:13. + 4:9-11 Maz 91:11-12. + 4:12 Yiggi 6:16. + 4:18-19 Isi 61:1-2. * 4:27 “Lamth burqo” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.