6
Ntquieeꞌ joo na tjata̱ꞌtyeⁿ tsom
Quia joꞌ ntyꞌiaya nquii Catsmaⁿ seicanaaⁿñê yuu najndyee na ntquieeꞌ joo na ta̱ꞌ tsomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ jndiiya na matseineiⁿ cwii tsaⁿ najndyee na ñequieendye naⁿꞌñeeⁿ na taꞌndoꞌ. Cꞌuaa seineiⁿ chaꞌcwijom cꞌuaa ꞌndyoo tsuee. Tso:
—Candyoꞌ ndoꞌ cantyꞌiaꞌ.
Quia joꞌ jleityꞌiom no̱o̱ⁿ ndoꞌ queⁿꞌ cwenta, ntyꞌiaya cwii caso canchiiꞌ. Ndoꞌ waꞌljoo tsꞌaⁿ naxeⁿꞌyoꞌ. Maleiñꞌoom casaꞌ ndoꞌ jnda̱ toꞌñoom corona na ñjom xqueeⁿ. Tyomanoom na jnda̱ jnaⁿñê ñꞌeⁿ nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ nacjoomꞌm ndoꞌ malꞌueeꞌñê yuu na nnaⁿjndeiityeeⁿ.
Jnda̱ na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ we na ta̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ quia joꞌ jndiiya na matseineiⁿ tsaⁿ na jnda̱ we na ñequieendye naⁿꞌñeeⁿ na taꞌndoꞌ. Tso:
—Candyoꞌ ndoꞌ cantyꞌiaꞌ.
Ndoꞌ jluiꞌnom cwiicheⁿ caso wee. Ndoꞌ juu tsꞌaⁿ na waꞌljoo, toꞌñoom najneiⁿ na nncwjaaꞌñê tiaꞌ quiiꞌntaaⁿ nnꞌaⁿ cha cantycwii na ya mꞌaⁿna ñꞌeⁿ ncꞌiaana tsjoomnancue, cha yacheⁿ calaꞌcwjeendyena. Ndoꞌ toꞌñoom cwii xjo espada na jeeⁿ tꞌmaⁿ.
Jnda̱ na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ ndyee na ta̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ quia joꞌ jndiiya na matseineiⁿ tsaⁿ na jnda̱ ndyee na ñequieendye naⁿꞌñeeⁿ na taꞌndoꞌ. Tso:
—Candyoꞌ ndoꞌ cantyꞌiaꞌ.
Ndoꞌ ntyꞌiaya cwii caso ntoom ndoꞌ tsꞌaⁿ na waꞌljoo maleichom luaꞌncjeⁿ. Ndoꞌ jndiiya teicꞌuaa quiiꞌntaaⁿ ñequiee naⁿ na taꞌndoꞌ na catseineiⁿ tsꞌaⁿ, tso:
—We tsuaꞌxjo lqueeⁿ trigo, na jndanaꞌ cwii denario, chaꞌxjeⁿ na mawantjom tsꞌaⁿ na cwii xuee. Ndoꞌ yom tsuaꞌxjo lqueeⁿ cebada na jndanaꞌ cwii denario, sa̱a̱ tintsaꞌ na nntseitjo̱o̱naꞌ seitye ñequio winom.
Quia na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ ñequiee na ta̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ, jndiiya na matseineiⁿ tsaⁿ na jnda̱ ñequiee na ñequieendye naⁿꞌñeeⁿ na taꞌndoꞌ. Tso:
—Candyoꞌ ndoꞌ cantyꞌiaꞌ.
Quia joꞌ jleityꞌiomnndaꞌ no̱o̱ⁿ ndoꞌ queⁿꞌ cwenta ntyꞌiaya cwii caso tsjaaꞌ. Ndoꞌ tsꞌaⁿ na waꞌljoo, matseicajndyunaꞌ jom nquii na waa najndeii na cwiwje nnꞌaⁿ. Ndoꞌ jo naxeeⁿꞌeⁿ jndyontyjo̱ tsaⁿ na cwentaaꞌ yuu na meindooꞌ lꞌoo. Toꞌñoomna najnda̱na na nlaꞌcwjeena xcweeꞌ na xcwe nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue. Nlꞌana na nlaꞌcwjeendye nnꞌaⁿ ñꞌeⁿ ncjo, ndoꞌ ñequio jndoꞌ tꞌmaⁿ, ndoꞌ ñequio ntycu, ndoꞌ ñequio quiooꞌ wjee.
