6
Cateijndeiindyo̱ ntyja̱a̱ na cwilaꞌyuꞌ
ꞌO nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, xeⁿ mꞌaaⁿ cwii nnꞌaⁿꞌyoꞌ na jnda̱ tjuꞌcje jnaⁿ juu, ꞌo na cwitsamꞌaⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Espíritu, laxmaⁿꞌyoꞌ na cateijndeiꞌyoꞌ jom na cꞌoomnnaaⁿꞌaⁿ nacje ꞌnaaⁿꞌ Cristo, sa̱a̱ calꞌaꞌyoꞌ naljoꞌ ñequio na cwitueꞌndyoꞌcjeꞌyoꞌ. Ndoꞌ ticwiindyoꞌ ꞌo calꞌandyoꞌ cwenta cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ, tintsꞌaanaꞌ na mati nncjuꞌcje jnaⁿ ꞌo. Cwii ndoꞌ cwiindyoꞌ cateiꞌjndeiꞌyoꞌ nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ meiⁿquia na cwitjoomna, ee na nlꞌaꞌyoꞌ naljoꞌ nlaꞌcanda̱ꞌyoꞌ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ.
Ee xeⁿ na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiiñê meiiⁿ ticatseixmaaⁿ na ljoꞌ, manquiuꞌnnꞌaⁿñe cheⁿnqueⁿ. Cwii cwiindyoꞌ ꞌo queⁿñe cheⁿnquii cwenta aa machꞌee chaꞌxjeⁿ na matsonaꞌ, ee xeⁿ matseicanda̱a̱ꞌñe quia joꞌ nnda̱a̱ nncꞌoom na neiiⁿꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ, nchii ee macwjiꞌ cwenta na xcweti machꞌee, nchiiti cwiicheⁿ, ee cwii cwiindyo̱ cho̱o̱ya xuu ꞌnaaⁿya.
Joo nnꞌaⁿ na cwindye ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ nnꞌaⁿ nda̱a̱na, matsonaꞌ nñequiana ꞌnaⁿ na macaⁿnaꞌ naⁿꞌñeeⁿ.
Tiñeꞌquiandyoꞌ na nnquiuꞌnnꞌaⁿnaꞌ ꞌo, tjaa ꞌñeeⁿ juu na nda̱a̱ ntioñꞌoom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee meiⁿljoꞌcheⁿ na nnomꞌ tsꞌaⁿ, majoꞌ joꞌ nncueꞌ. Ee tsꞌaⁿ na nñequiaañeñꞌeⁿ cantyja na lꞌue tsꞌom seiiꞌ, majuu joꞌ nntsꞌaanaꞌ chaꞌcwijom cwiweꞌ ntjom, nntseiꞌndaaꞌna jom ndoꞌ nncueeⁿꞌeⁿ. Sa̱a̱ xeⁿ machꞌeeⁿ yuu na cjaweeꞌ tsꞌom Espíritu, nñequiaaⁿ na nnloꞌñom tsaⁿꞌñeeⁿ na ticantycwii na wandoꞌ añmaaⁿꞌ. Joꞌ chii tilanchqueeⁿꞌndyo̱ na nlꞌaaya yuu naya ee xeⁿ tiꞌndya̱a̱ncꞌuaaꞌndyo̱, nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nntoꞌño̱o̱ⁿya na ticantycwii na cwitando̱o̱ꞌa. 10 Ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ, cwii cwii ndiiꞌ na mañequiaanaꞌ na nnda̱a̱ nnteiꞌjndeiiya nnꞌaⁿ, calꞌaaya na ljoꞌ, majndeiiticheⁿ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom.
Ñꞌoom na cwimacanda̱ na maꞌmo̱ⁿ tsomwaa
11 Queⁿꞌyoꞌ cwenta na tꞌmaⁿ ljeii matsa̱ꞌa. 12 Joo naⁿꞌñeeⁿ na cwilaꞌjnda̱na na quiandyoꞌ na caluii ꞌnaaⁿ ntjaaⁿꞌyoꞌ cwilꞌana na luaaꞌ ee lꞌue nꞌomna na ljoyaandye nnꞌaⁿ judíos ñꞌeⁿndyena sa̱a̱ xeⁿ nlaꞌjomndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ na tueꞌ Cristo, nntyjo̱ naⁿꞌñeeⁿ joona. 13 Ee meiiⁿ joo nnꞌaⁿ na cwilaꞌjnda̱na na caluii ꞌnaaⁿ seiiꞌyoꞌ ticalacanda̱na chiuu tꞌmaⁿ ljeiiꞌñeeⁿ. Sa̱a̱ cwijooꞌ nꞌomna na quiandyoꞌ na caluii naljoꞌ cha nnda̱a̱ nlaꞌsꞌandye na jnda̱ tantjomna ꞌo. 14 Sa̱a̱ cantyja ꞌnaⁿya, tijoom cwjiꞌsꞌandyo̱. Manda̱ macwjiiꞌsꞌaya cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na tueꞌ nquii Ta Jesucristo nacjooꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ, ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌoomꞌnaaⁿ, juu na matseixmaⁿ tsjoomnancue, maqueⁿnaꞌ tsꞌoo cantyja ꞌnaⁿya ndoꞌ mati cwiluiindyo̱ tsꞌoo cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ. 15 Ee quia na macwjaaꞌñenaꞌ tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús, ticajnda meiiⁿ na aa jnda̱ tuii ꞌnaaⁿ seiiⁿꞌeⁿ oo aa tjaaꞌnaⁿ. Juu na tuiiñexco tsꞌaⁿ, juu joꞌ cajnda. 16 Chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilajomndyena ñꞌoomwaaꞌ, quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌomna jo nnoom ñequio juu na mꞌaaⁿ na candyaꞌ tsꞌoom joona.
17 Na xuee jeꞌ na wjaa wjaatinaꞌ, meiⁿcwii tsꞌaⁿ tintseintjaaⁿꞌ ja cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ. Ee cantsaaⁿ na cho̱ya cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na mandiꞌntjomtyeⁿ nnom Ta Jesús.
18 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñequio Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, macaⁿꞌa na catioꞌnaaⁿñê chaꞌtsondyoꞌ ꞌo. Amén.