10
Ñejom tueꞌ Cristo cwentaa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ
Juu ljeii na tqueⁿ Moisés matseijomnaꞌ juunaꞌ cweꞌ cwii ncwaaⁿꞌ joo naya na tseixmaⁿ Cristo na quia nntoꞌño̱o̱ⁿya, nchii tseixmaⁿnaꞌ cwii na nlqueⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌñe jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ncꞌe na luaaꞌ, juu ljeiiꞌñeeⁿ tijoom canda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ na canda̱a̱ꞌ laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ na chu ndoꞌ chu cwilacandyooꞌndyena na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeiiꞌñeeⁿ, xeⁿ waa na nnda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaaⁿ, quia joꞌ jnda̱ ꞌndye nnꞌaⁿ Israel na cwilaꞌcwjeena quiooꞌ cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. Sa̱a̱ ncꞌe na chu ndoꞌ chu ñejlaꞌcwjeena quiooꞌ cha catseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaⁿ na laxmaⁿna, na luaaꞌ ñelꞌana yacheⁿ sꞌaanaꞌ na tjañjoomꞌ nꞌomna na ndicwaⁿ laxmaⁿna jnaⁿ, ee tijoom jndaa nljuꞌñe tsꞌaⁿ jnaaⁿꞌaⁿ cweꞌ ee na cwiquioo nioom quioondyo ñequio canchꞌioo.
Macweꞌ joꞌ quia jndyo Cristo tsjoomnancue, tsoom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom:
Tileiquiaanaꞌ na nljoya ntyjiꞌ na cweꞌ quiooꞌ cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ, ñequio ꞌnaⁿ na cwiñeꞌquiana na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌu.
Joꞌ chii tquiaaꞌ na tsꞌaⁿ ja cha nncꞌio̱ cwentaa nnꞌaⁿ cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jnaⁿ na laꞌxmaⁿna.
Tineiⁿꞌ na cwilaꞌcona quiooꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ na cwilꞌana naya ꞌU cha nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌomꞌ jnaaⁿna.
Joꞌ chii tsjo̱o̱:
“Luaa ja Ta, waa ñꞌoom na teiljeii cantyja ꞌnaⁿya na matsonaꞌ:
ꞌU Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jnda̱ jndyo̱o̱ na nntsꞌaaya yuu na lꞌueꞌ tsꞌomꞌ,
chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na teiljeii cantyja ꞌnaⁿya nacjooꞌ libro.”
Najndyee tso Cristo na tineiiⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom quiooꞌ na cwilaꞌcwjeena na cwilaꞌcona nnom tio, ñequio ntꞌomcheⁿ nnom na cwilꞌana naya jom meiiⁿ juu ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ ñequio najndeiꞌnaꞌ matsonaꞌ na calꞌana naljoꞌ. Jnda̱ joꞌ tsoom: “Jnda̱ jndyo̱o̱ na nntsꞌaa yuu na lꞌue tsꞌomꞌ.” Ñꞌoomwaaꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na matseityueeⁿꞌeⁿ ñꞌoom na cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ quiooꞌ cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom jnaaⁿna ndoꞌ macwjaaꞌñê ñꞌoom xco na jnda̱ we na ñejom ndiiꞌ nncueꞌ Cristo cwentaa jnaaⁿ nnꞌaⁿ. 10 Jnda̱ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa na ljuꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ncꞌe sꞌaa Jesucristo cantyja na lꞌue tsꞌoom, na tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿꞌeⁿ cwentaaya, ñejom tuii na ljoꞌ cwentaa chaꞌtsondyo̱ñꞌa̱a̱ⁿ.
11 Ntyee cwentaa nnꞌaⁿ judíos na ñetꞌom nacje ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom najndyee na tacatyeeⁿtyeⁿ, ꞌio ndi ꞌio mañeꞌjoo mañeꞌjoo tsꞌiaaⁿ tyolꞌana na tyolaꞌcwjeena quiooꞌ cha nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom joona. Sa̱a̱ tijoom canda̱a̱ na nntseicanduuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿ nnꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ joꞌ. 12 Sa̱a̱ Cristo ñejom ndiiꞌ tquiaañê nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na cueeⁿꞌeⁿ cha nnda̱a̱ nljuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaaⁿya. Jnda̱ joꞌ tjawacatyeeⁿ ntyjaaꞌ tsꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya yuu na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom. 13 Jeꞌ meinomꞌm hasta xjeⁿ na nntsa̱ꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na jndoo jom na nntseijomnaꞌ naⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom tsꞌoom na ntyjo ncꞌeeⁿ, 14 ee ñejom ndiiꞌ na tquiaañê na tueeⁿꞌeⁿ, ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ, juu na canda̱a̱ꞌ na maqueⁿnaꞌ na ljuꞌ nꞌom nnꞌaⁿ na cwicantyjaaꞌ nꞌomna jom, ticantycwiinaꞌ. 15 Ndoꞌ mati nquii Espíritu Santo macwjiꞌyuuꞌñê na ljoꞌ nda̱a̱ya, na tsoom:
16 Nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom tsoom:
“Luaa ñꞌoom na nlqua̱a̱ⁿxco̱ ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ Israel jnda̱ na tjacaa jndye ntyu.
