12
Cantyꞌiaatya̱a̱ⁿ nnom Jesús
Jeeⁿ tꞌmaⁿ tmaaⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ na jnda̱ tꞌmo̱o̱ⁿndyena na cwilaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii catjeiꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii cwii nnom na matseitsaaⁿꞌñenaꞌ na tsantyjo̱o̱ya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ na majuꞌtyaꞌnaꞌ jaa. Ñequio na tꞌmaⁿya nꞌo̱o̱ⁿya cjooꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na nntsantyjo̱o̱ya naxeⁿꞌ Jesucristo. Ñequiiꞌcheⁿ cantyꞌiaatya̱a̱ⁿya nnom Jesús ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom cwinaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ juu joꞌ nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jom. Cwajndii tjoom na tyꞌioom nnꞌaⁿ jom tsꞌoomꞌnaaⁿ, sa̱a̱ ticwjaaꞌñê cwenta na seijnaaⁿꞌnaꞌ jom na tueeⁿꞌeⁿ joꞌ ee ntyjiicheeⁿ xeⁿ jnda̱ teinom nawiꞌñeeⁿ, nncꞌoom na neiiⁿꞌeⁿ. Jnda̱ joꞌ tjawacatyeeⁿ ntyjaaꞌ tio ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya.
Joꞌ chii cꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na sꞌaa Jesús na tyotseiquii tsꞌoom ñequio nnꞌaⁿ jnaⁿ na tyoꞌoo nacjoomꞌm cha tilaꞌnchqueeⁿꞌndyoꞌ meiⁿ ticantycwii na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ. Ee meiiⁿ na cwilaꞌjnda̱ꞌyoꞌ nacjoo jnaⁿ, sa̱a̱ tyootjomꞌyoꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ ꞌo. ¿Aa jnda̱ tsuuꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na matseijndo̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nꞌomꞌyoꞌ na cwiluiindyoꞌ ntseinaaⁿ? Ee naquiiꞌ nꞌoomꞌm na teiljeii matsonaꞌ:
ꞌU jndaaya, tintiom tsꞌomꞌ quia macwjaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌu,
tintycwii na tꞌmaⁿ tsꞌomꞌ quia matseitiaaⁿꞌaⁿ ꞌu.
Ee matseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌom nnꞌaⁿ na wiꞌ tsꞌoom,
ndoꞌ tsꞌaⁿ na macwjaaꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ na cwiluiiñe jnaaⁿ, matseiseiiⁿꞌeⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ.
Luaaꞌ ñꞌoom tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii calaꞌquii nꞌomꞌyoꞌ quia matseiseiiⁿꞌeⁿ ꞌo ee na nlꞌaꞌyoꞌ naljoꞌ mꞌmo̱ⁿnaꞌ na macwjaaꞌñê na ꞌo cwiluiindyoꞌ ntseinaaⁿ, ¿aa mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ tiquiꞌmaⁿ jnda? Ee xeⁿ tiquiꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo chaꞌxjeⁿ quichꞌeeⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ ntseinaaⁿ, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na nchii ntseinaaⁿ ꞌo, laꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na tijndaaꞌ tsotyena. Ee quia ñetꞌo̱o̱ⁿya na nchꞌuundyo̱, tyoꞌmaⁿ lotya̱a̱ya jaa sa̱a̱ tyotueꞌndyo̱cja̱a̱ nda̱a̱na. Ndoꞌ na luaaꞌ, chiuuti nntueꞌndyo̱cja̱a̱ jo nnom Tsotya̱a̱ya na mꞌaaⁿ cañoomꞌluee cha nntando̱o̱ꞌa cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 10 Nquiee lotya̱a̱ya cantyjati na jlaꞌno̱ⁿꞌna tyoꞌmaⁿna jaa quia na tcaⁿnaꞌ, ndoꞌ mati nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom maꞌmaaⁿ jaa cha nlcoꞌyanaꞌ jaa ndoꞌ na nlqueⁿnaꞌ na ljuꞌ nꞌo̱o̱ⁿ chaꞌxjeⁿ nqueⁿ. 11 Ñꞌoom na mayuuꞌ ticjaaweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya quia matseiseiiⁿꞌeⁿ jaa, wiꞌ nquiuuya, sa̱a̱ xeⁿ cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa chiuu waa na ñecaꞌmo̱o̱ⁿ nda̱a̱ya, nntantyjo̱o̱ⁿya na ya mꞌaaⁿya jo nnoom.
Teincuuꞌ na ntsꞌo̱o̱ tsꞌaⁿ na macwaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom
12 Joꞌ chii yuu na teijndyaa lueeꞌyoꞌ ñequio ndeiꞌcantyeꞌyoꞌ, cꞌomꞌyoꞌ na jnda̱ꞌyoꞌ. 13 Calaꞌjnda̱ꞌyoꞌ na nncꞌomꞌyoꞌ nato yuu cha juu tsꞌaⁿ na jnda̱ tꞌuo̱o̱ xꞌee nda̱a̱ nlcoꞌxcwenaꞌ jom, meiⁿ ticwinioomꞌm.
