Ñꞌoom cantyja na tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaaꞌ Juan
1
ꞌNaaⁿ na tꞌmo̱ⁿ Jesucristo na quia nluii
Ñꞌoommeiiⁿ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom nnom nquii Jesucristo na jom caꞌmo̱o̱ⁿ joonaꞌ nda̱a̱ nquiee nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom nnoom. Ñequio ꞌndyoo ángel cwentaaⁿꞌaⁿ seicaꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoomꞌñeeⁿ no̱o̱ⁿ ja Juan na mandiꞌntjo̱ⁿya nnoom. Ee joo ñꞌoommeiiⁿ cwilaꞌneiⁿnaꞌ cantyja na jnda̱ teicandyooꞌ na nluii. Joꞌ chii mamacwjiꞌyuuꞌndyo̱ ñꞌoommeiiⁿ na tꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom no̱o̱ⁿ ñequio Jesucristo. Macwjiꞌyuuꞌndyo̱ chaꞌtsoti na tcoꞌnaꞌ na ntyꞌiaya ndoꞌ na jndiiya.
Matioꞌnaaⁿñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom juu tsꞌaⁿ na matseiꞌnaaⁿꞌ ñꞌoommeiiⁿ cantyja chiuu cwii nndyonaꞌ, ndoꞌ mati joo nnꞌaⁿ na cwindye ndoꞌ cwilaꞌwe joonaꞌ naquiiꞌ nꞌom. Ee jnda̱ mawaa xjeⁿ na nluii chaꞌxjeⁿ na cwitꞌmo̱o̱ⁿ ñꞌoommeiiⁿ.
Ñꞌoom na toꞌñoom ntquieeꞌ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ
Ja Juan matseicwano̱ⁿ ñꞌoommeiiⁿ nda̱a̱ꞌ ꞌo na cwiluiindyoꞌ ntquieeꞌ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿꞌyoꞌ ndyuaa Asia. Catoꞌñoomꞌyoꞌ naya na matseixmaaⁿ ñequio juu na tjañomtiuu na mañequiaaⁿ quiiꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ. Nqueⁿ na mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿñê ndoꞌ tyomꞌaaⁿ cwitjo̱o̱cheⁿ na nncuaa tsjoomnancue ndoꞌ nncwjeeꞌnnaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ mati cantyja ꞌnaaⁿ ntquieeꞌ Espíritu na mꞌaⁿna jo nnom tio na wacatyeeⁿ. Ndoꞌ mati quiaa Jesucristo na nlaꞌxmaⁿꞌyoꞌ joo nayaꞌñeeⁿ. Jom cwiluiiñê na macwjiꞌyuuꞌñê ñꞌoom na mayuuꞌ nda̱a̱ya, ndoꞌ jom tsꞌaⁿ najndyee na tandoꞌxco na tueꞌ. Cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue. Nqueⁿ na jeeⁿ candyaꞌ tsꞌoom jaa ndoꞌ ñequio nioomꞌm na tcweꞌ tmaaⁿ jaa jnaaⁿya na waa. Jnda̱ tqueeⁿ jaa na tꞌmaⁿ cwiluiindyo̱ na mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ tqueeⁿ na cwiluiindyo̱ ntyee na cwindya̱ꞌntjo̱o̱ⁿya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na juu cwiluiiñe Tsotyeeⁿ. Catseitꞌmaaⁿꞌñenaꞌ jom ndoꞌ caluiitꞌmaⁿñê cantyjati najndeii na matseixmaaⁿ chaꞌwaati na yo. Amén.
Queⁿꞌyoꞌ cwenta, manncwjeeꞌcañoom Cristo ñequio nchquiu. Ndoꞌ chaꞌtsoti nnꞌaⁿ nntyꞌiaa jom, ndiñꞌeeⁿ nnꞌaⁿ na jlaꞌjomndye na tueeⁿꞌeⁿ. Ndoꞌ chaꞌtso ntmaaⁿꞌ na cwii cwii nnom nnꞌaⁿ, jndeii nlaꞌxuaana na chjooꞌ nꞌomna quia na nntyꞌiaana jom. Maxjeⁿ nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ na ljoꞌ. Amén.
“Ja cwiluiindyo̱ Alfa ñequio Omega. Ja maxjeⁿ mꞌaaⁿya najndyee ndoꞌ na macanda̱.” Luaaꞌ matso nqueⁿ na matsa̱ꞌntjoom chaꞌtso. Nqueⁿ na mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿ ndoꞌ maxjeⁿ ñetꞌoom ndoꞌ nncueꞌntyjo̱ na nncwjeeꞌcañoom. Nqueⁿ na cwiluiiñê na chaꞌtso najndeii matseixmaaⁿ.
