3
Tyꞌo̱o̱tsꞌom maqueeⁿ tsꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ jo nnoom
ꞌO nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ ndyuaa Galacia, jeeⁿ ndyaꞌ ntjeiⁿ ljoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ. ¿ꞌÑeeⁿ tjuꞌ tycu caluaꞌ cjoꞌyoꞌ na tilacanda̱a̱ꞌndyoꞌ ñꞌoom na tseixmaⁿnaꞌ na mayuuꞌ? Ee ñꞌoom na tyoñequiaayâ nda̱a̱ꞌyoꞌ sꞌaanaꞌ ndooꞌ nquiuꞌyoꞌ na ntyꞌiaꞌnda̱a̱ꞌyoꞌ na jñoom Jesucristo tsꞌoomꞌnaaⁿ. Canduꞌyoꞌ nndii. ¿Aa toꞌñoomꞌyoꞌ Espíritu Santo ncꞌe na jlaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ chiuu matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, oo aa ncꞌe na jlaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na tyondyeꞌyoꞌ? ¿Aa maxjeⁿ ntjeiⁿ nqueⁿꞌyoꞌ? ¿Aa nnda̱a̱ ntsꞌaanaꞌ na cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na cweꞌ najnda̱ꞌ ncjoꞌyoꞌ na nnda̱a̱ nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom yuu na jlaꞌcato̱ꞌjndyeeꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Espíritu? ¿Aa cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo cwii cwii nnom nawiꞌ na teinomꞌyoꞌ? Toom cweꞌ waa na teijndeiinaꞌ ꞌo. Quia mañequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwitoꞌñoomꞌyoꞌ Espíritu ndoꞌ machꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na tixocaluiinaꞌ ncꞌe na jndeii nquii tsꞌaⁿ, nchii machꞌeeⁿ na ljoꞌ ee na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ chiuu matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés, sa̱a̱ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌoom na jnda̱ macwindyeꞌyoꞌ.
Maluaaꞌ matseijomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Abraham. Tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ ncꞌe joꞌ tqueⁿ jom na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaaⁿ. Joꞌ chii calaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, maqueeⁿ joona na cwiluiindyena tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Abraham na jndyowicantyjooꞌ. Ñꞌoomꞌm na teiyo teiljeii, tyuaaꞌ tꞌmo̱ⁿnaꞌ na nlqueeⁿ nnꞌaⁿ na nchii judíos joona na tjaa jnaⁿ laꞌxmaⁿna ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿñê. Luaa ñꞌoomya na seicañeeⁿ juu: “Nndio̱ꞌnaaⁿndyo̱ nnꞌaⁿ cwii cwii ndyuaa ncꞌe ꞌu.” Quia joꞌ ljoꞌyu matioꞌnaaⁿñê nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ñꞌeⁿñê chaꞌxjeⁿ seiyuꞌ Abraham ñꞌeⁿñê.
10 Nnꞌaⁿ na cwilacantyjaaꞌ nꞌom na nluiꞌnꞌmaaⁿndyena ncꞌe na quitꞌmaⁿ nꞌomna ljeii na tqueⁿ Moisés mꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na macoꞌwiꞌnaꞌ joona. Ee waa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ: “Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na tyoolaꞌcanda̱ñꞌeⁿ ñꞌoom na jnda̱ teiljeii naquiiꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, mꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na macoꞌwiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ.” 11 Cwiwitquiooꞌya na tjaa ꞌñeeⁿ maqueⁿnaꞌ juu na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaⁿ ncꞌe machꞌee chiuu macaⁿ ljeii na tqueⁿ Moisés, ee ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ: “Tsꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicotseixmaⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, macaⁿnaꞌ na catseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê.” 12 Sa̱a̱ ljeii na tqueⁿ Moisés ticaꞌmo̱ⁿnaꞌ na macaⁿnaꞌ na catseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee matsonaꞌ: “Tsꞌaⁿ na matseicanda̱ ljeii ꞌnaaⁿꞌ Moisés, cꞌoom na cjeꞌnaaⁿꞌnaꞌ.”
13 Seicandyaañe Cristo jaa juu ñꞌoomwiꞌ na seijndaaꞌñe ljeii na tqueⁿ Moisés na nntꞌuiiwiꞌnaꞌ nnꞌaⁿ, ee tꞌuiiwiꞌnaꞌ jom cwentaaya ncꞌe ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matsonaꞌ: “Meiⁿquia tsꞌaⁿ na cwilaꞌntyja nnꞌaⁿ cwii tsꞌoom, mꞌaaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwiꞌ.” 14 Luaaꞌ matsonaꞌ cha joo nnꞌaⁿ na ticaluiindye nnꞌaⁿ judíos, cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús nnda̱a̱ nlaꞌxmaⁿna juu ñꞌoom na tioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom Abraham, ndoꞌ naljoꞌ, ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnda̱a̱ nntoꞌñoomna Espíritu Santo na tsoom na nñequiaaⁿ.
Ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ ndoꞌ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ
15 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, mantseina̱ⁿya ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na matseijndaaꞌñe cwii tsꞌaⁿ ñꞌoomtyeⁿ ñꞌeⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ. Quia na jnda̱ sꞌaaⁿ xueⁿꞌeⁿ cjooꞌ tsomꞌñeeⁿ, ticwanaaⁿ na nntso cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na ticaluii chiuu tso tsomꞌñeeⁿ oo na nntseicwaljoꞌti tsꞌaⁿ ñꞌoom na tso juunaꞌ. 16 Ndoꞌ nnom Abraham tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom chiuu ntsꞌaaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnda tsaⁿꞌñeeⁿ. Ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii ticꞌoomnaꞌ ntseinaaⁿ, na chaꞌcwijom jndye nnꞌaⁿ ee matsonaꞌ: “Cantyja ꞌnaaⁿꞌ jndaꞌ nncuꞌ”, ndoꞌ naljoꞌ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ ñecwii tsꞌaⁿ, manquii Cristo. 17 Luaa waa na ñeꞌcatsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ. Tyꞌo̱o̱tsꞌom seijndaaꞌñê cwii ñꞌoom na xocachuiiꞌnaꞌ ñequio Abraham. Tjacaa ñequiee sianto waljooꞌ ntquiuu nchooꞌ nqui ndyu ndoꞌ tyjeeꞌcañoom ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tquiaa Moisés. Sa̱a̱ juunaꞌ tixocanda̱a̱ nntseityuiiꞌnaꞌ najndeii na matseixmaⁿ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Abraham na nntsꞌaaⁿ. 18 Sa̱a̱ xeⁿ ñequiiꞌcheⁿ ncꞌe na matseicanda̱a̱ꞌñe tsꞌaⁿ chiuu matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés cha nloñom na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nñequiaaⁿ quia joꞌ tixocatsonaꞌ na toꞌñom tsꞌaⁿ juunaꞌ ncꞌe ñꞌoom na tsoom na nñequiaaⁿ sa̱a̱ ñꞌoom na mayuuꞌ cweꞌ yu tquiaaⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ nnom Abraham. 19 Quia joꞌ juu ljeii na tqueⁿ Moisés ¿yuu lꞌuenaꞌ? Tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ ncꞌe jndye nnom na cwilaꞌtjo̱o̱ndye nnꞌaⁿ, joꞌ chii jnda̱nquia chii tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom juunaꞌ. Teijndaaꞌ na nncuaanaꞌ hasta xjeⁿ na tyjeeꞌ Nquii na cwiluiiñe tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Abraham, nqueⁿ na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom chiuu nntsꞌaa. Ljeiiꞌñeeⁿ tyoñequia ángeles juunaꞌ, ndoꞌ nquii Moisés tsꞌiaⁿꞌaⁿ na tyotseixmaaⁿ tsꞌaⁿ na tyomꞌaaⁿ xcwe quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ ñequio jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20 Quia na ñecwii tsꞌaⁿ, ticaⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na nncꞌoom xcwe ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequii cwiiñê.
Luaa tsꞌiaaⁿꞌ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ
21 Ndoꞌ na luaaꞌ, ¿aa ñeꞌcatsonaꞌ na juu ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ mꞌaaⁿnaꞌ nacjooꞌ ñꞌoom na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ? Jeeⁿ ticꞌoomꞌnaꞌ ee xeⁿ waa cwii ljeii na nnda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ cwicatseixmaⁿ ncꞌe na matseicanda̱a̱ꞌñe juunaꞌ, quia joꞌ juu na tjaa jnaⁿ catseixmaⁿ tsꞌaⁿ, nntseixmaaⁿ juunaꞌ ee na matseicaña̱a̱ⁿ ljoꞌ matsa̱ꞌntjomnaꞌ. 22 Sa̱a̱ juu ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matseijndaaꞌñenaꞌ na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ mꞌaⁿtyeⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ. Luaaꞌ waa cha chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿñê nnda̱a̱ nntoꞌñoomna ñꞌoom na jnda tsoom na nntsꞌaaⁿ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Jesucristo. 23 Cwii tjo̱o̱cheⁿ na teitquiooꞌ na calaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya, tyeⁿ tyomꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Majuu xjeⁿꞌñeeⁿ tyomꞌaaⁿya na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na nleitquiooꞌ na nluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Jesucristo. 24 Joꞌ chii juu ljeiiꞌñeeⁿ tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ na nntsꞌaanaꞌ cwenta jaa chaꞌcwijom na laxmaaⁿya yonchꞌu na mꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ya hasta xjeⁿ na nndyo Cristo, cha ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿñê nntsꞌaanaꞌ na tjaa jnaⁿ laꞌxmaaⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 25 Sa̱a̱ jeꞌ na tyjeeꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ticꞌo̱ⁿtya̱a̱ nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeiiꞌñeeⁿ na tyochꞌeenaꞌ cwenta jaa. 26 Jeꞌ chaꞌtsondyoꞌ cwiluiindyoꞌ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo Jesús. 27 Ee chaꞌtsondyoꞌ ꞌo na jnda̱ teitsꞌoomndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, cwiwꞌaaꞌndyoꞌ cantyja na matseixmaaⁿ chaꞌxjeⁿ na cwee tsꞌaⁿ liaa. 28 Ncꞌe na ljoꞌ, jeꞌ nchii cweꞌ judío matseixmaⁿꞌ, meiⁿ nchii cweꞌ tsꞌaⁿ na tuiiñe cwiicheⁿ nnom tsjaaⁿ. Jeꞌ meiⁿ nchii tseixmaⁿꞌ tsꞌaⁿ na seijnda cwii patrom, meiⁿnchii tseixmaⁿꞌ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ xjeⁿ ꞌnaaⁿꞌ nquii, meiⁿ nchii tseixmaⁿꞌ tsaⁿsꞌa oo tsaⁿscu ꞌu. ꞌO ñeꞌcwii cwilaxmaⁿꞌyoꞌ ncꞌe na cwilaꞌjomndyoꞌ ñequio Cristo Jesús. 29 Ndoꞌ ncꞌe na cwiluiindyoꞌ cwentaaꞌ Cristo, quia joꞌ mati cwiluiindyoꞌ tsjaaⁿ Abraham na jndyowicantyjooꞌ ndoꞌ maxjeⁿ nndaꞌyoꞌ naya na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ.