2
Yesus Kiristoossa Adhadhidino
Maat 1:18-25
Ogo wodanka Roome peensa bita kinin bitimon peen wulir dohoono eeno wul naaben konin thaapadhoadettsi Bitaa Awgisthoos oosh ki ooshade. Qerenoos Sooria peenam kinin wottsen wodanka, naaben thaapadhayno ogono bironone.
Ogonante zarsino wul yisa eykena peendar naaben thaapsota ko yivade. 4-5 Yoseep Dawt muldhara kinin dohonna, Galila peen Naazret katamara dhaabhayse Yiwda peen Betelem hambhen Dawtin adhadhon katamante kinin seeson naan sirmon Mayriyambete thaapadhota ki yivade.
Ogote ke daaka, kosa adhiman arpino ko yeskade. Yisa biraa naasaam ogote ko adhade. Shonnayn wodhen ooninte raq kena konin qolmonna, kiam apalanka ochayse wanngayn galan itsen gonngalante ko wottsade.
Yaana Gishaynabee Barjosa Gaananabe
Peen ogote katamansa gasante yisa yaatonam gishite wodhayna gishiman gishayna eena ke dahade. Iginakal Barjosa gaanaa ki haapadhade; Barjosa gobshin shaakanoar kesa gasante ko shaakade; ogona kedi kattsi ke kurtumbhade. 10 Barjosa gaanaar yin ki giyade: “Hay! Kurtumbheebhode! Een wulna maatea kattsi wozisea upsi yena ida giye. 11 Ogonoar kina Dawtin adhadhon katamante Dhacchea, kidiar Imbaa Kiristoos yena ki adhadhade. 12 Milkitino kisa yinne: Naasi apalaka ochayse wanngayn galan itsen gonngalante wottsadhaam haapeeda haape” kena ki hamade.
13 Ke dhesima thoothina Barjo cecira kinin nittsaana gaanana agaa gaanaakal theedi haapadhayse, Barjoam gobshaate
14 “Cecinte Barjona gobshi ko dee;
payyamonoar peendar Barjo nashimmakkonka kinin sheden eenna ko dee”
ke hamade.
15 Barjosa gaanana kekala edimayse cecindar kenin yivonsa budonte, kedi yaana gishayna eena kinka kikal “Betelem yivayse Barjoyn wona giyon ogo yerinam wo shede” ke hamade. 16 Saanawa yivayse Mayriyambee, Yoseepbee, wanngayn galan itsen gonngalante wottsadhaa naasabeam ke haapade. 17 Shedayse, naasa agaasa kena giidhon yerinam eenna ke giyade. 18 Ogoam qansaana eena wul yaana gishaynayn kena giyon yerinka ke targadhade.
19 Mayriyam ogo yerin wulam yisa woylaminka qaaban ko yedade. 20 Yaana gishayna kena giidhondettsi, kenin qansonbee kenin haaponbe wulna Barjoam gobshada yisa raqindar maatayse ke yivade.
Naasa Yesusam Barjosa Gazan Oonindar Bavate Yiidhoono
21 Naasa adhadhaysaka kisa qaamanam taxana rooro lankay konin thoothonna, kisa indano sirmima Barjosa gaanaa kinin giyaadettsi, kisa naabenam Yesus hamayse ko wodadhade.
22 Musesa yigginka gazimbhanna kenin waadadhen wodan yeskaysaka, naasaam Barjosa birante thettsana yinka bavate Yerusaalem ke yivade. 23 Ogoamaar kenin hayayno Barjosa yiggin mathaapinte “Birayse adhadhaa naasi anngi wul Barjona edimaa gaza eedi kida maate”+ hamayse thaapadhondettsine. 24 Ogodettsi Barjosa yigginka “Walee likka lamaa way walee gebhisa naasi lamaa Barjona marsha machadhea hayayse bava koda zaske”+ hamen upsinna ogoam imana ke yivade.
25 Ogo wodanka Yerusaalemir Simoon hambhea eedi kalaa ki dahade. Ea agaar Israveel eenaam dhacchayse wocchinseam toolaate dahaa eedi tipabee Barjoam gobshintaka wocchimbheabe ki dahade; Manpas Gazanoar kimbesana ko dahade. 26 Barjoyn qadhaa Kiristoosam haapima dembhi kinin diiminam Manpas Gazano ena birayse kina giydine. 27 Ogo wodanka Manpas Gazano kiam konin dhaasonna, Barjosa gazan oonindar ki yivade. Muse yigginsa dambinam toolana, naasa Yesusam imbaabee indanbe yinka tiyayse Barjosa gazan ooninte ke ardade. 28 Ogo wodanka Simoon naasaam yidar tiyate incayse, Barjoam gobshada yin ki giyade:
29 “Imbo, ‘Hayayda haye’ ina hanin hamoono payyan upsino ko thoothade;
ta keeda i hasa waadiman eam peen kora payyaka tiyaa.
