3
Shivea Wannisin Giyoono Barjosa Upsino
Maat 3:1-12; Marq 1:1-8; Wannis 1:19-28
Roome peen bitaa Thibaroos bitimaysaka tabhi dongsoa leveaka, Bhenthenaawi Bhilathoos Yiwda peenam wottsea ki dahade; Herodisaar Galila peenam wottsea ki dahade; iishima Pilbhoosaar Thurasbee Ithirakondoosbe peenam wottsea ki dahade; Lisaaniyosaar Abileene peenam wottsea ki dahade. Hannabee Qayappabe gudullasa gembha ke dahade. Ogo wodanka Zakkarias naasa Wannis darante ki daaka, Barjosa upsino kikal ko nivade. Ogonante Wannis Yordaanoos baynsa gasante dohon peen wulir “Yesa seesonin shidhoadettsi, seeson waadimanam garayse Barjodar maatayse shiidhee” hamaate Barjosa upsinam giyada ki yaayade. 4-6 Ogonoar yin konin dohoono Barjokala qansayse eenna giyea Isiasin giyenka:
“Marrato! ‘Barjoyn yekal nivenna,
yesa woylaminam ashkee; goynamaar kina gaz hayee.
Qanana wul ke thoothe;
dhukanabee kuttonabe yirk ke hame.
Wobona goynaar gaz ke hame;
agaammo goynoar agaa ko maate.
Eeno wul Barjosa dhacchintanam koda shede’
hamayse ilatea easa upsino darante koda qansime”+
hamayse ena birayse Isiassa mathaapinte thaapadhondettsi ko maatade.
Ogonante kikal shiidhanna nivon eenna Wannis yin ki giyade: “Yedi qarshi naanato, niven Barjosa wacimera gobayse yenin dhaqoadettsi yeam kiilaa hayne? Ta keeda seeson waadimanam garayse Barjodar yenin maatonam dhehen payyan waadiman waadadhee. Yesa woylaminkaar ‘Wodi Abraam naasine’ hamayse erimeebhode. Yena ida giye: Barjo yi zaganna kina sennara Abraamna naasi hayayse dhaasana dama ki dame. Ta haaqanaam taxate dhabayno tesimbho demente kesa wodadhidine; ogonante payyan aapin ushimina haaqana wulam taxate nuunte koda dhabadhe” kena ki hamade.
10 Eenoar “Ta har haya ko woam zaske?” hamayse Wannisam oysite ko dahade. 11 Kidiar “Apala lamaa yisa dahaa kalaam qolmaana ki ime; gala yisa dahaar ogodettsi ki haye” hamayse kena ki maasade. 12 Gibirin kacchaynaar kikal shiidhanna nivayse, “Woam Dhettsea, woam ta har haya ko zaske?” hamayse kiam ke oysade. 13 Kidiar “Yena yigginte giidhorra saskayse koymon tiyeebhode” hamayse kena ki maasade. 14 Poolisanaar nivayse, “Woamsin ta har haya ko zaske?” hamayse kiam ke oysade. Kidiar “Eensa koymonam kantaka buurate tiyeebhode; hayyeamaar buudamoka berseebhode; yesa waadimanna yena imbhayno bazano yena ko yeeke” hamayse kena ki maasade.
15 Ogo wodanka eenoar Wannissa dhalqinam bhocchaate wozaka kaalite, “Kaa ea Barjoyn qadhaa Kiristoos doo ki dew?” hamayse yisa woylaminka qaabite ko dahade. 16 Wannisaar ke wulna yin ki giyade: “Inta noqoka yeam ida shive; ko dahaannaar idara kantanka sagea niva ki nive. Inta kisa dunngurinsa dhaxinam hattear bulana damimane. Kidi Manpas Gazanbee nuubeka yeam kida shive. 17 Gazgonam qanayse puqulara aapinam kinin bulea anngamo kisa aaninte ko dahade. Aapinam payya ashkayse yisa kononte kida kee; puqulanamaar dikimon nuunte kida koqe” ki hamade. 18 Ogonante eenaam thoothi waana waana hama goytika kiilaate Barjosa dhacchintan upsinam kena giyte ki dahade.
