2
Ñꞌoom cwentaa ntquieeꞌ ntmaaⁿꞌnnꞌaⁿ: Ñꞌoom na tja tsjoom Éfeso
Tsoti Jesús no̱o̱ⁿ:
—ꞌU Juan, catseiljeiꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseicwanomꞌ joonaꞌ na mꞌaaⁿ ángel na machꞌee cwenta tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoom Éfeso. Catsuꞌ: “Nmeiiⁿ ñꞌoom na matseina̱ⁿ nnco̱ na tooꞌndye ntquieeꞌ cancjuu tsꞌo̱o̱ ntyjaya. Ja mꞌaaⁿya quiiꞌntaaⁿ ntquieeꞌ xjo sꞌom cajaⁿ na cwicañjoomꞌ nlca: Mantyjiiya chiuu waa tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya na cwilꞌaꞌyoꞌ, ndoꞌ cantyja na cwilaꞌjnda̱ꞌyoꞌ na ticaꞌndyencꞌuaaꞌndyoꞌ. Mantyjiiya na ticuaaya nquiuꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿ nnꞌaⁿ na tia nnꞌaⁿndye. Ndoꞌ jnda̱ jliuꞌyoꞌ chiuu laxmaⁿ nnꞌaⁿ na cweꞌ cwilꞌaya na cwiluiindye apóstoles, jnda̱ jliuꞌyoꞌ na cantundye naⁿꞌñeeⁿ. Ntyjiiya na tꞌmaⁿ nꞌomꞌyoꞌ ndoꞌ na cwilaꞌquii nꞌomꞌyoꞌ meiiⁿ tꞌmaⁿ nawiꞌ cwiwiꞌnomꞌyoꞌ. Meiⁿ tîcwintqueⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌjnda̱ꞌyoꞌ na cwindyeꞌntjomꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ. Sa̱a̱ waa na ntyjiiya ñꞌeⁿndyoꞌ: tacantyjaaꞌ nꞌomꞌyoꞌ ja chaꞌxjeⁿ quia to̱ꞌjndyeeꞌyoꞌ na jeeⁿ jnda nquiuꞌyo ñꞌeⁿndyo̱. Cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ chaꞌtso na ñelꞌajndyeeꞌyoꞌ ndoꞌ jeꞌ tacolꞌaꞌyoꞌ, calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Calꞌaꞌnndaꞌyoꞌ yuu na ya chaꞌxjeⁿ na ñelꞌaꞌjndyeeꞌyoꞌ, Ee xeⁿ ticalꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ, quia joꞌ nncua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo ndoꞌ nncwjiꞌa xjo na ñjoomꞌ sca quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Sa̱a̱ waa cwii na jeeⁿ majoꞌndyo cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ. Mꞌaⁿꞌyoꞌ na jndooꞌyoꞌ tsꞌiaaⁿ na laꞌxmaⁿ nnꞌaⁿ tmaaⁿꞌ na jndyu nicolaítas, ndoꞌ mati nnco̱ jndo̱ya ljoꞌ na cwilꞌana. ꞌÑeeⁿ ꞌo na ñeꞌcandyeꞌyoꞌ, candyeꞌyaꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Espíritu Santo nda̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom quia tso: ꞌÑeeⁿ juu na jnda̱a̱ jnaⁿñe ñequio natia, nñequiaya na nlquii ta̱a̱ꞌ tsꞌoom na mañequiaanaꞌ na wandoꞌ tsꞌaⁿ. Juu tsꞌoomꞌñeeⁿ meintyjeeꞌnaꞌ xcweya paraíso cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.”