14 Cjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ na tincꞌomꞌndiaaꞌndyoꞌ ñequio meiⁿcwii tsꞌaⁿ. Mati cꞌomꞌyoꞌ na ljuꞌ nꞌomꞌyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee tsꞌaⁿ na ticatseixmaⁿ na ljuꞌ tsꞌom, tixocueeꞌ na mꞌaaⁿ. 15 Queⁿꞌndyoꞌyaꞌyoꞌ cwenta na tjaa ꞌñeeⁿ ꞌo na titseijomñe cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tintsꞌaanaꞌ na nntseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ cwii tsꞌo̱o̱ na janaꞌ na matseiꞌndaaꞌnaꞌ nnꞌaⁿ xeⁿ nleilꞌueeꞌndyena juunaꞌ, hasta nnda̱a̱ nncwjena. 16 Meiⁿcwiindyoꞌ ꞌo tincꞌoomꞌñe ñequio cwiicheⁿ tsꞌaⁿ na cweꞌ luaaꞌ meiⁿ ticatsꞌaa tsꞌaⁿ na ticajnda ntyjeeⁿ joo naya na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ sꞌaa Esaú, ee na jom tuiiñejñeeⁿ, joꞌ chii we ndiiꞌ ꞌnaaⁿꞌ tsotyeeⁿ nnaaⁿꞌaⁿ sa̱a̱ cweꞌ cwii nantquie ñꞌeⁿ seijndyooñê juu nayaꞌñeeⁿ. 17 Ndoꞌ manquiuꞌyoꞌ na nda̱nquia quia na tcaaⁿ na catioꞌnaaⁿñe tsotyeeⁿ jom, tîcatseiyuꞌ tsotyeeⁿ. Taticatseichuiiꞌ tsotyeeⁿ ñꞌoom na tso meiiⁿ na jeeⁿ tyotꞌioom.
18 ꞌO tyootjomꞌyoꞌ chaꞌna tjoom nnꞌaⁿ Israel. Joona tyꞌentyjaaꞌna sjo̱ Sinaí quia tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ljeii naqui nda̱a̱na. Juu sjo̱ꞌñeeⁿ tyowaa chom na tyoꞌoowandiiꞌndye. Quia waa cweꞌ na jo̱o̱ⁿñe, quia waa jaaⁿ ntom ndoꞌ jndeii tyomꞌaaⁿ jndye, 19 meiⁿ tyoondyeꞌyoꞌ jndyeeꞌ ntu na tyondye naⁿꞌñeeⁿ meiⁿ jndyeeꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quia na jndye naⁿꞌñeeⁿ jñeeⁿꞌeⁿ, lꞌana tyꞌoo na tintseineiⁿtyeeⁿ nda̱a̱na. 20 Ee tileicalaꞌñꞌoomꞌndyena ñꞌoom na sa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, na tsoom: “Meiiⁿ tsꞌaⁿ ndoꞌ meiiⁿ quiooꞌ, xeⁿ nnto̱ꞌ na nncjaawa sjo̱waañe, calaꞌcwjeꞌyoꞌ joo ñꞌeⁿ ljo̱ꞌ oo ñꞌeⁿ lantsa.” 21 Juu na teitquiooꞌ nda̱a̱na, jeeⁿ cwajndii seicatyꞌuenaꞌ hasta tso nquii Moisés: “Cwiteindyo̱ na jeeⁿ macatyꞌua̱.”
22 Sa̱a̱ ꞌo cwilaꞌcandyooꞌndyoꞌ na mꞌaaⁿ Sjo̱ Sión, tsjoomꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ, juu Jerusalén na mꞌaaⁿnaꞌ cañoomꞌluee, ndoꞌ mꞌaⁿ meiⁿ meiⁿcheⁿ ángeles na cwilaꞌjomndyena na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom, 23 Cwilaꞌcandyooꞌndyoꞌ na mꞌaⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na cwiluiindyena cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ teiljeii ncueena libro cañoomꞌluee. ꞌO cwilaꞌcandyooꞌndyoꞌ na mꞌaaⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê na macuꞌxeeⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ, cwilaꞌcandyooꞌndyoꞌ na mꞌaⁿ espíritu na laxmaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tqueeⁿ na tjaa jnaⁿ laꞌxmaⁿna. 24 ꞌO cwilaꞌcandyooꞌndyoꞌ na mꞌaaⁿ Jesús na seijndaaꞌñê ñꞌoomtyeⁿ xco, ꞌo cwilaꞌcandyooꞌndyoꞌ na mꞌaaⁿ niomꞌ na maqueⁿljuꞌnaꞌ jaa, na juunaꞌ yati waa ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, nchiiti nioomꞌ Abel na tcweꞌ.
25 Joꞌ chii calꞌandyoꞌ cwenta na nchii na ticalaꞌñꞌoomꞌndyoꞌ nqueⁿ na matseineiiⁿ nda̱a̱ya. Ee xeⁿ tîcandyaandye naⁿꞌñeeⁿ na jndyena na seineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱na xjeⁿ ljoocheⁿ tsjoomnancue, majndeiiticheⁿ jaa na cwindya̱a̱ na matseineiⁿ nqueⁿ na mꞌaaⁿ cañoomꞌlueecheⁿ, tixocandyaandyo̱. 26 Xjeⁿꞌñeeⁿcheⁿ jndyeeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom sꞌaanaꞌ na teincwiiꞌ tyuaa sa̱a̱ jeꞌ matsoom: “Cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ nchii cweꞌ nntseiteincwiiꞌa tyuaa, mati tsjo̱ꞌluee.” 27 Ñꞌoomꞌñeeⁿ “cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ” maꞌmo̱ⁿnaꞌ na nquiño̱o̱ⁿ tsjoomnancue ñequio tsjo̱ꞌluee na tqueeⁿ cha nljooꞌndyetyeⁿ chaꞌtso na maqueeⁿ na tixocateincwiiꞌnaꞌ. 28 Juu na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌjomndyo̱, tjaaꞌnaⁿ cwii nnom na nntseiteincwiiꞌnaꞌ juunaꞌ. Cwa quiaaya na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ joꞌ ndoꞌ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom ñequio na xcweeꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ndoꞌ mati ñequio na jnda nquiuuya. 29 Ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱, cwiluiiñê chom na matseindyueeñenaꞌ chaꞌtso.