9
Watsꞌom tsjoomnancue ndoꞌ watsꞌom cañoomꞌluee
Juu ñꞌoomtyeⁿ na tqueⁿjndyee Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio nnꞌaⁿ Israel, jndaaꞌ seijndaaꞌñenaꞌ chiuu nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom ndoꞌ na nlꞌana cwii wꞌaaliaa. Juu cuarto na cweꞌ weꞌyandyo cantyja ꞌnaaⁿꞌ wꞌaaliaaꞌñeeⁿ tyomeintyjeeꞌ xjo na tyocantyjoo chom ndoꞌ ñꞌeⁿ cwii meiⁿsa yuu na tyocantyjo ntyooꞌ. Cuartoꞌñeeⁿ jndyunaꞌ Cuarto Ljuꞌ. Naxeⁿꞌ liaa na ntyja na jnda̱ we, tyowaa cwiicheⁿ cuarto na jndyunaꞌ na Ljuꞌticheⁿ Tseixmaⁿ. Naquiiꞌ cuartoꞌñeeⁿ tyowaa tio sꞌom cajaⁿ yuu tyolaꞌco ntyee suu ndoꞌ cwii castom na tcweeñꞌeⁿnaꞌ sꞌom cajaⁿ. Tsꞌom castomꞌñeeⁿ tyowaa cwii xuaa na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ na tooꞌcheⁿ ñjom maná ndoꞌ mati ñꞌeⁿ tsꞌoom lꞌeii ꞌnaaⁿꞌ Aarón na jndeiꞌnaꞌ ndoꞌ ñjom lcaaꞌ ljo̱ꞌ na chonaꞌ ljeii ñꞌoomtyeⁿ na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyena. Nacjooꞌ castomꞌñeeⁿ tyocantyjo we querubines na tuii ñequio sꞌom cajaⁿ. Joonaꞌ cwitꞌmo̱o̱ⁿnaꞌ na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio nnꞌaⁿ. Ndyeyu nacjooꞌ tscaaꞌ na ta̱ꞌ ꞌndyoo castomꞌñeeⁿ, tjom lquii querubinesꞌñeeⁿ yuu cwiñequia ntyee nioom quiooꞌ na jnda̱ jlaꞌcwjeena cha catseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa nnꞌaⁿ Israel. Jndye ñꞌoom maniom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ cwii cwii nmeiⁿꞌ, sa̱a̱ ticaⁿnaꞌ na nlana̱a̱ⁿyâ cantyja ꞌnaaⁿ joonaꞌ na majeꞌndyo.
Quia na jnda̱ teijndaaꞌ chaꞌtso nmeiⁿꞌ, nquiee ntyee ꞌio ndi ꞌio tyoꞌooquieꞌna cuarto na weꞌyandyo na tyolꞌana tsꞌiaaⁿ na laꞌxmaⁿna. Sa̱a̱ cuarto na jnda̱ we, macanda̱ tyojaaquieeꞌ nquii tyee na tjacantyja cwiluiitꞌmaⁿñe, ndoꞌ ñejom ndiiꞌ na cwii cwii chu. Tyojaachom nioom quiooꞌ na cwilaꞌcwjee nnꞌaⁿ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Niomꞌñeeⁿ tyoñequiaaⁿ cwentaaꞌ jnaaⁿꞌ nqueⁿ ndoꞌ mati cwentaa jnaaⁿ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ na luaaꞌ tuaa, maꞌmo̱ⁿ Espíritu Santo na yocheⁿ na tyowaa watsꞌom liaaꞌñeeⁿ, ticwanaaⁿ na nncjaquieeꞌ meiⁿquia tsꞌaⁿ cuarto na ljuꞌticheⁿ tseixmaⁿnaꞌ. Chaꞌtso nmeiⁿꞌ laꞌxmaⁿnaꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ nda̱a̱ya ncuee meiiⁿñe, ee ꞌnaⁿ na tyoñequia nnꞌaⁿ ñequio quiooꞌ na tyolaꞌcwjeena na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ tîcanda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ joona na laꞌxmaⁿna na canda̱a̱ꞌndyena jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 10 Ñꞌoomꞌñeeⁿ cweꞌ tꞌuiinaꞌ cantyja ꞌnaⁿ na cwicwaꞌna ndoꞌ na cwiwena ñequio ntꞌomcheⁿ nnom na maqueⁿljuꞌnaꞌ joona. Sa̱a̱ cweꞌ tomti laꞌxmaⁿnaꞌ cwii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ chiuu na ncꞌomna, ndoꞌ joo ñꞌoommeiⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ tyowaa najnda̱naꞌ hasta xjeⁿ na seichuiiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chiuu nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndye nnꞌaⁿ jom.
