7
Tioo ángeles sa̱yo cantaa nnꞌaⁿ Israel
Nquii Catsmaⁿ, jnda̱ teinom na seicanaaⁿñê yom joo na tjata̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ quia joꞌ ntyꞌiaya ñequiee ángeles na meiⁿꞌntyjeeꞌ ñequiee nqui tsjoomnancue. Cwilaꞌcuꞌna jndye cha tancjaanaꞌ nnom tsjoomnancue, meiⁿ nnom ndaaluee, meiⁿ nacjoo nꞌoom. Joona jnda̱ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom na waa najnda̱na na nlꞌana nata̱ꞌ tsjoomnancue ñequio ndaaluee. Mati ntyꞌiaya cwiicheⁿ ángel na jnaⁿ jo yuu na macaluiꞌ ñeꞌquioomꞌ, juu maleiñꞌoom sa̱yo ꞌnaaⁿꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na wandoꞌ. Jndeii seixuaa nda̱a̱ ñequiee ángelesꞌñeeⁿ. Tso nda̱a̱na:
—Nntio̱o̱jndya̱a̱ sa̱yo cantaa nnꞌaⁿ na cwindyeꞌntjom nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌoomya, nda̱ joꞌ wanaaⁿ na nlaꞌndaꞌyoꞌ tsjoomnancue ñequio ndaaluee ndoꞌ nꞌoom.
Ndoꞌ jndiiya cwanti nnꞌaⁿ na tioo ángelesꞌñeeⁿ sa̱yo cantaa. Naⁿꞌñeeⁿ tueꞌntyjo̱ cwii siaⁿnto meiⁿ waljooꞌ wenꞌaaⁿ nchooꞌ ñequiee meiⁿndyena na cwiluiindyena canchooꞌwe ntmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ Israel. Na cwii cwii tmaaⁿꞌñeeⁿ jnda̱a̱ꞌti canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ na tioo ángeles sa̱a̱yo cantaa. Tioona sa̱a̱yo canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Judá, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Rubén, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Gad, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Aser, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Neftalí, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Manasés, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Simeón, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Leví, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Isacar, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Zabulón, canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ José, ndoꞌ canchooꞌwe meiⁿ nnꞌaⁿ tsjaaⁿ Benjamín.
Tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na cweeꞌ liaa canchiiꞌ
Ndoꞌ quia na jnda̱ teinom chaꞌtso nmeiⁿꞌ, ntyꞌiaya cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ na jndyendye na meiⁿcwii tsꞌaⁿ xocanda̱a̱ nncuncho. Jnaⁿ naⁿꞌñeeⁿ ticwii cwii ndyuaa, ndoꞌ laꞌxmaⁿna ticwii cwii tmaaⁿꞌ nnꞌaⁿ, ñequio ticwii cwii nnom na tjachuiiꞌndye, ñequio ticwii cwii nnom ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿna. Meiⁿꞌntyjeeꞌna jo nnom tio yuu na mꞌaaⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom ndoꞌ na mꞌaaⁿ Catsmaⁿ. Cweeꞌna liaa canchiiꞌ teincoo ndoꞌ tooꞌ njom nꞌoom ta̱ncꞌa lueena. 10 Cꞌuaa cwilaꞌneiⁿna, cwiluena:
Nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom cwentaaya na wacatyeeⁿ tio,
ñꞌeⁿ nquii Catsmaⁿ,
macanda̱ joona nquiuna cantyja na cwicaluiꞌnꞌmaaⁿndyo̱.
11 Ndoꞌ meiⁿꞌntyjeeꞌ chaꞌtso ángeles ndiocheⁿ nacañoomꞌ tio yuu na meindyuaandye nnꞌaⁿ na cwiluiitquiendye ñequio ñequiee naⁿꞌñeeⁿ na taꞌndoꞌ. Tyꞌetanquio ángeles nnomtyuaa jo nnom tio na wacatyeeⁿ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tyolaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena jom. 12 Tyoluena:
Amén. Matyꞌiomnaꞌ na ticantycwii na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyo̱ Tyꞌo̱o̱tsꞌoomya ndoꞌ na cwilawa̱a̱ndya̱a̱ya jom.
Macanda̱ jom tseixmaaⁿ chaꞌtso na jndo̱ꞌ tsꞌoom.
Cwilꞌuuya na quianlꞌuaaⁿꞌaⁿ ndoꞌ cwilꞌuuya ñꞌoom ya cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ,
ee jom tꞌmaⁿ cwiluiiñê cantyja najneiⁿ ndoꞌ chaꞌtso nnda̱a̱ nntsꞌaaⁿ.
Tijoom cwintycwii cantyja ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Amén.
13 Quia joꞌ cwii naⁿꞌñeeⁿ na cwiluiitquiendye, tso no̱o̱ⁿ:
—Joo naⁿmꞌaⁿꞌ na cweeꞌ liaa canchiiꞌ teincoo, ¿aa matseiꞌno̱ⁿꞌ ljoꞌ cwiluiindyena, ndoꞌ yuu jnaⁿna?
14 Ndoꞌ tsjo̱o̱ya nnom tsaⁿꞌñeeⁿ:
—ꞌU ta, mantyjiꞌ.
Ndoꞌ jom tsoom no̱o̱ⁿ:
—Nmeiiⁿ joo nnꞌaⁿ na jnda̱ jnaⁿndye nawiꞌ tꞌmaⁿ na teiꞌnom. Jnda̱ jlaꞌyuꞌtyeⁿna ñꞌeⁿ nqueⁿ na jñoom Catsmaⁿ na seiljoomꞌm nꞌomna ñequio nioomꞌm. Joꞌ na cweeꞌna liaa canchiiꞌ. 15 Mancꞌe joꞌ mꞌaⁿna jo nnom tio yuu na wacatyeeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Naxuee natsjom cwindyeꞌntjomna watsꞌom cañoomꞌluee. Ndoꞌ nqueⁿ machꞌeeⁿ cwenta joona. 16 Taxocꞌomna na ñeꞌjndoꞌtina, meiⁿ na ñeꞌcwetina ndaa. Taxocantyꞌiaaꞌti ñeꞌquioomꞌ nacjoona, meiⁿ na nntseicooñetinaꞌ joona. 17 Ee nquii Catsmaⁿ na meintyjeeꞌ ndyeyu jo nnom tio, jom nnteixꞌeeⁿ joona. Chaꞌna tsꞌaⁿ na maleichuu canmaⁿ, nncjaachom joona yuu waa xo̱ꞌtyeⁿ na xocantquieeꞌ ndaatioo na mañequiaanaꞌ na ticantycwii na wandoꞌ tsꞌaⁿ. Ndoꞌ nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom nncueeꞌñê ndaanda̱a̱na.