10
Ángel na maleiñꞌoom cwii libro chjoo
Quia joꞌ ntyꞌiaya cwiicheⁿ ángel na waa najndeii na tseixmaⁿ. Jndyocueeⁿ na jnaaⁿ cañoomꞌluee. Chaꞌwaañê wandiꞌ nchquiu ndoꞌ ntyjatyꞌio catsuu tsoomꞌnaⁿꞌ jo tsꞌom xqueeⁿ. Caxuee nnoom chaꞌcwijom ñeꞌquioomꞌ, ndoꞌ ncꞌeeⁿ chaꞌcwijom ntsaachom na teincoo. Cwii tsꞌo̱o̱ⁿ ndiiꞌ libro chjoo na jnda̱ nꞌmeiiⁿꞌ. Tcoomꞌm xꞌeeⁿ ntyjaya nnom ndaaluee, ndoꞌ xꞌeeⁿ ntyjatymaaⁿꞌ nnom tyuaatcwii. Jndeii seixuaⁿ chaꞌna matseixuaa liom. Quia na jnda̱ seixuaⁿ, quia joꞌ teicꞌuaa ndyuee ntquieeꞌ ntsuee. Quia na jnda̱ teicheⁿ ndyuee ntquieeꞌ ntsueeꞌñeeⁿ, quia joꞌ seijndaaꞌndyo̱ na nntseiljeiya ñꞌoom na jluena, sa̱a̱ jndiiya cwii jndyee na teicꞌuaa cañoomꞌluee. Matso:
—Ñꞌoom na jndiꞌ na jlue ntquieeꞌ ntsueeꞌñeeⁿ cwantyꞌiuuꞌndyuꞌ joonaꞌ, tintseiljeiꞌ.
Ndoꞌ juu ángel na ntyꞌiaya na meintyjeeꞌ nnom ndaaluee ndoꞌ nnom tyuaatcwii, seiweeⁿ tsꞌo̱o̱ⁿ ntyjaya jo cañoomꞌluee. Tyeⁿ ñꞌoom tjoomꞌm na cjoomꞌm na malcweeⁿꞌeⁿ xueeꞌ Tyꞌo̱o̱tsꞌom na tjaa yuu ntycwii na wandoꞌ, nqueⁿ na sꞌaaⁿ cañoomꞌluee ñequio tsjoomnancue ñequio ndaaluee ñequio chaꞌtso nnom na niom joꞌ joꞌ. Luaa ñꞌoomtyeⁿ na seineiiⁿ, tsoom:
—Taxocwindooꞌti Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Ee jnda̱ tueꞌntyjo̱ xjeⁿ na juu ángel na jnda̱ ntquieeꞌ nncjo̱o̱ⁿꞌo̱ⁿ ntu ꞌnaaⁿꞌaⁿ. Xjeⁿꞌñeeⁿ matseicanda̱a̱ꞌñenaꞌ ñꞌoom na ntyjii nquii Tyꞌo̱o̱tsꞌom. Majuu ñꞌoomꞌñeeⁿ na jnda̱ tqueⁿtyeeⁿ nda̱a̱ nquiee profetas na cwindyeꞌntjomtyeⁿ nnoom.
Quia joꞌ juu na jndiiya na seineiⁿ cañoomꞌluee, seineiⁿnndaꞌ no̱o̱ⁿ. Matso:
—Cjaꞌcoꞌñomꞌ libro chjoo na meinꞌmeiiⁿꞌ na ndiiꞌnaꞌ tsꞌo̱ ángel na meintyjeeꞌ nnom ndaaluee ñequio nnom tyuaa.
Joꞌ chii tjo̱ntyjaaꞌa ángelꞌñeeⁿ, tsjo̱o̱ nnoom na nñequiaaⁿ libro chjooꞌñeeⁿ no̱o̱ⁿ. Tsoom no̱o̱ⁿ:
—Luaa libro. Quiꞌñomꞌ, cwaꞌ juunaꞌ. Nntsꞌaanaꞌ na jeeⁿ chi quiiꞌ ꞌndyoꞌ chaꞌcwijom tsiomꞌ cantyꞌi sa̱a̱ tsꞌom tsiaꞌ nntsꞌaanaꞌ na jeeⁿ ja.
10 Quia joꞌ toꞌño̱ⁿ libro chjooꞌñeeⁿ na ndiiꞌ tsꞌo̱ ángel, ndoꞌ tcwaaꞌa juunaꞌ. Ndoꞌ quiiꞌ ꞌndyo̱ sꞌaanaꞌ na chi ntyjii chaꞌcwijom tsiomꞌ cantyꞌi sa̱a̱ tsꞌom tsia jeeⁿ ja sꞌaanaꞌ. 11 Quia joꞌ tso ángelꞌñeeⁿ no̱o̱ⁿ:
—Maxjeⁿ macaⁿnaꞌ na cwiicheⁿ cwii ndiiꞌ nntseineiⁿꞌ ñꞌoom na maꞌmo̱ⁿ Tyꞌo̱o̱tsꞌom njomꞌ. Nñequiaaꞌ ñꞌoom chiuu nntjoom nnꞌaⁿ jndye ndyuaa, ndoꞌ ñequio jndye nnom ñꞌoom na cwilaꞌneiⁿna ndoꞌ nda̱a̱ nnꞌaⁿ na cwiluitquiendye nda̱a̱na.