5
Cwintyjeꞌtyeⁿꞌyoꞌ naquiiꞌ na jnda̱ seicandyaañe Cristo ꞌo
Jnda̱ tquiaa Cristo na cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ candyaandye jo nnom ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ. Caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na laxmaⁿꞌyoꞌ naljoꞌ, tantueꞌndyoꞌcjeꞌnndaꞌyoꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na nleichuunaꞌ ꞌo na cwindyeꞌntjomꞌtyeⁿꞌyoꞌ nnomnaꞌ.
Candyeꞌyoꞌ ñꞌoom na matsjo̱o̱ya, xeⁿ cwiñequiandyoꞌ na nluii ꞌnaaⁿ ntjaaⁿꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ cwilꞌa nnꞌaⁿ judíos yoꞌndaa ndana na naⁿnom, machꞌeenaꞌ cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ na meiⁿchjoo ticajndañe Cristo. Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ matsjo̱o̱nndaꞌa meiⁿquiaa tsaⁿsꞌa na nñequiaa na nluii ꞌnaaⁿꞌñeeⁿ tjaaⁿꞌ jndeiꞌnaꞌ na catseinda̱a̱ꞌñꞌeeⁿ ljoꞌ na matsa̱ꞌntjom ljeii na tqueⁿ Moisés. ꞌO na cwilaꞌtiuuꞌyoꞌ na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaⁿꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ chiuu tꞌmaⁿ ljeiiꞌñeeⁿ jnda̱ seitquio̱o̱ꞌnaꞌ ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo. Ndoꞌ jnda̱ to̱ⁿꞌnaꞌ ꞌo ñequio na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na candyaꞌ tsꞌoom ꞌo. Ee mꞌaaⁿya na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na maqueⁿnaꞌ jaa na tjaa jnaⁿ cwicolaꞌxmaaⁿya ncꞌe nquii Espíritu ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya. Ndoꞌ quia na mꞌaaⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús, meiⁿ cwii ticajnda tseixmaⁿnaꞌ na aa tuii ꞌnaaⁿ ntjaaⁿya oo aa tyooluii. Ñeꞌcwii waa na jnda tseixmaⁿnaꞌ, na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿñê ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu joꞌ mꞌaaⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ.
ꞌO ya ñejlaꞌjomndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. ¿ꞌÑeeⁿ seitsaaⁿꞌñe ꞌo na ticalaꞌcanda̱ꞌyoꞌ jo nnom ñꞌoom na mayuuꞌ? Nchii Tyꞌo̱o̱tsꞌom sꞌaaⁿ naljoꞌ ee jom maqueeⁿꞌñê ꞌo. Tintsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na matsonaꞌ: “Chjoowiꞌ ndaaljoꞌ matseicandeiiꞌñꞌeⁿnaꞌ chaꞌwaa tsqueeⁿtyooꞌ.” 10 Cantyja ꞌnaⁿꞌ ꞌo, jo nnom nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom, quitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ na tixocalaꞌtiuuꞌyoꞌ na waa cwiicheⁿ chiuu ya cha nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ na tjaa jnaⁿꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee nqueⁿ nncuꞌxeeⁿ tsꞌaⁿ na matseiñꞌeeⁿꞌñe ꞌo cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaaꞌ, tjacwenta ꞌñeeⁿ cwiluiiñe tsaⁿꞌñeeⁿ.
11 ꞌO nnꞌaⁿya, cantyja ꞌnaⁿ ja luaañe, xeⁿ ndicwaⁿ mañequiaya ñꞌoom na macaⁿnaꞌ na caluii ꞌnaaⁿ tjaaⁿꞌ tsꞌaⁿ, xocantyjo̱ nnꞌaⁿ judíos ja. Ee xeⁿ mañequiaya ñꞌoomꞌñeeⁿ, quia joꞌ tixocalaꞌliooꞌndyena ñequio ñꞌoom na tyꞌioom nnꞌaⁿ Jesús tsꞌoomꞌnaaⁿ. 12 Toom cweꞌ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌñꞌeeⁿꞌndyena ꞌo ñequio ñꞌoomwaaꞌ nntyjeñꞌeⁿna yuu na naⁿnom joona.
13 Ee ꞌo nnꞌaⁿya tqueeⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na calaꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na jnda̱ jndyaandyoꞌ. Sa̱a̱ nchii na nleilꞌueeꞌndyoꞌ nayaꞌñeeⁿ na nlaꞌjomndyoꞌ ñequio na neiⁿncooꞌ na ntyjii seiiꞌ tsꞌaⁿ. ꞌO cꞌomꞌyoꞌ na nnteijndeiindyoꞌ ntyjeeꞌyoꞌ ncꞌe na mꞌaⁿꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ joona. 14 Ee ljeii na tqueⁿ Moisés ñequio ñꞌoomwaa matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ: “Cꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ tyje tsꞌaⁿndyuꞌ chaꞌxjeⁿ na jnda ntyjiꞌ nncuꞌ.” 15 Ee xeⁿ cwityeⁿnquiendyoꞌ cheⁿncjoꞌyoꞌ, calꞌandyoꞌ cwenta na nchii nlaꞌtyuiꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ.
