15
Jerusalén huakkaʼ jakyo Jesúsen huaknopo̱e̱ʼeri huairi o̱gkupopakuyate.
Kenokaʼ Judea huadari hua̱e̱ʼeri Judeayaʼ Antioquía jakyo onʼbatiakuyate. Huamaʼbuy huanigpe̱i̱kaʼeritaj huaboaʼda onʼmanmadikaʼpo, konig Moisésa oʼmanaʼuyate huabokereken huasiʼdak oktegdik moʼe̱ne. Okteghueʼ e̱e̱ʼnayo Diosa nopoʼkoreahueʼ moʼe̱a̱pone. Huaboaʼda onʼmanmadikaʼuyate. Kenda onʼmanmadikaʼnok Pablo Bernabéere Judea huamanmadikaʼeriere huayahuaya nogpaʼ nogpaʼ eʼkaʼtaj i̱ghuaʼda onʼmanaʼuyate. Beʼa buttida yaaʼ nopo̱e̱hueʼ o̱ʼnenok Jerusalén huakkaʼ jakyo Jesúsen huataʼmoneritaj kenpaʼti huanigpe̱i̱kaʼeri huairitaj kenda kanʼbatiaʼpakeʼpo Pablotaj Bernabéeretaj kenpaʼti sueʼda Antioquía huanigpe̱i̱kaʼeritaj onʼmataʼmonaʼuyate.
Ken Antioquía huanigpe̱i̱kaʼeri onʼmataʼmonaʼnok onʼhuaʼuyate. Fenicia huadaribayo kenpaʼti Samaria huadaribayo onʼpokonhuaʼdepo onʼmanbatiaʼpakonhuaʼuyate. Nog aratbuta konig kenomeyen adhueaʼpaneʼ namaʼda o̱gkikaʼuynig konigti o̱gkikaʼpo, Diostakon aʼnigpe̱i̱kayaʼpo kenpaʼda onʼbatikuyate. Kenda ʼuruaʼda onʼmanbatiaʼpakonhuaʼnok huamaʼbuya onʼpe̱e̱depo huakkaʼda onʼdurugpakuyate.
Pablo Bernabéere Jerusalényo̱ eʼnokye̱deʼte ayaʼ huaknopo̱e̱ʼeri Jesúsen doce huamataʼmoneri huanigpe̱i̱kaʼeri huairiere durugda onʼmato̱e̱po onʼmadokoeʼuyate. Ken nog huakkaʼ jakyo nog huakkaʼ jakyo Diosa oʼtihuapoknok Jesústaj onʼmanmadikaʼonhuaʼnok huakkaʼda onʼnigpe̱e̱meʼ. Pablomeya̱ onʼbatiaʼpaknigʼa, sueʼda fariseo aratbut Jesústaj oʼnoknopo̱e̱meʼpo onʼbodpo onʼmanaʼpo:
—‍Nog aratbutada huanigpe̱i̱kaʼeritaj huabokereken huasiʼdak oktegdik o̱ʼnikaʼ. Kenpaʼti Moisésenbaʼ nigpe̱i̱kaʼdik o̱ʼne. —‍Fariseo aratbut huanigpe̱i̱kaʼeria onʼmanaʼuyate.
