13
Nmeiiⁿ nncjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyo̱
Ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ ncꞌe cwiluiindyoꞌ na nnꞌaaⁿndyoꞌ. Tintsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nnteiꞌxeꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ na cweꞌ cwiquieya na mꞌaⁿꞌyoꞌ. Ee ntꞌom nnꞌaⁿ na jnda̱ ñelꞌa na ljoꞌ, maángeles jnda̱ ñeteiꞌxꞌeena, meiiⁿ ticaliuna na ljoꞌ.
Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ na mꞌaⁿna wꞌaancjo. Cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿna na chaꞌcwijom ncjoꞌyoꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ joꞌ joꞌ ñꞌeⁿndyena, mati cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na wiꞌ cwiwinomna na chaꞌcwijom nncjoꞌyoꞌ wiꞌ cwiwinomꞌyoꞌ.
Calaꞌcanda̱ꞌyoꞌ cantyja na tmaꞌcoꞌyoꞌ. Nquii tsaⁿsꞌa cꞌoom na macanda̱ ñequio scoomꞌm. Nquii yuscu macanda̱ cꞌoom ñequio saaⁿꞌaⁿ. Quia joꞌ mꞌaⁿ ljuꞌna jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja na mꞌaⁿna na we caꞌna. Ee nncuꞌxeeⁿ joo nnꞌaⁿ na cweꞌ cwimꞌaⁿya ñequio ncꞌiaa.
Tilaꞌqueeⁿ nꞌomꞌyoꞌ sꞌom. Caljoya nꞌomꞌyoꞌ cwanti na cwileiñꞌomꞌtiꞌyoꞌ. Ee manquiiti Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnda̱ tsoom: “Tijoom nntseitjo̱o̱ na nñequiaya na macaⁿnaꞌ ꞌu. Tijoom ꞌndiya ꞌu.” Mancꞌe na luaaꞌ cwiñꞌo̱o̱ⁿtꞌmaaⁿꞌndyo̱ nꞌo̱o̱ⁿya na cwilaꞌjomndyo̱ na cwilꞌuuya ñꞌoom na tso juu tsꞌaⁿ na seiljeii Salmos. Tsoom:
Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom mateijneiⁿ ja.
Joꞌ chii tixocatyꞌua̱ ljoꞌ cwii nnom na nnda̱a̱ nntsꞌaa tsꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱.
Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ nquiee nnꞌaⁿ na ñetuiitquiendye na tyotꞌmo̱o̱ⁿna ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ꞌyoꞌ. Cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na tyolaꞌcanda̱a̱ꞌndyena ndoꞌ calaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê chaꞌxjeⁿ tyolꞌa joona.
Jesucristo ñecwii xjeⁿ cwiluiiñê xuee wja, jeꞌ ndoꞌ chaꞌtsoti ndyu. Tiñequiandyoꞌ na ntꞌomcheⁿ nnom ñꞌoom na ñomquianaꞌ na cwiñequia nnꞌaⁿ na nncꞌoochoondyenaꞌ ꞌo xjeⁿ ꞌnaaⁿnaꞌ. Ee xcweti na nntsanajnda̱a̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchii cweꞌ aa cwicwaaꞌa oo aa ticwaaꞌa cwii nnom nantquie, ee joo joꞌ meiⁿ ticateijndeiinaꞌ nnꞌaⁿ jo nnoom.
