4
Cwiwitꞌmaaⁿꞌñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom cañoomꞌluee
Jnda̱ jndii ñꞌoommeiⁿꞌ, quia joꞌ tcoꞌnndaꞌnaꞌ no̱o̱ⁿ na ntyꞌiaya cwii ꞌndyootsꞌa na wanaaⁿ cañoomꞌluee. Ndoꞌ jndiinndaꞌa na seineiⁿ juu na jndiijndya̱a̱ na teicꞌuaa jndyeeꞌ chaꞌcwijom ntu, tso no̱o̱ⁿ:
—Candyoꞌwaaꞌ ñjaaⁿ, ndoꞌ mꞌmo̱o̱ⁿya njomꞌ chiuu waa na quia wjaaluiiti.
Ndoꞌ juu xjeⁿꞌñeeⁿ mꞌaaⁿya nacje ꞌnaaⁿꞌ Espíritu Santo. Quia joꞌ ntyꞌiaya na meintyjeeꞌ cwii tio cañoomꞌluee, wacatyeeⁿ cwii tsꞌaⁿ nacjooꞌ juunaꞌ. Jeeⁿ neiⁿncooꞌ caxueeñê. Juu joꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom tsjo̱ꞌ jaspe ñequio cornalina na jeeⁿ wandoꞌ colo ꞌnaaⁿnaꞌ. Tioꞌñeeⁿ ndiiꞌnaꞌ catsuutsoomꞌnaⁿꞌ na tseijomnaꞌ chaꞌna tsjo̱ꞌ esmeralda na jeeⁿ neiⁿncooꞌnaꞌ. Ndoꞌ ndiocheⁿ tioꞌñeeⁿ meintyjeeꞌ ntꞌomcheⁿ ntquiuu nchooꞌ ñequiee ntio. Joꞌ joꞌ meindyuaandye ntquiuu nchooꞌ ñequiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye. Cweeꞌna liaa canchiiꞌ ndoꞌ ñjom corona sꞌom cajaⁿ nqueⁿna. Juu tioꞌñeeⁿ na meintyjeeꞌ xcwe cwicaluiꞌ chom ntsuee ndoꞌ cꞌuaa cwilaꞌnaⁿꞌnaꞌ. Ndoꞌ jo nnom tioꞌñeeⁿ meintyjeeꞌ ntquieeꞌ sca catsuu na cwiwixuee chom. Joo chomꞌñeeⁿ cwiluiindye ntquieeꞌ Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ndoꞌ jo nnom tioꞌñeeⁿ waa cwii ndaaluee na jeeⁿ caxuee chaꞌna tsioo.
Ndoꞌ ndiocheⁿ tioꞌñeeⁿ mꞌaⁿ ñequiee naⁿ na taꞌndoꞌ na niom nꞌom nda̱a̱na jo nanqueⁿꞌna ndoꞌ jo nda̱a̱na. Juu tsaⁿ na wandoꞌ na ntyꞌiajndya̱a̱, matseijomnaꞌ jom chaꞌcwijom liom. Ndoꞌ tsaⁿ na jnda̱ we, matseijomnaꞌ jom chaꞌcwijom quiooꞌjndyo. Tsaⁿ na jnda̱ ndyee, matseijomnaꞌ nnoom chaꞌna nnom tsꞌaⁿ. Ndoꞌ tsaⁿ na jnda̱ ñequiee, matseijomnaꞌ jom chaꞌcwijom cachi na mantyja. Ndoꞌ chaꞌtsondye joo naⁿꞌñeeⁿ na taꞌndoꞌ, niom yom yom lquiina. Chaꞌwaandyena ñꞌeⁿ lquiina chuuꞌ nꞌom nda̱a̱na. Naxuee natsjom ticꞌoomeintyjeeꞌna na cwiluena:
Nquii Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌom matseixmaⁿñꞌeeⁿ chaꞌtso nnom najnda̱.
Ljuꞌ. Ljuꞌ. Ljuꞌ cwiluiiñê.
Nqueⁿ mꞌaaⁿ nacjeeꞌ na jnaⁿjndyeenaꞌ.
Maxjeⁿ mꞌaaⁿ ndoꞌ mꞌaaⁿ ndoꞌ nncueꞌntyjo̱ na nncwjeeꞌcañoom.
Joo ñequiee naⁿꞌñeeⁿ na taꞌndoꞌ, cwilcwiiꞌna nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wacatyeeⁿ tio, jom na tjaa yuu cantycwii na wanoomꞌm. Cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom ndoꞌ cwiñeꞌquiana na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ. 10 Quia na cwilꞌana na ljoꞌ, quia joꞌ chaꞌtso ntquiuu nchooꞌ ñequiee naⁿ na cwiluiitquiendye cwitaꞌna cantyena jo nnom nqueⁿ na wacatyeeⁿ tio. Cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom na tjaa yuu cantycwii na wanoomꞌm. Cwitsa̱ꞌna corona ꞌnaaⁿna jo nnom tio. Cwiluena:
11 ꞌU Ta Tyꞌo̱o̱tsꞌoomyâ na tꞌmaⁿ cwiluiindyuꞌ,
jeeⁿ matsonaꞌ na cwitꞌmaaⁿꞌndyuꞌ.
ꞌU tijoom cantycwii cantyja najnduꞌ.
ꞌU saꞌ chaꞌtso na niom.
Tuiinaꞌ ncꞌe na lꞌue tsꞌomꞌ ndoꞌ ndimꞌaⁿnaꞌ ncꞌe ꞌu.