Carta na seicwanom Pablo na mꞌaaⁿ Filemón
1
Pablo matseiljeiⁿ carta cwentaaꞌ Filemón
Ja Pablo na mꞌaaⁿya wꞌaancjo ncꞌe Cristo Jesús, ñequio tiꞌnnꞌaⁿya Timoteo matseiljeiya cartawaa na matseicwano̱ⁿ na mꞌaaⁿꞌ Filemón, ꞌu na matseiꞌjomndyuꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ nqueⁿ. Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na cwitjomndye waꞌ, mati xmaⁿñe nomnnꞌaaⁿya Apia ñequio Arquipo na mati matseijomñê na cwilajnda̱a̱yâ naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nquii Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio Ta Jesucristo quiana na canda̱a̱ꞌya nntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na laꞌxmaⁿna ndoꞌ mati na meiⁿ cwii ñomtiuu ticꞌomꞌyoꞌ jo nda̱a̱na.
Matseiyuꞌya tsꞌom Filemón ndoꞌ wiꞌ tsꞌoom ncꞌiaaⁿꞌaⁿ
Ñequiiꞌcheⁿ mañequiaya na quialꞌuaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌomya na mañjom tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌu na matseina̱ⁿya nnoom. Ee jnda̱ jndiiya na jeeⁿ jnda ntyjiꞌ Ta Jesús ndoꞌ matseiyuꞌya tsꞌomꞌ ñꞌeⁿñê ndoꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na jnda̱ tqueⁿljuꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nꞌom. Macaⁿꞌa nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na chaꞌxjeⁿ matseijomndyuꞌ na cwilaꞌyuꞌya cwii nꞌo̱o̱ⁿya, na nncueꞌntyjo̱ xjeⁿ na canda̱a̱ꞌ nntseino̱ⁿꞌ chaꞌtso na matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa ncꞌe Cristo Jesús. ꞌU nnꞌaⁿya, juu na mꞌaaⁿꞌ na jnda ntyjiꞌ nnꞌaⁿ mañequiaanaꞌ na neiⁿya ndoꞌ quianlꞌuaꞌ na cantyja ꞌnaaⁿꞌ juunaꞌ, nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ, cwiñꞌomtꞌmaaⁿꞌndye nꞌom.
Pablo macaaⁿ naya cantyja ꞌnaaⁿꞌ Onésimo
Ncꞌe na cwiluiindyo̱ apóstol ꞌnaaⁿꞌ Cristo ja, joꞌ chii wanaaⁿ na nntsjo̱o̱ yuu na ntyjii na matyꞌiomyanaꞌ na catsaꞌ, sa̱a̱ xcweti ntyjii na nlcaaⁿꞌa cwii ñꞌomwiꞌ tsꞌom ncꞌe na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿ ntyja̱a̱. Ee mannco̱tquia̱ Pablo jeꞌ mꞌaaⁿya pra̱so ncꞌe na tseixmaⁿya cwentaaꞌ Cristo Jesús, 10 macaⁿꞌa cwii nayaꞌñeeⁿ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu tiꞌjndaaya Onésimo, na tuiiñexcoom ñjaaⁿñe yuu na mꞌaaⁿya wꞌaancjo.
