3
Ñꞌoom na tja tsjoom Sardis
Tsoticheⁿ Jesús no̱o̱ⁿ:
—Catseiljeiꞌtiꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseicwanomꞌ joonaꞌ namꞌaaⁿ ángel na machꞌee cwenta tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoom Sardis. Catsuꞌ: “Luaa matsjo̱o̱ nnco̱ na matseixmaⁿya ntquieeꞌ Espíritu cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ ntquieeꞌ cancjuu: Tcuu mantyjiiya chiuu waa tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya na cwilꞌaꞌyoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ na waa ñꞌoom cantyja ꞌnaⁿꞌyoꞌ na jeeⁿ tandoꞌ nꞌomꞌyoꞌ, sa̱a̱ tiyuuꞌ. ꞌO cwilaxmaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom lꞌoo. ꞌO na mꞌaⁿꞌyoꞌ chaꞌcwijom na cwindaꞌyoꞌ, calcwiiya nꞌomꞌyoꞌ. Juu chjoowiꞌ na ndi cwileiñꞌomꞌyoꞌ, calajnda̱ꞌyoꞌ na nncjaanajndeiinaꞌ. Ee mawaa xjeⁿ na ñeꞌcantycwii nayaꞌñeeⁿ naquiiꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Ee maljeiya na tixcwe cwilꞌaꞌyoꞌ jo nnom Tsotya̱ya Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Quia joꞌ tyeⁿ cjaañjoomꞌ nꞌomꞌyoꞌ ñꞌoom naya na jnda̱ toꞌñoomꞌyoꞌ. Calaweꞌyoꞌ joonaꞌ ndoꞌ calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. Ee xeⁿ ticalajndaaꞌndyoꞌ na nncꞌomꞌcꞌeendyoꞌ, matsꞌia joꞌ nncua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo chaꞌcwijom macwjeeꞌcañoom tsaⁿcanchꞌue quia ticꞌomcꞌeeñe tsꞌaⁿ. Meiⁿ xocalaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ ljoꞌ xjeⁿ nncua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo. Sa̱a̱ mꞌaⁿ cwantindyoꞌ ꞌo tsjoom Sardis na tyoolacwajndiindyoꞌ liaꞌyoꞌ ñequio natia. Joꞌ chii nñequiaya liaa canchiiꞌ na nlcweeꞌyoꞌ ndoꞌ nncꞌomꞌyoꞌ ñꞌeⁿndyo̱ ee laꞌxmaⁿꞌyoꞌ na nndaꞌyoꞌ joonaꞌ. ꞌÑeeⁿ joo na jnda̱a̱ jnaⁿndye ñequio natia, nntseicwa̱ya liaa canchiiꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Meiⁿ tijoom catseicanduuꞌa ncueena nacjooꞌ libro na chuunaꞌ ncuee nnꞌaⁿ na ticantycwii na cwitaꞌndoꞌ. Ndoꞌ nncwjiꞌyuuꞌndyo̱ na cwiluiindyena cwentaya jo nnom Tsotya̱ya ndoꞌ mati jo nda̱a̱ ángeles cwentaaⁿꞌaⁿ. ꞌÑeeⁿ ꞌo na ñeꞌcandyeꞌyoꞌ, candyeꞌyaꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Espíritu Santo nda̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ.”
