3
Imbaa Wontea Yesus Maatayse Kinin Nivayno
Isa nashonato, taaki inin yena thaapayno warqanno kono isa lansonone; igina lamaana warqannaka goninam yena bhocchisintaka yesa qaabono payya konin doadettsi, yeam qaymisana i thaapade. Ena Barjokala qansayse eenna giyayna gaza maataana eena kenin giyaana upsinabee Kiristoos yisa tarjamonnante kinin yittsaanakalanka yenin tiyon woam dhacchaa wosa Imbaasa upsinbeam yenin bhocchoadettsi ida nashe.
Birayse koam dhesee: Macchin rooroaka yisa anngarmandettsi yaayada bagimayna eena keda nive. Kedi “Yesus ‘niva ki nive’ hambhoono hamotene? Wosa eykena diyorra yedayse yer wul ena pijadhorra yedayse konin dahaadettsi koda dee” keda hame. Igina eena cecinbee peenbe ena Barjosa upsinka kenin pijadhonam kedi dhesayse bhocchehe; peenoar noqorabee noqokabe ko pijadhade. Ogo wodanka dohoono peeno noqoka itsadhayse ko kayade. Barjoam kurtumbhimina eenaam pirdayse kaysadhea rooroaka yekka ta dohon cecinbee peenbeam ogo Barjosa upsinka nuunna keda toldhe.
Isa nashonato, yer kalaa waleebhode: Ogonoar Barjona rooro kala shii levedettsi, shiin lendhoar rooro kaladettsine. Waani waani eena kennon qaabendettsi Barjo kinin giyon qaabe yindar haydhen upsinam thoosana kappehe. Ko dahaannaar eeno wul seeson waadimanam yisa garayse kidar konin maatoadettsi kida yena darshe; eedi hayyear kayoadettsi zagehe.
10 Imbasa roorono diibidettsi koda nive. Ogo wodanka cecino upsi gebhika saga ko sage; cecinte dohoono pijadhino wul nuuka kaya ko kaye; peenbee kodar dohon wulbe ata ko ate. 11 Ta keeda yer wul ogodettsi kayayno ko hanna, yedi hamin daa yeam ko zaske? Gazamokabee Barjodettsi maatintabeka daa yeam koda zaske. 12 Ta keeda Barjosa pirdin rooroa nivenam wozaka toolaynabee saana konin nivoadettsi waadadhaynabe maatee. Ogo wodanka cecino nuuka atayse koda kaye; cecinte dohoono pijadhino wul nuunsa oydhamorra dhaabhonka koda yelge. 13 Ko dahaannaar qaabe yindar haydhen Barjosa upsindettsi tipamoyn dohon pee haalibee ceci haalibeam woda toole.
Macchin Kiilimeno
14 Ogonante isa nashonato, ogo wulin maatenam toolada, ooshinseabee siya yerbe yindar qolmina maatayse kisa birante payyamonka haapadhana wocchimbhee.
15 Nashadhaa imbanaasa Bhawloos yina imbhon pakalmakkonka yena kinin thaapondettsi, wosa Imbaa Yesus darshintanka woam kinin dhacchonam bhocchee. 16 Bhawloos kinin thaapon warqatin wulir yerra kinasa ki thaapade; kinin thaapaana warqatinasa iir waani waani bhocchana galshayna yerra daane. Timmiraamma eenabee qaabonka osbee orabe hamayna eenabe Mathaap Gazante thaapadhon waaniam kenin wobsendettsi igina yerramaar pir keda wobse; yin hayntaka yinnon metendar kayenam keda beve.
17 Ta keeda isa nashonato, birayse koam yenin dhesenna, ee hamiminasa wobon qaabonka dhaddhismayse, yenin wocchimbhayse woyorra yenin dhamboamadettsi mete yesaam gishee. 18 Ko dahaannaar wosa Imbaabee woam dhacchaabe Yesus Kiristoossa sunin imintonbee kiam dhesintanbeka gebhee. Kinaar, rooro wul lay gobshi kina ko dee; amiin.