9
Ángel na jnda̱ ꞌom tjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Quia joꞌ ntyꞌiaya cwii caxjuu na jnaⁿ tsjo̱ꞌluee, tiooñê tsjoomnancue. Ndoꞌ caxjuuꞌñeeⁿ tquiaa Tyꞌo̱o̱tsꞌom tsꞌo̱wꞌaa nnoom cwentaaꞌ cwii tsueꞌ na tjaa yuu ntycwii na njoom. Seicanaaⁿñê ꞌndyoo tsueꞌñeeⁿ. Quia joꞌ jluiꞌ ndioom joꞌ joꞌ chaꞌcwijom ndioom na cwicaluiꞌ ntomꞌ tꞌmaⁿ. Ndoꞌ ncꞌe na jeeⁿ ꞌaa ndioomꞌñeeⁿ, seijaaⁿñenaꞌ tsjoomnancue hasta tatquiooꞌ na mantyꞌiaaꞌ ñeꞌquioomꞌ. Naquiiꞌ ndioomꞌñeeⁿ jnaⁿꞌndye jndye calcaa. Tyꞌentyjayoꞌ nnom tsjoomnancue. Toꞌñoomyoꞌ na wjeeyoꞌ chaꞌna wꞌii catsjo̱. Ndoꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom tînquiaaⁿ na wanaaⁿ na nlcwaꞌyoꞌ jnda̱ na niom nnom tsjoomnancue, meiⁿ tsco jnda̱a̱, meiⁿ tsco nꞌoom. Macanda̱ wanaaⁿ na nntaꞌwiꞌyoꞌ joo nnꞌaⁿ na tîcañoom sa̱yo ꞌnaaⁿꞌaⁿ cantaana. Toꞌñoomyoꞌ ñꞌoom na chaꞌwaa ꞌom chiꞌ wanaaⁿ na nlꞌayoꞌ na nlquiinaꞌ naⁿꞌñeeⁿ chaꞌna maquiinaꞌ tsꞌaⁿ quia na tcoꞌ catsjo̱. Sa̱a̱ ticwanaaⁿ na nlaꞌcwjeeyoꞌ naⁿꞌñeeⁿ. Ncueeꞌñeeⁿ yocheⁿ na wiꞌ cwitjoomna nlꞌueeꞌndye cheⁿnquieena na cwjetona, sa̱a̱ xocaliuna chiuu ya nlꞌana. Nncꞌomna na queeⁿ nꞌomna na ñeꞌcwjena, sa̱a̱ xocaliuna chiuu ya na nncwjena.
Calcaaꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ jooyoꞌ chaꞌcwijom catso na mꞌaⁿcꞌeeyoꞌ na nncꞌooyoꞌ ntiaꞌ. Nqueⁿyoꞌ ñjom chaꞌcwijom corona na tuiinaꞌ sꞌom cajaⁿ ndoꞌ nda̱a̱yoꞌ matseijomnaꞌ chaꞌcwijom nnom tsꞌaⁿ. Ndoꞌ soonqueⁿyoꞌ chaꞌcwijom soonqueⁿ yolcu, ndoꞌ ndeiꞌnꞌomyoꞌ chaꞌcwijom ndeiꞌnꞌom liom. Tsuaayoꞌ chaꞌcwijom ñꞌeⁿ xjo tuiinaꞌ. Jeeⁿ cꞌuaa lquiiyoꞌ chaꞌcwijom cꞌuaa ndyuee tornom quia na jndeii ꞌoontyjaandye catso na cwiꞌooyoꞌ tiaꞌ. 10 Ndoꞌ nꞌaaⁿ calcaaꞌñeeⁿ matseijomnaꞌ chaꞌna nꞌaaⁿ caljo̱, ee mati jeeⁿ wjee ndaa xioomyoꞌ. Ndoꞌ chaꞌwaa na ꞌom chiꞌ wanaaⁿ na nntaꞌyoꞌ xioomyoꞌ nnꞌaⁿ. 11 Mꞌaaⁿ cwii ángel na matsa̱ꞌntjoom calcaaꞌñeeⁿ. Jom tseixmaaⁿ na machꞌeeⁿ cwenta tsueꞌ na tjaa yuu ntycwii na njoom. Jom jñoom Abadón ñequio ñꞌoom hebreo ndoꞌ ñꞌoom griego Apolión. Maꞌmo̱ⁿ xueⁿꞌeⁿ tsaⁿ na matseicwjee nnꞌaⁿ.
12 Jnda̱ teinom na tcoꞌnaꞌ ntyꞌiaya cwii nawiꞌ na quia nntjoom nnꞌaⁿ. Sa̱a̱ cantyꞌiaꞌ, ndicwaⁿ waa we nawiꞌ na quia nncueꞌntyjo̱.