19 Ko dahaannaar, Galila peenam wottsea Herodis iishima Pilbhoossa geshon Herodiyadaam kinin keemonnabee kinin waadadhon siyon waadiman wulbena Wannis kiam ki wacimade. 20 Ogona Herodis yinin waadadhon siyon waadiman wulra saskayse, pir Wannisam dhaxin ooninte ki dhaskade.
Yesussa Shiidhidino
Maat 3:13-17; Marq 1:9-11
21 Een wulin shiidhenka Yesusaar ki shiidhade. Barjoam kinin miskenka cecino ko bulimade, 22 Manpas Gazanoar waleedettsi maatayse kidar ko hanchade. “Inin nashea isa Naasa yane; hanka ida wozadhe” hamea upsi cecira ko qansimade.
Yesussa Muldhano
Maat 1:1-17
23 Yesus eenaam dhettsan kinin yedenka lendho kisa eedi kalaa kaysa apo tabhiaddhane. Eenna Yesus Yoseep naasi kida maate. Yesussa eykena kinane:
24 (38) Barjo naasa Addaam,
Addaam naasa Seet,
Seet naasa Henoos,
25 (37) Henoos naasa Qaynan,
Qaynan naasa Malaliveel,
Malaliveel naasa Yaared,
Yaared naasa Henook,
Henook naasa Matusaala,
26 (36) Matusaala naasa Laamex,
Laamex naasa Nohe,
Nohe naasa Seem,
Seem naasa Arpakisaad,
Arpakisaad naasa Qaynim,
27 (35) Qaynim naasa Sheela,
Sheela naasa Ebeer,
Ebeer naasa Peleeg,
Peleeg naasa Revu,
Revu naasa Serug,
28 (34) Serug naasa Naakor,
Naakor naasa Taara,
Taara naasa Abraam,
Abraam naasa Yisaaq,
Yisaaq naasa Yayqoob,
29 (33) Yayqoob naasa Yiwda,
Yiwda naasa Paarees,
Paarees naasa Hethroon,
Hethroon naasa Arni,
Arni naasa Raam,
Raam naasa Aminaadaab,
30 (32) Aminaadaab naasa Navasoon,
Navasoon naasa Selimoon,
Selimoon naasa Boveez,
Boveez naasa Iyobeed,
Iyobeed naasa Isey,
31 Isey naasa Dawt,
Dawt naasa Naataan,
Naataan naasa Maathaat,
Maathaat naasa Maynaan,
Maynaan naasa Meelia,
32 (30) Meelia naasa Eliyaqem,
Eliyaqem naasa Yonaan,
Yonaan naasa Yoseep,
Yoseep naasa Yiwda,
Yiwda naasa Simoon,
33 (29) Simoon naasa Lewi,
Lewi naasa Mathaat,
Mathaat naasa Yooraam,
Yooraam naasa Elivezar,
Elivezar naasa Yoseev,
34 (28) Yoseev naasa Eer,
Eer naasa Elmodaam,
Elmodaam naasa Qosaam,
Qosaam naasa Haadi,
Haadi naasa Milki,
35 (27) Milki naasa Neeri,
Neeri naasa Selatial,
Selatial naasa Zerubaabeel,
Zerubaabeel naasa Rees,
Rees naasa Yonaan,
36 (26) Yonaan naasa Yooda,
Yooda naasa Yoseep,
Yoseep naasa Semey,
Semey naasa Matatiyo,
Matatiyo naasa Mavat,
37 (25) Mavat naasa Naage,
Naage naasa Eslim,
Eslim naasa Nahoom,
Nahoom naasa Amoth,
Amoth naasa Matatiyo,
38 (23-24) Matatiyo naasa Yoseep,
Yoseep naasa Yoona,
Yoona naasa Milki,
Milki naasa Lewi,
Lewi naasa Maati,
Maati naasa Eeli,
Eeli naasa Yoseepne.
+ 3:4-6 Isi 40:3-5.