7
Doroi enehuwawu meawa meaine, na ne Kaiwo Arerai Waworu ne Allai dererai tonanai we tata ampa. Ampafe todoni kontai taruairurang tatara tamararebanai weru fio kia rarika we tane tarainei tuti we tanumianinunei fo, amani tahatai weru fi werarika tonana fo kiai. Todoni kontaio tamararebanai na taminohi na nufi ninai weo tasomi we Allai na mai fefe.
Paulusi piraise paria, weo Titusi dontai na Korintusi ma deisaharai we Korintusifosa etohong we eweboyari riati aha
Metohong katai we amea na menemirorongwai. Weo wiro ametohong sarafieai we manei na wea kaha rai, amewedaya manei dohong karirafea kaha rai, tuti wiro ametofa manei na weai we ameha ne rafo weruri kaha. Imadu tonanafo wiro enehurorong we yinggai mea we menari sarawa kaha. Weo, kariri fianai aino imadurai kawurua fo, we amenemiwawu mea paria tuti mea mani mene katai na amenemirorongnei ampa, ampafe tatarang ete tamarareha mae tawemaniwowiri pampang.
Iroaso mea paria tuti enehurorongnei dedai we mea paria. Amesodai dadira bitoya ki, wape metohong enehurorongnei mitubaru tuti mirising paria. Rabuang bo amesi ameawemi na nu Makedonia nei kontaio, wiro amesobu rahida kuteai we ameminohi uka kaha. Dadirafo nayai woru amea, inontarai na boriei weru jematinei emamuna we amea, na amenemirorongfuisi kia matai we amea kontai. Wape Allai Mano niari inontarai enemirorong fituaya fosara enemirorongfoi mitubaru ahang foi, niari amenemirorongnei mitubaru aha kontai weo Titusi dontai ma fefe. Amenemirorongnei mitubaru tonanafo, wiro na dontai ma fo tera kaha, mae na deikaririai we amea we todoni metohoni enerorong mitubaru fo. Deikaririai kontai we metohong weai paria we mesobu yau aha fo, we metatua mea paria we fianai aino raminde menari fo, tuti nina mani memainenang we memadu tuti yau na menemiwawu yau fo. Fininai kai dohong yau imirising paria aha.
Tarahai kaiwo anatu tapapao raminde yenatuai we mea mau nanai dohong menemirorongwai fituayai, wape wiro yetua wea kaha. Tarai we rabuang bonani yetua kuteai we mea weo iwatioai we menemirorongwai fituayai kuteai, mae wiro ene waroi kaha. Wape ninaia mani ifaraise ampa, wiro we menemirorong fituaya wa kaha, mae we na menemirorong fituayai nanai wedaya metarabera mea weru mene metohong toa wara wa. Weo menemirorong fituayai nanai Allai dawi weai tonanai. Ampafe wiro amewedaya mea mesobu dadirafea kaha. 10 Weo taenemirorong fituayai kariri Allai ne dawiafo tonanane wedaya tatarabera tata weru tane sasarinei tuti kia faririfo we tata. Tuti mandoni kontai wiro detua we fi tonana fo kaha. Wape taenemirorong fituayaio kariri nunei ne dawiafo kia mararehafo we tata, amani taminohi na mamantiti rorong fo.
11 Into mewati kariri todoni menemirorongfoi fituayai kariri Allai ne dawiafo ne! Finanai wedaya mea merurai na mamboni paria we meruairurang mene taraiwai tuti menari ne wetaraifo, menemirireu sasario inontarai nani niari fo, mematai Sempaisi, menemirorong dawi we mesobu yau, mefaraise paria we fi merurai wea wa, tuti memainenang we metohong aiboifo we mano dohong sarawa foi. Na fininai kai meteinawiai ampa we menari fisarawafea kaha.
12 Ampafe isoi surati nani we mea mau fo, wiro mano anta dohong sarawai nani dino wedaya isoi ne kaha, ete we mano sodai dadirafo na fi sarawai tonana foi kaha. Mae isoi surati nani fo we ambori mewaitawanaia kasau we memainenang we mefata amea na Allai arongreafo. 13 Nanai wedaya amenemirorongnei mitubaru aha.
Tuti wiro amenemirorongnei mitubaru tera kaha, mae amemirising kontai sewa aha we amewatio Titusi we mirisingfo, weo mea kiai metohoni enerorongfoi mitubaru aha fefe. 14 Tarai we raminde Titusi dontai we mea kaharai mae yeparanding mea paria wei, tuti wiro metohong mamaya yau kaha. Toyari fikiaio raminde amewuwuai we mea fo mani kaiwo wetarai fine, tonanai kontai metainawiai we Titusi we fi bengno amemadurai wei na amefiai mea fo, wetarai tonanai kontai. 15 Ninaia mani enewawu mea pari aha, weo aroai kariri todoni raminde mea kiai wiwiaing mea mani metaramididauwi fo tuti kariri todoni metamang wei na mai tuti metatori na mematai fo. 16 Ifaraise paria weo iroaso mea na fifiani konta fefe.