13 Ángel na jnda̱ yom tjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ, quia joꞌ quiiꞌntaaⁿ ñequiee nqui nomtsꞌom na tuiinaꞌ ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ na meiⁿntyjeeꞌnaꞌ jo nnom Tyꞌo̱o̱tsꞌom, jndiiya na teicꞌuaa seineiⁿ. 14 Tso nnom ángel na jnda̱ yom na maleiñꞌoom ntu:
—Cjaꞌtseicanaⁿꞌ joo ñequiee ángeles na chuꞌtyeⁿndye na mꞌaⁿ joo jndaa tꞌmaⁿ Eufrates.
15 Quia joꞌ tjatseicanaaⁿꞌaⁿ ángelesꞌñeeⁿ na cꞌoolaꞌcwjeena nnꞌaⁿ chaꞌwaa tsjoomnancue. Manndyooꞌ chaꞌna xcwe nnꞌaⁿ tsjoomnancue nlaꞌcwjeena. Ee ángelesꞌñeeⁿ majndaaꞌ na mꞌaⁿcꞌeendyena na nlꞌana tsꞌiaaⁿꞌñeeⁿ chuwaa, ndoꞌ chiꞌwaa, ndoꞌ xueewaa, ndoꞌ horawaa. 16 Ndoꞌ jndiiya cantyja ꞌnaaⁿ sondaro ꞌnaaⁿna, na ntyjondye catso, tueꞌntyjo̱ chaꞌna ntquiuu meiⁿ ndiiꞌ na nqui nqui meiⁿndyena.
17 Luaaꞌ waa na tcoꞌnaꞌ no̱o̱ⁿ na ntyꞌiaya catsoꞌñeeⁿ ñequio sondaro na ntyjondye jooyoꞌ. Naⁿꞌñeeⁿ cweeꞌna ncjo candyaana na mawañoomꞌnaꞌ joona na tilquieeꞌndyena. Ndoꞌ ncjoꞌñeeⁿ chonaꞌ colo wee ñequio colo tsa̱, ñequio colo cajaⁿ. Ndoꞌ matseijomnaꞌ nqueⁿ catsoꞌñeeⁿ chaꞌna nqueⁿ liom. Ndoꞌ naquiiꞌ ndyueeyoꞌ cwicaluiꞌ chom ñequio ndioom ñequio sufra̱. 18 Ñequio ndyee nnom nawiꞌñeeⁿ na jluiꞌ quiiꞌ ndyueeyoꞌ, chom ñequio ndioom ñequio sufra̱, joꞌ na tja̱ manndyooꞌ xcwe nnꞌaⁿ na mꞌaⁿ tsjoomnancue. 19 Catsoꞌñeeⁿ we ndiiꞌ waa na jnda̱yoꞌ na cwitaꞌwiꞌyoꞌ nnꞌaⁿ, naquiiꞌ ndyueeyoꞌ ndoꞌ nꞌaaⁿyoꞌ. Ee yuu na tjacantycwii nꞌaaⁿyoꞌ joꞌ ntyjoo nqueⁿ canduu. Ndoꞌ canduuꞌñeeⁿ nioom tyotquiiyoꞌ nnꞌaⁿ.
20 Sa̱a̱ nnꞌaⁿ na ꞌndiinaꞌ na tîcwje ñequio nawiꞌmeiⁿꞌ, tîcalcweꞌ nꞌomna. Tîcaꞌndyena natia na cwilꞌana, meiⁿ tîcꞌoomeintyjeeꞌna na cwilaꞌtꞌmaaⁿꞌndyena naⁿjndii ñequio ꞌnaⁿ na cweꞌ nnꞌaⁿ nlꞌa na tuii ñꞌeⁿ sꞌom cajaⁿ, ñꞌeⁿ sꞌom xuee, ñꞌeⁿ sꞌom wee, ñꞌeⁿ ljo̱ꞌ, ndoꞌ ñꞌeⁿ nꞌoom. ꞌNaⁿmeiⁿꞌ tileiꞌcantyꞌiaanaꞌ, meiⁿ na nndyenaꞌ, nmeiⁿ na nncꞌoocaꞌnaꞌ. 21 Ndoꞌ tîcalcweꞌ nꞌomna na cwilaꞌcwjeena ncꞌiaana. Meiⁿ tîcaꞌndyena cantyja na cwilaꞌcaluaꞌndyena, meiⁿ cantyja na cweꞌ cwimꞌaⁿyana ñꞌeⁿ ncꞌiaana, meiⁿ cantyja na cwintyꞌueena ꞌnaⁿ.