2
Sadanka Dahaa Seeniabee Gazan Zarsinbe
Ta keeda siyan wulbee, taysimen wulbee, maltamonbee, woogintonbee, eedi wuupintan wulbeam yedara marayse, 2-3 Imbaa wontea Yesusin payya dohonam lavayse yenin haaponna, dhaqana kanka yenin gebhoadettsi taaki adhadhaana naana raathi kenin anngardhendettsi siyamoysa qolmon Barjosa upsinam anngardhee.
Eenoar konin bagaa, Barjoyn kamaa, gobshadhaa sadanka dahaa sentakal theedate, yedi pir sadanka dahaana sennadettsi maatayse Yesus Kiristooska Barjoam wozisen manpasinngayn marshan imayna gazana gudulla yenin maatoadettsi, manpaska gaza oonidettsi woysadhite ye dahade. Harrna hambhidianna, Mathaap Gazante
“Marrato! Kambhaabee gobshadhaabe maataa
ooninam wocchinsea seeniam Thiyoonir ida wode;
kidar woylamin qajea ooshimbhehe”+
hamayse thaapadhidine.
Ta keeda kidar woylamin qajayna yena kidi gobshadhaane. Kidar woylamin qajiminana ko hanna,
“Seeninka oonin woysayna eena kenin bagaa seenia
senna wulra ooninna kattsi zaskea ki maatade”+
pir,
“Eedina goa maatea seenibee
eediam dhabea seeni laytabene”+
hamayse thaapadhondettsine. Kisa upsinam tiyma kenin garonna kanka keda dhambe; kediar birayse ogona ashkadhaanane.
Yediar thipara tarshen yisa shaakante yeam eelaa Barjosa gebhon waadimanam yenin giyoadettsi, yedi kambhaana muldhana, bitaasa gudulla, Barjo yina kinin hayaana gazana zarsinane. 10 Yedi ena Barjosa muldhatehe; ta yedi Barjosa muldha ye maatade. Yedi ena seesonsa garintonam haapeetene; ta yedi seesonsa garintonam ye haapade.
Barjona Waadadhayna
11 Isa nashonato, peen kodar chocchibee eedi peera nivaanabe yenin dohonna, yesa sadanbesana banqin kansen yesa waansa anngarmakalanka yenin pegimbhoadettsi yeam ida miske. 12 Yer hamin hambhaakaar Barjoam dhesimina “Siya keda waadadhe” hamayse yeam ke wuupaakaar, payyan yesa waadimanam kenin shedenka Barjo shedana kinin nivea rooroaka Barjoam kenin gobshoadettsi, kesa shaarinte yesa dayntano payya ko dee.
13 Imbaa wontea Yesusna hamayse hayamoysa dahaana eena wulna ee hamee; gebhi hayamo kisa dohonna bitaana ee hamee; 14 peen wottsaynanaar ee hamee. Harrna hambhidianna, kedi siyan waadadhaynaam dhabshana, payyan waadadhaynaam gobshana bitaakalanka nittsadhaana eenane.
15 Barjosa bhocchino payyanam waadadhaate yer dhesimina malgimma eenasa dhalqinam lay yenin hayoadettsine. 16 Barjona waadadhayna maatayse baza qolma dehee; baza qolma yenin dahayno siyamonam aachayno ko dahabhoode. 17 Eedi wulam gobshee; Barjodar woylamin qajayna imbanaanaam nashee; Barjoam kurtumbhee; bitaam gobshee.
Kiristoos Gaalensa Kamsino
18 Yedi eedina waadadhaynato, bhocchiysa payyanabee leeminabe bish dayma, bhocchiysa siya maataana yeam wottsaynanaar kurtumbheka ee hamee. 19 Harrna hambhidianna, yiam zaskaamon dhabinam tiyea eedi Barjoam bhocchada gaalenam ki darshanna, gobshi kida haape. 20 Seeso ye waadadhaysaka yeam qandhenka ye darshidianna, har gobshine yesa dohoono? Ko dahaannaar payya yenin waadadhonna yedar yesken gaalenam ye darshanna, ogoka Barjo birante shawkadhaana yeda maate.
21 Yeam eldhoono ogonane. Kiristoos kisa paanan yenin yivoadettsi kamsi yena maatana yena hamayse gaalenam ki tiyade. 22 Kidi seeso waadadhadehe; yisa aponkaar dhalq siya giyadehe.+ 23 Kiam kenin iirenkaar maasayse keam iiradehe; gaalenam yinin tiyenkaar keam kurtunsana upsi wocchi giyadehe.+ Ko dahaannaar tipamonka pirdea Barjona yiam saskate ki imade. 24 Wodi seesonna diyayse tipamonna wonin doadettsi, kidi yinti yisa waanka wosa seesonam masqalindar ki baskade; kisa hajiminka ye paashade.+ 25 Harrna hambhidianna, yedi yaatidettsi thar thar hamayse yaayayna ye dahade;+ keeda yesa sadanam gisheabee tooleabedar ye maatade.
+ 2:6 Isi 28:16. + 2:7 Maz 118:22. + 2:8 Isi 8:14. + 2:22 Isi 53:9. + 2:23 Isi 53:7. + 2:24 Isi 53:5. + 2:25 Isi 53:6.