11
Matsonaꞌ na catseiyuꞌya tsꞌom tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Tsꞌaⁿ na matseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, majndaaꞌya ntyjii na nloꞌñom ljoꞌ na macantyjaaꞌ tsꞌom jo nnoom. Ndoꞌ mati maniom ꞌnaⁿ meiiⁿ na tyoontyꞌiaa nda̱a̱ya. Ncꞌe na tyolaꞌyuꞌya nꞌom weloo nnꞌaⁿ Israel, joꞌ chii tjaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyena.
Cantyja na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwilaꞌno̱o̱ⁿꞌa na tqueeⁿ tsjoomnancue ñequio tsjo̱ꞌluee. Ndoꞌ teilꞌueeꞌñê ꞌnaⁿ na xocanda̱a̱ ntyꞌiaaꞌ tsꞌaⁿ joonaꞌ na tqueeⁿ ꞌnaⁿ na niom na cwintyꞌiaaya jeꞌ.
Abel tyotseiyuꞌya tsꞌoom. Ncꞌe na ljoꞌ xcweti seitꞌmaaⁿꞌñê juu, nchiiti Caín. Ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ tyotseixmaaⁿ, tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjaa jnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ ꞌnaⁿ na tyoñequiaaⁿ tjaweeꞌ tsꞌom. Ndoꞌ na tyotseiyuꞌya tsꞌoom, meiiⁿ na jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ ndicwaⁿ matseijno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ nꞌo̱o̱ⁿya.
Mati Enoc tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Wanoomꞌm quia na tjañꞌoom jom cañoomꞌluee, ticueeⁿeⁿ. Taticaliu nnꞌaⁿ jom, ndoꞌ cwitjo̱o̱cheⁿ na nncjaañꞌoom jom, ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii matsonaꞌ na tjaaweeꞌ ntyjii ñꞌeⁿñê. Xocjaaweeꞌ ntyjii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿ tsꞌaⁿ xeⁿ ticatseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿñê, ee cha na nntseicandyooꞌñenaꞌ tsꞌaⁿ ñꞌeⁿñê, macaⁿnaꞌ na catseiyuꞌ na mꞌaaⁿ ndoꞌ na tꞌmaⁿ naya nntsꞌaaⁿ juu na xcweti malꞌue jom.
Nquii Noé, ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, quia na seicandii jom na nluii cwii na tijoom ñentyꞌiaa nnꞌaⁿ na tuii, seicanda̱a̱ꞌñê ndoꞌ sꞌaaⁿ wꞌaandaa cha nluiꞌnꞌmaaⁿndye nnꞌaⁿ waⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ ncꞌe na tyotseiyoomꞌm, tꞌmo̱o̱ⁿ na nnꞌaⁿ tsjoomnancue laꞌxmaⁿ jnaⁿ sa̱a̱ nqueⁿ jluiꞌnꞌmaaⁿñê ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿñe.
Mati Abraham tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii quia na tꞌmaⁿ jom, seicaña̱a̱ⁿ. Jlueeⁿꞌeⁿ tsjomꞌm na wjaⁿ ndyuaa na macanaaⁿꞌaⁿ. Tjaaⁿ meiⁿ ticaljeiiⁿ yuu wjaayom. Ndoꞌ ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌoom, ñeseijomnaꞌ jom na tyomꞌaaⁿ tyuaaꞌñeeⁿ chaꞌna tsꞌaⁿ na cweꞌ tyjeeꞌya, ndoꞌ juunaꞌ tyuaa na macanaaⁿꞌaⁿ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Cweꞌ lꞌaaliaa tyomꞌaaⁿ joꞌ joꞌ ndoꞌ majoꞌti Isaac ñꞌeⁿ Jacob na mañejuu ñꞌoom tsoom na nndaana na nntsꞌaaⁿ. 10 Ee tyomeindooꞌntyꞌiaañe Abraham na nncjaⁿ yuu waa tsjoom na jeeⁿ tyeⁿ tsiaⁿtsjo̱ꞌ ñꞌeⁿ tuiinaꞌ na seijndaaꞌñe nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ñenqueⁿ sꞌaaⁿ juunaꞌ.