Tcoꞌnaꞌ nnom Juan na ntyꞌiaaⁿꞌaⁿ Cristo
Ja Juan na cwiluiindyo̱ nnꞌaⁿꞌyoꞌ tjom na cwiwino̱o̱ⁿya nawiꞌ ñꞌeⁿndyoꞌ, ndoꞌ tjom na cwitueꞌndyo̱cja̱a̱ya nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee nquii Jesucristo mañequiaaⁿ na tjom mꞌaaⁿya na ticatiom nꞌo̱o̱ⁿya. Ja tyomꞌaaⁿjnaⁿya ndyuaaxeⁿncwe na jndyunaꞌ Patmos ncꞌe na tyoñequia ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na tyocwjiꞌyuuꞌndyo̱ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Jesús. 10 Juu xuee na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ nqueⁿ na cwiluiiñê na matsa̱ꞌntjoom jaa, mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo ndoꞌ tꞌmo̱o̱ⁿ cwii na tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿya. Jndiiya na jndeii teicꞌuaa na seineiⁿ tsꞌaⁿ jo naxa̱ⁿꞌa chaꞌcwijom jndyeeꞌ ntu. 11 Tso no̱o̱ⁿ:
—Ja maxjeⁿ mꞌaaⁿya najndyee cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncuaa tsjoomnancue ndoꞌ jo̱mꞌaaⁿtya̱ya meiiⁿ na tacuaanaꞌ. Cwa, catseiljeiꞌtcuundyuꞌ cantyja na mantyꞌiaꞌ njomꞌ. Catsaꞌ libro, ndoꞌ catseicwanomꞌ juunaꞌ ndyuaa Asia ntquieeꞌ tsjoom na mꞌaⁿ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Cjaanaꞌ tsjoom Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, ñequio Laodicea.
12 Quia joꞌ taqua̱ⁿxa̱ⁿꞌa cha ya nntyꞌiaya ꞌñeeⁿ juu matseineiⁿ ñꞌeⁿndyo̱. Ndoꞌ quia na jnda̱ taqua̱ⁿ, ntyꞌiaya ntquieeꞌ xjo sꞌom cajaⁿ na cwicañjoomꞌ nlca. 13 Xcwe quiiꞌntaaⁿ ncjoꞌñeeⁿ ntyꞌiaya meintyjeeꞌ nqueⁿ na matseijomnaꞌ chaꞌcwijom tsꞌaⁿ jom. Cweⁿ cwii liaatco xjeⁿ nomtyuaacheⁿ. Ndoꞌ tseiꞌjñaaⁿ chuꞌtyeⁿ cwii ꞌnaⁿ na tuii ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ. 14 Sooxqueeⁿ canchiiꞌnaꞌ chaꞌcwijom sooꞌ catsmaⁿ canchiiꞌ, ndoꞌ chaꞌna canchiiꞌ tsaaⁿ. Nꞌomnnoom xueenaꞌ chaꞌcwijom chom. 15 Ncꞌeeⁿ caxueenaꞌ chaꞌna colo na matseixmaⁿ sꞌom wee quia na jeꞌndyo jluiꞌnaꞌ naquiiꞌ chom, ndoꞌ seiljuꞌya tsꞌaⁿ juunaꞌ. Ndoꞌ cꞌuaa na matseineiiⁿ chaꞌcwijom cꞌuaa quia na cwicwjeeꞌ jndaa. 16 Tsꞌo̱o̱ⁿ ntyjaya tooꞌndye ntquieeꞌ cancjuu ndoꞌ quiiꞌ ꞌñom macaluiꞌnom cwii xjo na we ntyja ta̱a̱. Ndoꞌ jeeⁿ caxuee nnoom chaꞌna xueeñe ñeꞌquioomꞌ na quiajmeiⁿꞌ.
17 Quia na ntyꞌiaya jom, tioondyo̱ jo ncꞌeeⁿ chaꞌcwijom tsꞌoo ja. Ndoꞌ teicaljoom tsꞌo̱o̱ⁿ ntyjaya nacjoya, tsoom no̱o̱ⁿ:
—Tintyꞌueꞌ. Ee maja na mꞌaaⁿya najndyee cwii tjo̱o̱cheⁿ na nncuaa tsjoomnancue ndoꞌ jo̱mꞌaaⁿtya̱ya meiiⁿ na tacuaanaꞌ. 18 Ja cwiluiindyo̱ na wando̱ꞌa. Ndoꞌ meiiⁿ na jnda̱ tꞌio̱ sa̱a̱ jeꞌ mꞌaaⁿya na ticantycwii na wando̱ꞌa. Chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiwje mꞌaⁿna nacje ꞌnaⁿya ndoꞌ mati Hades yuu meindooꞌ lꞌoo. 19 Cwa catseiljeiꞌ chaꞌtso na macoꞌnaꞌ njomꞌ na mantyꞌiaꞌ, ñequio chaꞌtso na nlcoꞌnaꞌ nntyꞌiaꞌ na cwiluii jeꞌ ndoꞌ na cwii nncjaaluii. 20 Jeꞌ nntsjo̱o̱ ljoꞌ maꞌmo̱ⁿ ñꞌoom wantyꞌiuuꞌwaa cantyja ꞌnaaⁿ ntquieeꞌ cancjuu na ntyꞌiaꞌ na tooꞌndye tsꞌo̱o̱ ntyjaya, ndoꞌ ntquieeꞌ xjo sꞌom cajaⁿ na cwicañjoomꞌ nlca. Joo ntquieeꞌ cancjuuꞌñeeⁿ, joꞌ joꞌ ntquieeꞌ ángeles na cwilꞌa cwenta ntquieeꞌ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ joo ntquieeꞌ xjo sꞌom cajaⁿ na cwicañjoomꞌ nlca, joꞌ joꞌ ntquieeꞌ ntmaaⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ na laꞌxmaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.