Kaiwo Anatu Na Paulusi We
Filemoni
Kaiwo dedung we surati we Filemoni
Suratinei rasul Paulusi soi na rabuang bo wia na aitamu rorong foi. Soi we ne maniwowiri manei, wonong fino Filemoni, tarahio minohi na bendari Kolose.
Filemon nini yoaso Yesusi ampa, tuti inontaraio ne wafoniai we jematifoi dine kontai. Ne woming erufi wei fosa tarahai maneiru teai, tuti na ne woming nanisa manei wonong fino Onesimusi. Woming nini wewu werui to katai siai ampa. Nana mani, na hukumi Kaisari Roma foi Filemoni miaya reti, dohong aiboi marareha we Onesimusi ki.
Wape waitawang na rang todoni Onesimusi sobu Paulusi na aitamu rorong fo tuti Paulusi deiriri Kaiwo Mahikai kariri Yesusi fo wei, ampefe yoaso Yesusi tuti dariati. Ampefe Paulusi deo denatui daraberahi we ne mano yufi wei foi aha, amani Filemoni. Nanai wedaya soi suratinei we Filemoni we medu sauarai wei, ambori todoni kontaio sobu Onesimusi na mai aha, toyari ne doroi uroaso Yesusi ruhiai, wiro we ne woming teraio deiai ne sarawafoa dine kaha.
Kaiwone deto kutuai toninai:
1-3 Paulusi dohong mahikaifeai we Filemoni.
4-7 Filemoni yoaso Yesusi tarai.
8-22 Paulusi dutang we Filemoni kariri Onesimusi.
23-25 Kaiwo Kafe.
1
Mahikaifeai
1-2 Weo Filemone wau, mano auenemiwawu wau tuti aune maniwowirio rufi ria auru wa wau. Kontai we aune doroio Afiai, we aune maniwowiri Arkhipusio torurai ruhiai tuti Yesus Kristusi wonongfe nei, tuti weo jematio mefanduhi mea na nemu munuwai mea.
Kaiwo anatu ninai na yau Paulusi, inontaraio iwatai na aitamu rorong ne weo iwuwu Yesus Kristusi ne yau, tuti na tane doroio Timotiusi.
Aunemitawanai kadono tane Dai Allai tuti Seng Yesus Kristusi urohong une bengfo arora we mea tuti uwedaya mea menumiruainso une maifo.
Paulusi fiai Allai we Filemoni enewawufo tuti yoasoafo
Yutang tuti wau we Allai mani, ifiai, yohong mahikai pampang wei. Weo tarahuoaifa we roaso Seng Yesusi tarai tuti enemuwawu Allai ne inontarai emararebana wasa kiai fefe. Yutang we Allai ambori na boiriri kariri nemu roasoawa we kaiwasa bitoya fi wa, na tonanane boitawang na mai kariri fi beng kiai tasobuai na Kristusi. Doroi bohi Filemone, bohong yau imirising paria tuti iwemambiriu kontai, weo enemuwawu Allai ne inontarai emararebana wasa tuti fatasa ampafe emararising tuti enemirorongwai mitubaru.
Paulusi dutang tuti Onesimusi we Filemoni
Ampafe nanai wedaya ye yutang wau we nari fieai, amani fio masi we nari wa. Tuti na Kristusi wonongfo iwemambiriu we yemi wau nari fiani aino yeo nari fo kontai. Tonanai ki wape tuenemiwawu turu, ampafe wiro yemi wau na kaiwo tapapa kaha, mae yutanai teraifa. Aromuo yau, bohong kariri nehu kaiwone, we iwewawa ampa tuti iwatai na aitamu rorong fe ninai weo yeiriri Kristus Yesusi wonongne. 10 Ampafe yeo yutang fieai we wau kariri nemu womingno Onesimusi, inontaraio isahui we nehu kaisung na Kristusi nei. Weo na aitamu rorong fe ninai yeiriri Kristusi wei ampafe arahio yoasoi. 11 Raminde nanai inontarai nini wewu weru wau, kia fieai we wau kaha, wape ninaia mani kia mai paria, wiro we wau tera kaha mae we yau kontai.
12 Yenatu nemu womingno wewu weru wau nei aha mau tuti yutang wau we wobui na mai aha. Enehuwawuti paria, manamo yemi daraberahi we wau aha mau ne. 13 Imaya kairi we dontai weru yau kaha, mae yeo niayai ria yau na ninai we yiwang wau we fiata yau, na rahida iwatai na aitamu rorong fe nina we yeiriri Kaiwo Mahikai fo fefe. 14 Tonanai wape yeo yutang wau akawuru wo, weo roa ete bireri e? Weo imaya we iwedaya wau nari fi na enemurorong mesi kaha fanai, mae yeo ambori fi mai nari fo mani nari na enemurorong mirising. 15 Enehutituaitai we tarahio Onesimusi ketai tourai weru wau ne, we ambori Sempaisi dohoni we wau aha mau ambori muweboyari we fitawafa. 16 Weo i daraberahi we wau mau, wiro wewoming we wau teraifa kariri fafong nanai ahang kaha, mae ninaia mani wahui we nemu doroi muroaso Kristusi ruhia dine ampa. Enehuwawuti paria wape wauno enemuwawuti sewa ne, weo wobui wewoming we wau aha, tuti we doroio daria Yesusi tarai manei dine kontai.
17 Ampefe wahu yau we nemu maniwowirio turufi ruhiai we Sengnei mani, tonana mani ka Onesimusi aha mau, wahui we nemu doroi kariri wahu yau we nemu doroi nina. 18 Masino dohong sarafieai we wau ete kia nemu fiea mani, bohonai tau we yau ma ambori ibaitai ki. 19 Ambori boitawanai we yohong kariri nehu kaiwo arerai nina mani, mantaung yau isoi na warahunei toninai we wau, Yau Paulusi, yauno ambori ibai fianai aino dohong sarawai nanai we wau ki. (Wape imaya we yeikaririai we wau ahang kahai, we wau kontai wobu fi beng bitoya ria yau kawuru ampa, amani na yeiriri Kaiwo Mahikai fo we wau tuti yeunau wauwa roaso Kristusiwa.) 20 Ampafe doroi bohi Filemone, nari kariri fianai aino yeyoai mau nina, amani bomang we Onesimusi na mai aha. Na tonanane nari yau imirising pari aha weo ro ria Seng Kristusi na mai. 21 Yenatu kaiwo ninai we wau mau ne, iroasoaifa we bohong kariri fio yutang wau weai nina rai. Tuti iroasoaifa we nari fi mai sewa aha weru fi yutang wea fo ki.
22 Kontai moinenang rorong bei na nemu munuwai we yau. Weo enehutawanaifa we Allai yoa we mene nadi metutang tuti yau wai kiai, tuti wiwiaing yau ira to boriei weru aitamu rorong nei, ambori yontai mau ki.
Paulusi etanatu mahikai we Filemoni
23 Epafrasi denatu mahikai we wau. I kontai wiatai na aitamu rorong fe ria yau weo wiuwu Kristus Yesusi ne Kaiwofo fefe. 24 Nehu maniwowirio erufi ria yau nesa kontai, amani Markusi, Aristarkusi, Demasi, tuti Lukasi etanatu mahikai kontai we wau.
25 Kadono Seng Yesus Kristusi dohong ne bengfo arora we mea kiai.
Mahikaifea.