Carta na seiljeii Judas
1
Xmaⁿndye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
Ja Judas matseiljeiya cartawaañe. Cwiluiindyo̱ tsꞌaⁿ na mandiꞌntjomtyeⁿ nnom Jesucristo. Tiꞌxio̱o̱ya jndyu Jacobo. Cartawaañe matseicwano̱ⁿya juunaꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na maꞌmaⁿ Tsotya̱a̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macwjiꞌño̱o̱ⁿ joona na macwjaaꞌñê cwentaaⁿꞌaⁿ, ncꞌe na matseitjoomꞌnaꞌ joona ñequio Jesucristo. Quiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nleijndyeti na nntoꞌñoomꞌyoꞌ na wiꞌ tsꞌoom ꞌo, ñequio na meiⁿcwii ñomtiuu ticꞌomꞌyoꞌ ñequio na candyaꞌ tsꞌoom ꞌo.
Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ na cwinquioꞌnnꞌaⁿ
(2 P. 2:1-17)
ꞌO nnꞌaⁿya na wiꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, jnda̱ seiqueeⁿnaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ na nntseiljeiya cwii ñꞌoom cwentaꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na tjoomꞌ na macwjiꞌnꞌmaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom jaa, sa̱a̱ jeꞌ maqua̱ⁿya cwenta na macaⁿnaꞌ na catseijndo̱ꞌa nꞌomꞌyoꞌ na cjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ juu na cwilayuꞌya nꞌo̱o̱ⁿya na juunaꞌ ñejom tquiaaⁿ na laxmaⁿ nnꞌaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ. Ee mꞌaⁿ nnꞌaⁿ quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ na cwilajomndyena ñꞌeⁿndyoꞌ sa̱a̱ cwinquioꞌnnꞌaⁿna ꞌo. Ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jachꞌee xuee teiljeii maꞌmo̱ⁿnaꞌ cantyja ꞌnaaⁿna na nntꞌuiiwiꞌnaꞌ joona chaꞌxjeⁿ laxmaⁿna na nntjoomna. Joona ticꞌomna cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ee cwiwilꞌueeꞌndyena juu naya na matseixmaaⁿ na wanaaⁿ na nncꞌomyana ñequio nnꞌaⁿ ndoꞌ naljoꞌ cwilꞌana cwitjeiiꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa ndoꞌ macanda̱ nqueⁿ tjacantyja na tꞌmaⁿ cwiluiiñê jo nda̱a̱ya.
Meiiⁿ na ntyjii na manquiuꞌyoꞌ ñꞌoomwaa sa̱a̱ lꞌue tsꞌo̱o̱ⁿ na cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ na ya tjeiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnꞌaⁿ Israel ndyuaa Egipto sa̱a̱ jnda̱nquiacheⁿ sꞌaaⁿ na tja̱ ntꞌomndye joona na tîcalaꞌyuꞌna ñꞌeⁿñê. Ndoꞌ mati cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ nquiee ángeles na ticaljooꞌndyena tsꞌiaaⁿ na laxmaⁿna, hasta ꞌndyena yuu na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaana, maleichom joona na pra̱so meiⁿ xocantycwii na chuꞌtyeⁿndyena lꞌuaancjo yuu na jaaⁿñeñꞌeⁿ hasta juu xuee quia na nncuꞌxeeⁿ chaꞌtso. Mati nnꞌaⁿ tsjoom Sodoma ñequio Gomorra ñequio nnꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ njoom ndiocheⁿ, tquiandyeñꞌeⁿna na lꞌana meiⁿquia nnom na queeⁿ nꞌom seiina nchii chaꞌxjeⁿ na seijndaaꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na nncꞌom nnꞌaⁿ, ndoꞌ na luaaꞌ tyolꞌa nnꞌaⁿ njoomꞌñeeⁿ tseixmaⁿnaꞌ cwii na maꞌmo̱ⁿnaꞌ na nntꞌuiiwiꞌ chom na tijoom canduuꞌ nnꞌaⁿ na nmeiiⁿꞌ cwilꞌa.
Naⁿꞌñeeⁿ na mꞌaⁿna quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ meiiⁿ na manquiuna na tuii na ljoꞌ, sa̱a̱ laxmaⁿna nnꞌaⁿ na cwicatsoona ndaa, cwilaꞌndaaꞌndyena seiina, lꞌo̱na na nlqueⁿ Ta Jesús xjeⁿ joona, cwilaꞌjnaaⁿꞌna ángeles na tꞌmaⁿ cwiluiindye cañoomꞌluee. Sa̱a̱ ángel na cwiluiitquieñe na jndyu Miguel quia na seijmeiⁿꞌñê nnom tsaⁿjndii cantyja ꞌnaaⁿꞌ seiꞌtsꞌo ꞌnaaⁿꞌ Moisés, tîcatseijnaaⁿꞌaⁿ cweꞌ tsoom nnom juu: “Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom catseitiaaⁿꞌaⁿ ꞌu.” 10 Sa̱a̱ naⁿmꞌaⁿꞌ wiꞌ ñꞌoom cwilaꞌneiⁿna nacjooꞌ meiⁿnquia na ticalaꞌno̱ⁿꞌna, ndoꞌ chjoowiꞌ na ndyaꞌ cwilaꞌno̱ⁿꞌtina, cwilaꞌno̱ⁿꞌna joꞌ cweꞌ na cꞌeeꞌ nꞌomna, chaꞌcwijom quiooꞌ na cweꞌ machꞌeetoyoꞌ. Ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ joꞌ cwilaꞌndaaꞌndye cheⁿnquieena.
11 Nlcoꞌwiꞌnaꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ ee cwiꞌoontyjo̱na chaꞌxjeⁿ na sꞌaa Caín. Cha na nntaꞌntjomna sꞌom cwilaꞌjomndyena na tisꞌa sꞌaa Balaam ndoꞌ cwilawendyena nacjooꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌxjeⁿ seiweñe Coré ndoꞌ ncꞌe na ljoꞌ sꞌaaⁿ seicueeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom jom. 12 Matseijnaaⁿꞌnaꞌ ꞌo na ñꞌeeⁿ naⁿmꞌaⁿꞌ quia na cwilajomndyoꞌ ñꞌeⁿ ncꞌiaaꞌyoꞌ na cwilayuꞌ na tjoomꞌ cwicwaꞌyoꞌ na cwicañjom nꞌomꞌyoꞌ Ta Jesús ndoꞌ naⁿmꞌaⁿꞌ ñequio na neiiⁿna cwicwaꞌna ndoꞌ cwiwena ñꞌeⁿndyoꞌ meiⁿ ticoꞌtianaꞌ nquiuna. Matseijomnaꞌ joona chaꞌcwijom tsꞌaⁿ cweꞌ mꞌaaⁿꞌ tsꞌom cantyja ꞌnaaⁿꞌ nquii meiⁿ ticateixꞌee canmaⁿ. Joona laxmaⁿna chaꞌcwijom nchquiu na wjaachuu jndye na tjaa ndaluaaꞌ cachonaꞌ. Matseijomnaꞌ joona chaꞌna nꞌoom na meiiⁿ na jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na nlꞌanaꞌ ta̱, sa̱a̱ tjaa ta̱ colꞌanaꞌ, na we ndiiꞌ tja̱naꞌ ee na jnda̱ tyenaꞌ xeⁿ quiiꞌ nchꞌioonaꞌ. 13 Cantyja na cwilꞌa naⁿmꞌaⁿꞌ laꞌxmaⁿna chaꞌna nmo̱ⁿ tꞌmaⁿ ndaaluee na mandyontquienaꞌ chomꞌ na tjoomꞌ na cwajndii ntꞌa, laꞌxmaⁿna chaꞌna cancjuu na tijndaaꞌ cwaaⁿ ntyja cwiꞌoonaꞌ. Majndaaꞌ na ticantycwii na nljooꞌndyetyeⁿ naⁿmꞌaⁿꞌ yuu na ntomñꞌeⁿ najaaⁿ.
14 Mati Enoc, tsaⁿ na jnda̱ ntquieeꞌ ndiiꞌ na teiꞌcantyjooꞌ tsjaaⁿ ꞌnaaⁿꞌ Adán, tyotseineiiⁿ ñꞌoom na tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom naquiiꞌ tsꞌoom cantyja ꞌnaaⁿ naⁿmꞌaⁿꞌ. Tsoom: “Ntꞌiaya nquii na cwiluiiñe na matsa̱ꞌntjom chaꞌtso na macwjeeꞌcañoom ñequio meiⁿ meiⁿcheⁿ nnꞌaⁿ na ljuꞌ nꞌom, 15 na nncuꞌxeeⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ ndoꞌ na nntꞌuiiweeⁿꞌeⁿ chaꞌtsondye joona cantyja natia na jnda̱ ñelꞌana ndoꞌ na nntsꞌaaⁿ na nntꞌuiityeⁿnaꞌ nnꞌaⁿ na jeeⁿ tia ñejlaꞌxmaⁿ cantyja ꞌnaaⁿ chaꞌtso nnom natia na jnda̱ ñelꞌa, ndoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ chaꞌtso ñꞌoom wiꞌ na jnda̱ ñejlaꞌneiⁿna nacjoomꞌm.” 16 Naⁿmꞌaⁿꞌ ñequiiꞌcheⁿ cwilancjooꞌndyena ljoꞌ cwiluii na ticjaaweeꞌ nquiuna na cwilꞌa ntꞌomcheⁿ, ljoꞌ na cwilꞌa ncꞌiaana cwiluena xocwilꞌue joꞌ. Ñequiiꞌcheⁿ lꞌue nꞌomna na caluii natia na queeⁿ nꞌom seiina. Sꞌa ñꞌoom cwilaneiⁿna ndoꞌ caꞌnaaⁿꞌndyena cha nnquioo sꞌom lueena.
