2
Na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ, jeeⁿ tꞌmaⁿ tseixmaⁿnaꞌ
Ncꞌe na jeeⁿ tꞌmaⁿ cwiluiiñe Cristo, joꞌ chii macaⁿnaꞌ na jaa nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuuꞌa ñꞌeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom qua̱ⁿtya̱a̱cheⁿ cwenta ñꞌoom na cwindya̱a̱ya, tintsꞌaanaꞌ na nꞌndya̱a̱ya joonaꞌ. Ljeii na matsa̱ꞌntjomnaꞌ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom tandyo xuee ñequio luee ángeles, tyeⁿ tyoqueⁿnaꞌ xjeⁿ nnꞌaⁿ, ndoꞌ chaꞌxjeⁿ na matyꞌiomyanaꞌ tyotꞌuiinaꞌ nnꞌaⁿ na waa jnaⁿ tyolaxmaⁿ ndoꞌ tyolaꞌtjo̱o̱ndyena nnom juunaꞌ. Ncꞌe na luaaꞌ waa, ¿chiuu nlꞌaa na nndyaandyo̱ xeⁿ tilaꞌñꞌo̱o̱ⁿꞌndyo̱ juu na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ na jeeⁿ jnda tseixmaⁿ juunaꞌ? Juu joꞌ tyotseicandii jndyee nquii Ta Jesús cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, ndoꞌ nnꞌaⁿ na tyondye na seineiiⁿ, tyotꞌmo̱o̱ⁿna juunaꞌ nda̱a̱yâ. Ndoꞌ mati tjeiꞌyuuꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ na sꞌaaⁿ ꞌnaaⁿ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ, ñequio ntꞌomcheⁿ nnom na jeeⁿ tyojaaweeꞌ nꞌomna, ñequio tsꞌiaaⁿ na tixocaluiinaꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ najndeii nquii tsꞌaⁿ, ñequio cwii nnom tsꞌiaaⁿ na cwicandaana na machꞌee Espíritu Santo chaꞌxjeⁿ na lꞌue tsꞌoom.
Tuiiñe Jesucristo na matseixmaaⁿ chaꞌna jaa nmeiiⁿ
Juu tsjoomnancue na quia ncuaa na cwilana̱a̱ⁿya cantyja ꞌnaaⁿꞌnaꞌ, nchii tjuꞌcje Tyꞌo̱o̱tsꞌom juunaꞌ nacje ꞌnaaⁿ ángeles. Ee waa ñꞌoom naquiiꞌ libro Salmos na seineiⁿ David nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Tsoom:
¿Ljoꞌto cwiluiindye nnꞌaⁿ tsjoomnancue na jeeⁿ mꞌaaⁿꞌ tsꞌomꞌ joona?
Ndoꞌ ¿ljoꞌ cwiluiindyena na macheꞌ cwenta joona?
Cweꞌ cwantindyo xuee tqueⁿꞌ joona na ticueꞌntyjo̱ na tꞌmaⁿ cwiluiindyena ñequio ángeles.
Sa̱a̱ matseiweꞌndyeꞌ joona na matseiꞌtꞌmaaⁿꞌndyuꞌ joona,
chaꞌtsoti na tqueⁿꞌ, tjuꞌcjeꞌ joonaꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ.
Ndoꞌ na tjuꞌcjeeⁿ chaꞌtsoti tjaaꞌnaⁿ na ꞌñeeⁿ na quia nncꞌomnaꞌ nacje ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ. Sa̱a̱ meiⁿ na luaaꞌ tsoom, tyoontyꞌiaaya chaꞌtsoti na mꞌaⁿnaꞌ nacjee ꞌnaaⁿꞌ tsꞌaⁿ. Sa̱a̱ cwintyꞌiaaya Jesús, na cweꞌ cwantindyo xuee na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na ticueeꞌntyjo̱ na tꞌmaⁿ cwiluiiñê chaꞌna ángeles, jeꞌ canda̱a̱ꞌya matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom ncꞌe na teinoom nawiꞌ na tueeⁿꞌeⁿ, cha cantyja ꞌnaaⁿꞌ naya na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, tueeⁿꞌeⁿ cwentaa chaꞌtsondye nnꞌaⁿ.
