5
Tsom na toꞌñom Catsmaⁿ
Ndoꞌ ntyꞌiaya cwii tsom na chuꞌlcwiinaꞌ na maleiñꞌoom nqueⁿ na wacatyeeⁿ nacjooꞌ tio. Ndiiꞌnaꞌ tsꞌo̱o̱ⁿ ntyjaya ndoꞌ we ntyja teiljeiinaꞌ. Ndoꞌ ntquieeꞌ joo na tjata̱ꞌtyeⁿnaꞌ. Ndoꞌ ntyꞌiaya cwii ángel na jeeⁿ jndeii ndoꞌ jeeⁿ cꞌuaa ꞌndyoo na matseineiⁿ. Mawaxꞌee:
—¿ꞌÑeeⁿ juu tseixmaⁿ na nntseicanaaⁿñe yuu na ta̱ꞌtyeⁿ tsomwaa ndoꞌ na nntseicano̱ⁿꞌ juunaꞌ?
Sa̱a̱ meiⁿcwii tjaa ꞌñeeⁿ cꞌoom na matseixmaⁿ na nntseicanaaⁿñe tsomꞌñeeⁿ, meiⁿ ángeles cañoomꞌluee, meiⁿ nnꞌaⁿ tsjoomnancue, meiⁿ añmaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ na mꞌaⁿ tsjoom lꞌoo. Meiⁿ cwii na ndyee ndiiꞌndye joona tîcanda̱a̱ ntyꞌiaaꞌ naquiiꞌ tsomꞌñeeⁿ. Joꞌ chii jeeⁿ tyotꞌio̱o̱ cweꞌ ncꞌe na meiⁿcwii tjaa ꞌñeeⁿ tseixmaⁿ na nntseicanaaⁿñe tsomꞌñeeⁿ, meiⁿ na nntyꞌiaaꞌ naquiiꞌnaꞌ. Ndoꞌ cwii nquiee naⁿꞌñeeⁿ na cwiluiitquiendye tso no̱o̱ⁿ:
—Tantꞌiooꞌ ee mꞌaaⁿ nqueⁿ na jnda̱ seityueeⁿꞌeⁿ juu natia. Jom tseixmaaⁿ na nntseicanaaⁿñê cwii ndoꞌ cwii ntquieeꞌ joo na tjata̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ ndoꞌ nntseicano̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ juunaꞌ. Jom matseicajndyunaꞌ Liom cwentaaꞌ tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ Judá na cwiluiiñê tsjaaⁿ David na jndyowicantyjooꞌ.
Quia joꞌ ntyꞌiaya cwii tsꞌaⁿ chaꞌcwijom catsmaⁿ na jnda̱ jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ. Meintyjeeⁿꞌeⁿ nacañoomꞌ tio quiiꞌntaaⁿ ñequiee naⁿtaꞌndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye. Jom niom ntquieeꞌ ndeiꞌjñeeⁿꞌeⁿ ndoꞌ niom ntquieeꞌ nꞌomnnoom. Joo nꞌomnnoom cwiluiindyenaꞌ ntquieeꞌ Espíritu na cwiluiiñe Tyꞌo̱o̱tsꞌom na jñoom chaꞌwaa tsjoomnancue. Ndoꞌ tjantyjaaⁿꞌaⁿ nquii na wacatyeeⁿ tio. Toꞌñoom tsom na ndiiꞌ tsꞌo̱ ntyjaya. Ndoꞌ jom na matseicajndyunaꞌ Catsmaⁿ quia jnda̱ toꞌñoom tsomꞌñeeⁿ, quia joꞌ ñequiee naⁿ na taꞌndoꞌ taꞌna cantyena jo nnoom ndoꞌ majoꞌti lꞌa ntquiuu nchooꞌ ñequiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye. Ticwiindye naⁿtquieꞌñeeⁿ maleiñꞌoom arpa ñequio waso sꞌom cajaⁿ na tooꞌcheⁿnaꞌ ñjom suu. Suuꞌñeeⁿ tseixmaⁿnaꞌ ñꞌoom ndyuee nnꞌaⁿ na cwiluiindye cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom quia na cwilaꞌneiⁿna nnoom. Ndoꞌ cwitana cwii luantsa xco. Cwiluena:
ꞌU tseixmaⁿꞌ na nncoꞌñomꞌ tsomwaaꞌ ndoꞌ nntseicanaaⁿndyuꞌ yuu na tjata̱ꞌtyeⁿ juunaꞌ.
Ee jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ ꞌu ndoꞌ ñequio niomꞌ tiomlꞌuaꞌ jnaaⁿ nnꞌaⁿ cha nlaꞌxmaⁿna cwentaaꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom.
Joona cwiluiindyena nnꞌaⁿ na ticwii cwii ntmaaⁿꞌ, ñequio nnꞌaⁿ na ticwii cwii nnom ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ,
ñequio nnꞌaⁿ na ticwii cwii nnom na tjachuiiꞌndye, ñequio nnꞌaⁿ cwii cwii ndyuaa.
10 Jnda̱ tqueⁿꞌ na cwiluiindyena tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na matsa̱ꞌntjom Tyꞌo̱o̱tsꞌoomya.
Ndoꞌ jnda̱ tqueⁿꞌ joona na cwiluiindyena ntyee na cwindyeꞌntjomna nnoom.
Ndoꞌ nntsa̱ꞌntjomna nnꞌaⁿ tsjoomnancue.
11 Quia joꞌ cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ ntyꞌiaya ndoꞌ jndiiya na cꞌuaa ndyuee jndye ángeles na mꞌaⁿ ndiocheⁿ yuu na wacatyeeⁿ tio ñequio ñequiee naⁿ na taꞌndoꞌ, ñequio nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye. Ndoꞌ tueꞌntyjo̱ na jndyendye ángelesꞌñeeⁿ chaꞌna nqui meiⁿ ndiiꞌ na nqui nqui meiⁿ. 12 Cꞌuaa cwiluena:
Juu Catsmaⁿ na jlaꞌcueeꞌ nnꞌaⁿ,
tꞌmaⁿ cwiluiiñê cantyja najneiⁿ,
ndoꞌ tseixmaaⁿ na tyañê.
Macanda̱ jom cwiluiiñê na jndo̱ꞌ tsꞌoom ndoꞌ chaꞌtso nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.
Jeeⁿ matyꞌiomnaꞌ na calꞌuuya ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ, ndoꞌ calawa̱a̱ndya̱a̱ya jom ndoꞌ calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ jom.
13 Ndoꞌ mati jndiiya na teicꞌuaa ndyuee ticwii cwii nnom na sꞌaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom jo cañoomꞌluee, ñequio nnom tsjoomnancue, ñequio tsjoom lꞌoo, ñequio naquiiꞌ ndaaluee. Chaꞌtso na mꞌaⁿ joꞌ joꞌ luaa tyolue:
Cantyjati na tjaa yuu cwintycwii xuee,
calaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ nqueⁿ na wacatyeeⁿ tio ñequio juu Catsmaⁿ.
Matyꞌiomyanaꞌ na calꞌuuya ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿna, ndoꞌ calawa̱a̱ndya̱a̱ya joona,
ee tꞌmaⁿ waa najndeii na laꞌxmaⁿna.
14 Ndoꞌ ñequieendye naⁿ na taꞌndoꞌ, tyolue:
—Amén.
Ndoꞌ joo ntquiuu nchooꞌ ñequiee nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye taꞌna cantyena, tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena nqueⁿ na tjaa yuu nntycwii na wanoomꞌm.