Nioomꞌ Cristo
11 Sa̱a̱ jnda̱ jndyo Cristo na cwiluiiñê tyee na tjacantyja cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌtso naya na maniom. Juu watsꞌom yuu na mandiꞌntjoom, yati ndoꞌ canda̱a̱ꞌti tseixmaⁿnaꞌ, meiⁿ nchii nnꞌaⁿ lꞌa juunaꞌ ee nchii tseixmaⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue. 12 Jnda̱ tjaqueⁿꞌeⁿ yuu na ljuꞌticheⁿ watsꞌom cañoomꞌluee, sa̱a̱ nchii cha na nñequiaaⁿ nioom canchꞌioo ñequio nioom quiooꞌndyo nchꞌu, jom tquiaaⁿ nioomꞌ nqueⁿ, meiⁿ ticaⁿnaꞌ na nntsꞌaannaaⁿꞌaⁿ na ljoꞌ ndoꞌ ncꞌe joꞌ, seijndaaꞌñê na laꞌxmaaⁿya na ticatycwii na cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱. 13 Ñꞌoom na mayuuꞌ quia tyolacanda̱a̱ndye ntyee nioom quiooꞌndyo ñequio nioom canchꞌioo nacjoo nnꞌaⁿ ñequio tsjaaꞌ na tcoñe casondyecu, tyowaa najndeii na tyolaꞌxmaⁿ tsꞌiaaⁿmeiⁿꞌ na tqueⁿ ljuꞌnaꞌ nnꞌaⁿ cha nnda̱a̱ nlaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 14 Ndoꞌ ncꞌe na luaaꞌ waa, juu nioomꞌ Cristo matꞌmaⁿti waa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ, ee cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo na ticantycwii na mꞌaaⁿ, Cristo tquiaañe cheⁿnqueⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na seijomnaꞌ jom chaꞌna quiooꞌ na canda̱a̱ꞌñe ndoꞌ nioomꞌ jom matseiljuꞌnaꞌ na mꞌaaⁿꞌtyeⁿ nꞌo̱o̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ joo tsꞌiaaⁿ na wjaachuunaꞌ jaa na nncwja̱a̱ya cha nnda̱a̱ nndya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ.
15 Ncꞌe na luaaꞌ, tquiaañe Cristo na tueeⁿꞌeⁿ cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii ñꞌoom xco na matseijndaaꞌñê nnda̱a̱ nntseitjoom nnꞌaⁿ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ndoꞌ na ljoꞌ nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌoom nnꞌaⁿ jnaaⁿna na ñelꞌana quia tyomꞌaⁿna nacje ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomtyeⁿ na tyowaajndyee ndoꞌ cha joo nnꞌaⁿ na maꞌmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnda̱a̱ nntoꞌñoomna juu naya na tijoom ntycwii na jnda̱ tsoom na nñequiaaⁿ nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ. 16 Quia matseiljeii tsꞌaⁿ tsom na matseijndaaꞌñenaꞌ cwii na lꞌue tsꞌom, ñꞌoom na chuu tsomꞌñeeⁿ, tjaaꞌnaⁿ najndeiinaꞌ yocheⁿ na ndicwaⁿ wandoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 17 Ee tsom na seiljeii tsꞌaⁿ na maꞌmo̱ⁿnaꞌ chiuu waa na matseijndaaꞌñe, tjaaꞌnaⁿ najndeii tsomꞌñeeⁿ yocheⁿ na wandoꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ, xeⁿ jnda̱ tueeⁿꞌeⁿ quia joꞌ waa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ. 18 Ncꞌe na ljoꞌ, ñꞌoom na teijndaaꞌ najndyee mati tqueⁿtyeⁿnaꞌ cweꞌ ñꞌeⁿ nioom quiooꞌ. 19 Ee quia na jnda̱ seiꞌnaaⁿꞌ Moisés chaꞌtso ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ Israel, quia joꞌ seityeeⁿ soo wee cwii tsꞌoom hisopo, seicanaⁿꞌaⁿ sooꞌñeeⁿ quiiꞌ nioom catsondyenchꞌu ñequio nioom canchꞌioo na tjoomꞌnaꞌ ñꞌeⁿ ndaatioo, jnda̱ joꞌ seicanda̱a̱ñê niomꞌñeeⁿ tsom na chuu ljeiiꞌñeeⁿ ndoꞌ mati nnꞌaⁿ Israel. 20 Ndoꞌ tsoom nda̱a̱na: “Cantyja ꞌnaaⁿꞌ niomꞌwaa maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwiljotyeⁿ ñꞌoom na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na matseijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌeⁿndyoꞌ.” 21 Ndoꞌ mati seicanda̱a̱ñê niomꞌñeeⁿ watsꞌomliaa ñequio chaꞌtso ꞌnaⁿ na cwiwilꞌue joꞌ joꞌ na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 22 Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, mandyo na chaꞌtsoti ꞌnaⁿ maqueⁿljuꞌnaꞌ ñequio niomꞌ, ndoꞌ xeⁿ ticweꞌ niomꞌ, ticatseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom jnaaⁿ nnꞌaⁿ.
Tquiaañe Cristo na tueeⁿꞌeⁿ, joꞌ na matseiljoomꞌm jnaaⁿya
23 Ndoꞌ na luaaꞌ, joꞌ chii tcaⁿnaꞌ na cweꞌ nioom quiooꞌ cha queⁿljuꞌnaꞌ joo ꞌnaⁿ na teilꞌue quiiꞌ watsꞌomliaa na joonaꞌ jluiꞌtsjaaⁿꞌnaꞌ joo ꞌnaⁿ na niom cañoomꞌluee, sa̱a̱ joo ꞌnaⁿꞌñeeⁿ tcaⁿnaꞌ na cueꞌ cwii na canda̱a̱ꞌti. 24 Ee Cristo, nchii tjaqueⁿꞌeⁿ watsꞌom na ñelꞌa nnꞌaⁿ, cwii na cweꞌ jluiꞌtsjaaⁿꞌnaꞌ watsꞌom na mayuuꞌcheⁿ na waa cañoomꞌluee. Jom tjaqueⁿꞌeⁿ cañoomꞌluee yuu na matioomꞌñê ñꞌoom ꞌnaaⁿya jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 25 Nchii tjaqueⁿꞌeⁿ cañoomꞌluee na jndye ndiiꞌ na nncueeⁿꞌeⁿ cwentaa nnꞌaⁿ, chaꞌxjeⁿ quichꞌee tyee na cwiluiitquieñe jo nda̱a̱ nnꞌaⁿ judíos na chu ndoꞌ chu mawjaaqueⁿꞌeⁿ cuarto na macanda̱ na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ na nñequiaaⁿ nioom quiooꞌ. 26 Ee xeⁿ na ljoꞌ tcaⁿnaꞌ, quia joꞌ jndye ndiiꞌ xjeⁿ na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsjoomnancue, nlcaⁿnaꞌ na cueꞌ Cristo. Sa̱a̱ ncueemeiiⁿ na mawjaantycwii cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsjoomnancue, ñejomndiiꞌ teitquiooꞌñe Cristo, na tquiaañê na tueeⁿꞌeⁿ na nntseicanoomꞌm jnaaⁿ nnꞌaⁿ. 27 Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na majndaaꞌ na ñejom ndiiꞌ nncwja̱a̱ya na chaꞌtsondyo̱, ndoꞌ jnda̱ joꞌ nncuꞌxeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa, 28 maluaaꞌ ñejomndiiꞌ na tquiaañe Cristo na tueeⁿꞌeⁿ cha nntseinoomꞌm jnaaⁿ jndyendye nnꞌaⁿ. Nda̱ joꞌ nleitquiooꞌñê na nnda̱ we, nchii cweꞌ na nntseijndaaꞌñê cantyja ꞌnaaⁿ jnaaⁿ nnꞌaⁿ, sa̱a̱ na nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê nnꞌaⁿ na cwicantyjaaꞌ nꞌom jom.