¿Diostaj kanʼnopoʼkoreʼpo menpaʼ nog aratbuta Moisésen eʼmanaʼtaj nigpe̱i̱kaʼdik ya̱ʼne? Jesúsen doce huamataʼmoneri huanigpe̱i̱kaʼeri huairierea o̱gkupopakpo huayahuaya onʼmananhuaʼpo. Ken huakkaʼda enʼbatiaʼpakonhuadeʼte Pedro oʼbodpo oʼmanaʼpo:
—‍Nog aratbut judío ehueʼtaj Jesústaj kanoknopo̱e̱ʼpo “Jesústaj huadak huaʼa nog aratbuttaj yamanbatiaʼpak,” aʼnenda Diosa doʼtaj bektieʼeapo menameʼne. Kenda moʼnopo̱e̱ne, egomey. Diosa ayaʼ aratbuten huanopoʼ oʼmaki̱e̱ʼikaʼ. Nog aratbuttaj oʼbaeʼpo oroʼtaj oʼmanopo̱e̱a̱ʼuyne. Konig oroʼtaj aʼnenda Diosen Noki̱re̱g boyoʼkemeʼne konigti nog aratbuttakon oʼbayokemeʼ. Konig Diosa oroʼtaj diʼ moʼe̱ne konigti nog aratbuttaj diʼ oʼmaepo. Nogomey Diostaj oʼnoknopo̱e̱nok Diosa oʼmanopoʼtihuekemeʼ. 10 Diosa nog aratbuttaj oʼmanopoʼtihuekemeʼ, menaʼpo opuda̱ta oknopo̱e̱hueʼdik moʼi̱kaʼ. Ken Moisésa oʼmanaʼpo oʼmadoyaʼuyate. Kenda oroʼen adhueaʼpaneʼ kikahueʼdik o̱ʼnikaʼuyate. Oroʼkon kikahueʼdik o̱ʼe̱ne. Konige̱po kenda Moisésa oʼmanaʼuyate nog aratbuttaj manikahueʼ yanikaʼ. 11 Dios oroʼtaj diʼ moʼe̱po, katetehueʼda moʼnopoʼtihuekepo onteʼti kurudyo̱ moʼnoeanhuahuikaʼapone konigti Dios nog aratbuttaj diʼ oʼmaepo katetehueʼda oʼmanopoʼtihuekepo, onteʼti kurudyo̱ oʼmanoeanhuahuikaʼapo. —‍Pedroa oʼmanaʼuyate.
12 Ken ayaʼda e̱gkupopakada onʼtiaʼpakbatikonʼuy. Bernabétaj Pablotaere onʼmape̱e̱ʼuyate. Konig tiahuayhued o̱ʼneonhuahuikaʼnig Diosa oroʼtaj oʼtihuapokpo nog aratbuttaj oʼkadhuahuaʼpo kenpaʼti oʼbayareamey. Pablo Bernabéerea onʼmanbatiaʼpakonhuaʼuyate. 13 Kenokaʼ enʼmanbatiaʼpakbatikdeʼte Jacoboa oʼmanaʼpo:
—‍Doʼtaj menʼpe̱e̱ʼ egomey. 14 Diosa nog aratbuttaj judío ehueʼtaj huaboaʼda oʼmanopoʼtihuekedemeʼte Diostaj menʼnigpe̱i̱keʼpo Diosa oʼbaemeʼte. Simón Pedroa kenda monbatiaʼpakdene. 15 Ken konig ya̱ʼe̱a̱pet Diosen huamanbatiaʼpakeria onʼmanaʼuyate:
16 Aʼnenda David huairien aratbut Diostaj dakaʼda onʼnigpe̱i̱kaʼuyate. Nogok Daviden adhueaʼ huayayoa Diostaj nigpe̱e̱hueʼda o̱ʼnuyate. Nogok ijkumejapoy, Diosa oʼmanaʼpo, Daviden aratbuttaj ijmanopoʼkoreaʼaponok. Onteʼti Diostaj onʼnigpe̱i̱kaʼapo. 17 Ayaʼada nog aratbuta Diostaj ukdik kaʼnikeʼpo Daviden aratbuttaj ijmanopoʼkoreaʼapoy. Nog aratbuta doʼtaj oknopo̱i̱kaʼdik menikaʼ. 18 Ken konig Dios Huairia oʼmanopo̱e̱a̱ʼuyate.
Kenda Diosbaʼte oʼmadoyaʼuyate.
