3
Jesús tꞌmaⁿti cwiluiiñê, nchiiti Moisés
Joꞌ chii, ꞌo nnꞌaⁿya na jnda̱ tjeiꞌndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ꞌo, na jnda̱ tqueeⁿꞌñê ꞌo na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaaⁿꞌaⁿ, cꞌoomꞌya nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Cristo Jesús, na cwiluiiñê apóstol ndoꞌ mati tyee na tjacantyja cantyja ꞌnaaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿñê. Tyotseicana̱a̱ⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyꞌiom tsꞌiaaⁿ jom chaꞌxjeⁿ tyotseicanda̱ Moisés quiiꞌ waaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ Jesús tꞌmaⁿti tseixmaaⁿ na nluiitꞌmaⁿñê nchiiti Moisés chaꞌxjeⁿ tsꞌaⁿ na machꞌee wꞌaa cwiluiitꞌmaⁿñetyeⁿ nchiiti wꞌaa na sꞌaaⁿ. Cwii cwii wꞌaa majndaaꞌ tsꞌaⁿ na sꞌaa juunaꞌ, sa̱a̱ chaꞌtso na niom, Tyꞌo̱o̱tsꞌom sꞌaa joo joꞌ. Tyotseixmaⁿ Moisés moso quiiꞌ waaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tyotseicaña̱a̱ⁿ tsꞌiaaⁿ na tyꞌiom jom. Tsꞌiaaⁿ na tyochꞌeeⁿ tyocwjiꞌyuuꞌñê nda̱a̱ naⁿꞌñeeⁿ ñꞌoom na secandii jom. Sa̱a̱ Cristo na cwiluiiñê jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom, matseicana̱a̱ⁿ quiiꞌ waaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Jaa laxmaaⁿya wꞌaaꞌñeeⁿ xeⁿ ticaꞌndya̱a̱ ncꞌuaaꞌndyo̱o̱ na mꞌaaⁿya na jom quitꞌmaⁿ nꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ na cwicantyjaaꞌtyeⁿ nꞌo̱o̱ⁿya jom.
Waa na nntaꞌjndyee nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Joꞌ chii chaꞌxjeⁿ matso Espíritu Santo naquiiꞌ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii:
Xuee jeꞌ, xeⁿ cwindyeꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom,
talaꞌquieꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ ñelꞌa nnꞌaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ Israel,
na tyolaꞌwendyena nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ tyoqueⁿna xjeⁿ jom quia na tyomꞌaⁿna ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom.
Joꞌ joꞌ weloo weloꞌyoꞌ tyoqueⁿna xjeⁿ ꞌnaaⁿna ja
meiiⁿ wennꞌaaⁿ ndyu tyontyꞌiaana tsꞌiaaⁿ tꞌmaⁿ na tyotsꞌaaya quiiꞌntaaⁿna,
10 macweꞌ joꞌ seiwꞌiiya naⁿꞌñeeⁿ.
Ndoꞌ tsjo̱o̱ya:
“Naⁿmꞌaⁿꞌ ñenquiiꞌcheⁿ cwilaꞌtjo̱o̱ndyena no̱o̱ⁿ.
Tîcantyjaaꞌ nꞌomna ja.
Meiⁿ tiñeꞌcalaꞌno̱ⁿnaꞌ chiuu waa na lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na cꞌomna.”
11 Ndoꞌ tio̱o̱ ñꞌoom wiꞌ cjoona ncꞌe na jeeⁿ seiwꞌiiya joona
na tijoom nncꞌooquieeꞌndyena yuu na seijndaaꞌndyo̱ na nntaꞌjndyeena.
12 Joꞌ chii ꞌo nnꞌaⁿya, calꞌandyoꞌ cwenta na tjaa meiⁿ cwiindyoꞌ ꞌo na nntseixmaⁿ jnaⁿ na ticatseiyuꞌ ñꞌeⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ. 13 ꞌO jeꞌ ꞌio ndi ꞌio quiaꞌyoꞌ na tꞌmaⁿ nꞌom ncꞌiaaꞌyoꞌ yocheⁿ na ndicwaⁿ wanaaⁿ na matseineiⁿ ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na teiljeii cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, cha tjaa ꞌñeeⁿ juu quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na nñequiuꞌnnꞌaⁿ jnaⁿ juu na mati nntseiquieꞌ tsꞌom. 14 Ee cha nnda̱a̱ nlaxmaaⁿya cwentaaꞌ Cristo, macaⁿnaꞌ na caljooꞌndyo̱tya̱a̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ chaꞌxjeⁿ quia na to̱o̱ꞌa na cwicantyjaaꞌ nꞌo̱o̱ⁿya jom hasta na macanda̱.
15 Chaꞌxjeⁿ ñꞌoom na matsonaꞌ:
Xeⁿ xuee jeꞌ cwindyeꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom,
talaquieꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌxjeⁿ lꞌa nnꞌaⁿ Israel quia tyolaꞌwendyena nacjoomꞌm.
16 ¿Cwaaⁿ nnꞌaⁿ na tyolaꞌwendye jnda̱ na jndyena jndyeeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom? Manquieeti nnꞌaⁿ na tjeiꞌ Moisés ndyuaa Egipto. 17 Mawaxꞌa̱tya̱, ¿ꞌñee naⁿꞌñeeⁿ na tyotseiwꞌeeⁿ joona wennꞌaaⁿ ndyu? Ñequio joo na tyolaxmaⁿ jnaⁿ na tja̱ ndyuaa yuu tjaa nnꞌaⁿ cꞌom. 18 Ndoꞌ ¿ꞌñeeⁿ naⁿꞌñeeⁿ na tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomtyeⁿ na wꞌiinaꞌ na tijoom xuee nncꞌooquieeꞌndye yuu na nñequiaaⁿ na nntaꞌjndyeena? Tsoom na ljoꞌ nda̱a̱ joo nnꞌaⁿ na tîcalacanda̱a̱ꞌndye. 19 Ndoꞌ na luaaꞌ waa, maꞌmo̱ⁿtyeⁿnquionaꞌ nda̱a̱ya ncꞌe na tîcalaꞌyuꞌ naⁿꞌñeeⁿ, joꞌ na seicuꞌnaꞌ na nncꞌooquieꞌna ndyuaaꞌñeeⁿ.