11 Mati ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌom Sara, meiiⁿ na jnda̱ teinoomꞌ xjeⁿ na ncꞌoom jnaaⁿ, ndoꞌ mati nquii Abraham jnda̱ tquieñeñꞌeeⁿ, tyꞌoom Sara najneiⁿ na nncꞌoom jnaaⁿ ncꞌe na tyotseiyoomꞌm na tixotseitjo̱o̱ñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntseicanda̱a̱ꞌñe ñꞌoom na tso nnoom na nntsꞌaa. 12 Ncꞌe na jeeⁿ ndyaꞌ tquieñe Abraham matseijomnaꞌ jom chaꞌcwijom cwii tsꞌoo. Sa̱a̱ meiiⁿ na ljoꞌ, tueꞌntyjo̱ na jndyendye nda ntseindacantyjoom chaꞌna jndyendye cancjuu na mꞌaⁿ tsjo̱ꞌluee, oo chaꞌna teiꞌ ꞌndyoo ndaaluee, cwii na xocanda̱a̱ nncuncho tsꞌaⁿ.
13 Chaꞌtsondye naⁿmꞌaⁿꞌ tja̱na meiⁿ tîcatoꞌñoomna na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱na na nndaana, sa̱a̱ ncꞌe na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna, ntyꞌiaatquiana joonaꞌ na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nndaana ndoꞌ tyomꞌaⁿna na neiiⁿna ee jlaꞌno̱ⁿꞌyana na laꞌxmaⁿna nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿyana ljooñe, cweꞌ cwiwinomyana tsjoomnancue. 14 Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cwilue na ljoꞌ, cwitꞌmo̱o̱ⁿndyeyuna na cwilꞌueena cwii joo na tseixmaⁿnaꞌ tsjoomna. 15 Ee xeⁿ cweꞌ na tyeⁿ ñjom nꞌomna ndyuaa yuu na jnaⁿna, tijndeiꞌnaꞌ na nncꞌoolcweeꞌna joꞌ joꞌ. 16 Sa̱a̱ tyolaꞌqueeⁿ nꞌomna na lquiena cwii joo na yati yuu na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii tijnaaⁿꞌaⁿ na cwiluena na cwiluiiñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaana, ee jnda̱ seijndaaꞌñê cwii tsjoom yuu na nncꞌomna.
17 Tueꞌntyjo̱ na ñeꞌcaljeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom chiuu tsꞌom Abraham ñꞌeⁿñê. Joꞌ chii ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿñe, tjañꞌoom jnaaⁿ na ñecwiiñe na nntsꞌaaⁿ ñꞌeⁿñe chaꞌxjeⁿ cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ quiooꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ljoya tsꞌoom na sꞌaaⁿ naljoꞌ ee ntyjii jndaaꞌñê na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom chiuu nntsꞌaa. 18 Ñꞌoom na jnda̱ tso nnoom: “Cantyja ꞌnaaⁿꞌ Isaac jeeⁿ ndyaꞌ jndyendye nda ntseindacantyjoꞌ nncꞌom.” 19 Ee seiꞌno̱ⁿꞌ Abraham meiiⁿ na cueꞌ Isaac, sa̱a̱ waa najndeii na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncwandoꞌxco juu. Ndoꞌ cantyja na seicanda̱a̱ꞌñê, matyꞌiomnaꞌ na toꞌñomnnaaⁿꞌaⁿ jnaaⁿ, chaꞌcwijom na tueꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ, jnda̱ chii tandoꞌnndaꞌ.
20 Mati tyotseiyuꞌya tsꞌom Isaac ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ tioꞌnaaⁿñe ntseinaaⁿ Jacob ñꞌeⁿ Esaú cantyja ꞌnaaⁿꞌ ndyu na wjaa wjaatinaꞌ. 21 Mati Jacob tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ee quia na mawaa xjeⁿ na nncueeⁿꞌeⁿ, seitꞌmaaⁿꞌñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom xjeⁿ na tioꞌnaaⁿñê we ntseinda José cweꞌ tsꞌoomlꞌeii cwintyjeeꞌñê. 22 Mati José tyotseiyuꞌya cwii tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quia na mancueeⁿꞌeⁿ seineiiⁿ nda̱a̱ nnꞌaaⁿꞌaⁿ nnꞌaⁿ Israel na nncwjiꞌlcweꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona ndyuaa Egipto. Ndoꞌ sa̱ꞌntjoom quia na nluii na ljoꞌ, cꞌoochona ndeiꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌaⁿ.