11 Ñetꞌoomnaꞌ ndooꞌ ntyjiꞌ na tilꞌueñê, sa̱a̱ jeꞌ jnda cwiluiiñê cantyja ꞌnaⁿꞌ ndoꞌ mati ja. 12 Matseilcwa̱ꞌa jom na mꞌaaⁿꞌ. Jeꞌ coñomꞌnndaꞌ jom chaꞌcwijom ntyjiꞌ na nncoꞌñomꞌ nnco̱. 13 Ja ya ntyjii xeⁿ na ljooꞌñê ñjaaⁿñe ñꞌeⁿndyo̱ cha nndiꞌntjoom no̱o̱ⁿ yocheⁿ na mꞌaaⁿya pra̱so ncꞌe na mañequiaya ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 14 Sa̱a̱ tiñeꞌcatsꞌaa na ljoꞌ na nchii ñꞌomꞌndyoꞌ, ee juu naya na nntsaꞌ ja nntsaꞌ juunaꞌ ncꞌe na lꞌue tsꞌomꞌ, nchii cweꞌ na jndeiiꞌ ꞌndyo̱. 15 Nnda̱a̱ nntsꞌaanaꞌ na tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jleinoom ꞌu cwantindyo xuee cha quia na nloꞌñomꞌnndaꞌ jom, tajom cwii cato̱ⁿꞌndyoꞌ ñꞌeⁿñê. 16 Ee jeꞌ tachii macoꞌñomꞌ cweꞌ cwii moso na ndiꞌntjomtyeⁿ njomꞌ. Jom cwiluiiñê cwii nnꞌaaⁿya na wiꞌ nꞌo̱o̱ⁿya. Mayuuꞌ ja jnda ntyjiiya ñꞌeⁿñê ndoꞌ majndeiiticheⁿ ꞌu jeꞌ nncꞌoomꞌ na wiꞌ tsꞌomꞌ jom, cwii ndiiꞌ ncꞌe na tsꞌaⁿ jom chaꞌna jaa ndoꞌ jnda̱ we ncꞌe na cwiluiiñê cwii nnꞌaaⁿya na mꞌaaⁿñê cwentaaꞌ Ta Jesucristo.
17 Joꞌ chii xeⁿ ntyjiꞌ na tjoomꞌ cwilayuuꞌa, coꞌñomꞌ jom chaꞌxjeⁿ ntyjiꞌ macoꞌñomꞌ ja. 18 Ndoꞌ xeⁿ waa cwii nata̱ꞌ na sꞌaaⁿ, oo xeⁿ chujnaaⁿ njomꞌ, cwjaaꞌndyuꞌ na nnco̱ cho̱jnaⁿ. 19 Maja Pablo, matseiljeiya xueeya, ja nndio̱o̱ⁿ, meiⁿ na ticatsjo̱o̱ya njomꞌ na chujnaⁿꞌ no̱o̱ⁿ na cwiluiindyuꞌ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. 20 Joꞌ chii ꞌu re nnꞌaⁿya na matseiyuꞌ, tintsaꞌ na tiñeꞌquiaaꞌ naya na macaⁿꞌa. Ncꞌe na cwiluiindyo̱ tjom na cwilayuꞌa ñequio Cristo, quiaaꞌ na tꞌmaⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ.
21 Matseiljeiya cartawaa na matseicwano̱ⁿya na mꞌaaⁿꞌ ee ntyjiiyaya na nntseicanda̱ꞌ ñꞌoom na macaⁿꞌa, ndoꞌ na tꞌmaⁿticheⁿ nntsaꞌ nchii cweꞌ tomti na macaⁿꞌa. 22 Ndoꞌ cwiicheⁿ na macaⁿꞌa njomꞌ, catseijndaaꞌndyuꞌ cwii cuarto waꞌ yuu na nncꞌo̱o̱ⁿya, ee ntyjaaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya na nncua̱caño̱o̱ⁿnndaꞌa ꞌo ncꞌe na cwilaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom cantyja ꞌnaⁿya.
Xmaⁿñe Filemón
23 Matseicwanom Epafras na xmaⁿndyuꞌ. Mꞌaaⁿ pra̱so ñjaaⁿñe ñꞌeⁿndyo̱ ncꞌe na laxmaaⁿya cwentaaꞌ Cristo Jesús. 24 Mati Marcos, Aristarco, Demas ñequio Lucas, nnꞌaaⁿya na cwilaꞌjomndye ñꞌeⁿndyo̱ tsꞌiaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
25 Quiaa Ta Jesucristo na canda̱a̱ꞌ nntoꞌñoomꞌyoꞌ naya na matseixmaaⁿ.