4
Gazamoka Dayntano
Kiristoos yisa waanka gaale haapaa kinin dohonna, yediar banqin koymonam dhaximbha eadettsi ogo bhocchinka wocchimbhayse dehee. Harrna hambhidianna, yisa waanka gaale haapaa ea seeson waadimanam garidine. Keeda kaara os peen kogayn dayntanka yinin dehenka, eedisa anngarmaka dayma Barjosa bhocchinam thoosada kida dee. Barjoam dhesimina eenayn bhocchayno ogonoar sharmucimakkobee, siya anngardhintabee, baribee, warsabee, kattsi wucayse kirbintabee, aaninka ashkadhaana barjonana ooshinsen waadiman waadadhaate goodimintabe igina wulam ena yenin hayoono wodano yena yeeka ko yeeke. Kedi igina yerrasa anngarman thoothamonka kembesana kinka kalaa yenin maataamonna keda targadhe; yeam keda iire. Ko dahaannaar sadanka dahaanabee diyaanabedar pirdana ashkimbhaasa birante yisa waadimansa malsinam keda maase. Diyaanaar shidhima Barjosa dhacchintan upsinam kena giidhoono ogonane; eedidettsi kesa waandar pirdadhaakaar yisa manpasinka Barjoyn dehendettsi ke deene.
Barjosa Imintonaam Payyamoka Wottsinta Zaskayno
Keeda yer wulsa macchino theedidine. Ogonante Barjoam miskana yenin damoadettsi qaymaa meske yesa ko dee; yeam zaskendettsi dehee. Nashimmakko seeson thoothinam konin kicenna,+ yer wulsa birayse kinka kiam kiam kattsi nashee. Gundume qolma kinka kiam kiam chocchamo tiyee.
10 Waana waana Barjosa sunin imintonaam payya hayayse wottsintaka yennon iira eedi wul yisa meteka meteka yina imbhon sunin imintonka kinka kinka kina waadadhee. 11 Eedi hayyear giyea yi hanna, Barjosa upsinam ki giye; waadadhea yi hannaar, Barjo kina imen kantanka ki waadadhe. Ogona Barjo yer wulka Yesus Kiristooska kida gobshadhe. Kina gobshibee hayamobe rooro wul lay ko dee; amiin.
Gaalen Rooroaka Wocchimbha Zaskayno
12 Isa nashonato, nuudettsi maaton taysate sheden gaalensa iinte yenin dehenka dhesadhaama yer yedar nivaadettsi hayayse targadheebhode. 13 Kalon Kiristoossa gobshinin may haapadhen wodanka kattsi yenin wozadhoadettsi, ta Kiristoossa gaalenam kashimayna yenin maatenka wozadhee. 14 Kiristoossa naabenna hamayse ye irdhidianna, gobshadhaa Barjosa Manpasin yedar ukunsenna wozadhee.
15 Yennon iira hayyear eediam deesintakabee, dimmakkokabee, siya hayntakabee, eedisa dhalqir ardintabeka gaale ki tiyabhoode. 16 Ko dahaannaar Kiristoosdar woylamin qajea kinin dohonna gaale kidar yeskanna, ogo Kiristoossa naabenka Barjoam ki gobshe, ki ooshimbhabhoode. 17 Pirdino Barjo eendar konin yedayno wodano yeskidine; birayse wodar yeskidi ko hanna, Barjosa dhacchintan upsinna ee hamiminasa kesa macchino hamin ko doo?
18 Tipaa ea gaaleka dhaqea ki hanna,
Barjoam kurtumbhimaabee seeson eabe hamin ki hame?+
19 Ogonante Barjosa bhocchidettsi gaalenam haapayna eena payyanam waadadhaate gon hama pijaa Barjona yisa sadanam ke ime.
+ 4:8 Kamn 10:12. + 4:18 Kamn 11:31.