23 Ndoꞌ mati nnꞌaⁿ na ndana Moisés tyolaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Joꞌ chii jnda̱ na tuiiñê, tantyꞌiuuna jom ndyee chiꞌ, ee tqueⁿna cwenta nchii cweꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ ndana, meiⁿ tîcatyuena na sa̱ꞌntjom rey na cwje chaꞌtsondye yoꞌndaa na naⁿnom. 24 Ndoꞌ mati nquii Moisés tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee quia na jnda̱ tueꞌntyjo̱ choomꞌm tatinquiaañê na nlue nnꞌaⁿ na jom tsoñeeⁿ yuscu jnda Faraónꞌñeeⁿ. 25 Ee tjaweeꞌti tsꞌoom na matseijomñê ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom meiiⁿ wiꞌ tyotjoomna, nchiiti na nntseijomñê cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ na cwilaꞌneiiⁿꞌndye nnꞌaⁿ. 26 Ee seiꞌno̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ na jndati tseixmaⁿnaꞌ quia cwicaluiꞌjnaaⁿꞌñe tsꞌaⁿ ncꞌe na matseixmaⁿ cwentaaꞌ Cristo, nchiiti na jnda laꞌxmaⁿ sꞌom cajaⁿ ñequio ntꞌomcheⁿ na jeeⁿ cajnda na tyoniom Egipto quia joꞌ. Jom tyoqueⁿtyeeⁿ cwenta juu na jndati na nncoꞌñoom na nñequiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom.
27 Ndoꞌ ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌom Moisés, jlueeⁿꞌeⁿ ndyuaa Egipto, meiⁿ tinquiaⁿꞌaⁿ na matseiwꞌii tyo na matsa̱ꞌntjom ndyuaaꞌñeeⁿ jom, tîꞌndiincꞌuaaꞌñê ee ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ nquii na nñequiaa naya na nnaaⁿꞌaⁿ. 28 Ncꞌe na tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tqueeⁿ xuee Pascua ndoꞌ sa̱ntjoom na calaꞌcanda̱a̱ndye nnꞌaⁿ Israel niomꞌ we ntyja ndyueelꞌa lꞌaana cha tintseicueeꞌ ángel meiⁿcwii tsaⁿsꞌa na tuiiñejndyee wꞌaaꞌñeeⁿ nda nnꞌaⁿ Israel. 29 Ncꞌe na tyolaꞌyuꞌya nꞌom nnꞌaⁿ Israel ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii teinomna Ndaaluee Wee na sꞌaanaꞌ chaꞌcwijom tyuaatcwii. Sa̱a̱ nnꞌaⁿ Egipto quia na lꞌana na ljoꞌ, seitjomnndaꞌnaꞌ ndaa, mana tja̱na.
30 Macantyja ꞌnaaⁿꞌ na tyolaꞌyuꞌya nꞌom nnꞌaⁿ Israel, joꞌ chii taniaⁿljo̱ꞌ tsjoom Jericó tquiaanaꞌ jo nda̱a̱na jnda̱ na tyowintcoomndyena ndiocheⁿ tsjoomꞌñeeⁿ ntquieeꞌ xuee. 31 Mati sculjaaꞌ Rahab tyotseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ncꞌe na teijneiⁿ nnꞌaⁿ Israel na tyꞌequeⁿ cwenta chiuu waa tsjoomꞌñeeⁿ, joꞌ chii ticueeⁿꞌeⁿ quia tja̱ nnꞌaⁿ tsjoomꞌm na tyoolaꞌyuꞌ.