Nlqua̱a̱ⁿya ñꞌoom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ quiiꞌ nꞌomna,
ndoꞌ nntseiljeiya joonaꞌ naquiiꞌ nqueⁿna.”
17 Jnda̱ joꞌ tsotyeeⁿcheⁿ:
Meiⁿ xocjaañjoomꞌti tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿna ñequio natia na cwilꞌana.
18 Joꞌ chii quia jnda̱ seitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿ nnꞌaⁿ, tacaⁿtinaꞌ na cwiicheⁿ nncueꞌnndaꞌ.
Calacandyooꞌndyo̱ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
19 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, cwiñꞌo̱o̱ⁿtꞌmaaⁿꞌndyo̱ nꞌo̱o̱ⁿya na ndyeyu macwitsaaquia̱a̱ꞌa yuu na tseixmaⁿ na ljuꞌticheⁿ na mꞌaaⁿ. Ee nioomꞌ Jesucristo mañequiaanaꞌ na wanaaⁿ na calꞌaaya na ljoꞌ. 20 Cwitsquia̱a̱ya joꞌ joꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ nato xco. Juunaꞌ mañequiaanaꞌ na ticantycwii na wandoꞌ tsꞌaⁿ. Cristo seijndaaꞌñê natowaaꞌ quia na tjaaꞌñe tsꞌaⁿ lantsa tseiꞌntsqueeⁿꞌeⁿ. Na luaaꞌ tjoom matseijomnaꞌ chaꞌcwijom quia na tꞌiooꞌ liaa tco na ñentyja yuu na tyowjaaquieeꞌ tyee cuarto na macanda̱ na ljuꞌticheⁿ. 21 Jesús cwiluiiñê tyee cwentaaya na tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñê na matsa̱ꞌntjoom nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 22 Joꞌ chii jndeiꞌnaꞌ na calaꞌcandyooꞌndyo̱ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio na xcweeꞌya nꞌo̱o̱ⁿya, ñequio na canda̱a̱ꞌya na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿñê, ee jnda̱ seiljoomꞌm jaa naquiiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya cha tincꞌo̱o̱ⁿya na macoꞌtianaꞌ nquiuuya na nntsaantyjaaꞌa jom, na jnda̱ tmaaⁿ jaa na chaꞌwaandyo̱ ñequio cwii na matseijomnaꞌ ndaatioo ljuꞌ. 23 Caljooꞌndyo̱tya̱a̱ⁿya ñequio ñꞌoom na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya. Tilꞌaaya na we waa cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ. Ee ñꞌoom na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ya na nntsꞌaaⁿ, maxjeⁿ nntseicanda̱a̱ꞌñê. 24 Mati laꞌxmaaⁿya na cateijndeiiya nnꞌaaⁿya na cwilaꞌyuꞌ cha na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ nntseiqueeⁿnaꞌ nꞌomna na mati nncꞌomna na wiꞌ nꞌomna ncꞌiaana, ndoꞌ na calꞌana yuu na ya. 25 Tacalꞌaaya na ticalaꞌjomndyo̱ quia cwitjomndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwilꞌa na ljoꞌ sa̱a̱ jaa quiaaya na tꞌmaⁿ nꞌom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Majndeiiticheⁿ jeꞌ na cwintyꞌiaaya na wjaawindyooꞌ na nncwjeeꞌnndaꞌ nquii Ta Jesús.
