9
Paulusi dutang we jemati na Korintusi fosa emainenang fi etohonai we efata jemati na Yerusalemifo
Kariri fianai aino metohonai we mefata inontarai emararebanai na Yerusalemi fo, wiro yeyo imadu kaririai we mea ahang kaha. Weo iwaitawanai we memirising we mefata tane doroifosa, tuti yeparanding mea kaririai we inontarai na nu Makedonia nei ampa. Yeikaririai wesa, we na defuina bo da wa foi paria ninai, doroio na nu Akhaya wai mea memainenang kawuru ampa we mefanduhi doi we mefata tonanai ampa. Tuti mene memirising we menari finana fo wedaya bitoya na sa efaraise we enari tonanai kontai ampa. Wape yemi doroine sitoru mau ninai ambori fianai aino ametaparandinai kariri mea fo dohonao manta kaiwo ariri arora tera fanai, wape todoni kontaio memainenang finanai kawurua watai. Weo imadurai wesa kawuru ampa we memainenang we mefata tonanai ampa. Imameataifa we masino rahida bo yontai mau wai inontarai Makedonia manea etontai ria yau, tuti ewatioai we wiro memainenang finana kaharai, nana mani amemamaya paria. Tuti mea kontai nana mani memamaya sewa aha. Weo imadurai kawurua we mea mani ameroaso mea ampa. Nanai wedaya nuhuruainsoai mai we yemi doroi nini sitoru we mea fafong mau, we itomainenang fio metarerai we metohona wa. Inari tonanafo we ambori rahida bo ira mau wai mani, fi metohonai nanai mainenang kawurua. Ambori na tonanane deinawiaia kasau we fianai aino metohonai tonana fo, metohonai na mewarami takahetuai funomai, wiro manei denggoa mea wea kaha.
Tatohonai na tawarami rirora ne mani, Allai mioang tata rai
Mearomio fininai! Inontaraio kifa aibong bitoya kaha foi, ambori fi detingna fo kontai bitoya kaha. Wape mano kifa aibong bitoya foi, ambori fi detingna fo kontai bitoya ki. Mansiari-mansiari wau bohong fifo kariri fianai aino kutuai na enemurorongwai, wiro morira ete numuruainso toyari manei denggoa wau we bohona fanai. Weo Allai enewawu mano dohong fi na enerorong mirising foi. Tuti Allai ne mambiriu we dohong ne bengfo fuba funomai we mea, ambori fifiani kontaio mene pari na wea kaha, tuti awa mesobuafo fuba we metohong ne bengfo fuba pari aha. Kariri kaiwo dotu na Kaiwo Mararebana fo kariri Allai deyo,
“I deto funong fi we inontarai ene pari fi fosa,
ne enerorong denteng fo nayai wefitawafa.”*
10 Allai andino meinenang aibong we mangkafa aibong foi tuti fiang we tata, I kontai ambori meinenang aibong bitoya pari aha we mea tuti mioang mene aibong mehafarai na menemirorong mesi foi nanai ambori wetaraifo fuba sewa aha ki. 11 Na tonanane na fifiani kontaio Allai mioang mea nayai fuba paria, ambori mewemambiriu we metohong fi na mewarami takahetuai funoma wa. Tuti fi metohonai tonanai ma ametatora fo wedaya inontarai efau etohong mahikai we Allai ki. 12 Weo fi bengno menari ninai, wiro we dohong Allai ne inontarai emararebana fosa esobu fi demoyara tera kaha, wape kontai we ambori wedaya kaiwasa bitoya etohong mahikai fuba paria we Allai fo. 13 Tuti na fibengno meteinawiai nanai, inontarai efau ambori etaparanding Allai, weo ewati mene metohong kariri Kaiwo Mahikai kariri Kristusi, mano merariati foi. Kontai efiai Allai we mewarami takahetuaio metato fi we ea tuti we mandoni konta fo. 14 Ampafe ea kontai ambori etutang tuti mea na enemirorongno enemiwawu mea foi, we Allai dohong ne bengfo arora we mea fuba paria fefe. 15 Todoni kontaio tatohong mahikai we Allai we ne bengno tatatoafonsoa kahaio dohonai we tata fo!
* 9:9 Masmuri 112:9