14
Pablo Bernabéere Iconio huakkaʼ jakyaʼ Jesústaj huadak huaʼa onʼmanbatiaʼpakonhuaʼuyate.
Ken Iconio huakkaʼ jakyo Pablo Bernabéere o̱ʼnepo judíoen hua̱i̱takeʼ jakyo onokteyoʼ onʼkudonpo Jesúsen huadak huaʼa ʼuruaʼda onʼmanbatiaʼpaknok huakkaʼda Jesústaj huaboaʼda oʼnoknopoenkaʼpo, oʼnoknopo̱e̱ʼuyate. Huakkaʼda judío aratbut kenpaʼti huakkaʼda nog aratbutada Jesústaj oʼnoknopo̱e̱ʼuyate. Judío oknopo̱e̱hueʼda o̱ʼnepo nog aratbuttaj namaʼda onʼmanmahui̱a̱ʼpo dakhueʼdikda aʼmanopo̱e̱a̱yaʼpo. Konige̱po Pablo Bernabéere ke̱yo̱ o̱ʼneonhuahuaʼpo Dios diʼda o̱ʼe̱po Jesústaj moʼnigtaʼmonaʼuyate. Kenda meʼpukhueʼada onʼmanbatiaʼpakonhuaʼuyate. Jesús Huairia oʼpaknok aratbuttaj Pablomeya̱ onʼbayareaʼonhuaʼuyate. Eʼbayareaʼte onʼtiahuaypo buttida onʼbatiaʼpak aratbuta onʼnopo̱e̱ʼuyate. Iconioya̱ʼ sueʼda huakkaʼ Pablotaj Bernabétaere onʼpakuy. Nog sueʼda huakkaʼmon aratbut kenomeytaj pakhueʼ o̱ʼnepo judío huairitaj onʼpakuyate. Kenokaʼ judío aratbutere nog aratbutere huakkaʼ jak huairiomeya̱ Pablotaj Bernabétere monʼbatidiʼke kenpaʼti monʼbapaʼeaʼ soatayoʼ onʼbahuaaʼuyate. Kenda Pablo Bernabéere huaboaʼda onʼpe̱e̱po onʼmonʼuyate. Licaonia huadaribayo onʼmonʼuyate. Ke̱yo̱ Listra huakkaʼ jakyo kenpaʼti Derbe huakkaʼ jakyo onʼmonʼuyate, Ke̱ya̱ʼ Jesúsen huadak huaʼa onʼmanbatiaʼpakonhuaʼuyate.
Listra huakkaʼ jakyaʼ Pablotaj onʼpaʼeaʼuyate.
Listra huakkaʼ jakyo huabokerek huakket oʼhuadikaʼpo huaʼehueʼdik o̱ʼu̱yate. Kenda eʼsiʼpoe̱ʼ o̱ʼe̱po kenteda oʼhuadonhuahuikameʼte. Huaʼehueʼda o̱ʼi̱kaʼuyate. Pablo eʼmanaʼte huabokerek huakket oʼpe̱e̱depo oknopo̱e̱po. Diosa yareaʼdik meʼe̱ne oknopo̱e̱denig Pabloa oknokotpo Diosa oʼyareaʼapo oʼnopo̱e̱po 10 ʼuttaʼda onaʼpo,
—‍Yaboʼ. Huadaʼkobopipen butukaʼ yaboʼ. —‍Pabloa onaʼuyate. Ken huabokerek eʼyareadte i̱dada oʼbodpo huaboaʼda oʼhuaʼuduyate. 11 Pabloa huakkettaj oʼyareaʼnok Licaonia aratbut onʼtiahuaydepo kenomeyen huaʼate ʼuttaʼda onʼbasagkiaʼudpo:
—‍Kenomey dios o̱ʼne. Aratbuten hua̱so̱ʼ o̱ʼnunpo kurudya̱ʼ oroʼomeytaj moʼnighuarakdene. —‍Licaonia aratbut ʼuttaʼda onʼbasagkiaʼuyate.
12 Licaonia aratbuten dios Júpiter kenpaʼti Mercurio. Bernabé dios Júpiter o̱ʼe̱, onʼbatiaʼpakuy. Pabloa huamanaʼeri o̱ʼe̱po dios Mercurio o̱ʼe̱. Onʼbatiaʼpakuyate. 13 Listra huakkaʼ jak huakudte eatiokye̱ʼda dios Júpiteren jak o̱ʼu̱yate. Júpiter jak sacerdote vaca huakhuenere oʼbatotiakdepo Pablotaj Bernabétaere aʼyokyaʼpo eʼnigaraktaʼ eʼpakada. 14 Jesúsen huataʼmoneri Bernabé Pabloere kenokaʼ kenda sacerdote namaʼda yakaʼapet onʼnopo̱e̱po kenaʼpo opiot onʼhuisʼuyate. Aratbut e̱gkupopakyo onʼkudonpo ʼuttaʼda oʼmanaʼpo:
15 —‍¿Menaʼpo opuda̱ kenpaʼ bokaʼ? Huabokerek opudonigti o̱ʼe̱y. Dios ehueʼ o̱ʼe̱y. Kenda bokikaʼnig dakhueʼnanada o̱ʼe̱. Batikdik moʼe̱ne. Dios Huanoeonhuahuikeritayoʼda yanʼnopoʼkoreaʼpo yanʼnigpe̱i̱kaʼ. Diosa kurud oʼkaʼuyate. Oteʼ huadariere e̱ʼpo̱g oʼkaʼuyate. Ayaʼda kurudyo̱ hua̱e̱ʼeri, ayaʼda huadariyo o̱ʼi̱kaʼnig ayaʼda huakupayo hua̱e̱ʼeri hua̱hue̱yo̱ hua̱e̱ʼeri e̱ʼpo̱g hua̱e̱ʼeri okaʼuyate. 16 Aʼnenda ayaʼda aʼneneria katepiʼ onʼpakpo o̱gkikaʼuyate. Diosa “Kahueʼdik yanikaʼ,” manahueʼ o̱ʼu̱yate. 17 Dios huadakda o̱ʼe̱. Aratbuta kanʼnopo̱i̱keʼpo ʼuruaʼda Diosa oroʼtaj boʼtihuapokonhuahuikaʼne. Oroʼtaj ehuiʼ moʼnigtaʼmonaʼikaʼne aypo moʼnigkerekaʼikaʼne, aypo boʼyokikaʼne kenpaʼti oroʼtaj moʼnopoʼdurugpakaʼikaʼne. —‍Pabloa Bernabéerea ʼuttaʼda onʼmanaʼuyate.
