8
Sa̱yo na jnda̱ ntquieeꞌ
Nquii Catsmaⁿ, quia na seicanaaⁿñê cwiicheⁿ joo na jnda̱ ntquieeꞌ na ta̱ꞌtyeⁿ tsomꞌñeeⁿ, quia joꞌ teicheⁿ cañoomꞌluee chaꞌna xcwe hora. Jnda̱ joꞌ ntyꞌia ntquieeꞌ ángeles na meiⁿꞌntyjeeꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Toꞌñoomna ntquieeꞌ ntu. Ndoꞌ tueꞌcañoom cwiicheⁿ ángel. Tjameintyjeeⁿꞌeⁿ ndyeyu nomtsꞌom na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ. Maleiñꞌoom xo̱ꞌ cwentaaꞌ tsioomsuu na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ. Ndoꞌ toꞌñoom cwenta jndye suu na nntseicoom nacjooꞌ nomtsꞌom na meintyjeeꞌ jo nnom tio yuu na wacatyeeⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Seitjoom suuꞌñeeⁿ ñequio ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ chaꞌtso nnꞌaⁿ nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, majoo nnꞌaⁿ na cwiluiindyena cwentaaⁿꞌaⁿ. Jnda̱ joꞌ seicoom joonaꞌ. Tjawa tsioomsuuꞌñeeⁿ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjoomꞌnaꞌ ñequio ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿ nnꞌaⁿ nnoom na laꞌxmaⁿ cwentaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ juu ángelꞌñeeⁿ seicatomꞌm xo̱ꞌ ꞌnaaⁿꞌaⁿ ñequio ñoom na ntyjo nomtsꞌom. Jnda̱ chii tjoomꞌm juunaꞌ xjeⁿ tsjoomnancuecheⁿ. Mañoomꞌ teicꞌuaa na jndeii cwilaꞌxuaa ntsuee. Jndye nnom na tyowicꞌuaa. Tcoꞌnaꞌ chom tsuee, ndoꞌ sꞌeii.
Ntquieeꞌ ntu na cwileiꞌcho ntquieeꞌ ángeles
Quia joꞌ joo ntquieeꞌ ángeles na cwileiꞌcho ntquieeꞌ ntu, jlaꞌjndaaꞌndyena na nntjo̱o̱ꞌna.
Juu ángel najndyee tjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Ndoꞌ jnaⁿnaꞌ na tuaꞌ tsaaⁿ, tuaꞌ chom, na tjoomꞌnaꞌ niomꞌ. Tquiaanaꞌ tsjoomnancue. Ndoꞌ tco manndyooꞌ xcwe tsjoomnancue mati tco manndyooꞌ xcwe nꞌoom na meiⁿꞌntyjeeꞌ, ndoꞌ tco chaꞌtso jnda̱ ndeii.
Ángel na jnda̱ we tjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ tyꞌoom chom cwii chaꞌcwijom sjo̱ tꞌmaⁿ, jnda̱ chii tjuꞌnaꞌ joꞌ tsꞌom ndaaluee. Ndoꞌ manndyooꞌ xcwe na chaꞌtso ndaaluee seicwaqueⁿnaꞌ niomꞌ. Joꞌ chii sꞌaanaꞌ na manndyooꞌ xcwe na chaꞌtso quiooꞌ na mꞌaⁿ ndaaluee, tja̱yoꞌ. Ndoꞌ manndyooꞌ xcwe lꞌaandaa seityuiiꞌnaꞌ.
10 Ángel na jnda̱ ndyee tjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ jnaⁿ cwii caxjuu tꞌmaaⁿ tsjo̱ꞌluee. Cwicoñê chaꞌcwijom chom scacatsuu ndoꞌ tiooñê nacjoo manndyooꞌ xcwe candaa ñꞌeⁿ luiꞌxo̱ꞌ. 11 Ndoꞌ sꞌaanaꞌ jeeⁿ ja ndaatiooꞌñeeⁿ chaꞌcwijom tsco tjacanoom. Joꞌ chii caxjuuꞌñeeⁿ seicajndyunaꞌ tsco tjacanoom. Ndoꞌ jndye nnꞌaⁿ na teilꞌueeꞌndye ndaaꞌñeeⁿ, tja̱na ee jeeⁿ janaꞌ.
12 Ángel na jnda̱ ñequiee tjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ manndyooꞌ chaꞌna xcwe ñeꞌquioomꞌ ñꞌeⁿ chiꞌ seiꞌndaaꞌnaꞌ. Teintomnaꞌ. Ndoꞌ majoꞌti cancjuu teiꞌndaaꞌ. Taticwixueenaꞌ. Mati ñeꞌquioomꞌ seitjo̱o̱naꞌ chaꞌna ñequiee hora na taticwixueeñê. Ndoꞌ mati natsjom, seitjo̱o̱naꞌ chaꞌna ñequiee hora na taticwixueeñe chiꞌ ñequio cancjuu.
13 Quia joꞌ ntyꞌiaya, mantyja cwiicheⁿ ángel nandye. Ndoꞌ jndiiya na jndeii matseixuaa, tso:
—Jeeⁿ wiꞌ nntjoom nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue, quia na nleicꞌuaa ntu na cwinntjo̱o̱ꞌ ndyee ángelesꞌñeeⁿ.