5
Cwitjeiiꞌndye nnꞌaⁿ cwii tsꞌaⁿ na nluiiñe tyee na tjacantyja cwiluiitꞌmaⁿñe quiiꞌntaaⁿna. Cwityꞌiomna tsꞌiaaⁿ jom na meiⁿntyjeeⁿꞌeⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaana, na nñequiaa tsaⁿꞌñeeⁿ ꞌnaⁿ na cwiñequiana nnoom ñequio quiooꞌ na cwilaꞌcwjeena na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom. Ndoꞌ ncꞌe juu tyeeꞌñeeⁿ ñecwiixjeⁿ matseitjo̱o̱ñe chaꞌxjeⁿ joona, joꞌ chii nnda̱a̱ ncꞌoom na wiꞌ tsꞌoom ncꞌiaaⁿꞌaⁿ na leicalaꞌno̱ⁿꞌna chiuu waa na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ncꞌe mati jom cwiluiiñe tsꞌaⁿ na matseitjo̱o̱ñe, ndoꞌ ncꞌe na matseixmaaⁿ na ljoꞌ, joꞌ chii matseicueⁿꞌeⁿ quiooꞌ na mañequiaaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaa jnaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ mati cwentaa nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ na matseixmaaⁿ.
Meiⁿ tjaa ꞌñeeⁿ juu na cweꞌ lꞌue cheⁿnquii tsꞌom na caluiitꞌmaⁿñe na nncꞌoom tsꞌiaaⁿ tyeeꞌñeeⁿ. Maxjeⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntyꞌioom tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ juu chaꞌxjeⁿ na tyꞌioom juunaꞌ Aarón. Maluaaꞌ waa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo, nchii tyꞌiomñe cheⁿnqueⁿ tsꞌiaaⁿ na cwiluiiñê tyee na tjacantyja, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom seitꞌmaaⁿꞌñe jom na catseixmaaⁿ tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ, ee manquiityeeⁿ tsoom:
ꞌU cwiluiindyuꞌ jndaaya.
Xuee jeꞌ majndaaꞌ na cwiluiindyo̱ tsotyeꞌ.
Ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ ñꞌoomꞌm na teiljeii na matsoom:
ꞌU ñequiiꞌcheⁿ na cwiluiindyuꞌ tyee
chaꞌxjeⁿ tsꞌiaaⁿ na tyotseixmaⁿ Melquisedec.
Xjeⁿ na tandoꞌ Cristo nnom tsjomnancue jndeii tyotseineiiⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, hasta tyoquiaa ndaannoom na tyochꞌeeⁿ tyꞌoo nnom nquii na waa najndeii na matseixmaⁿ na tintseicueeꞌnaꞌ jom na tyuaaꞌ, ndoꞌ ncꞌe na tyotseicaña̱a̱ⁿ, joꞌ chii jndii Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoom ꞌñom. Ndoꞌ ncꞌe na luaaꞌ, meiiⁿ na cwiluiiñe Cristo Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom sa̱a̱ ljeiiⁿ na tcaⁿnaꞌ na catseicanda̱a̱ꞌñê jo nnom, ndoꞌ cwii na jnda̱ tqueⁿnaꞌ na cwiluiiñê na canda̱a̱ꞌñê, seijndaaꞌñenaꞌ na chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwilaꞌcanda̱a̱ꞌndye joo nnoom, mañequiaaⁿ na laꞌxmaⁿna na ticantycwii na cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndyena 10 ee tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom tyee na tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñe, chaꞌna tsꞌiaaⁿ na tyotseixmaⁿ juu tyee Melquisedec.
Waa na teincuuꞌ xeⁿ macwjiꞌñe tsꞌaⁿ na matseiyoomꞌm
11 Jndye ñꞌoom niom na matsonaꞌ na catsjo̱o̱ya nda̱a̱ꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ tsꞌiaaⁿ na matseixmaⁿ tyeeꞌñeeⁿ sa̱a̱ machꞌeenaꞌ na jndeiꞌnaꞌ na nntseiteinco̱o̱ꞌa juunaꞌ nda̱a̱ꞌyoꞌ ee ꞌo jeeⁿ ncꞌuaaꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ. 12 Jaachꞌee xuee cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, joꞌ chii matsonaꞌ na jeꞌ cwiluiindyoꞌ nnꞌaⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nda̱a̱ ntꞌomcheⁿ, sa̱a̱ ꞌo ndicwaⁿ macaⁿnaꞌ na catseineiⁿxco tsꞌaⁿ nda̱a̱ꞌyoꞌ ñꞌoomꞌm na tijndeiꞌtinaꞌ na nntseiꞌno̱ⁿꞌ tsꞌaⁿ, ꞌo ndaatsuu macaⁿnaꞌ nchii nantquie na canda̱a̱ꞌ. 13 Ndoꞌ nnꞌaⁿ na cweꞌ ndaatsuu macaⁿnaꞌ joo, matseijomnaꞌ joona chaꞌcwijom yoꞌndaa na ndicwaⁿ cwinteiꞌ, tiꞌnaaⁿ naⁿꞌñeeⁿ na ntjeiiꞌna cwenta cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na jndeiꞌtinaꞌ. 14 Sa̱a̱ nantquie na canda̱a̱ꞌ, tseixmaⁿ juunaꞌ cwentaa nnꞌaⁿ na canda̱a̱ꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Mꞌaaⁿnaꞌ cwentaa nnꞌaⁿ na ya cwitjeiiꞌ cwenta yuu na matyꞌiomyanaꞌ ndoꞌ yuu na ticatꞌiomyanaꞌ.