18 Kenpaʼ enʼmanaʼpiʼ kenomey dios o̱ʼne Listra aratbuta namaʼda onʼnopo̱e̱po vaca eʼnigaraktaʼ oʼderetpakpo oʼdarakayʼuynigʼa.
19 Ken Antioquía huakkaʼ jakyaʼ kenpaʼti Iconio huakkaʼ jakyaʼ sueʼda judío aratbut onʼbatiakdepo namaʼda huaaʼeri o̱ʼe̱po Pablotaj yanʼdarak onʼmanaʼnok huakkaʼ aratbuta Pablotaj huida̱ onʼpaʼeaʼdepo oʼbueyde onʼnopo̱e̱po huakkaʼ jak kurute onʼtotokuyate. Kenteda o̱ʼnenʼuyate. 20 Jesústaj huaknopo̱e̱ʼeria Pablote enʼtikupopakte Pablo oʼbodpo onteʼti huakkaʼ jakyo oʼkuduyate. Emeʼte Bernabéere onʼbakhuaʼpo Derbe huakkaʼ jakyo onʼhuaʼuyate.
21 Derbe huakkaʼ jakyo, “Jesúsa nopoʼtihuekeʼdik moʼe̱ne, onteʼti kurudyo̱ noeanhuahuikaʼdik moʼe̱ne,” onʼmanbatiaʼpaknok huakkaʼda huaboaʼda Jesucristotaj oʼnoknopo̱e̱ʼpo onʼnigpe̱e̱ʼuyate. Nogok Listra Iconio kenpaʼti Antioquíayo onʼkumeʼuyate. 22 Listra Iconio Antioquíayo Pablo Bernabéere huanigpe̱i̱kaʼeritaj dakaʼda yanʼnigpe̱i̱kaʼ onʼmanaʼpo. “Jesústaj dakaʼda yanʼnigpeeonhuahuikaʼ. Batikhueʼ yanikaʼ. Nogi̱ti nogi̱ti opudtaj Jesústaj oknopo̱e̱hueʼ hua̱e̱ʼeria dakhueaʼ oʼmagkaʼaponok paiʼnanada moʼnopoʼunhuahuaʼpo Dios Huairiensiʼpo moʼe̱a̱pone. Diosere moʼi̱kaʼapone.” Onʼmanmadikaʼuyate. 23 Nogyo̱ nogyo̱ Jesúsen huanigpe̱i̱kaʼeriyoʼ o̱gkupopakpo huanigpe̱i̱kaʼeritaj huamato̱e̱ʼ huairi onʼbaktieʼeaʼuyate. Kenpaʼti Dios kaʼpe̱e̱ʼpo bapehueʼ o̱ʼnepo onʼmanigtionaʼpakpo: “Inomey huanigpe̱i̱kaʼeritaj huamato̱e̱ʼeri huairitaj dakaʼ yamato̱e̱ʼ, Dios Huairi.” Onʼmanigtionaʼpakuyate.
Antioquía Siriabayo onaʼti Pablo Bernabéere onʼkumeʼuyate.
24 Nogok Pisidia huadaribayo onpokonhuaʼpo Panfilia huadaribayo oʼnokye̱po. 25 Perge huakkaʼ jakyo Jesúsen huadak huaʼa onʼmanbatiaʼpakdepo Atalia huakkaʼ jakyo onʼhuaʼuyate. 26 Ke̱ya̱ʼ kusiʼpetoneʼyo onʼkuddepo onteʼti Siriabayo Antioquíayo oʼnoktegpo. Ke̱ya̱ʼ aʼnenda Jesúsen huaknopo̱e̱ʼeria Pablotaj Bernabéeretaj onʼmataʼmonaʼuyate. Onʼmataʼmonaʼpo, “Jesúsen huadak huaʼa aratbuttaj onʼmanbatiaʼpakapo. Kenomeytaj dakaʼ yamato̱i̱kaʼ, Dios.” onʼtionaʼpakuyate. Pablo Bernabéere ayaʼda onʼkuhuitdepo onaʼti onʼkumeʼuyate. 27 Antioquía huakkaʼ jakyo oʼnokye̱depo Jesúsen huanigpe̱i̱kaʼeritaj onʼkupopakaʼdepo, “Oroʼ nog jak nog jakyo Jesúsen huadak huaʼa oʼmanbatiaʼpakikaʼpo Diosa ʼuruaʼda boʼtihuapokikaʼne. Diosa nog aratbut Jesústaj huaknopo̱e̱ʼ oʼbatihuapokikameʼ.” Pablo Bernabéerea kenda onʼmanbatiaʼpakuyate. 28 Pablo Bernabéere huanigpe̱i̱kaʼeriere huakkaʼ puug o̱ʼnunhuaʼuyate.