19 Inomey nog aratbut Diostaj onʼnopoʼkoreaʼdepo Diostaj onʼnigpe̱i̱kaʼnok, “Moisés Diosbaʼ eʼmanaʼ nigpe̱i̱kaʼdik moʼe̱.” Oroʼ ahueʼdik o̱ʼe̱y. Ijjay. 20 “Eʼketkaʼ diostaj pakhueʼ yanikaʼpo kenpaʼti vacaen eʼketkaʼ diostaj eʼyokdeʼ ken huaen bapehueʼ yaneʼ. Nogen hua̱to̱e̱ʼtaj bakdejhueʼ yanikaʼ. Kenpaʼti eʼhuerenonukuʼpo eʼbuey huaen bapehueʼ yanikaʼpo hua̱hue̱ya̱ʼ eʼtaʼkot huaen bapehueʼ yanikaʼ. Huamimipiʼ bapehueʼ yanikaʼ.” Kenyoʼda nog aratbut huaknopo̱e̱ʼeritaj monigmadoyaʼ. 21 Aʼnenda kenpaʼti oyda nogya̱ʼ nogya̱ʼ huakkaʼ jakyaʼ Moisésenbaʼ onʼbonapakikaʼ okmapi̱e̱ʼahuaddikte hua̱i̱takeʼ jakyaʼ. —‍Jacoboa oʼmanaʼuyate.
22 Ken Jesúsen doce huamataʼmoneri huanigpe̱e̱ʼeri huairiere ayaʼda huanigpe̱i̱kaʼeriere ʼuruaʼda Jacobo oaʼ onʼnopo̱e̱po, “sueʼda oroʼen huanigpe̱i̱kaʼeritaj monʼmataʼmonaʼ. Antioquíayo Pablo Bernabéere bottaʼ monʼmataʼmonaʼ.” O̱ʼnuyate. Judas Barsabástaj onʼtaʼmonaʼuyate. Silastaj kenpaʼti onʼtaʼmonaʼuyate. Silas Barsabásere huairi o̱ʼneʼuyate. 23 Ken berobaʼ eʼmadoyaʼ onʼmanigtaʼmonaʼuyate.
“Oroʼ Jesúsen doce huamataʼmoneri huanigpe̱i̱kaʼeri huairiere kenpaʼti huamaʼbuyere opudtaj onʼdiktaʼmonaʼne, onʼnigmadoyaʼne. Opud nog aratbut Judío ehueʼ huamaʼbuy moʼe̱ne. Antioquía huakkaʼ jak hua̱i̱kaʼeri moʼe̱ne. Kenpaʼti Siria huadaribayo hua̱i̱kaʼeri moʼe̱ne. Kenpaʼti Cilicia huadaribayo hua̱i̱kaʼeri moʼe̱ne. 24 Sueʼda oroen huamaʼbuy huabokereka boʼhuahuameʼte opudtaj namaʼda huadik monmadikameʼte. Huabokerekensiʼdak oktegdik moʼe̱ne. Konig Moisés oʼmanaʼuyate nigpe̱i̱kaʼdik moʼe̱ne. Kenpaʼ yanʼmanmadikaʼ manahueʼ o̱ʼemey oroʼ. 25 Bottaʼ oroʼen huaknopo̱e̱ʼeri huadiʼda huamaʼbuytaj Bernabéere Pabloere opudomeytaj eʼtaʼmonaʼtaʼ oʼpakpo onokteteyoʼ Silastaj Judastere oʼbaktieʼeaʼde. 26 Pablo Bernabéere Jesucristotaj onʼnigpe̱e̱po nog huakkaʼ jakyaʼ nog huakkaʼ jakyaʼ ke̱ya̱ʼ aratbut onʼhuadiaypo eʼbaraktaʼ onʼpakpo Jesúsen huadak huaʼa onʼmanmadikameʼte. 27 Ken, Judas Silaseretaj oʼmataʼmonay. Kenda opudtaj oʼnigmadoyaʼne konigti kenomey ʼuruaʼda monaʼapone. 28 Ayaʼda Moisésa oʼmanaʼuyate oroʼnayo manahueʼ o̱ʼnene. Kenda opud kikaʼdik moʼe̱ne oroʼere Diosen Noki̱re̱gere oʼnopo̱e̱po oroʼa oʼnonaʼne. 29 Huaen eʼketkaʼ diostaj eʼyokdeʼ ken huaen bapehueʼ yanikaʼ. Konigti mimi bapehueʼ yanikatiʼ. Kenpaʼti eʼhuerenonukuʼpo eʼbuey huaen bapehueʼ yanikaʼ. Nogen hua̱to̱e̱ʼtaj bakdejhueʼ yanikaʼ. Kenpaʼda oʼnonaʼne. Kenda eʼnigpe̱i̱kaʼnayo huadakda boʼkikaʼpo. Kenpaʼda oʼnigmadoyaʼne.”
