3
Kaiwo kariri inontarai Kristeni nesa eminohi toa fo
Boretawang jematiwasa ambori esomi tuti etaramididau mano ewenunggamiei we parenta wasa tuti mano eru wang mananu wasa. Kontai bounausa we emainenang we enari fi beng fo. Boikaririai wesa we etohong inontarai siai ewonomi karira fanai, tuti ebiriu we esawasa fanai, mae enari suasa na mai. Tuti eboi earomi fanai, mae etato inontarai siai.
Weo tata kontai raminde tararia Kristusi kaha fa mani, tawebonggoi paria, tanari funomai, tuti taroaso fi wetarai kaha fo. Fi mai kaha fo aino tafaraiserai tuti taenemirorong dohong weai we tanari tera fo, kontai taenemitituai te ne karirafo, taenemirorongfoi pirahai we kaiwasa, taenemirireu inontarai siai tuti inontarai siai enemirireu tata. Tanari tonanai wape, Allai tane Mamparirifoi deinawi ne enewawufo tuti ne mahikaifo we tata, amani feriri tatara. Feriri tata tonanane, wiro titua na tane bengfo kaha, mae na mantauni ne aro tata fo. Tuti feriri tata na Nuaninu Mirarebana foi ne mambiriufo, tuti yuairurang tata, wedaya tatawing ne karirafo, tuti yiwang taenemirorongne aha weworu. Yesus Kristusi tane Mamparirifoi fi niari fo wedaya Allai dohong Nuaninu Mirarebana nei funomai we tata. Dohong beng we tata ambori fi kiai dohonai we ne arikangfosa dohonai we tata kontai, tuti tabeng riati aha. Niari tonana ambori tasobu rang weo taenemitawanaifa we tasobu numainufo. Kaiwoariri imadurai nanai tarai. Ampafe yutang wau paria we bounauwai mambiriu we inontarai eroaso Allaia fosa ambori erurai mambiriu we enari fi beng fo. Weo nanai aino bengne tuti kia mai we inontaraife tatane.
Wape kotai weru kaiwoariri kia mai kaha fo, amani kaiwoariri inontarai esawasa wea fo, ete riria wiro werea na wea kaha fo, ete kaiwo funomai kariri Yahudifosa ene koang tuti Kaiwo Musai soi fo. Mano esawa we kaiwo tonana ne mani ewebonggoi paria. Fi fuba nani kiai wiro fiata sobu inontarainesa kahai tuti kia mai wesa kahai. 10 Mano wedaya kaiwasa na jemati fosa ao eweboyari ahang kaha foi mani, wuari. Wape wuari reantenangfo taraoa kahai, weberufo aha tarao wau kaha mani, boiayari tuti wiro mefanduhi mea riati ahang fanai. 11 Inontarai niari tonana nei mani, boitawanai we da sarawai ampa, tuti sefang na sasari. Sasari niariri tonana nei deinawiai ampa we dohong sarawai na Allai urengreafo.
Fiainawiaio wefuiai pari
12 Na rahida bo yenatu Artemasi ete Tikhikusi we dontai mauo sobu wau foi mani, ruraifa we wukahera bontai we yau to bendari Nikopolisi ma. Weo imadurai futuayai we danunanangfoi ne diru neungfo mani, inayai na nana rai. 13 Rahida bo Zenasi mano deitawang hukumi na mai foi tuti Apolosi urontai nai wai mani, ruraifa we fata suru na fi uka ria suru na une rang rorong fo, ambori usobu dadirafea fanai. 14 Bounau tane inontarai eroasoa wasa ambori erurai we eru fi mai fo we efata inontarai siaio ene pari fi fosa ambori inontarai ene pari fi nanisa wiro esobu dadira na ene munu rorong fo kaha. Na tonanane esobu aunau we ehabi ene rahidafo funoma kaha.
15 Doroi amenai ruhiai na nina nesa, etanatu mahikaifeai we wau. Tuti boikaririai we tane maniwowiri taroasoai ruhia wasa, mano enemiwawu amea wasa, weo ametanatu mahikai wesa kontai.
Kadono Sengnei dohong ne bengfo arora we mea kiai.