8
Paulusi dutansa we efanduhi doi we efata ene doroi esobu dadirafo na Yerusalemifo
Doroi Korintusiwa meaine, ninaia mani ameteyo ameteikaririai we mea ambori mewaitawang kariri Allai ne bengno dohonai arora we jematinesa na nu Makedonia nei ne. Ea esobu dadira fuba paria. Wape na dadira fuba esodairi nani, emirising paria donio ene pari fi arorawa tonanai ki, wape na ewarami takahetuai paria fo etohong doi kontai we efata inontarai siai. Yeyo imadu kaririaifa kontai we fianai aino etohonai nanai, etohonai kariri fiani aino esobua fo, tuti etohonaia sewa ne esobuafo nanai kontai. Wiro manei demisa kaha, mae mantaung saino enemitituai tonanane, tuti etanggoa amea paria we ea kontaio efata Yesusi ne inontarai emararebana fosa na nu Yudea foi na fianai aino esobua fo. Tuti fi etohona fo, fuba sewa ne amenemitituaitafo. Reantanang mani etohong ene taraifoi we Sempaisi we etohong kariri ne dawiafo, mayeai we amea kontai. Enari tonanafo, enari kariri Allai ne dawiafo. Nanai wedaya ametutang we Titusi we daraberahi to Korintusi we mea aha mau. Weo andino anta fiata mea na mefanduhi doi we metanatui we mefata tane doroi na Yudea fosa. Ampafe ametutani we fiata mea menariri kiai ao meinenang, mai kariri mene menemirorong denteng fo. Na fifiani kontaio mene fong pari; na meroasoafo, na memadufo, na mewaitawang fi mai fo, na merurai tarai fo, tuti na menemiwawu amea fo. Ampafe yutang mea we todoni kontaio mene foniai na fi beng ninai kontai.
Imadu tonanafo wiro yere we mea we metohong kariri nanai kaha. Mae imadu kariri inontarai Makedonia nesa we todoni enemiwawu fuba tonana fo ambori iwati mea kontai we menemiwawu inontarai siai fosa na metohong doi we mefatasa nai mani fuba todoni. Weo mewaitawanai na mai ampa we tane Seng Yesus Kristusi todoni dohong ne bengfo arora fuba paria we tata fo ampa. Weo I ne ra bitoya paria, wape sawing ne fi fuba nani kiai, mae niariria ne pari fi, ambori na ne pari fi nanai wedaya tata tane ra bitoya na Allai arongreafo.
10 Kariri doio fanduhiai we fata inontarai naya fo, enehutituaitane toninai, amani denteng sewa we mea we metohong kariri mene menemitituaitaia fo. Tarai defuina bo fafongna foi meaino reantenang pari mefanduhi doi we mefatasa tuti nanai tera kaha, mae meaino reantenang pari we menemitituai we menari finana ne. 11 Ampafe ninaia mani, metawina fanai mae menaria kiai ki na fi mesobuai demoyara fo. Todoni kontai menari fininai na menemirorong mirising, kariri raminde nanai memirising we menemitituai kariria fo. 12 Weo masino fi metohonai nanai na menemirorong mesi mani, Allai ambori demang we finanai. Weo Allai demang we fianai aino metohonai na fio mesobua fo, wiro fi sewao mesobua fo kaha.
13 Wiro yawiai we iwedaya mesodua ne marabafeai na mene pari fi arora wa, mae inontarai siai fosa etawing ene marabafo kiai tuti esobu sayayafo kaha, manta enehutituaitai ne beng sewa ne mani, tata kiai tamasi. 14 Na ninaifa mani, mene fi mesobuai sewa wa, metohonai we fiata fio esobua kaha fo, ambori na rahida siai wori, fianai aino esobuai sewa fo fiata fio mesobua kaha fo, ambori na tonanane memasi na fi mesobua fo. 15 Toyari soi na kaiwofo:
“Mano fianduhi bitoya foi,
wiro ne fia bitoya karera kaha,
tuti mano fianduhi katui foi,
wiro ne pari fi kaha.”*
Paulusi denatu Titusi itoru tono Korintusi we itofata jematifoi efanduhi ene doi etohona fo nanai
16 Ametohong mahikai paria we Allai, weo niari Titusi enerorong boyari ria amea, amani niariri yurai paria kariri amea we fiata meawa. 17 Weo wiro yoa we fianai aino ametutani wea fo tera kaha, wape mantauni kiutuai terai we da we mea mau, tuti de yurai paria we fiata mea ki. 18 Tuti wiro meiri kahai, mae ametemio tane doroi manei riati, doroi nani mani jematinei kiai etatori kontai weo fianai aino niari fo, amani wiuwu Kaiwo Mahikai na Allai kariri Kristusi fo. 19 Tonanai tera kaha mae, inontarai nini mani, jematinesa etiriri we kiontai amea na amene rang rorong ne na rahida ameha fi mefanduhiai we tane doroifosa fo nanai. Fi mai metohona fo nanai, ameha ametohonai ambori Sempaisi mantauni wonongfo dadai sambewarai nayai, tuti ambori deinawiai we taenemirorong dohong we tafatasa tonana.
20 Amenemitituaitane we ametemi tane doroi nani dontai ria Titusi ne mani, weo ametanansiau weai paria ambori wiro inontarai manei dinggai amea we amenari sarafieai na fi fubao fanduhiai tonina nei kaha. 21 Amerurai we amenari fio mai pari fo terai, tuti nanai wiro mai na Allai urengreafo tera kaha, mae na inontaraine earomireafo kontai.
22 Amea kontai ametanatu tane doroi siai manei kontai ria Titusi suru. Inontarai nini ametitua wei we beiru teai ampa tuti amewatioia mani, inontarai ureng maya paria dine. Tuti ninaifa mani yurai paria we fiata mea we yoaso mea fo fuba paria, we fi metohonai tonana fo. 23 Mae we Titusi mani, nehu maniwowirio yufi ria yau dine we aufata mea. Tuti tane doroi manduo urontai riati ne suru mani, inontaraio jematinei kiai etemi suru di suru tuti uminohi toa fo wedaya Kristusi wonongfo sambewarai dedai aha. 24 Ampafe amenemitawanai we meteinawi menemiwawuwa we sitoru, ambori jematinei kiai ewaitawanai we menemiwawu sitoru tuti ewatioai we fianai aino ametaparandinai kariri mea fo wetarai.
* 8:15 Keluaran 16:18