8
Jesús cwiluiiñê na matioomꞌñê ñꞌoom cwentaaya
Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomwaa na matseina̱ⁿ cantyja ꞌnaaⁿ ntyee, luaa ñꞌoom na tꞌmaⁿti tseixmaⁿnaꞌ na chaꞌtso. Cristo matseixmaaⁿ tyee na tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñê cwentaaya. Jnda̱ tjaaⁿ cañoomꞌlueecheⁿ. Jeꞌ mawacatyeeⁿ ntyjaaꞌ tsꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya na macwiluiitꞌmaⁿñê, na mamandiꞌntjoom naquiiꞌ yuu na tjacantyja na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ, juu na sꞌaa nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nchii nnꞌaⁿ lꞌa joꞌ.
Cwii cwii tyee na tjacantyja na tꞌmaⁿ cwiluiiñe cwityꞌioomna tsꞌiaaⁿ jom na nntseicueⁿꞌeⁿ quiooꞌ ndoꞌ na ñequiaaⁿ jooyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaa nnꞌaⁿ. Ncꞌe na luaaꞌ, mati tcaⁿnaꞌ na waa na nñequiaa Jesucristo. Xeⁿ na ndi mꞌaaⁿ tsjoomnancue, meiⁿ xocꞌoomnaꞌ jom na nntseixmaaⁿ tyee, ee mꞌaⁿ ntyee ljooñe na cwinequia quiooꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ matseijndaaꞌñe ljeii na tqueⁿ Moisés. Watsꞌom yuu na cwindyeꞌntjom ntyeeꞌñeeⁿ, cweꞌ tseixmaⁿnaꞌ ncwaaⁿꞌ na jluiꞌtsjaaⁿꞌ juu na waa cañoomꞌluee. Nquiuuyaaya na cweꞌ ncwaaⁿꞌ joꞌ ee quia to̱ꞌ Moisés na nntsꞌaaⁿ watsꞌomliaa, matso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnoom: “Queⁿꞌ queⁿꞌ cwenta na catsaꞌ juunaꞌ chaꞌxjeⁿ na tꞌmo̱o̱ⁿya njomꞌ quia tꞌoomꞌ sjo̱ Sinaí.” Sa̱a̱ nquii tyee na tjacantyja cwentaaya, machꞌeeⁿ tsꞌiaaⁿ yuu na xcweti cwiwitꞌmaaⁿꞌ, matseitjoom nnꞌaⁿ ñequio Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe cwii ñꞌoomtyeⁿ na xcwetinaꞌ, na cajndati ñꞌoom chuunaꞌ na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntseicana̱a̱ⁿ.
Juu ñꞌoomtyeⁿ na seijndaaꞌñe jndyee Tyꞌo̱o̱tsꞌom, xeⁿ tqueⁿnaꞌ na canda̱a̱ꞌndye nnꞌaⁿ, quia joꞌ tîcaⁿnaꞌ cwiicheⁿ ñꞌoom. Sa̱a̱ ljeii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na juu ñꞌoomꞌñeeⁿ tîqueⁿnaꞌ nnꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌndye jo nnoom, joꞌ chii tsoom:
Matso nquii Ta: Mancueꞌntyjo̱ xjeⁿ
na nlqua̱a̱ⁿxco̱ ñꞌoomtyeⁿ ñequio nnꞌaⁿ Israel ndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ Judá.
Juu ñꞌoomꞌñeeⁿ tixotseijomnaꞌ ñequio ñꞌoomtyeⁿ na seijndaaꞌndyo̱ ñequio weloona,
quia na tꞌuiya lueena
na tjeiiꞌa joona ndyuaa Egipto;
sa̱a̱ ncꞌe na tîcalaꞌcanda̱a̱ꞌndyena ñꞌoomꞌñeeⁿ,
joꞌ chii ꞌndiya joona, luaaꞌ matso nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom.
10 Juu ñꞌoomtyeⁿ na nntseijndaaꞌndyo̱ ñequio nnꞌaⁿ Israel
quia na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ,
luaa nntseixmaⁿnaꞌ matso nquii na matsa̱ꞌntjom:
Ñꞌoom ꞌnaⁿya na matsa̱ꞌntjomnaꞌ, nncwjaaꞌndyo̱ joonaꞌ naquiiꞌ nqueⁿna,
ndoꞌ nntseiljeiya joonaꞌ naquiiꞌ nꞌomna.
Ja nntseixmaⁿya Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaana
ndoꞌ joona nlaꞌxmaⁿna nnꞌaⁿya.
11 Quia ljoꞌcheⁿ tixocaⁿnaꞌ na caꞌmo̱ⁿ cwii cwii tsꞌaⁿ nda̱a̱ ncꞌiaaꞌ,
oo nda̱a̱ nnꞌaaⁿꞌaⁿ oo nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ,
cha nntaꞌjnaaⁿꞌna nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom,
ee xjeⁿꞌñeeⁿ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ nntaꞌjnaaⁿꞌna ja,
meiiⁿ tsꞌaⁿ na titꞌmaⁿ cwiluiiñe, meiiⁿ tsꞌaⁿ na tjacantyja na matsa̱ꞌntjom.
12 Ndoꞌ natia na cwilꞌana nntseitꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ
ndoꞌ xocañjomti tsꞌo̱o̱ⁿya jnaaⁿna.
13 Quia na matseineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii ñꞌoomtyeⁿ xco, maꞌmo̱ⁿnaꞌ na jnda̱ tquieeñe ñꞌoom na tyowaa jndyee ndoꞌ juu na jnda̱ tquiee tseixmaⁿnaꞌ, mawaa xjeⁿ na nntsuunaꞌ.