4
Waa na ntaꞌjndyee nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Joꞌ chii ndicwaⁿ waa ñꞌoom na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wanaaⁿ na nntsaaquia̱a̱ꞌa na nntaꞌjndya̱a̱ya na mꞌaaⁿ. Joꞌ chii calꞌaaya cwenta na tintseicuꞌnaꞌ na ntꞌomndyoꞌ ꞌo taxocanda̱a̱ nlajomndyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ joꞌ. Ee jeꞌ macwindya̱a̱ya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌna joo nnꞌaⁿ Israel. Sa̱a̱ tjaaꞌnaⁿ na teijndeii ñꞌoomꞌñeeⁿ joona, ee tîcalaꞌyuꞌya nꞌomna quia tyondyena juunaꞌ. Sa̱a̱ jaa na cwilaꞌyuuꞌa nntsaquia̱a̱ꞌa yuu na nntaꞌjndya̱a̱ya chaꞌxjeⁿ jnda̱ tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom:
Xjeⁿ na wꞌiiya joona tsjo̱o̱
na tijoom ñequia na nncꞌooquieeꞌndyena yuu na tsjo̱o̱ na nntaꞌjndyeena.
Waa cwii taⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii na matseineiⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee na jnda̱ ntquieeꞌ:
Xjeⁿ na tqueeⁿ tsjoomnancue tjacanda̱a̱ꞌ tsꞌiaaⁿ na sꞌaaⁿ.
Sa̱a̱ waa cwiicheⁿ taⁿꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii cantyja ꞌnaaⁿꞌ xuee na jnda̱ ntquieeꞌ. Matsonaꞌ:
Xuee jnda̱ yom tjacanda̱a̱ꞌ chaꞌtso tsꞌiaaⁿ na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Xuee jnda̱ ntquieeꞌ tacaⁿnaꞌ na nntsꞌaatyeeⁿ tsꞌiaaⁿ, tajñeeⁿ.
Ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ ñꞌoomꞌm na teiljeii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu ñꞌoomꞌñeeⁿ. Matsonaꞌ:
Tijoom xuee nñequia na nncꞌooquieꞌna ndyuaa yuu na matsꞌaa naya na nntaꞌjndyeena cantyja ꞌnaⁿya.
Ndicwaⁿ wanaaⁿ na ntꞌom nnꞌaⁿ nncꞌooquieeꞌndyena yuu na nntaꞌjndyeena ee nnꞌaⁿ na tyondye jndyee ñꞌoom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ tîcꞌooquieeꞌndyena joꞌ joꞌ ncꞌe na tyolaꞌtjo̱o̱ndyena. Ncꞌe naljoꞌ maꞌmo̱ⁿxco Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiicheⁿ xuee na matseicajndyunaꞌ xuee jeꞌ. Tjacaa jndye ndyu quia joꞌ ñequio ꞌndyoo David seineiiⁿ ñꞌoomꞌm na jnda̱ teiljeii:
Xuee jeꞌ xeⁿ nndyeꞌyoꞌ jñeeⁿꞌeⁿ,
tilaquieꞌ nꞌomꞌyoꞌ.
Ee xeⁿ jnda̱a̱ tquiaa Josué yuu na nntaꞌjndyee nnꞌaⁿ Israel, tixocatseineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwiicheⁿ xuee. Joꞌ chii nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndicwaⁿ waa na nntaꞌjndyeena cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, 10 ee tsꞌaⁿ na nncjaquieeꞌ yuu na mawajndye Tyꞌo̱o̱tsꞌom, nncwajndye cantyja na machꞌee chaꞌxjeⁿ nqueⁿ tajñeeⁿ tsꞌiaaⁿ na sꞌaaⁿ. 11 Joꞌ chii matsonaꞌ na calajnda̱a̱ya na nntsaquia̱a̱ꞌa yuu na nntaꞌjndya̱a̱ya cha tjameiⁿcwii tsꞌaⁿ na nntseijomnaꞌ na tintseiyoomꞌm chaꞌna nnꞌaⁿ Israel.
12 Ee juu ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom wandoꞌnaꞌ ndoꞌ waa najndeii na matseixmaⁿnaꞌ. Ta̱a̱ticheⁿ juunaꞌ nchiiti cwii xjo na we ntyja ta̱a̱. Mawindiꞌ juunaꞌ na mato̱o̱ⁿꞌñenaꞌ añmaaⁿꞌ tsꞌaⁿ ñequio espíritu ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ. Matseicano̱o̱ⁿnaꞌ ñꞌoom na ñjoomticheⁿ na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ ndoꞌ macuꞌxeⁿnaꞌ ñomtiuu na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ. 13 Na chaꞌtso na jnda̱ tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tjaa meiⁿcwii na nnda̱a̱ nncwantyꞌiu jo nnoom, ee chaꞌtsoñꞌeⁿ mꞌaⁿ xueenaꞌ jo nnom nqueⁿ na nñequiandyo̱ cwenta.
Jesús cwiluiiñê tyee na tjacantyja na cwiluiitꞌmaⁿñe
14 Nquii Jesús Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwiluiiñê tyee na tjacantyja cwentaaya. Jnda̱ tjaqueⁿꞌeⁿ cañoomꞌluee, joꞌ chii macaⁿnaꞌ na caljooꞌndyo̱tya̱a̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya ñꞌeⁿñê. 15 Ee mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom jaa chaꞌtso na tijoꞌndyo na laꞌxmaaⁿya. Ee teinoom chaꞌtso na machꞌeenaꞌ xjeⁿ jaa na cwilaꞌtjo̱o̱ndyo̱ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ meiⁿcwii tîcatseitjo̱o̱ñê. 16 Joꞌ chii ñequio na tꞌmaⁿya nꞌo̱o̱ⁿya calacandyooꞌndyo̱ tio ꞌnaaⁿꞌ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom cha nntoꞌño̱o̱ⁿya na wiꞌ tsꞌoom jaa ñequio naya na matseixmaaⁿ na nnteijndeiinaꞌ jaa quia na macaⁿnaꞌ.