Quia na seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ ꞌom na ta̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ quia joꞌ teitquiooꞌ ntyꞌiaya tio tꞌmaⁿ. Ndoꞌ jo ndoꞌ xꞌeenaꞌ mꞌaⁿ añmaaⁿ nnꞌaⁿ na jnda̱ tja̱ na jlaꞌcwjee nnꞌaⁿ joona ncꞌe na tîcaꞌndyena ñꞌoomꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom, meiⁿ tîcaꞌndyena na tyotjeiiꞌyuuꞌndyena ñꞌoomꞌñeeⁿ. 10 Joo naⁿꞌñeeⁿ jndeii jlaꞌxuaana, jluena:
—ꞌU Ta na macanda̱ nncuꞌ matsa̱ꞌntjomꞌ chaꞌtso, ꞌU tseixmaⁿꞌ na ljuꞌ tsꞌomꞌ ndoꞌ na matseiꞌcanda̱ꞌ ñꞌoom ꞌndyoꞌ. ¿Cwanti cwiyo mꞌaaⁿnaꞌ ndoꞌ nncueꞌntyjo̱ na nncuꞌxeⁿꞌ naⁿꞌñeeⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue na waa jnaaⁿna jnaaⁿꞌ na tja̱a̱ jâ? ¿Cwaaⁿ nntsaꞌ na nntioomndyena nioomyâ na tcweꞌ?
11 Ndoꞌ cwii cwiindye joona toꞌñoomna liaa canchiiꞌ na teiꞌncoonaꞌ. Ndoꞌ matsoom nda̱a̱na na cwindoꞌyana chjootindyo hasta quia nntseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ na nncwje ntꞌom nnꞌaaⁿna na cwindyeꞌntjom nnoom, ee majndaaꞌ na nlaꞌcwjee nnꞌaⁿ naⁿꞌñeeⁿ chaꞌxjeⁿ na tja̱ joona.
12 Seicanaaⁿñê yuu na jnda̱ yom na ta̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ. Ndoꞌ queⁿꞌyoꞌ cwenta jeeⁿ jndeii sꞌeii. Sꞌaanaꞌ na teintomñe ñeꞌquioomꞌ chaꞌna cwii liaa na ntom ndoꞌ sꞌaanaꞌ na teiweeñe chiꞌ chaꞌcwijom niomꞌ. 13 Ndoꞌ cancjuu jnaaⁿndyena tsjo̱ꞌluee, tquiaandyena tsjoomnancue. Chaꞌxjeⁿ na cwiquiaa ta̱ꞌndaa xqueⁿ tsꞌoom higuera quia na jndeii mꞌaaⁿ jndye, maluaaꞌ matseijomnaꞌ tquiaandye cancjuu. 14 Ndoꞌ tjatseilcwiiñenaꞌ tsjo̱ꞌluee chaꞌna matseilcwiiñe cheⁿnquii tsuee mana teindyo̱o̱naꞌ. Ndoꞌ chaꞌtso ntsjo̱ ñequio ndyuaaxeⁿncwe, teiꞌndyo̱o̱naꞌ. 15 Quia joꞌ ntyꞌiaya nquiee nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom nda̱a̱ nnꞌaⁿ tsjoomnancue, tyꞌeleiꞌnomna ñequio nnꞌaⁿ na tꞌmaⁿ cwiluiindye tsjoomnancue, ñequio nnꞌaⁿ na cwitsa̱ꞌntjom sondaro. Ndoꞌ ñequio nnꞌaⁿ na tyandye, ñequio nnꞌaⁿ na waa najndeii na cwilaꞌxmaⁿ, ñequio nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjomtyeⁿ, ñequio nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ xjeⁿ ꞌnaaⁿ. Chaꞌtso naⁿꞌñeeⁿ tyꞌetaꞌntyꞌiuuna naquiiꞌ ntsjo̱, quiiꞌntaaⁿ ljo̱ꞌntyꞌa ndoꞌ naquiiꞌ lueꞌljo̱ꞌ. 16 Tyolaꞌxuaana nda̱a̱ ntsjo̱ ñequio ljo̱ꞌntyꞌa, jluena:
—Cwa, quiaandyoꞌ nacjooyâ cha nnda̱a̱ nntaꞌntyꞌiuuyâ nnom nqueⁿ na mawacatyeeⁿ tio ñequio nnom nquii Catsmaⁿ na tꞌmaⁿ nlcoꞌweeⁿꞌeⁿ jâ. Ee nntsꞌaaⁿ na catio̱o̱ⁿndyô.
17 Ee jnda̱ tueꞌntyjo̱ juu xuee na tꞌmaⁿti na matseiwꞌiityeeⁿ jâ cantyja ꞌnaaⁿꞌ jnaaⁿyâ. Ndoꞌ tjaa ꞌñeeⁿ juu na nnda̱a̱ nluiiꞌñe na ticatꞌuiinaꞌ juu joꞌ.