3
Geshoabee Geshonbesa
Ogodettsi yedi maanato, yesa annginana ee hamee. Waani Barjosa upsinna ee hamimina ke dahaannaar, upsi kala hattear ye giyma yesa dayntanka Barjodar maatasane. Barjodar kenin maatayno yesa gazan dayntanbee eediam gobshayna yenin maatonbeam yinin haapenkane. Yesa dantano mete ashkadhintabee, worqi arsintabee, gooben apalanam qaadhintabeka eenna haapadhen gommakkonka ko dahabhoode. Ko dahaannaar yesa dantano woylaminte aachimayse dohoono iin bishino ko dee. Ogono lemmakkobee lay haminta manpasbeysa dohoono kayma gommakkone; kosa bazano Barjo birante kattsi dethane. Ena wodanka Barjodar qaabe hayaana gazana maana pir yisa annginana ee hamaate ogodettsi yiam ke gobshade. Yin pir Saara Abraamam imbo hamayse eelada kina ee ko hamade. Yediar kala hattear kurtumbhima payya ye haydianna kosa naanane.
Ogodettsi yedi annginato, kantaysa qolmina kenin dohonna yesa maanabesana bhocchika dehee. Yesa miskenam konin maroamadettsi, yembesana sadansa sunin imintonam tiyayna kenin dohonna keam gobshee.
Payya Waadadhintaka Gaalenam Tiynta
Ta keeda yedi wul kinka bhocchi kalaaka kinka dehee; kinka kinka kina qaabee; kinka kiam indanaasdettsi nashee; eedina burqadhaynabee leemi maataana eenabe dehee. Siyon oolonte siyaka, iirimen oolonte iirimeka maaseebhode; ogosa oolonte kena Barjoam eelee. Harrna hambhidianna, yenin eldhoono ogoam hayntaka Barjokala imintonam yenin tiyoadettsine. 10 Mathaap Gazanin giyendettsi:
“Sadanam nasheabee
payyan rooronam shedana zageabe
atabhinka yer siya kinin giyoamadettsi,
aponoar kisa dhalq siya konin giyoamadettsi
mete yisaam ki gishe.
11 Siyon yerinkalanka pegadhayse
payyan yerinam ki haye;
payyamonam ki zage; kanka ki yive.
12 Harrna hambhidianna, Barjosa aapino
tipan waadadhaynadar koda shede;
kisa qaaminoar kesa miskenam qansana bulimine.
Barjosa wacimen wotino siyon waadadhaynadarne”
hamayse ko thaapadhade.
13 Payya waadadhana ye wocchimbhidianna yedar siya yeskisea hayne? 14 Tipamon waadimanna hamayse gaalenam ye tiydiannaar yedi gobshadhaanane. Eenin yeam kurtunsenka kurtumbheebhode; gaaleebhode. 15 Imbaa Kiristoosam yesa Imba hayayse woylaminka gobshee. Qaabe yenin hayen goynsa yeam oysaynana malsin maasana rooro wul ashkimbhaana dehee. 16 Ko dahaannaar malsin yenin maasayno lemmakkobee gobshibeka ko dee. Kiristooska yesa dohon payyan dayntanam iirayna eena siya yenin hayaadettsi kenin wuupayna yerradar kenin ooshimbhoadettsi payya meske yesa ko dee.
17 Barjosa bhocchino yin ko hanna, siya hayayse gaale yenin tiyenna payya hayayse gaalenam ye tiydianna yena payyane. 18 Kiristoos pir woam Barjodar bavana, kidi tipa dahayse tipa maataamma wona hamayse, wosa seesonna kalaa goyt ki diyade. Waanka ki diyade; manpasinka lay dehea ki maatade. 19 Ogo manpasinka dahayse dhaxin ooninte dahaana sadanana yivayse kena Barjosa upsinam ki giyade. 20 Kediar Nohe gonngalanam kinin ashken wodanka Barjo darshada kinin kaalenka kina ee hamaamma eenane. Ogo gonngalansa iinte ardayse noqora dhaqaana eenasa paydino lankay bishne. 21 Ogono noqono taaki yeam dhacchen shiidhimbhensa kamsine. Ogono shiidhimbheno yesa bishinsa dakan marayno dayma, payya meske haapana Barjokal theedea miskene; yeam konin dhacchayno Yesus Kiristoossa dembhira dhaabhidinkane. 22 Kidiar cecindar yivayse Barjosa mizaqinte ki dahade; Barjosa gaananabee, hayamoysa dahaanabee, kantaysa dahaanabe kina ee hamite ke dahade.