26 Ee xeⁿ cwilꞌaayaaya na nlaꞌtjo̱o̱ndyo̱ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ macwitaꞌjnaaⁿꞌa ñꞌoom na mayuuꞌ, tjaaꞌnaⁿ cwiicheⁿ nnom na nncꞌo̱ juunaꞌ ñequiondyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaⁿ na cwilꞌaatya̱a̱ya. 27 Xeⁿ cwilꞌaaya na ljoꞌ, macanda̱ meiⁿndooꞌnaꞌ na nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa, ee waa cwii na matseicatyꞌuenaꞌ ee ncuaa chom na jeeⁿ wꞌii na nntꞌuiinaꞌ nnꞌaⁿ na cwiꞌoo nacjoomꞌm. 28 Tyowaa na teiyo na meiⁿquia tsꞌaⁿ na tiñeꞌcatseicanda̱ ñꞌoom na tqueⁿ Moisés, cweꞌ ñequio ñꞌoom ꞌndyoo meiiⁿ ñeꞌwe ndyee tsꞌaⁿ na ntyjii na ljoꞌ machꞌee tsaⁿꞌñeeⁿ, seijndaaꞌñenaꞌ na cueeⁿꞌeⁿ. Maxjeⁿ tjaa ꞌñeeⁿ nncꞌoom na wiꞌ tsꞌom tsaⁿꞌñeeⁿ. 29 Ncꞌe na luaaꞌ waa, cꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ cwanti na wiꞌti nntjom cwii tsꞌaⁿ na matseiyuꞌ na machꞌeeya jnaaⁿꞌ. Chaꞌcwijom macandyueeⁿ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Machꞌeeⁿ na ticueeꞌ tsꞌoom na juu nioomꞌ Jesús na maqueⁿtyeⁿnaꞌ ñꞌoom xco na matseijndaaꞌñê, sꞌaaⁿ na cweꞌ cwantindyo niomꞌñeeⁿ ndoꞌ juunaꞌ maqueⁿnaꞌ jom na tseixmaaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Matseijnaaⁿꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ nquii Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jom jeeⁿ wiꞌ tsꞌoom juu. 30 Ee manquiuuya na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom: “Ja tseixmaⁿya na nntioom nnꞌaⁿ no̱o̱ⁿya cantyja na cwilaꞌtjo̱o̱ndyena. Chaꞌtso na nnjoom, nnco̱ nntsꞌaa na nntioomna.” Ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ ñꞌoom na tsoom: “Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom nncuꞌxeeⁿ nnꞌaaⁿꞌaⁿ cantyja na jnda̱ jlaꞌtjo̱o̱ndyena nnoom.” 31 Jeeⁿ cwajndii nlcoꞌwiꞌnaꞌ tsꞌaⁿ na nncjuꞌnaꞌ juu lꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ.
32 Cjaañjoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ ncuee na ñejndyocaanaꞌ, quia na to̱ꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tyolaꞌquiiyaya nꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ wiꞌ tyotjomꞌyoꞌ na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ cwentaaⁿꞌaⁿ. 33 Ñꞌeeⁿꞌndyo ꞌo na tyocaluiꞌjnaaⁿꞌndyoꞌ lꞌa nnꞌaⁿ ndoꞌ na tyotaꞌwiꞌna ꞌo jo nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ, ndoꞌ ntꞌomndyoꞌ ꞌo tyoteijndeiꞌyoꞌ nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ na teinomna nawiꞌñeeⁿ. 34 Mati tꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ nnꞌaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌ na tooꞌndyena wꞌaancjo, teijndeiꞌyoꞌ joona ꞌnaⁿ na ñetcaⁿnaꞌ. Ndoꞌ quia tjeiiꞌ nnꞌaⁿ ꞌnaⁿꞌyoꞌ ncꞌe na cwilaꞌyuꞌyoꞌ, tyomꞌaⁿꞌyoꞌ na neiⁿꞌyoꞌ meiiⁿ na tjomꞌyoꞌ na ljoꞌ. Ee cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ na cañoomꞌluee waa cwii nnom na jndati tseixmaⁿnaꞌ, na tixontycwiinaꞌ. 35 Joꞌ chii ncꞌe na nmeiⁿꞌ jnda̱ teinomꞌyoꞌ, ticaꞌndyencꞌuaaꞌndyoꞌ na cwicantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ee juunaꞌ matseijndaaꞌñenaꞌ na nntoꞌñoomꞌyoꞌ cwii na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ. 36 Macaⁿnaꞌ na calaꞌquii nꞌomꞌyoꞌ nawiꞌ na cwiwinomꞌyoꞌ. Ee na nlꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ, nlaꞌjomndyoꞌ ñequio na lꞌue tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na nnda̱a̱ nñequiaaⁿ na nntoꞌñoomꞌyoꞌ chaꞌtso na jnda̱ tsoom na nntsꞌaaⁿ. 37 Ee waa ñꞌoomꞌm na teiljeii cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo na matsonaꞌ:
Nqueⁿ na waa ñꞌoom na nncwjeeⁿꞌeⁿ,
mawaa mawaa xjeⁿ na nncwjeeꞌcañoom.
Tayo mancwjeeⁿꞌeⁿ.
38 Tsꞌaⁿ na maqua̱ⁿ na tjaa jnaⁿ tseixmaⁿ,
nncꞌoom cantyja ꞌnaⁿya ncꞌe na matseiyuꞌya tsꞌoom ñꞌeⁿndyo̱;
sa̱a̱ xeⁿ lcweꞌntyaaⁿꞌaⁿ cantyja ꞌnaⁿya,
xocꞌo̱o̱ⁿya na neiⁿya jom.
39 Sa̱a̱ jaa ticalaꞌxmaaⁿya chaꞌna nnꞌaⁿ na cwitjeiiꞌlcweeꞌndye na cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ cwitsuundye. Jaa laꞌxmaaⁿya nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ na ljoꞌ maqueeⁿ jaa na cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱.