7
Jesús matseixmaaⁿ tsꞌiaaⁿ tyee chaꞌxjeⁿ Melquisedec
Nquii Melquisedec tyomꞌaaⁿ rey nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoom Salem ndoꞌ mati tyotseixmaaⁿ tyee cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaaⁿ na ndyeticheⁿ. Quia na jndyolcweꞌ Abraham jnda̱ na tantjoom tiaꞌ ñꞌeⁿ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom, tjacatjomñe Melquisedec jom, tcaⁿ tsaⁿꞌñeeⁿ na catioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. Ndoꞌ chaꞌtso ꞌnaⁿ na tjeiꞌ Abraham luee nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ na sꞌaaⁿ tiaꞌ, tquiaaⁿ diezmo cantyja ꞌnaaⁿ joo joꞌ nnom Melquisedec. Xueeꞌ Melquisedec maꞌmo̱ⁿnaꞌ na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ xueeꞌ tsjoom Salem maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tjaa tiaꞌ nnꞌaⁿ tsjoomꞌñee, joꞌ maꞌmo̱ⁿnaꞌ na tyoluiiñê tsꞌaⁿ na ya matsa̱ꞌntjoom naⁿꞌñeeⁿ na tjaa tiaꞌ cachona. Tijndaaꞌ meiⁿ tsotyeeⁿ, meiⁿ tsoñeeⁿ, meiⁿ cwaaⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ na tuiiñê. Tijndaaꞌ cwaaⁿ na tuiiñê, meiⁿ cwaaⁿ na tueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ na ljoꞌ ñequiiꞌcheⁿ matseijomnaꞌ jom chaꞌna nquii Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, ñequiiꞌcheⁿ matseixmaaⁿ tyee.
Cꞌoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ na jeeⁿ tꞌmaⁿ tyoluiiñe Melquisedec na nquii weloo welooya Abraham, chaꞌtso na tjeiiⁿꞌeⁿ luee nnꞌaⁿ na ñequio sꞌaaⁿ tiaꞌ, tquiaaⁿ diezmo nnom. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ ljeii na tqueⁿ Moisés, nquiee ntyee na cwiluiindye tsjaaⁿ Leví na jndyowicantyjooꞌ, matsa̱ꞌntjom ljeiiꞌñeeⁿ na quia nnꞌaⁿ judíos diezmo nda̱a̱na, meiiⁿ na nnꞌaaⁿndyena ndoꞌ mati cwiluiindye ntyeeꞌñeeⁿ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Abraham. Sa̱a̱ juu Melquisedec, meiⁿ nchii cwiluiiñê tsjaaⁿ Leví jom, toꞌñoom cwenta diezmo lꞌo̱ Abraham, tsaⁿ na jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom chiuu nntsꞌaaⁿ. Ndoꞌ tcaⁿ Melquisedec na catioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom Abraham. Ee ñꞌoom na mayuuꞌ tsꞌaⁿ na tꞌmaⁿti cwiluiiñe matioꞌnaaⁿñê tsꞌaⁿ na cjeti tseixmaⁿ. Cantyja ꞌnaaⁿꞌ na waa quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ judíos, nnꞌaⁿ na cwitoꞌñoom diezmo, joona nnꞌaⁿ na cwiwje, sa̱a̱ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jnda̱ teiljeii matseineiⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Melquisedec na chaꞌcwijom na ndicwaⁿ wanoomꞌm. Joꞌ chii nnda̱a̱ nntso tsꞌaⁿ na joo ntyee na laꞌxmaⁿna tsjaaⁿ Leví na jeꞌ cwitoꞌñoomna diezmo, mati tquiana diezmo cantyja ꞌnaaⁿna nnom Melquisedec ncꞌe nquii Abraham. 10 Ee quia na tquiaa Abraham diezmo nnom Melquisedec xjeⁿ na tjacatjomñe tsaⁿꞌñeⁿ jom, meiiⁿ na tyooluiiñe Leví sa̱a̱ cantyja na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwenta, ncꞌe nquii Abraham, joꞌ matyꞌiomnaꞌ na tquiaa Leví diezmo.
11 Toꞌñoom nnꞌaⁿ Israel ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ntyee tsjaaⁿ Leví na joona tsjaaⁿ Aarón na jndyowicantyjooꞌ. Quia joꞌ tsꞌiaaⁿ na ñelꞌa ntyeeꞌñeeⁿ, xeⁿ nnda̱a̱ nlqueⁿnaꞌ tsꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌñe jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, maxjeⁿ taxocaⁿnaꞌ na nncꞌoom cwiicheⁿ tyee na nchii chaꞌna tsꞌiaaⁿ na ñeseixmaⁿ Aarón sa̱a̱ nlcaⁿnaꞌ cwii tyee na nntseixmaⁿ tsꞌiaaⁿ chaꞌna juu na ñeseixmaⁿ Melquisedec. 12 Ee quia na cwileijndyoo tsꞌiaaⁿ na laꞌxmaⁿ ntyee, mati macaⁿnaꞌ na nleijndyoo ljeii na matseijndaaꞌñenaꞌ tsꞌiaaⁿ na cwilꞌana. 13 Ndoꞌ nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa na cantyja ꞌnaaⁿꞌ matseineiⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii, jom tuiiñê tsjaaⁿ cwiicheⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ Israel, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tmaaⁿꞌñeeⁿ, tjaa meiⁿ ncwii tsꞌaⁿ na jnda̱ ñetꞌoom tyee. 14 Ee maxjeⁿ majndaaꞌya na nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom jaa, tuiiñe tsjaaⁿ tmaaⁿꞌ Judá, ndoꞌ quia seineiⁿ Moisés cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ ntyee, ticwjaaꞌñê ñꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌñeeⁿ.
15 Ndoꞌ majndaaꞌya na ljoꞌ quia cwiwitquiooꞌ na juu tyee cantyja ꞌnaaⁿya matseijomnaꞌ jom chaꞌna Melquisedec, 16 na nchii ñeseixmaaⁿ tyee ncꞌe na mawaa ljeii na matseijndaaꞌñenaꞌ cwaaⁿ tsjaaⁿ nnꞌaⁿ nlaꞌxmaⁿna ntyee, sa̱a̱ ncꞌe na waa najndeii na wandoꞌ na tijoom catyuiiꞌ. 17 Ee matso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ljoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo:
ꞌU ñequiiꞌcheⁿ matseixmaⁿꞌ tyee
chaꞌxjeⁿ tsꞌiaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec.
18 Joꞌ chii ñꞌoom na teijndaaꞌjndyee na tyotsa̱ꞌntjomnaꞌ, ꞌndiinaꞌ, ncꞌe na tijndeiinaꞌ na nluiꞌnꞌmaaⁿñe tsꞌaⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, ticwilꞌuenaꞌ. 19 Ee ljeii na tqueⁿ Moisés meiⁿcwii tsꞌaⁿ tîqueⁿnaꞌ na canda̱a̱ꞌñe jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ waa cwiicheⁿ na matseinoomñe juunaꞌ na laꞌxmaaⁿya cwii na canda̱a̱ꞌti na mañequiaanaꞌ na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu joꞌ matseicandyooꞌñenaꞌ jaa na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
20 Ndoꞌ tꞌmo̱o̱ⁿ na mayuuꞌ na ljoꞌ ncꞌe ñꞌoomtyeⁿ na seineiiⁿ. Ntꞌomcheⁿ ntyee na ñetꞌom, quia na tꞌomna tsꞌiaaⁿ, tjaaꞌnaⁿ ñꞌoomtyeⁿ tuaa cantyja ꞌnaaⁿna. 21 Sa̱a̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Ta Jesús tyꞌiomnaꞌ tsꞌiaaⁿ tyee jom ñequio ñꞌoomtyeⁿ ee matso ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii:
Nquii na matsa̱ꞌntjom seineiiⁿ ñꞌoomtyeⁿ
meiⁿ xotseichueiiⁿꞌeⁿ na seitioom:
“ꞌU ñequiiꞌcheⁿ nntseixmaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ tyee chaꞌxjeⁿ tsꞌiaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec.”
22 Ncꞌe juu ñꞌoomtyeⁿwaaꞌ, maꞌmo̱ⁿndyeyunaꞌ na Jesús waa ñꞌoom na canda̱a̱ꞌti cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, nchiiti juu na tyowaajndyee. 23 Jeeⁿ jndyendye ntyee na tyomꞌaⁿ najndyee, ee leicaljooꞌndye tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ ncꞌe na tyowjena, 24 sa̱a̱ ncꞌe na ticueꞌ Jesús, joꞌ chii tjaaꞌnaⁿ cwiicheⁿ tsꞌaⁿ tjaquieeꞌ tsꞌiaaⁿ tyee na matseixmaaⁿ. 25 Joꞌ chii canda̱a̱ꞌya nnda̱a̱ nncwjiꞌnꞌmaaⁿñê chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwilaꞌcandyooꞌndyena na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ee ticantycwii na wanoomꞌm ndoꞌ na macaaⁿ nnom cantyja ꞌnaaⁿna.
26 Joꞌ chii canda̱a̱ꞌya cwiluiiñe Jesús tyee na tjacantyja na macaⁿnaꞌ jaa. Jom ljuꞌ tsꞌoom, tyootseitjo̱o̱ñê, juu na cwajndii tjaaꞌnaⁿ na tꞌaaꞌnaꞌ jom, tiquichꞌeeⁿ chaꞌna cwilꞌa nnꞌaⁿ jnaⁿ, jeꞌ matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom nandyeti cañoomꞌluee. 27 Meiⁿ ticaⁿnaꞌ na catsꞌaaⁿ chaꞌna tyolꞌa ntꞌomcheⁿ ntyee na tjacantyja tyoluiitꞌmaⁿndye, na ꞌio ndii ꞌio tyolaꞌcwjeena quiooꞌ na tyoñequiana jooyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, najndyee cwentaa jnaaⁿ nquieena ndoꞌ nda̱ joꞌ mati cwentaa jnaaⁿ nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ xuiiꞌ na sꞌaa Jesús, ñejomndiiꞌ tquiaañe cheⁿnqueⁿ na tueeⁿꞌeⁿ, cwii na macanda̱. 28 Ljeii na tqueⁿ Moisés tqueⁿnaꞌ nnꞌaⁿ tsꞌiaaⁿ ntyee na ticanda̱a̱ꞌ laꞌxmaⁿna. Sa̱a̱ ñꞌoom na nda̱nquia tqueⁿtyeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom matyꞌiomnaꞌ tsꞌiaaⁿ nquii Jnaaⁿ na tjaa yuu ntycwii na tseixmaaⁿ na canda̱a̱ꞌñê.