Ñꞌoom na tja tsjoom Esmirna
Tsoti Jesús no̱o̱ⁿ:
—Catseiljeiꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseicwanomꞌ joonaꞌ na mꞌaaⁿ ángel na machꞌee cwenta tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿna tsjoom Esmirna. Catsuꞌ: “Ñꞌoommeiiⁿ matseina̱ⁿ ja, na mꞌaaⁿya najndyee ndoꞌ mꞌaaⁿya na macanda̱. Ja meiiⁿ na jnda̱ tꞌio̱ sa̱a̱ jeꞌ jnda̱ mawando̱ꞌxco̱. Mantyjiiya chiuu waa na mꞌaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ nawiꞌ tꞌmaⁿ na cwiwinomꞌyoꞌ. Ndoꞌ ntyjiiya cantyja na wantyꞌiaandyo mꞌaⁿꞌyoꞌ sa̱a̱ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom laxmaⁿꞌyoꞌ na tyandyoꞌ. Ntyjiiya ñꞌoom wiꞌ na cwilue nnꞌaⁿ nacjoꞌyoꞌ. Naⁿꞌñeeⁿ tuiindyena na judíos sa̱a̱ cantyja na cwilꞌana machꞌeenaꞌ na meiⁿchjoo nchii joꞌ joona. Joona laꞌxmaⁿna tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na matseitjom Satanás cwentaaⁿꞌaⁿ. 10 Tintyueꞌyoꞌ cwii nawiꞌ na manntjomꞌyoꞌ. Ee queⁿꞌyoꞌ cwenta, mawaa xjeⁿ na cwantindyoꞌ ꞌo nntsaꞌyoꞌ wꞌaancjo ncꞌe na ta̱a̱ꞌ tsꞌom tsaⁿjndii. Ee ñeꞌcaljeiiⁿ chiuu nꞌomꞌyoꞌ. Nntjomꞌyoꞌ nawiꞌñeeⁿ cwii qui xuee sa̱a̱ caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ na ñeꞌcwii calaꞌtiuuꞌyoꞌ meiiⁿ ñequio joꞌ cwjeꞌyoꞌ, quia joꞌ ja nñequiaya na nntoꞌñoomꞌyoꞌ na ticantycwii na cwitandoꞌyoꞌ. 11 ꞌÑeeⁿ ꞌo na ñeꞌcandyeꞌyoꞌ, candyeꞌyaꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Espíritu Santo nda̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ: ꞌÑeeⁿ juu na jnda̱a̱ jnaⁿñe ñequio natia, juu na jnda̱ we ndiiꞌ na nncueꞌ tsꞌaⁿ, xocatꞌuiinaꞌ jom.”
Ñꞌoom na tja tsjoom Pérgamo
12 Tsoticheⁿ Jesús no̱o̱ⁿ:
—Catseiljeiꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseicwanomꞌ joonaꞌ na mꞌaaⁿ ángel na machꞌee cwenta tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaⁿ tsjoom Pérgamo. Catsuꞌ: “Luaa ñꞌoom na matsjo̱o̱ nnco̱ na maleiñꞌo̱ⁿya xjo na ta̱a̱ we ntyja: 13 Mantyjiiya chiuu waa na mꞌaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ na majoꞌto cwicꞌeⁿꞌyoꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom tsaⁿjndii. Ntyjiiya na tyeⁿ cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ xueya ndoꞌ tyootjeiꞌndyoꞌ cantyja na cwilaꞌyuꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ meiiⁿ na xcwe quiiꞌ tsjomꞌyoꞌ jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ tiꞌxꞌiaaꞌyoꞌ Antipas. Jom ñequio na xcweeꞌ tsꞌoom tyocwjiꞌyuuꞌñê cantyja ꞌnaⁿya nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom nnom tsaⁿjndii na maxjeⁿ macꞌeⁿ joꞌ joꞌ. 14 Sa̱a̱ niom ntꞌom na ntyjiiya ñꞌeⁿndyoꞌ, ee mꞌaⁿ cwantindyoꞌ ꞌo na cwileiꞌñꞌomꞌtyeⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na tꞌmo̱ⁿ Balaam. Jom tꞌmo̱o̱ⁿ nnom Balac ñꞌoom na sꞌaanaꞌ na jlaꞌtjo̱o̱ndye nnꞌaⁿ Israel nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee tsoom na ya na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa. Ndoꞌ ya na nncꞌoocatsa̱ꞌna seii quiooꞌ jo nda̱a̱naꞌ, jnda̱ joꞌ nntquiina seiꞌñeeⁿ. Ndoꞌ tsoom na maxjeⁿ ya na cweꞌ ncꞌomyana ñequio ncꞌiaana. 15 Mati waa cwiicheⁿ na ntyjiiya ñꞌeⁿndyoꞌ na mꞌaⁿ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na cwileiꞌñꞌomꞌtyeⁿꞌyoꞌ ñꞌoom na cwitꞌmo̱o̱ⁿ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyu nicolaítas, ndoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ jeeⁿ jndo̱ya. 16 Joꞌ chii calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Ee xeⁿ ticalꞌaꞌyoꞌ na ljoꞌ, tyuaaꞌ nncua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo ndoꞌ ñequio xjo na macaluiꞌ quiiꞌ ꞌndyo̱ nntsꞌaaya tiaꞌ ñꞌeⁿ cwantindyoꞌ ꞌo na cwitoꞌñoomꞌyoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ. 17 ꞌÑeeⁿ ꞌo na ñeꞌcandyeꞌyoꞌ, candyeꞌyaꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Espíritu Santo nda̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ. ꞌÑeeⁿ juu na jnda̱a̱ jnaⁿñe ñequio natia, nñequiaya maná na nlcwaꞌ na ticataꞌjnaaⁿꞌ nnꞌaⁿ. Ndoꞌ nñequiaya cwii tsjo̱ꞌ canchiiꞌ nnom. Nacjooꞌ juunaꞌ nntseiljeixco̱ xueya ndoꞌ meiⁿcwii tsꞌaⁿ ticaljeii ljoꞌ matso ljeiiꞌñeeⁿ, macanda̱ nquii tsꞌaⁿ na nncoꞌñom juunaꞌ ntyjii.”
Ñꞌoom na tja tsjoom Tiatira
18 Tsoticheⁿ Jesús no̱o̱ⁿ:
—Catseiljeiꞌtiꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseicwanomꞌ joonaꞌ na mꞌaaⁿ ángel na machꞌee cwenta tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaⁿ tsjoom Tiatira. Catsuꞌ: “Luaa ñꞌoom na matseina̱ⁿ nnco̱ na cwiluiindyo̱ Jnda Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nꞌomno̱o̱ⁿ jeeⁿ xueenaꞌ chaꞌcwijom chom, ndoꞌ ncꞌa̱ caxueenaꞌ chaꞌcwijom sꞌom wee na jnda̱ seiljuꞌya tsꞌaⁿ. 19 Tcuu mantyjiiya chiuu waa tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya na cwilꞌaꞌyoꞌ ndoꞌ na wiꞌ nꞌomꞌ ncꞌiaaꞌyoꞌ na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ na cwilaꞌyuꞌya nꞌomꞌyoꞌ. Ndoꞌ ntyjiiya na ya cwindyeꞌntjomꞌyoꞌ no̱o̱ⁿ ndoꞌ na ticaꞌndyencꞌuaaꞌndyoꞌ. Ndoꞌ jeꞌ canda̱a̱ꞌti waa na cwilꞌaꞌyoꞌ naquiiꞌ tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya nchiiti quia to̱ꞌjndyeeꞌyoꞌ. 