10 Chaꞌtsoti na mꞌaⁿ, mꞌaⁿ ncꞌe na tqueⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ laxmaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ. Jom lꞌue tsꞌoom na chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwiluiindyena ntseinaaⁿ, calaꞌjomndyena na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom. Ncꞌe na ljoꞌ, seijndaaꞌñê na tquiinaꞌ Jesús cha nntseixmaⁿ na canda̱a̱ꞌñe, nquii na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe nnꞌaⁿ. 11 Ee jaa nnꞌaⁿ na laꞌxmaaⁿya na ljuꞌ nꞌo̱o̱ⁿya ñecwii Tsotya̱a̱ya ñequio nquii na maqueⁿ jaa na ljuꞌ nꞌo̱o̱ⁿya. Ncꞌe na ljoꞌ tijnaaⁿꞌ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nntseicajñoom jaa ntyjee nqueⁿ. 12 Ee naquiiꞌ libro Salmos teiljeii ñꞌoom na tsoom:
ꞌU Tsotya̱ya, nntseina̱ⁿya cantyja ꞌnaⁿꞌ nda̱a̱ chaꞌtso ndyentyjo̱ na cwilaꞌyuꞌ ñꞌeⁿndyo̱.
Ñequio luantsa nntseitꞌmaaⁿꞌndyo̱ ꞌu ñꞌeⁿndye joona yuu na cwitjomndyena.
13 Ndoꞌ waa cwiicheⁿ ñꞌoom na teiljeii na tsoom:
Ñequiiꞌcheⁿ nntseicantyjaaꞌtyeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿya Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Ndoꞌ mati waa cwiicheⁿ ñꞌoom na tsoom:
Luaa ja ñequio ntseindaaya na jnda̱ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom lꞌo̱o̱.
14 Ndoꞌ chaꞌxjeⁿ ntseinda we tsꞌaⁿ laxmaⁿna mañecwii seiꞌ ñequio niomꞌ mati tyotseixmaⁿ Jesús seiꞌ ñequio niomꞌ chaꞌxjeⁿ laxmaⁿ nnꞌaⁿ cha cantyja na nncueeⁿꞌeⁿ nnda̱a̱ nntseityueeⁿꞌeⁿ najndeii na machꞌee na cwiwje nnꞌaⁿ, manquii tsaⁿjndii joꞌ. 15 Ndoꞌ na luaaꞌ, jnda̱ seicandyaañê chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na chaꞌwaa xuee chuuna na laꞌxmaⁿna chaꞌcwijom moso na mandiꞌntjomtyeⁿ na mꞌaⁿna na nquiaana na nncwjena. 16 Ee ñꞌoom na mayuuꞌ tachii cweꞌ ángeles na jndyoteijneiⁿ, sa̱a̱ jndyoteijneiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Abraham na jndyoteincooꞌ. 17 Ndoꞌ cha na nluii na ljoꞌ, tcaⁿnaꞌ na ñecwii xjeⁿ tseixmaaⁿ ñequio ntyjeeⁿ, cha jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nntseixmaaⁿ cwii tyee na tjacantyja na tꞌmaⁿ cwiluiiñê, na matseicana̱a̱ⁿ ndoꞌ na mꞌaaⁿ na wiꞌ tsꞌoom ncꞌiaaⁿꞌaⁿ cha nnda̱a̱ nntseitꞌmaⁿ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ jnaⁿ na laxmaⁿna ncꞌe na tueeⁿꞌeⁿ cwentaana. 18 Ee chaꞌxjeⁿ na tjoom nawiꞌ ndoꞌ tyocantyjaaꞌñenaꞌ na catseitjo̱o̱ñê, joꞌ chii jeꞌ nnda̱a̱ nnteijneiⁿ nnꞌaⁿ na maqueⁿnaꞌ xjeⁿ joona na nlaꞌtjo̱o̱ndyena.