Ñꞌoom na tja tsjoom Filadelfia
Tsoticheⁿ Jesús no̱o̱ⁿ:
—Catseiljeiꞌtiꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseicwanomꞌ joonaꞌ namꞌaaⁿ ángel na machꞌee cwenta tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoom Filadelfia. Catsuꞌ: “Ja cwiluiindyo̱ na ljuꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ ndoꞌ cwiluiindyo̱ ñꞌoom na mayuuꞌ. Chaꞌxjeⁿ David tyowaa najneiⁿ na tyotsa̱ꞌntjoom chaꞌwaa ndyuaaⁿꞌaⁿ, mati ja matseixmaⁿya juu najndeii na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee ja tseixmaⁿya na nñequiaya na wanaaⁿ na nncjaaquieeꞌ tsꞌaⁿ cañoomꞌluee oo na ticwanaaⁿ. Nnco̱ matseicanaaⁿndyo̱ ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nntseicuꞌtyeⁿ. Oo matseicuꞌtya̱ⁿya ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nntseicanaaⁿñe. Luaa waa na matsjo̱o̱ nnco̱: Mantyjiiya chiuu waa tsꞌiaaⁿ ꞌnaⁿya na cwilꞌaꞌyoꞌ. Cantyꞌiaꞌyoꞌ, jnda̱ seicanaaⁿndyo̱ cwii chaꞌcwijom ꞌndyootsꞌa jo nda̱a̱ꞌyoꞌ cha nnda̱a̱ nntjeiꞌyuuꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ juu nnda̱a̱ nntseicuꞌ. Ee meiiⁿ titꞌmaⁿ waa na jnda̱ꞌyoꞌ, sa̱a̱ cwilacanda̱ꞌyoꞌ ñꞌoomya meiⁿ tyootjeiꞌndyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya. Luaa waa na nntsꞌaaya. Mꞌaⁿ nnꞌaⁿ tsjomꞌyoꞌ na cwiluena na joona na mayuuꞌcheⁿ judíos na wiꞌ tsꞌom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Sa̱a̱ cantyja na cwilꞌana machꞌeenaꞌ na tiyuuꞌ na ljoꞌ. Ñenquiiꞌcheⁿ cantu cwilaꞌneiⁿna, ee laꞌxmaⁿna tmaaⁿꞌ cwentaaꞌ Satanás. Joꞌ chii queⁿꞌyoꞌ cwenta, nntsꞌaaya na nncꞌoontyjaaꞌna ꞌo na nntaꞌna cantyena jo nda̱a̱ꞌyoꞌ. Ndoꞌ na nncꞌoolaꞌno̱ⁿꞌna na ja mꞌaaⁿya na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya ꞌo. 10 Ncꞌe na cwiqueⁿꞌyoꞌ cwenta ñꞌoom na tsjo̱o̱ na ticaꞌndyencꞌuaaꞌndyoꞌ meiⁿchiuucheⁿ na cwitjomꞌyoꞌ, joꞌ chii mati ja nntsꞌaa cwenta ꞌo juu xjeⁿ quia na nlcoꞌwiꞌnaꞌ chaꞌtsondye nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue. 11 Queⁿꞌyoꞌ cwenta, matyuaaꞌ nncua̱caño̱o̱ⁿya ꞌo. Chaꞌtso naya na tseixmaⁿya na jnda̱ toꞌñoomꞌyoꞌ, tilaꞌcandyaandyoꞌ joonaꞌ, chaꞌ tintsꞌaanaꞌ na ticandaꞌyoꞌ cwii corona. 12 ꞌÑeeⁿ juu na cwinaⁿñe ñequio natia, ja nntsꞌaa na nljooꞌñetyeⁿ nacañoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Nntseijomnaꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ chaꞌcwijom cwii ta tsꞌoomxꞌee watsꞌom cañoomꞌluee. Ndoꞌ tijoom cwinncwjiꞌnaꞌ juu joꞌ ee nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaya cwiluiiñê watsꞌomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ nntseiljeiya xueⁿꞌeⁿ nacjooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ ñequio xueeꞌ tsjoom ꞌnaaⁿꞌaⁿ, majuu tsjoom Jerusalén xco. Tsjoomꞌñeeⁿ nndyocuenaꞌ na nnaⁿnaꞌ cañoomꞌluee yuu na mꞌaaⁿ nqueⁿ na cwiluiiñê cwentaya. Ndoꞌ mati nntseiljeiya cwiicheⁿ xueya na xconaꞌ nacjooꞌ tsaⁿꞌñeeⁿ. 13 ꞌÑeeⁿ ꞌo na ñeꞌcandyeꞌyoꞌ, candyeꞌyaꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Espíritu Santo nda̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ.”