20 Sa̱a̱ waa na ntyjiiya ñꞌeⁿndyoꞌ ee cwiñeꞌquiandyoꞌ na maꞌmo̱ⁿ cwii yuscu ñꞌoom na tisꞌa quiiꞌntaaⁿꞌyoꞌ. Jom cweꞌ matsoyaaⁿ na cwiluiiñê tsꞌaⁿ na mañequiaa ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, sa̱a̱ machꞌeeⁿ chaꞌna tyochꞌee yuscu na jndyu Jezabel. Manquiuꞌnnꞌaaⁿ nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom no̱o̱ⁿ. Ee maꞌmo̱o̱ⁿ na wanaaⁿ na cweꞌ cꞌomyana ñꞌeⁿ ncꞌiaana, ndoꞌ na calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa, ndoꞌ ya na catquiina seiꞌ na tyꞌequeⁿ nnꞌaⁿ jo nda̱a̱ joonaꞌ. 21 Ndoꞌ jnda̱ tquiaya na wanaaⁿ na calcweꞌ tsꞌoom jnaaⁿꞌaⁿ, sa̱a̱ tiñeꞌcalcweꞌ tsꞌoom na cweꞌ mꞌaaⁿyaaⁿ ñequio nnꞌaⁿ. 22 Queⁿꞌyoꞌ cwenta, ja nntseiquio̱o̱ cwii tycu wꞌii nacjoomꞌm. Ndoꞌ mati nquiee nnꞌaⁿ na cweꞌ mꞌaⁿya ñꞌeⁿñê, nntsꞌaa na nntjoomna cwii nawiꞌ tꞌmaⁿ xeⁿ na ticalcweꞌ nꞌomna na cwilaꞌjomndyena natia na machꞌeeⁿ. 23 Ja nntseicwja̱ya chaꞌtso nnꞌaⁿ na cwiꞌoontyjo̱ naxeeⁿꞌeⁿ na cwiluiindye chaꞌcwijom ntseinaaⁿ. Ndoꞌ na ljoꞌ chaꞌtso ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiiꞌa cwentaya nliuna na ja ntyjiitcuundyo̱ chiuu waa na matseitiuu tsꞌaⁿ ñequio chiuu waa na mꞌaaⁿꞌ tsꞌom tsꞌaⁿ. Ndoꞌ cantyjati na jnda̱ ñelꞌaꞌyoꞌ, malaaꞌtiꞌ nñequiaya na nloꞌñom ticwiindyoꞌ ꞌo. 24 Sa̱a̱ ntꞌomndyoꞌ ꞌo na mꞌaⁿꞌyoꞌ Tiatira na tyoolajomndyoꞌ ñꞌoom na cwindye naⁿꞌñeeⁿ, meiⁿ tyoowijndo̱ꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoomꞌñeeⁿ na cwiluena laꞌxmaⁿnaꞌ ñꞌoom wantyꞌiuuꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ Satanás. Ndoꞌ na luaaꞌ waa ticatio̱o̱tya̱ xuu nacjoꞌyoꞌ. 25 Sa̱a̱ macanda̱ matsjo̱o̱ na caljooꞌndyoꞌtyeⁿꞌyoꞌ cantyja ꞌnaaⁿꞌ ñꞌoom na mayuuꞌ na cwileiꞌñꞌomꞌyoꞌ, hasta xjeⁿ na nncua̱ya. 26 Nda̱a̱ joo nnꞌaⁿ na cwitaꞌntjom na ñeꞌcatsꞌaa Satanás xjeⁿ joona ndoꞌ cwiljooꞌndyetyeⁿna cantyja ꞌnaⁿya hasta na macanda̱, nñequia najndeii na matseixmaⁿ na nntsa̱ꞌntjomna nnꞌaⁿ na cwii cwii ndyuaa. 27 Jnda̱ tquiaa Tsotya̱ya na nntseixmaⁿya na nntsa̱ꞌntjo̱ⁿya. Chaꞌxjeⁿ na nntiuujnda̱a̱ xuaa na mmeiⁿꞌ tsꞌaⁿ tsꞌoomlꞌeiiꞌxjo, maluaaꞌ nncuꞌxeeⁿ nnꞌaⁿ. 28 Ndoꞌ nñequiaya caxjuuncoo nnom tsaⁿꞌñeeⁿ. 29 ꞌÑeeⁿ ꞌo na ñeꞌcandyeꞌyoꞌ, candyeꞌyaꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Espíritu Santo nda̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ.”