10 ꞌO manquiuꞌyoꞌ naquiiꞌ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos waa tio yuu na cwindyeꞌntjom ntyee. Cwicwaꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ, sa̱a̱ jaa xuiiꞌ, cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ cantyja na jñoom Cristo tsꞌoomꞌnaaⁿ, juunaꞌ tseixmaⁿnaꞌ tio cwentaaya, ndoꞌ nquiee ntyeeꞌñeeⁿ, tilaꞌxmaⁿna na nlcwaꞌna cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. 11 Juu tyee na tyoluiitquieñe na tyochꞌee tsꞌiaaⁿ watsꞌom ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, tyojaachom nioom quiooꞌ na jnda̱ seicwjeⁿ. Tyojaaqueⁿꞌeⁿ ñꞌeⁿ juunaꞌ naquiiꞌ cuarto na tjacantyja na ljuꞌ tseixmaⁿ, cha nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ judíos. Sa̱a̱ jo ndoꞌ nnom tsjoom tyolaꞌcoñꞌeⁿna joo quiooꞌñeeⁿ. 12 Joꞌ chii mati Jesús tquiaañê na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ jom jo ndoꞌ nnom tsjoom Jerusalén. Tioo nioomꞌm joꞌ joꞌ cha queⁿljuꞌnaꞌ jaa jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 13 Mancꞌe joꞌ catsaaya na mꞌaaⁿ Jesús nnom tsjoom na cwilaꞌjomndyo̱ juu na jluiꞌjnaaⁿꞌñê. 14 Sa̱a̱ jaa na mꞌaaⁿya tsjoomnancuewaañe, tjaaꞌnaⁿ cwii tsjoom na mꞌaaⁿtyeⁿnaꞌ yuu ya nncꞌo̱o̱ⁿtya̱a̱ⁿya. Jaa cwilꞌua̱a̱tcuundyo̱ juu tsjoom na quia nncwjeeꞌ. 15 Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ laꞌxmaaⁿya na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo, cwii na jeeⁿ cjaaweeꞌ ntyjeeⁿ na nlꞌuuya: Caluiitꞌmaⁿndyuꞌ. 16 Tintsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ na nlꞌaꞌyoꞌ naya ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ. Cateijndeiꞌyoꞌ ntꞌom ncꞌiaaꞌyoꞌ ꞌnaⁿ na matseiꞌtjo̱o̱naꞌ joona. Ee na machꞌee tsꞌaⁿ nmeiⁿꞌ jndati ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchiiti quia matseicueeꞌ tsꞌaⁿ quiooꞌ na matseitꞌmaaⁿꞌñe jom.
17 Calaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye jo nda̱a̱ꞌyoꞌ. Calaꞌñꞌoomꞌndyoꞌ na cwitsa̱ꞌntjomna ee cwiqueⁿna cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ nñequiana cwenta nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilꞌana. Na nlaꞌcanda̱a̱ꞌndyoꞌ jo nda̱a̱na nquioo na neiiⁿna tsꞌiaaⁿ na cwilꞌana, nchii na nncꞌomna na chjooꞌ nꞌomna.
18 Calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿyâ. Mꞌaaⁿyâ na titia nquiuuyâ jo nnoom ndoꞌ lꞌue nꞌo̱o̱ⁿyâ na ñequiiꞌcheⁿ calꞌaayâ chaꞌtso chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ. 19 Cataⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nñequiaaⁿ na tyuaaꞌ nnda̱a̱ nncjo̱cando̱o̱ꞌnndaꞌa ꞌo.
Naya na macaⁿ tsꞌaⁿ na seiljeii cartawaañe
20 Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mañequiaaⁿ na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌo̱o̱ⁿya jo nnoom, na tquiaaⁿ na tandoꞌxco Ta Jesucristo, nqueⁿ na cwiluiinê na mateixꞌeeⁿ canmaⁿ ntsmeiiⁿꞌeⁿ na tqueⁿtyeeⁿ ñꞌoomxco ñꞌeⁿ nioomꞌm, 21 quiaaⁿ chaꞌtso na macaⁿnaꞌ ꞌo cha nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ na canda̱a̱ꞌndyoꞌ jo nnoom na nlꞌaꞌyoꞌ yuu na lꞌue tsꞌoom. Catsꞌaaⁿ ñequiondyô̱ yuu na lꞌue tsꞌoom ncꞌe Jesucristo. Ñequiiꞌcheⁿ catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom. Caluii na ljoꞌ.
22 ꞌO nnꞌaⁿya na cwilayuꞌyoꞌ, macaⁿꞌa na candyeꞌyoꞌ ñꞌoommeiⁿꞌ na mañequiaanaꞌ na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ. Ee chjoowiꞌ ñꞌoomwaañe na matseicwano̱ⁿya na mꞌaⁿꞌyoꞌ, titco juunaꞌ. 23 Caliuꞌyoꞌ na mꞌaaⁿcandyaañe juu nnꞌaaⁿya Timoteo. Xeⁿ nleityuaaⁿꞌaⁿ na nncwjeeꞌcañoom ja, nntsaaya ñeꞌcwi ñꞌeⁿñê quia na jo̱cando̱o̱ꞌa ꞌo.
24 Canduꞌyoꞌ na xmaⁿndye chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye tmaaⁿꞌ na cwitjomndyoꞌ. Mati xmaⁿndye chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom joꞌ joꞌ. Joo nnꞌaⁿ ndyuaa Italia na cwilaꞌyuꞌ cwilaꞌcwanomna na xmaⁿndyoꞌ.
25 Quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na canda̱a̱ꞌ na ntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na matseixmaaⁿ.