Ñꞌoom na tja tsjoom Laodicea
14 Tsoticheⁿ Jesús no̱o̱ⁿ:
—Catseiljeiꞌtiꞌ ñꞌoommeiiⁿ, catseicwanomꞌ joonaꞌ namꞌaaⁿ ángel na machꞌee cwenta tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na mꞌaⁿ tsjoom Laodicea. Catsuꞌ: “Luaa matsjo̱o̱ nnco̱ na cwiluiindyo̱ ñꞌoom na mayuuꞌ ndoꞌ ñequiiꞌcheⁿ macwjiꞌyuuꞌndyo̱ ñꞌoom na canda̱a̱ꞌ. Ñꞌeⁿndyo̱ ja sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom chaꞌtso na tuii. 15 Ja mantyjiiya chiuu waa na laꞌxmaⁿꞌyoꞌ. Ticatseijomnaꞌ ꞌo meiⁿ chaꞌna ndaatioo teiⁿ, oo meiⁿ chaꞌna ndaatioo jmeiⁿꞌ. Toom cweꞌ mꞌaⁿꞌyoꞌ na queeⁿya nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya quia joꞌ nntseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna ndaatioo jmeiⁿꞌ. Oo toom cweꞌ canda̱ꞌñꞌeⁿ na lꞌo̱ꞌyoꞌ ja quia joꞌ nntseijomnaꞌ ꞌo chaꞌna ndaatioo teiⁿ. 16 Sa̱a̱ ncꞌe na cweꞌ cwiljoyato nꞌomꞌyoꞌ chiuu waa na mꞌaⁿꞌyoꞌ, joꞌ chii matseijomnaꞌ ꞌo chaꞌcwijom ndaa na cweꞌ tueꞌncue, meiⁿ tijmeiⁿꞌ ndoꞌ meiⁿ titeiⁿ. Na luaaꞌ waa na cwilaꞌxmaⁿꞌyoꞌ, maxjeⁿ nncwjiiꞌa ꞌo cantyja ꞌnaⁿya chaꞌxjeⁿ na macwjiꞌ tsꞌaⁿ ndaajnaⁿꞌ quiiꞌ ꞌndyoo. 17 Ee cwinduꞌyoꞌ: Jâ tyandyô̱, jnda̱ teitꞌaaꞌ ꞌnaaⁿyâ. Meiⁿ cwii tjaa na cwimatseitjo̱o̱naꞌ jâ. Sa̱a̱ ticaliuꞌyoꞌ na ꞌo laꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na ntyꞌiaaꞌndye. Laꞌxmaⁿꞌyoꞌ nnꞌaⁿ na wiꞌ cwitjoom, ndoꞌ nnꞌaⁿ na jñeeⁿꞌndye. Laꞌxmaⁿꞌyoꞌ na nchjaaⁿꞌyoꞌ ndoꞌ na ñecantseiꞌndyoꞌ. 18 Joꞌ chii matseijndo̱ꞌa nꞌomꞌyoꞌ na calꞌueeꞌndyoꞌ naya na mꞌaaⁿya na matseijomnaꞌ juunaꞌ chaꞌna sꞌom cajaⁿ na cajndati, quia joꞌ nncꞌomꞌyoꞌ na mayuuꞌcheⁿ na tyandyoꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ calꞌueendyoꞌ liaa canchiiꞌ na mꞌaaⁿya na nlcweeꞌyoꞌ, quia joꞌ nntseicuꞌnaꞌ na jnaaⁿꞌyoꞌ na mꞌaⁿꞌyoꞌ na ñecantseiꞌndyoꞌ. Ndoꞌ calꞌueeꞌndyoꞌ ncheⁿꞌ nasei na nncꞌoocue nꞌomnda̱a̱ꞌyoꞌ quia joꞌ nleitquiooꞌyoꞌ na nlaꞌno̱ⁿꞌyoꞌ chiuu waa cantyja na mꞌaⁿꞌyoꞌ. 19 Chaꞌtso nnꞌaⁿ na candyaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿya, quia cwilaꞌtjo̱o̱ndyena macwaⁿya joona, ndoꞌ matseiseiꞌa joona quia na macaⁿnaꞌ. Joꞌ chii ñequiiꞌcheⁿ cꞌomꞌyoꞌ na cjooꞌ nꞌomꞌyoꞌ cantyja ꞌnaⁿya, ndoꞌ calcweꞌ nꞌomꞌyoꞌ. 20 Queⁿꞌyoꞌ cwenta, meintyja̱a̱ꞌa ꞌndyootsꞌa ndoꞌ macjo̱o̱ꞌa juunaꞌ. Xeⁿ mꞌaaⁿ ꞌñeeⁿ juu na nndii na macwaⁿya, ndoꞌ nntseicanaaⁿñe ꞌndyootsꞌa, nncjo̱quia̱ꞌa na nntseijomndyo̱ ñꞌeⁿñê. Nlcwaaꞌa ñꞌeⁿñê ndoꞌ mati nlcwaaⁿꞌaⁿ ñꞌeⁿndyo̱. 21 ꞌÑeeⁿ juu na jnda̱ jnaⁿñe ñequio natia, quia mawaꞌcatya̱ⁿ tio ꞌnaⁿya, nñequiaya na nncwaꞌcatyeeⁿ na cañomya, chaꞌxjeⁿ ja jnda̱ jnaⁿndyo̱ ñequio natia ndoꞌ jnda̱ jndyocajmaⁿya nacañoomꞌ Tsotya̱ya tio ꞌnaaⁿꞌaⁿ. 22 ꞌÑeeⁿ ꞌo na ñeꞌcandyeꞌyoꞌ, candyeꞌyaꞌyoꞌ ñꞌoom na matseineiⁿ Espíritu Santo nda̱a̱ ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na macwjiꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaⁿꞌaⁿ.”