4
Luaa waa na ñeꞌcatsjo̱o̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ: Cwii tyochjoo meiiⁿ na matsonaꞌ na nloꞌñom ꞌnaaⁿꞌ tsotye na jnda̱ tueꞌ, ndoꞌ na luaaꞌ tseixmaⁿ, tjaaꞌnaⁿ na cwichuiiꞌ juu ñequio cwii moso na seijnda tsotye, meiiⁿ chaꞌtso ꞌnaaⁿꞌ tsotyeeⁿ laꞌxmaⁿnaꞌ ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwiteixꞌee juu, ndoꞌ na cwijndooꞌna tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌaⁿ hasta nncueꞌntyjo̱ chu na jnda̱ seijndaaꞌñe tsotyeeⁿ. Mati maluaaꞌ matseijomnaꞌ jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa. Ee cwii tjo̱o̱cheⁿ na jndya̱a̱ya ñꞌoom na catseiyuꞌ tsꞌaⁿ ñequio Cristo, tyomꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿ chaꞌtso nnom na quitꞌmaⁿ nꞌom nnꞌaⁿ na cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ ntyjaaꞌya nꞌomna na nluiꞌnꞌmaaⁿndyena. Sa̱a̱ quia na tueꞌtyjo̱ xjeⁿ na ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jñoom Jnaaⁿ. Tuiiñe jnda cwii yuscu. Tyomꞌaaⁿ nacjee ꞌnaaⁿꞌ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Jñoom na nntseicandyaañê jaa na tyomꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ ljeiiꞌñeeⁿ, cha nda̱a̱ nncoꞌñom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa na nncwjaaꞌñê na cwiluiindyo̱ ntseinaaⁿ.
Ndoꞌ cha na mꞌmo̱ⁿndyeyunaꞌ na cwiluiindyoꞌ ntseinaaⁿ jñoom Espíritu na tseixmaⁿ Jnaaⁿ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ nqueⁿ mañequiaaⁿ na cwinduꞌyoꞌ: “Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom.” Joꞌ na cwiluiindyuꞌ jnaaⁿ, nchii cweꞌ tsꞌaⁿ na mandiꞌntjomtyeⁿ nnom patrom. Ndoꞌ ncꞌe na cwiluiindyuꞌ jnaaⁿ, juu na nñequiaaⁿ na nndaaꞌ Cristo, mati ꞌu nndaꞌ.
Mꞌaaⁿꞌ tsꞌom Pablo cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ
Jachꞌee xuee quia na tyootaꞌjnaⁿꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyondyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌyoꞌ nda̱a̱ ntyꞌo̱o̱nꞌom na tyolue nnꞌaⁿ na jeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom laꞌxmaⁿ, meiiⁿ tiyuuꞌ na laꞌxmaⁿnaꞌ nqueⁿ. Sa̱a̱ jeꞌ na cwitaꞌjnaⁿꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, oo yati na nlꞌuuya na mawajnaⁿꞌaⁿ ꞌo, ¿chiuu waayu na cwilcweꞌnndaꞌyoꞌ na ntyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nluiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ꞌnaⁿ na tijnda̱naꞌ ndoꞌ tilꞌuenaꞌ, na nndyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌnndaꞌyoꞌ nda̱a̱naꞌ? 10 ꞌO ndicwaⁿ na cwitjeiꞌyoꞌ cwenta na niom ncuee na tꞌmati laxmaⁿnaꞌ, ndoꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ chiꞌndaa ñequio ntꞌom ncuee na cwitjeiiꞌ nnꞌaⁿ cwenta na jeeⁿ tꞌmaⁿ laꞌxmaⁿnaꞌ, ndoꞌ mati na cwitjom ndyu. 11 Ndoꞌ na nmeiiⁿꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ, jeeⁿ matseicatyꞌuenaꞌ ja na cweꞌ tsꞌiaaⁿꞌndyo tsꞌiaaⁿ na tyotsꞌaaya quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ.
12 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Cristo, macaⁿꞌa nda̱a̱ꞌyoꞌ na calcweꞌyoꞌ na ntyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ chaꞌxjeⁿ mꞌaaⁿ candyaandyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joonaꞌ. Meiiⁿ na mayuuꞌ tyootaꞌwiꞌyoꞌ ja sa̱a̱ matseijomnaꞌ na ljoꞌ cwilꞌaꞌyoꞌ. 13 Manquiujndaaꞌndyoꞌ quia tjo̱nquiajndya̱a̱ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ, tꞌo̱o̱ⁿya na wiiꞌa. 14 Ndoꞌ juu tycuꞌñeeⁿ na tjo̱ⁿya, cwajndii tyochꞌeenaꞌ ja, sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, tîcalꞌaꞌyoꞌ na tyꞌaaꞌyoꞌ ja. ꞌO toꞌñoomꞌyoꞌ ja na chaꞌcwijom cwiluiindyo̱ cwii ángel, chaꞌcwijom nquii Cristo Jesús ja. 15 Quia joꞌ ¿chiuu tuii na jeꞌ taneiⁿꞌyoꞌ ja chaꞌxjeⁿ quialjoꞌ? Ee macwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ chiuu tyomꞌaaⁿꞌ nꞌomꞌyoꞌ, hasta meiiⁿ na nꞌomnda̱a̱ꞌyoꞌ nntjeiꞌyoꞌ na nntiomꞌyoꞌ nꞌom no̱o̱ⁿ. 16 ¿Aa machꞌeeyuunaꞌ nquiuꞌyoꞌ na jndo̱ya ꞌo ncꞌe matseina̱ⁿya ñꞌoom na mayuuꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ?