Natia na matseiqueeⁿnaꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ
16 Luaa matsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ: Cꞌomꞌyoꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu quia joꞌ tixolaꞌcanda̱ꞌyoꞌ chiuu queeⁿ tsꞌom seiiꞌyoꞌ. 17 Ee ljoꞌ na queeⁿ tsꞌom seiiꞌ tsꞌaⁿ mꞌaaⁿnaꞌ nacjooꞌ Espíritu, ndoꞌ Espíritu wjaamꞌaaⁿ nacjooꞌ na queeⁿ tsꞌom seiiꞌ tsꞌaⁿ. Ndoꞌ we ndiiꞌ nmeiⁿꞌ mꞌaⁿ ndiaaꞌndye. Ncꞌe na luaaꞌ waa, tixocanda̱a̱ nlꞌaꞌyoꞌ ljoꞌ na lꞌue nꞌomꞌyoꞌ. 18 Sa̱a̱ quia cwiñeꞌquiandyoꞌ na wjaaꞌmo̱ⁿ Espíritu nda̱a̱ꞌyoꞌ chiuu waa na calꞌaꞌyoꞌ, quia joꞌ cwindyaandyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés.
19 Cwiwitquiooꞌya ljoꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ na teincoondye: mꞌaⁿna na cweꞌ luaaꞌndyo ñequio nnꞌaⁿ, tiljuꞌ ljoꞌ mꞌaaⁿꞌ nꞌomna, wiꞌndyena ñequio nnꞌaⁿ, 20 cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌnaⁿ na jnda̱ lꞌa nnꞌaⁿ, ndoꞌ cwilꞌana tsꞌiaaⁿ caluaꞌ, mꞌaⁿna na jndoona ncꞌiaana, xueena nnꞌaⁿ. Cwii ñꞌoom titꞌmaⁿnaꞌ, sa̱a̱ cwilawjeyayana, cwilꞌana na chaꞌtso nnꞌaⁿ tixcwe mꞌaⁿ, manda̱ nquieena xcwe cwilꞌana. Ñequiiꞌcheⁿ na mꞌaaⁿꞌ nꞌomna cantyja ꞌnaaⁿ nquieena, 21 cwilaꞌta̱a̱ꞌ nꞌomna ncꞌiaana, cwilaꞌcwjeena nnꞌaⁿ, cwicandyeena, cwicwaꞌcaxiiꞌndyena, ndoꞌ niom ntꞌomcheⁿ na matseijomnaꞌ nmeiⁿꞌ na cwilꞌana. Matseijndo̱ꞌa nꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ jnda̱ ñetsjo̱o̱ nda̱a̱ꞌyoꞌ, nnꞌaⁿ na cwilaꞌjomndye naquiiꞌ natiameiⁿꞌ, tixocalaꞌjomndyena cantyja na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Nmeiiⁿ cwiwitquiooꞌ machꞌee Espíritu Santo
22 Sa̱a̱ luaa waa tsꞌiaaⁿꞌ Espíritu: machꞌeeⁿ na mꞌaaⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya nnꞌaⁿ, mꞌaaⁿya na neiiⁿya, mꞌaaⁿya na tjaa ñomtiuu cꞌo̱o̱ⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, mꞌaaⁿya na nioomꞌcheⁿ nꞌo̱o̱ⁿya quia tixcwe ljoꞌ cwilꞌa nnꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱, mꞌaaⁿya na ya nnꞌaⁿndyo̱ ñequio nnꞌaⁿ, machꞌeeⁿ na cwiteijndeiiya nnꞌaⁿ, cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndyo̱ ñꞌoom ntyua̱a̱ya, 23 machꞌeeⁿ na cje cwilꞌaaya jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ, ndoꞌ na cwiqueⁿndyo̱ cheⁿncjo̱o̱ya xjeⁿ joo na lꞌue tsꞌom seiiꞌa na calꞌaaya. Quia cwilꞌaaya nmeiⁿꞌ juu ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ xocatꞌuiinaꞌ jaa. 24 Joo nnꞌaⁿ na cwiluiindyena cwentaaꞌ Cristo, nnom tsꞌoomꞌnaaⁿ jnda̱ tyꞌioomna chaꞌtso na queeⁿ tsꞌom seiina ñequio na tijoꞌndyo na lꞌue tsꞌomnaꞌ. 25 Quia joꞌ chaꞌxjeⁿ na cwitando̱o̱ꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu, mati matsonaꞌ na nñequiaaya na caꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ya chiuu waa na tsamꞌaaⁿtya̱a̱ya.
26 Ticatsonaꞌ na nlaꞌsꞌandyo̱ nlaꞌscundyo̱ na nlꞌaaya na nlaꞌlio̱o̱ꞌa nnꞌaⁿ, meiⁿ na nncꞌo̱o̱ⁿya na ta̱a̱ꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ntꞌomcheⁿ ncꞌiaaya.