32 Ndoꞌ cwaaⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na jo̱tseina̱ⁿtya̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee tileicjuꞌnaaⁿñenaꞌ na nntseina̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel, ndoꞌ ñequio joo profetas. 33 Ee na tyolaꞌyuꞌya nꞌom naⁿꞌñeeⁿ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii tyolaꞌtyuiiꞌna nꞌiaaⁿ ntꞌomcheⁿ ndyuaa, tjuꞌcjenaꞌ naⁿꞌñeeⁿ nacje ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ Israel. Ntꞌomndye joona tyotsa̱ꞌntjomna nnꞌaⁿ ndyuaaꞌñeeⁿ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ. Ntꞌomndye joona na tyolaꞌyuꞌna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jndaana na seicanda̱a̱ꞌñê ñꞌoomꞌm na jnda̱ tsoom na nntsꞌaaⁿ. Ndoꞌ juu Daniel na tyotseiyuꞌya tsꞌom ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jndyaañê na tîcatquii liom jom quia tueeꞌ nnꞌaⁿ jom tsꞌom tsueꞌwꞌaa quiooꞌñeeⁿ, 34 ndoꞌ ntꞌomndye joona ncꞌe na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna, joꞌ chii tîcwjena quia tioom nnꞌaⁿ joona ntomꞌ na waljooꞌcheⁿ na jmeiⁿꞌ chom, jluiꞌnꞌmaaⁿndyena. Ntꞌomndye joona jndyaandyena quia teijndaaꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ joona ñequio xjo. Ndoꞌ ntꞌomndye naⁿꞌñeeⁿ na ñeteiwiina sꞌaanaꞌ na tcoꞌyanaꞌ joona ncꞌe na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ jndaana na jeeⁿ jnda̱na quia tyowaa ndiaꞌ, hasta jleintyjo̱na meiⁿcheⁿ sondaro ncꞌe na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿñê. 35 Ntꞌom yolcu ncꞌe na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tandoꞌnndaꞌ nnꞌaaⁿna na jnda̱ tja̱.
Sa̱a̱ ntꞌom nnꞌaⁿ na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿñê, lꞌa nnꞌaⁿ na tja̱nioomndyena ñequio na cwajndii tyoquiinaꞌ joona. Lꞌo̱na meiiⁿ tyolue naⁿꞌñeeⁿ nda̱a̱na na nndyaandyena xeⁿ nntjeiiꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ee jlaꞌno̱ⁿꞌna meiiⁿ na nncwjena, sa̱a̱ ntyjaaꞌ nꞌomna na nlcwinndaꞌna na xcweti na nntaꞌndoꞌna ñꞌeⁿñê. 36 Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ jeeⁿ tyolajnaaⁿꞌ nnꞌaⁿ joona na quitꞌmaⁿ nꞌomna Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ntꞌom tyolaꞌseiꞌyaya nnꞌaⁿ jnaaⁿꞌ na tyolayuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ jom, ñꞌeeⁿndyena na tyochuꞌtyeⁿndye lꞌuaancjo ndoꞌ ñꞌeeⁿndyena na tyotioom nnꞌaⁿ joona lꞌaancjo. 37 Ndoꞌ ntꞌom nnꞌaⁿ na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna, tyolaꞌcwjee nnꞌaⁿ joona ñꞌeⁿ ljo̱ꞌ. Ntꞌom joona to̱ⁿꞌndyexcwena lꞌa nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ xjo sierra, oo ñꞌeⁿ xjo espada. Ntꞌomndye joona cweꞌ ntjaⁿ canmaⁿ ñequio ntjaⁿ canchꞌioo tyocweeꞌna. Tyomꞌaⁿna na ntyꞌiaandyeñꞌeⁿna, wiꞌ tyotjoomna ndoꞌ cwajndii tyolꞌa nnꞌaⁿ ñꞌeⁿndyena. 38 Nnꞌaⁿ tsjoomnancue meiⁿchjoo ticalaꞌxmaⁿna na nncꞌom naⁿꞌñeeⁿ quiiꞌntaaⁿna, cweꞌ jnaaⁿꞌ joꞌ joona meiⁿ cweꞌ tijndaaꞌ yuu nncꞌomna, aa quiiꞌ ntsjo̱, aa ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom, aa quiiꞌ lueꞌljo̱ꞌ ñequio lueꞌndyuaa. 39 Chaꞌtsondye naⁿmꞌaⁿꞌ na tyolaꞌyuꞌya nꞌomna ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jndaaꞌ na tjaweeꞌ ntyjeeⁿ ñꞌeⁿndyena. Sa̱a̱ tîcandaana ñꞌoom na jnda̱ tsoom nda̱a̱na na nntsꞌaaⁿ, 40 ee waa cwii na yati na jnda̱ seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nlaꞌxmaaⁿya cha ñequiiꞌcheⁿ nlaꞌxmaⁿna na canda̱a̱ꞌndyena ñꞌeⁿndyo̱.