30-31 Ogonoar een wulsa birante hanin ashkon
hasa dhacchintanam isa aapinka inta haapidine.
32 Kidiar Ayiwdtay hamma eenana goninam eshkea shaaka kida maate;
hasa eedana Israveel eenanaar gobshine”+ ki hamade.
33 Imbaabee indanbe naasa Yesussa giidhon yerin wulka ke targadhade. 34 Simoonaar kena Barjo eelayse indan Mayriyamna yin ki giyade: “Shedaa! Kaa naasaka Israveel eensa thoothino kanka koda kaye; pir thoothino eeno kanka koda dhaqe; thoothino eenoar kiam kenin jibbensa milkit kena kinin maatoadettsi Barjo kiam kamidine. 35 Ogoam Barjo kinin hayoono thoothin eensa woylaminte aachimon qaabenam may hayanane; hasaar woylaminsa iinte qaabono halpadettsi koda uxe” kona ki hamade.
36-37 Ogo wodanka Aseer zarsira Panuveel naano Hanna hambhayno Barjokala qansayse eenna giyayno ko dahade. Kodiar yisa geshoabesana kinka leve tobbhaa dooqayse, geshoa kokala diyaysaka kosa lendho eedi oydi kaysa apo oydi levenin maatenka yekka, yimal bish dahada kattsi gecchoonone. Itsima Barjoam miskada sootinbee rooronbe Barjona waadadhaate Barjosa gazan ooninsa mayara kodi edimehe. 38 Ogo wodanka nivayse Barjoam gobshaate Barjo Yerusaalemir eendar dohon bazanam kashayse keam kinin dhacchenam toolayna wulna naasa goynsa ko giyade.
39 Barjosa yigginka giidhon wulam kenin macchonsa budonte, Yoseepbee Mayriyambe naasaam tiyayse Galila peensa kenin dohon Naazret katamandar ke maatade.
40 Naasaar waanka gebhaate bhocchinkaar wocchimbhaate ki yivade; pakalmakkonkaar ki thoothade. Barjosa sunin imintono kimbesana kinka ko dahade.
Yesus Barjosa Gazan Oonindar Kinin Yivoono
41 Yesussa imbaabee indanbe leven levenka Paasika* rooroa gobshadheaka Yerusaalemdar keda yive. 42 Yesus leve tabhi lamaa naas ki daaka, ogo Paasikan rooroaka Ayiwd eenasa dambindettsi Yerusaalemdar ke yivade. 43 Rooronaamaar yinin macchonsa budonte kenin maatenka, naasa Yesus Yerusaalemir shidhidine; imbaabee indanbe ogo kinin shidhonam dhesadehe. 44 Eenbesana kinka yivite ki dahade hamada rooro kalaa goyti ke yivade; ogora yisa muldhanabee yinin dhesayna eenabekal kiam ke zagade. 45 Yinin bashadhonsa budonte kiam zagaate Yerusaalemdar ke maatade.
46 Rooro makkamsa budonte Barjosa yigginam dhettsaynasa shaarinte dooqayse kekalanka kinin qansenbee keamaar kinin oysenbeka Barjosa gazan ooninsa mayante ke haapade. 47 Kinin giyenam qansayna wul kisa qaabenbee kisa malsinbeka kattsi kedi targadhidine.
48 Imbaabee indanbe kiam kenin haapenka, kedi targadhidine. Indano “Isa naasa, harrnaa yin wodar hayaa? Shedaa! Imbee hambabe kattsi gaalite haam wo zagade” kina ko hamade. 49 Kidiar kena yinin maasenka, “Harrnee iam zagaa? Inta Imbasa ooninte daa iam konin zaskenam yedi dheseete?” ki hamade. 50 Kediar kena kinin giyon dhalqinam bhocchadehe.
51 Kembesana kinka dhaabhayse Naazretdar ki yivade; kenaar ee hamaate ki dahade. Kodi indanoar igina yerra wulam yisa woylaminte yedite ko dahade. 52 Yesus pakalmakkonbee gebhintanbeka, shawkadhaa maatayse Barjobee eedibesa birante gebhaate ki dahade.
+ 2:23 Uti 13:12. + 2:24 Lewi 5:7bee 11be; 12:8. + 2:32 Isi 42:6; 49:6. * 2:41 “Paasika” hamen upsinam Haalin Mallan mathaapinsa macchinte thaapadhaanar shedaa.