5
Barjo Eenaam Wottsadhen Goyno
Ta keeda inta kembesana kinka misken ooninsa donza maataa, Kiristoos gaalensaar tarjea, os birante haapadhen kisa gobshinam kashimea dahayse, yesa shaarinte dahaana misken ooninsa donzanaam yin giyayse ida kiile: Yena elqimayse imbhaana Barjosa qollaam gishee. Ogonoar eedi yeam kantisonna dayma, Barjosa qaabondettsi nashayse keam toolee. Koymona gibazintaka dayma waadadhana yesa dohon payyan anngarmanka ko dee. Yenin wottsayna qollana kamsi maatee; kantanka keam wottseebhode. Yin ye hayanna, gishiman gishaynasa Hayoa Gebhaa kinin niven wodanka gemmimon gobshinsa qoobhenam yeda tiye.
Yin pir yedi barshinato, donzanana ee hamee. Yedi wul mete toskintanam apaladettsi qaadhayse kinka kina waadadhee. Harrna hambhidianna, Barjo poorimbhaynaam jibba ki jibbe; metenam yisa toskaynana sunin imintonam ima ki ime.+ Ta keeda Barjo yinin giyon wodanka yeam dheg kinin hayoadettsi, kisa kantan aanin demente yesa metenam toskee. Kidi yena kinin bhocchenna yeam galshen wulam kidar dhabee.+
Ogonante yeam zaskendettsi qaymayse dehee. Harrna hambhidianna, yeam jibbea Seethaan yinin manngenam zagayse zobodettsi yesa gasante gudhite kida yaaye. Peen kodar dahaana yesa imbanaana ogodettsi gaale kenin tiyenam dhesayse, Barjodar woylamin yenin qajenka wocchimbhayse Seethaanam jibbee. 10 Likka wodana gaalenam yenin tiyonsa budonte, Yesus Kiristooska rooro wul lay dehen kisa gobshinna yeam eelaa sunin iminton wulsa Barjo kidi yinti yeam maasayse wocchinsa ki wocchinse; yeam woysa ki woyse. 11 Rooro wul lay bitamonbee kantanbe kina ko dee; amiin.
Macchin Nagaymakkono
12 Eedi gon hama imbanaasine hamayse inin bhocchea Sillaasbar ko warqatinam likkaka yena i thaapade. Inin thaapoonoar yeam kiilanabee ogono gon Barjosa sun iminto konin dohonam yena tarjanabene. Ogonante Barjosa sunin imintonka wocchimbhayse woyee.
13 Yembesana kinka kambhoono Baabiloon gidir dohon misken onno “Nagaya” yena koda hame; isa naasa Marqoosaar “Nagaya” yena kida hame. 14 Nashimmakkoka kinka kiam sunqaate “Nagaya” kina hamee. Kiristooska maataana ye wulna payyamo ko dee.
+ 5:5 Kam 3:34. + 5:7 Maz 55:22.