Matseijndo̱ꞌ Judas nꞌom nnꞌaⁿ na cwilayuꞌ
17 Sa̱a̱ ꞌo nnꞌaⁿya na cwilaꞌyuꞌ na jnda ntyjiiya ꞌo, cjaanjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom na jaachꞌee xuee tyoñequia apóstoles cwentaaꞌ Ta Jesucristo, 18 na tyoluena nda̱a̱ꞌyoꞌ: “Joo ncuee na macanda̱ nncꞌom nnꞌaⁿ na nlaꞌneiⁿ ñꞌoom ticueeꞌ tsꞌom nacjooꞌ ñꞌoom naya ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ nlꞌana chaꞌtso nnom na tiljuꞌ na cwilaꞌqueeⁿ nꞌomna.” 19 Jnaaⁿ joona na cwito̱ⁿꞌndye nnꞌaⁿ na cwilaꞌyuꞌ. Cwilaꞌñꞌoomꞌndyena cantyja ꞌnaaⁿ joo na queeⁿ nꞌom seiina, meiⁿ ticalaxmaⁿna Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
20 Sa̱a̱ ꞌo jeꞌ nnꞌaⁿya na jeeⁿ jnda ntyjiiya, caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ naquiiꞌ juu na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ na ljuꞌ tseixmaⁿnaꞌ. Calaneiⁿꞌyoꞌ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom ñequio juu najndeii na matseixmaⁿ Espíritu Santo. 21 ꞌO caljooꞌndyoꞌ cantyja na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na candyaꞌ tsꞌoom ꞌo ndoꞌ cwindoꞌyoꞌ juu xuee quia nquii Jesucristo na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa nncwjeeꞌnnaaⁿꞌaⁿ, xjeⁿꞌñeeⁿ ncꞌe na wiꞌ tsꞌoom jaa nñequiaaⁿ na nntoꞌño̱o̱ⁿya na ticantycwii na nntando̱o̱ꞌa.
22 Nnꞌaⁿ na we waa na mꞌaaⁿꞌ nꞌom cantyja ꞌnaaⁿ ñꞌoommeiiⁿ, catꞌmo̱ⁿꞌyoꞌ nda̱a̱na cha ñecwii nlaꞌtiuuna. 23 Ndoꞌ ntꞌomcheⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tjachuunaꞌ joona cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ naⁿmꞌaⁿꞌ, catjeiꞌnꞌmaaⁿndyoꞌ joonaꞌ chaꞌcwijom na macwjiꞌ tsꞌaⁿ xꞌiaaⁿꞌaⁿ quiiꞌ chom. Ndoꞌ ñequio ntꞌomcheⁿ cꞌomꞌyoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌyoꞌ joona sa̱a̱ cꞌomꞌyoꞌ na nquiaꞌyoꞌ na juu natia na laxmaⁿna tincwꞌuaaꞌndyoꞌ joonaꞌ.
Ñꞌoom na macanda̱ na matseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom
24 Nnom Nqueⁿ na waa najndeii na cwiluiiñê na nncwañomꞌm ꞌo na tincjuꞌcjenaꞌ ꞌo na ñequio na neiiⁿꞌeⁿ nntsꞌaaⁿ na nncwintyjeꞌyoꞌ jo nnoom yuu na jeeⁿ caxuee na mꞌaaⁿ na meiⁿcwii tilaꞌtjo̱o̱ndyoꞌ jo nnoom, 25 nnom Nqueⁿ na ñequiiꞌcheⁿ cwiluiiñê Tyꞌo̱o̱tsꞌom na macwjiꞌnꞌmaaⁿñê jaa cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesucristo na jom cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom, jom cwitaaꞌjndya̱a̱ya jo nda̱a̱ya, jom chaꞌtso najndeii matseixmaaⁿ, ndoꞌ na maqueeⁿ xjeⁿ chaꞌtso, chaꞌxjeⁿ tyoontycwii na ñejndyowanaꞌ, na waa na jeꞌ, ndoꞌ na ticantycwii na cwiwjaatinaꞌ. Amén.