30 Antioquíayo onʼmataʼmonaʼdenok onʼhuaʼuyate. Ayaʼtada huanigpe̱i̱kaʼeritaj onʼbakupopakandepo berobaʼ eʼnigmadoyaʼ onʼbayokuyate. 31 Kenokaʼ huamaʼbuy berobaʼ onʼtiahuaypo onʼbonaʼpakdepo berobaʼte ʼuruaʼda onʼmaboroaymeʼtenok huakkaʼda onʼmadurugpakuyate. 32 Judas Silasere Diosen huamanbatiaʼpakeri o̱ʼnepo huamaʼbuytaj ʼuruaʼda onʼmaboroaypo onʼmanmadikaʼonhuaʼnok ken huamaʼbuya Diosen dakaʼda o̱gkikaʼuyate. 33 Ijhueʼmon ke̱yo̱da o̱ʼneonhuahuaʼdepo Antioquía huamaʼbuya. Jerusalén huaknopo̱e̱ʼeritaj onʼmataʼmonaʼuyate. 34 Silasnayo ehuaʼtaʼ pakhueʼ o̱ʼe̱po huahueʼ o̱ʼu̱yate. 35 Pablo Bernabékon huahueʼda Antioquía huakkaʼ jakyo o̱ʼnepo nogomeyere Jesús Huairien huadak huaʼa onʼmanbatiaʼpakonhuahuaʼpo onʼmanmadikaʼonhuaʼuyate.
Jesúsen huaknopo̱e̱ʼeritaj aʼmaboroayaʼpo Pablomey onteʼti huaboaʼda onʼhuaʼuyate.
36 Nogok Pabloa Bernabétaj onaʼpo:
—‍Nog huakkaʼ jakyo nog huakkaʼ jakyo ayaʼ jakyaʼ oroʼ oʼmanmadikaʼuynig ke̱yo̱ bohuaʼ. Mobataʼhuade. Jesúsen huadak huaʼa menpaʼti dakaʼ yanʼnigpe̱i̱ket kenda monopo̱e̱. —‍Pabloa onaʼuyate.
37 Juan Marcostaj Bernabéa eʼtohuaʼtaʼ eʼpaktada 38 Pablonayo eʼtohuaʼtaʼ pakhueʼ o̱ʼe̱po. Panfilia huakkaʼ jakyaʼ oʼbakkumejmeʼnok Juana Pablomeyere nogyo̱ nogyo̱ Jesúsen huadak huaʼa aʼmanbatiaʼpakyaʼpo huahueʼ o̱ʼemeʼnok Pabloa eʼtohuaʼtaʼ pakhueʼ o̱ʼu̱y. 39 Huakkaʼda huayahuaya onʼmahuadiayudpo konigti pakhueʼ o̱ʼnepo nogyon nogyon onʼbakhuaʼuyate. Bernabé Marcostaj oʼtohuaʼpo huaboroʼ kusiʼpeyo Chipre hua̱gkutaʼmejyo oʼnoktegʼuyate. 40 Pablonayo Silastaj oeʼuyate. Diosa kabatihuapokeʼ huamaʼbuya onʼtionaʼpakdepo onʼmataʼmonaʼdenok onʼbakhuaʼuyate. 41 Pablo Siria huadaribayo ohuaʼepo Cilicia huadaribayokon oʼhuaʼepo, “Jesucristotaj dakaʼda yanʼnigpe̱i̱kaʼ.” Nogya̱ʼ nogya̱ʼ huanigpe̱i̱kaʼeritaj onʼmaboroayʼuyate.