16
Yesusin Dembhira Dhaabhoono
Maat 28:1-10; Luq 24:1-12; Wannis 20:1-10
Ayiwd eensa ukunsen rooroayn maqonsa budonte, Megdela peen edon Mayriyambee, Yayqoobsa indan Mayriyambee, Seelomebe kinka yivayse Yesussa leesinam qadhota shitto gaamea ke shanade. Wuudi burin haynin utenka duukindar ke yivade. Kediar kinka kikal “Duukin oolonsa apon shupadhon seeninam wona hayne gunngate maroa?” ke hamade. Senno kattsi gaari konin dohonna, dheg hamayse kenin shedenka duukinsa apora gunngumayse konin dohonam ke haapade. Duukin oolonsa iinte ardayse apala cawli qaadhaa naasi barsh kalaa mizaqimbar dooqayse ki daaka, kiam haapayse ke targadhade.
Kidi kena “Targadheebhode! Yedi masqalindar konngate ziitayse deesadhaa Naazret peen Yesusam yeda zage. Kidi dhaabhidine; kote qolehe. Leesinam wodadhoono ranqo koshee, shedee. Ko dahaannaar yedi yivayse kisa paanan yivaynabee Bhethiroosbena ‘Kidi yeam birayse Galila peendar kida yive; yena kinin giyondettsi yedi kiam ogote yeda haape’ hamayse kena giyee” ki hamade.
Ogora igina maana gibattsite keam yer tarshan konin yedonna utaate duukin raqira ke gobade; kattsiar kenin kurtumbhonna yer kala hattear eedina giyadehe.*
Yesus Megdela Peen Edon Mayriyamkal Kinin Haapadhoono
Maat 28:9-10; Wannis 20:11-18
[Gabansa biraa rooroaka Yesus burburi seddhiman dembhira yinin dhaabhonsa budonte, birayse tobbhaana beeronaam kinindara bulon Megdela peen edon Mayriyamna ki haapadhade. 10 Kodi yivayse kisa paanan yivayna eena bukayse qaabitebee eepitebe kenin dohonte, ogo yin maaton yerinam kena ko giyade. 11 Kediar sadaka dahayse kona kinin haapadhonam kenin qansenka, gonne hamadehe.
Yesus Yisa Paanan Yivaynasa Lamaanana Kinin Haapadhoono
Luq 24:13-35
12 Ogosa budontear, kisa paanan yivayna eenasa lamaana katamara utaate os gurdandar kenin yivenka, Yesus goynte kedar eedi abdettsi maatayse kena ki haapadhade. 13 Kediar yivayse waani eenana ke giyade; igina eenaar pir gonne hamadehe.
Yesus Yisa Paanan Yivayna Eenana Kinin Haapadhoono
Maat 28:16-20; Luq 24:36-49; Wannis 20:19-23; Yi Waa 1:6-8
14 Ogosa budontear, kummandar dooqayse ke daaka tabhi kalaana yisa paanan yivayna eenana ki haapadhade. Dembhiraar kinin dhaabhonsa budonte, kiam haapaana eena “Wodi kiam haapidine” hamayse kena kenin giyenka, gonne hamayse kenin tiyaamon goynbee kesa qaaben kaymakkon goynbeka keam ki wacimade. 15 Kenaar yin ki giyade: “Peen wulsa iinte yivayse Barjosa dhacchintan upsinam een wulna giymate. 16 Barjosa dhacchintan upsinam gonne hamayse tiyaabee shiidhaabe dhaqa ki dhaqe; tiyaamadar pirda ko pirdadhe. 17 Barjosa dhacchintan upsinam tiyaanana imbhayna milkitina kinane: Naaben innonka beeronaam bula ke bule, apo haalikaar dhalqa ke dhalqe. 18 Guninam aaninka yeda ke yede; een deesen davininam ke wucaakaar yer keam hayehe. Hajadhaana eenadar aaninam yisa keda wode; kediar paasha ke paashe” ki hamade.
Yesus Cecindar Kinin Yivoono
Luq 24:50-53; Yi Waa 1:9-11
19 Imbaa wontea Yesusaar ogoam kena yinin giyonsa budonte, Barjo cecindar kiam ki tiyade; ogora Barjosa mizaqimbar ki dooqade. 20 Kisa paanan yivayna raqin wulir yivayse Barjosa upsinam ke giyade; Imbaa Yesusaar kembesana kinka waadadhite ki dahade; kenin giyenka, kidi yisa upsinsa gonamonam tarshen waadimanka kida wocchise.]
* 16:8 Ogodar guttsayse dohoono dhalqino ena mathaapin waani waanisa iir koda haapadhe: “Kediar kena giidhon wulam Bhethiroosbee kimbesana kinka dahaana eenabena orgoka ke giyade. Ogosa budonte, Yesus yinti rooro wulsa dayntanna maaten ookimimon yisa gazan dhacchintan upsinam kenka haynin uterra yedayse haynin wevendar dohon peen wuldar ki yittsade” koda hame.