Carta na toꞌñoom nnꞌaⁿ hebreos
1
Tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñꞌoomꞌm nnom Jnaaⁿ na quiaa juunaꞌ nda̱a̱ya
Ncuee na ñejndyowa jndye ndiiꞌ ndoꞌ jndye nnom ñꞌoom teilꞌueeꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyotseineiiⁿ nda̱a̱ weloo welooya ñequio ñꞌoom ndyuee profetas na tyolaꞌneiⁿna chiuu na quia nluii. Sa̱a̱ jeꞌ ncuee na macanda̱, jnda̱ mamatseineiiⁿ nda̱a̱ya ñequio ñꞌoom ꞌndyoo Jnaaⁿ. Chaꞌtsoti na niom, ñꞌeⁿ juu quia tqueeⁿ joonaꞌ, ndoꞌ seijndaaꞌñê na chaꞌtso joo joꞌ calaxmaⁿnaꞌ cwentaaꞌ juu. Tyꞌo̱o̱tsꞌom tꞌmaⁿ cwiluiiñê, ndoꞌ juu na neiⁿncooꞌ na caxuee na cwiluiiñê, maljoꞌ cwiluiiñe Jnaaⁿ. Chaꞌxjeⁿ na matseixmaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, maluaaꞌ tꞌmaⁿ matseixmaⁿ Jnaaⁿ. Manquiityeeⁿ tꞌmaⁿ ñꞌoom matseixmaaⁿ, joꞌ na waa waati tsjoomnancue ñequio chaꞌtso na niom cañoomꞌluee. Cantyja na tueeⁿꞌeⁿ teijndaaꞌ na matseiljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso jnaaⁿya. Jnda̱ na teinom na tueeⁿꞌeⁿ quia joꞌ tjawacatyeeⁿ ntyjaaꞌ tsꞌo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ntyjaya cañoomꞌluee.
Tꞌmaⁿti cwiluiiñe Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom nchiiti ángeles
Nquii Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom tꞌmaⁿti ñꞌoom tseixmaaⁿ nchiiti ángeles, ee jnda̱ tqueⁿnaꞌ jom na tꞌmaⁿti tsꞌiaaⁿ tseixmaaⁿ, nchiiti joona. Ee tijoom ñetso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom cwii ángel:
ꞌU cwiluiindyuꞌ Jndaaya;
jeꞌ majndaaꞌ na cwiluiindyo̱ tsotyeꞌ.
Meiⁿ cwii ndiiꞌ tîquitso Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ cwii ángel:
Ja nntseixmaⁿya tsotyeeⁿ
ndoꞌ juu nntseixmaⁿ jndaaya.
Ndoꞌ quia na tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom Jnaaⁿ na ñequiicheⁿ tuiiñe nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue, tsoom:
Chaꞌtsondye ángeles ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena juu.
Sa̱a̱ luaa ñꞌoom tso Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿ ángeles:
Matsꞌaa na cjeendyena chaꞌna jndye.
Joona cwindyeꞌntjomna no̱o̱ⁿ ndoꞌ matseijomnaꞌ joona chaꞌna ntsaachom.
Nmeiiⁿꞌ tsoom cantyja ꞌnaaⁿꞌ ángeles, sa̱a̱ nnom Jnaaⁿ tsoom:
ꞌU Tyꞌo̱o̱tsꞌom, juu cantyja na matsa̱ꞌntjomꞌ,
mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿnaꞌ
juu joꞌ mꞌaaⁿnaꞌ cantyja na matyꞌiomyanaꞌ.
ꞌU neiⁿꞌ na cwilꞌa nnꞌaⁿ yuu na ya, ndoꞌ jeeⁿ jndoꞌ natia na cwilꞌana,
Ncꞌe na ljoꞌ, nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na matseitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ, jnda̱ tjeiiⁿꞌeⁿꞌ ꞌU,
ndoꞌ mañequiaaⁿ na neiⁿꞌtiꞌcheⁿ ꞌu, nchiiti ncꞌiaꞌ.
10 Mati matso Tyꞌo̱o̱tsꞌom:
ꞌU Ta, quia na jnaⁿjndyeecheⁿ chaꞌtso, ꞌU tqueⁿꞌ tsjoomanancue;
manncuꞌtiꞌ tqueⁿꞌ ljo̱ꞌluee.
11 Chaꞌtso nmeiⁿꞌ nntsuunaꞌ,
sa̱a̱ ꞌu mꞌaaⁿꞌ ndoꞌ mꞌaaⁿndyuꞌ.
Nleindyo joonaꞌ chaꞌna liaa.
12 Nntseilcwiindyuꞌ joonaꞌ chaꞌxjeⁿ machꞌee tsꞌaⁿ ñꞌeⁿ cwii liaa,
nntseijndyoondyuꞌ joonaꞌ chaꞌxjeⁿ tsꞌaⁿ nntseijndyooñê liaⁿꞌaⁿ.
Sa̱a̱ ꞌu ñecwiixjeⁿ:
ticantycwii xuee chuꞌ.
13 Sa̱a̱ meiⁿjom ndiiꞌ tyootso Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom cwii ángel:
Cajmaⁿꞌ ñjaaⁿñe jo ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ ntyjaya
hasta xjeⁿ na nntsa̱ꞌa nnꞌaⁿ na jndoo ꞌu na laꞌxmaⁿna tsꞌoom na ntyjo ncꞌeꞌ.
14 Ee chaꞌtso ángeles cwiluiindyena na cwindyeꞌntjomna nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na majñoom joona na cateijndeiina nnꞌaⁿ na cwicandaa na nluiꞌnꞌmaaⁿndye añmaaⁿna.