17 Joo naⁿmꞌaⁿꞌ na cwiñequiana ñꞌoom nda̱a̱ꞌyoꞌ, jeeⁿ queeⁿ nꞌomna na nlaꞌjomndyoꞌ ñꞌeⁿndyena, sa̱a̱ tixcwe ee lꞌue nꞌomna na nto̱ⁿꞌndyoꞌ ñꞌeⁿndyô̱ cha ñenquieena nlaꞌñꞌoomꞌndyoꞌ joona. 18 Ee ya na cwilaꞌneiiⁿꞌndye naⁿꞌñeeⁿ ꞌo, xeⁿ xcweeꞌ nꞌomna ñꞌeⁿndyoꞌ. Ndoꞌ majndeiiticheⁿ quia na ticañꞌa̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ. 19 ꞌO ntseindaaya cwiicheⁿ cwiindiiꞌ na maquiinaꞌ ja cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ na maquiinaꞌ cwii yuscu na matseincuii, maljoꞌ na nntjo̱ⁿ hasta xjeⁿ na nntseiluiiꞌnaꞌ Cristo naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. 20 Toom cweꞌ na ñꞌa̱ⁿya ñꞌeⁿndyoꞌ jeꞌ chaꞌ nncjuꞌnaaⁿñenaꞌ na ñomquiaꞌti nntseina̱ⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ, ee ñꞌoom na mayuuꞌcheⁿ matseiñꞌeeⁿꞌñenaꞌ ja cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ.
Ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Agar ñequio Sara
21 ꞌO na lꞌue nꞌomꞌyoꞌ na ñeꞌcꞌomꞌyoꞌ na cje ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, canduꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ: ¿Aa tyoondyeꞌyoꞌ chiuu matso juunaꞌ? 22 Matso ljeiiꞌñeeⁿ na tꞌom we ntseinda Abraham. Cwii tsaⁿꞌñeeⁿ tuiiñe jnda tsaⁿscu na tyondiꞌntjomtyeⁿ nda̱a̱na, ndoꞌ cwiicheⁿ tuiiñe jnda scuuꞌ nqueⁿ, Saraꞌñeeⁿ titseixmaaⁿ tsꞌaⁿ na mꞌaaⁿ candyaañe. 23 Jnaaⁿ na seincuii yuscu na tyondiꞌntjomtyeⁿ nda̱a̱na, tuiiñe chaꞌxjeⁿ cwiluiindye meiⁿnquia yoꞌndaa, sa̱a̱ jnaaⁿ na tuiiñe jnda scuuꞌ nqueⁿ, tuiiñe ncꞌe ñꞌoom na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntsꞌaaⁿ. 24 Ñꞌoomwaaꞌ tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom tjañoomꞌ. Ee we yolcuꞌñeeⁿ laꞌxmaⁿna we ñꞌoom na maxjeⁿ ntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ. Cwii ñꞌoomꞌñeeⁿ maꞌmo̱ⁿnaꞌ Sjo̱ Sinaí, ndoꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacjeꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ cwiluiindyena nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ. 25 Juu ñꞌoom Agar maꞌmo̱ⁿnaꞌ sjo̱ Sinaí na mꞌaaⁿnaꞌ ndyuaa Arabia, na juu sjo̱ꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ chaꞌna Jerusalén na waa jeꞌ, ee nnꞌaⁿ tsjoomꞌñeeⁿ cwindyeꞌntjomtyeⁿna nnom ljeii na tqueⁿ Moisés. 26 Sa̱a̱ juu tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ Jerusalén na waa jo nandye na laꞌxmaaⁿya, mꞌaaⁿ candyaañenaꞌ, ticandiꞌntjomnaꞌ nnom ljeii na tqueⁿ Moisés. 27 Ee mawaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeiinaꞌ na tyoñequiaa Isaías teiyo. Matsonaꞌ:
ꞌU yuscu na titsjaaⁿndyuꞌ na tjaaꞌnaⁿ ntseindaꞌ,
jndeii catseixuaꞌ na neiⁿꞌ,
ꞌu na ticaljeiꞌ chiuu nlquiinaꞌ tsꞌaⁿ na nntseincuii,
jndeii catseixuaꞌ na mancoꞌ na neiⁿꞌ,
ee jndyendyeti ntseinda yuscu na tyootseincuii
nchiiti chaꞌtsondye tyjelcoom.
28 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, laꞌxmaaⁿya chaꞌna Isaac, ee mati jaa cwiluiindyo̱ ntseinda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tsoom nnom Abraham na ncꞌom. 29 Sa̱a̱ chaꞌxjeⁿ juu jnda Abraham na tuiiñe chaꞌxjeⁿ meiⁿquia tsꞌaⁿ, tyocoꞌweeⁿꞌeⁿ Isaac na tuiiñe ncꞌe Espíritu Santo, maluaaꞌ waa jeꞌ. 30 Sa̱a̱ ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom Abraham na teiljeii, luaa matsonaꞌ: “Caleintyjo̱ꞌ tsaⁿscu na mandiꞌntjomtyeⁿ njomꞌ ñequio jnaaⁿ, ee ticwanaaⁿ na nncoꞌñoom ꞌnaⁿꞌ na waa, jnda scuꞌ nncuꞌ nncoꞌñom.” 31 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya, tilaꞌxmaaⁿya ntseinda yuscu na ñejndiꞌntjomtyeⁿ. Laxmaaⁿya ntseinda yuscu na mꞌaaⁿ candyaañe.