2
Buudamoka Dhettsayna
Ena wodanka Barjo eensa shaarinte buudamoka “Wodi Barjokala qansayse eenna giyaynane” hamaynayn dahaadettsi, yesaar shaarinte buudamoka dhettsayna daasane. Kedi eenaam kayendar yeskisen buudan timmirinam aachika yesa shaarinte keda arse; keam shanaa Imbaam garayse yinnon metendar saanawa kayenam keda beve. Thoothino eeno kesa sharmucimakkon goynka koda yive; kosa waadimara dhaabhoono gonin goyno koda irdhe. Igina buudan dhettsayna koymonna kenin gibazerra dhaabhoono, yinti ashkayse yinin giyen eerinam yena giyada yeam keda sare. Ena birora yedayse pirdino kena ashkadhidine; keam kaysayno qaymayse koda toole.
Gaanana seeso kenin waadadhonna Barjo kena burqadhima, thipan oolonte keam dhaxayse pirdin rooronin nivenka yekka dikimon nuunte keam ki dhabade. Ena biron peenna burqadhadehe; Barjoam kurtumbhimina eenayn dohon peendar kayen noqonam kinin bevenka, tipamonam giyea Nohebee waani eena tobbhaanabeam ki dhacchade. Pir Barjoam kurtumbhimina wuldar pirdadhensa kamsi kenin maatoadettsi Sodoombee Gamoorabe katamana dibini kenin maatenka yekka atada kenin kayoadettsi kedar ki pirdade. Barjona ee hamiminasa sharmucimakkon waadimanka gaalite dahaa, agaa tipa Lootheam ki dhacchade. Harrna hambhidianna, agaa tipa ea kesa shaarinte kinin dehenka, rooro rooroaka kinin haapenbee kinin qansenbe kesa siyon waadiman goynka kattsi gaalite ki dahade. Ogona Barjodettsi maataanaam hamin keam gaalera kinin dhacchenbee tipa maataamma eenaam dhabshada pirdin rooroana hamin keam kinin toolenbeam Barjoda dhese hamintane. 10 Kalon igina minngamon anngarmanka yivaynabee Barjosa hayamonam bagaynabedar pirdana keam toolayse ki dahade.
Igina eena ooshimbhiminabee poorimbhaynabe maatayse, cecinte hayamoysa dahaanaam iirana kurtumbhehe. 11 Barjosa gaanana kedara kantanbee hayamonbeka sagayna ke dahaakaar, Barjo birante iirimesa pirdi kedar bevehe. 12 Igina buudamonka dhettsayna ke hanna, kedi pijadhinka yedadhanabee deesadhanabe adhadhaana, qaaboysa qolmina dammadettsine. Yinin dhesimina yerraam keda iire; damma kayaynadettsi kediar kaya ke kaye.
13 Kesa wobamon waadimansa bazanam keda tiye. Rooronka yisa anngarmanam yinin waadadhenka wozadettsi hayayse keda payde; eenaam taysana kenin wozadhenna, yembesana kinka kummandar haapadhintaka yer qaysbee ooshinseabe ke maatade. 14 Sharmucimakko hayana maanam kenin shedea aapi kesa daane; seeson waadimanam garmina eenane; Barjodar woylamin yinin qajenka akar wocchimbhaamma eenaam taysate keda dhaddhise; “Yer wul ina ko dee” hamintanam dusaana eenane. Kedi ashadhaana eenane. 15 Tipamon goynam garayse ke dhaddhismade. Bevoor naasa Balaamsa paanan ke yivade; kidi tipa maataamon waadimansa bazanam ki nashade. 16 Ko dahaannaar Balaamsa seeson goynsa kiam ko wacimbhade; giya dhesimino ukuli eedi upsika kina giyntaka Barjokala qansayse eenna giyeasa barinam ko marade.
17 Igina eena noqoysa qolma tuuladettsine; jibaren yiam bavate yaayayna polonadettsine. Kattsi thipa maatoono ranqo keam koda toole. 18 Harrna hambhidianna, wobon qaabonte dahaana eenasa shaarira dhaqayse nivaana eenana pootima pormakko upsi giyntaka waan anngarman siyonna keam keda tayse. 19 Kedi yinti kaysen seesonsa worsho dahayse “Worshamora yeda ute” hamada woylam yindar haydhen upsinam keda ime. Harrna hambhidianna, eedi yiam bashaa yerana worsho kida maate.
20 Wosa Imbaabee woam dhacchaabe Yesus Kiristoosam dhesintaka peen kote minngin yerira kenin dhaqonsa budonte pir ogosa iir maatate yedadhaana ke hanna, kedi bashadhidine; ena biron dayntara kesa budon dayntano sagi gemma ko gemme. 21 Harrna hambhidianna, tipamonsa goynam yinin dhesonsa budonte yina imbhon gazan upsira budoka maatintara ogo tipamon goynam dhesima shidhintano kena payyane. 22 “Qaski yisa thayntendar kida maate”+ pir, “Wurkupa yinin shiidhimbhonsa budonte maatayse coqonte koda wunkure” hambhoono kamsino gon kedar yeskidine.
+ 2:22 Kam 26:11.